Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en JeugdgezondheidszorgDovnload 2.35 Mb.
Pagina1/61
Datum16.08.2016
Grootte2.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


Collectieve Arbeidsovereenkomst

voor de

Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg,

Kraam- en Jeugdgezondheidszorg

2010-2012

Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (SOVVT)


© SOVVT. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, microfilm, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partijen bij deze CAO. Het gebruik van de tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.
Inhoudsopgave

Protocol 11

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 13


Artikel 1.1 Definities 13

Artikel 1.2 Werkingssfeer, toepassing en ontheffingen 14

Artikel 1.3 Karakter CAO 15

Artikel 1.4 Toepassing CAO voor leden BTN 15Hoofdstuk 2 Arbeidsrelatie 15


Artikel 2.1 De arbeidsovereenkomst 15

Artikel 2.2 Duur van de arbeidsovereenkomst 15

Artikel 2.3 Opzegging 16

Artikel 2.4 Einde van de arbeidsovereenkomst 16


Hoofdstuk 3 Beloning 16


Artikel 3.1.1 Algemeen 16

Artikel 3.1.2 Functiewaarderingssysteem 16

Artikel 3.1.3 Combinatiefunctie 16

Artikel 3.1.4 Toepassing salarisschalen 17

Artikel 3.1.5 Salarisgarantieregeling 17

Artikel 3.1.6 Werknemers aangesteld in het kader van de Wet werk en inkomen 17

Artikel 3.1.7 Periodieke verhogingen 17

Artikel 3.1.8 Uitbetaling salaris 17

Artikel 3.1.9 Bevordering 17

Artikel 3.1.10 Bijzondere beloningen 17

Artikel 3.1.11 Structurele eindejaarsuitkering 18

Artikel 3.1.11A Eenmalige uitkering 2010 18

Artikel 3.1.12 Levensloopbijdrage Verpleeg- en Verzorgingshuizen 18

Artikel 3.1.13 Vakantiebijslag 18

Artikel 3.1.14 Pensioen 18

Artikel 3.1.15 Gratificatie 18

Artikel 3.1.16 Spaarloonregeling 19

Artikel 3.1.17 Loondoorbetaling inval-/oproepkrachten en min/max-contracten kraamzorg 19

Artikel 3.2.1 Beroepsopleidingen 19

Artikel 3.2.2 Salarisgarantie leerling-werknemer 20

Artikel 3.2.3 Aspirant leerlingen 20

Artikel 3.2.4 Zakgeld en stagevergoeding leerlingen 20

Artikel 3.2.5 Gereserveerd 20

Artikel 3.2.6 Opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog 21

Artikel 3.2.7 Overige BBL opleidingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 21

Artikel 3.2.8 Overige opleidingen 21

Artikel 3.2.9 Leerlingsalarissen verkorte opleiding tot kraamverzorgende 21

Tabel 1 Salarisschalen per 1 september 2010* 23

Tabel 2 Salarisreeks per 1 september 2010* 25

Tabel 3 Salarisschalen per 1 januari 2011* 27

Tabel 3 Salarisschalen per 1 januari 2011* 29

Tabel 4 Salarisreeks per 1 januari 2011* 30

Tabel 5 Salarisschalen per 1 juli 2011* 31

Tabel 6 Salarisreeks per 1 juli 2011* 34


Hoofdstuk 4 Arbeidsduur 35


Artikel 4.1 Arbeidsduur 35

Artikel 4.2 Min/max contracten 35

Artikel 4.3 Nulurencontracten 35


Hoofdstuk 5 Werktijden 35


Artikel 5.1 Werk- en rusttijden algemeen 35

Artikel 5.1.1 Maximum arbeidstijd per dienst 36

Artikel 5.1.2 Nachtdiensten 36

Artikel 5.1.3 Vrije weekeinden 36

Artikel 5.1.4 Pauzes 36

Artikel 5.2 Definities consignatiediensten, bereikbaarheidsdiensten, aanwezigheidsdiensten 36

Artikel 5.3 Wachtdiensten Kraamverzorgenden 36

Artikel 5.3.1 Vergoeding wachtdiensten 36

Artikel 5.3.2 Oproep tijdens wachtdienst 37

Artikel 5.3.3 Maximum aantal oproepen tijdens wachtdienst 37

Artikel 5.4.1 Gebroken diensten 37

Artikel 5.4.2 Verschoven diensten 37

Artikel 5.5 Overwerk 37

Artikel 5.5.1 Bepaling aantal overwerkuren en vrijgestelde werknemers 37

Artikel 5.5.2 Maximaal aantal uren overwerk, vacaturestelling 38

Artikel 5.5.3 Vergoedingsregeling voor de werknemer met een volletijd arbeidsduur 38

Artikel 5.5.4 Vergoedingsregeling voor de werknemer met een deeltijd arbeidsduur 38

Artikel 5.5.5 Opnemen vergoeding 38

Artikel 5.6 Structureel meerwerk 38

Artikel 5.7 Onregelmatige dienst 38

Artikel 5.7.1 Werkingssfeer 38

Artikel 5.7.2 Vergoedingsregeling onregelmatige dienst 38

Artikel 5.7.3 Berekening vergoeding 39

Artikel 5.7.4 Afbouwregeling 39

Artikel 5.8 Vergoedingsregeling consignatie-, aanwezigheids- en bereikbaarheidsdienst 39

Artikel 5.8.1 Vergoeding voor arbeid van de werknemer met een volletijd arbeidsduur 40

Artikel 5.8.2 Vergoeding voor arbeid van de werknemer met een deeltijd arbeidsduur 40

Artikel 5.8.3 Opnemen vergoeding 40

Artikel 5.9 Slaapdienst 40

Artikel 5.9.1 Vergoeding slaapdienst 40

Artikel 5.9.2 Opnemen vergoeding slaapdienst 40

Artikel 5.10 Gebroken dienst 41

Artikel 5.11 Overwerk 41

Artikel 5.11.1 Uitzonderingen overwerkvergoeding 41

Artikel 5.11.2 Overwerkvergoeding deeltijdwerker 41

Artikel 5.11.3 Overwerkvergoeding 41

Artikel 5.11.4 Opnemen overwerkvergoeding 41

Artikel 5.11.5 Maximaal aantal uren overwerk 41

Artikel 5.12 Inconveniënte uren 41

Artikel 5.12.1 Vergoeding inconveniënte uren 42

Artikel 5.13 Bereikbaarheidsdienst 42

Artikel 5.14 Slaapdienst 42


Hoofdstuk 6 Werk en privé 42


Artikel 6.1 (Vakantie)verlof (vervalt per 1 januari 2012 en wordt vervangen door een nieuw artikel 6.1) 42

Artikel 6.1 (Vakantie)verlof (treedt in werking per 1 januari 2012) 42

Artikel 6.1.2 Invoeringspad Persoonlijk Levensfase Budget (treedt in werking per 1 januari 2012) 42

Artikel 6.1.3 Overgangsregeling 50 jaar of ouder (treedt in werking per 1 januari 2012) 43

Artikel 6.1.4 Garantieregeling 55 jaar of ouder (treedt in werking per 1 januari 2012) 43

Artikel 6.1.5 Besteding uren PLB (treedt in werking per 1 januari 2012) 43

Artikel 6.1.6 Garantieregeling verlof werknemers 55 jaar en ouder in Verpleeg- en Verzorgingshuizen (vervalt per 1 januari 2012) 43

Artikel 6.1.7 Opbouw (vakantie)verlof 43

Artikel 6.1.8 Opnemen van (vakantie)verlof 43

Artikel 6.2 Verlof en feestdagen 44

Artikel 6.2.1 Verlof in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden 44

Artikel 6.2.2 Bezoek (tand)arts/specialist 44

Artikel 6.2.3 Calamiteitenverlof voor het regelen van de zorg 44

Artikel 6.2.4 Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte 44

Artikel 6.2.5 Verlenging bevallingsverlof 44

Artikel 6.2.6 Wet Arbeid en Zorg 44

Artikel 6.2.7 (Gedeeltelijk) afwijzen verlof 44

Artikel 6.2.8 Premies tijdens onbetaald verlof/levensloopregeling 45

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina