Collectieve arbeidsovereenkomst voor vendor b. V. Te tilburg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 CopyrightDovnload 249.08 Kb.
Pagina1/12
Datum20.08.2016
Grootte249.08 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR
VENDOR B.V.
TE TILBURG
1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

Copyright

© 2013 CAO-partijen


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoek mogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen bij deze CAO.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE 3

Artikel 1 DEFINITIES 5

Artikel 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 6

Artikel 3 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VAKBOND 6

Artikel 4 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 7

Artikel 5 AANNEMING EN ONTSLAG 7

Artikel 6 ARBEIDSDUUR EN DIENSTROOSTER 8

Artikel 6A UITRUIL ADV-LOON
9

Artikel 7 FLEXIBELE WERKLOCATIE 9

Artikel 8 VAKANTIE 10

Artikel 9 FEESTDAGEN 12

Artikel 10 KORT VERZUIM 12

Artikel 11 FUNCTIEGROEPEN EN SALARISGROEPEN 15

Artikel 12 TOEPASSING VAN DE SALARISSCHALEN 15

Artikel 13 PLOEGENTOESLAG 17

Artikel 14 OVERWERK EN CONSIGNATIE 18

Artikel 15 VAKANTIETOESLAG 19

Artikel 15A JUBILEUMUITKERING 19

Artikel 16 UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 20

Artikel 17 UITKERING BIJ OVERLIJDEN 21

Artikel 18A PENSIOENREGELING tot en met 31 december 2012 22

ARTIKEL 18B - PENSIOENREGELING – vanaf 1 januari 2013 22

Artikel 19 SOCIAAL BELEID EN SOCIAAL JAARVERSLAG 24

Artikel 20 LEVENSFASEBELEID EN DUURZAME INZETBAARHEID 24

Artikel 21 80-90-100 REGELING 24

Artikel 22 FUSIE, REORGANISATIE EN SLUITING 25

BIJLAGE 1 Rangorde referentiefuncties 28

BIJLAGE 1A PROCEDURE VOOR BEZWAAR EN BEROEP BIJ VENDOR B.V. 30

BIJLAGE II Salarisschaal per 1 januari 2013 32

BIJLAGE III FACILITEITEN TEN BEHOEVE VAN HET VAKBONDSWERK BINNEN DE ONDERNEMING 33

BIJLAGE IV PROCEDURE VOOR BEZWAAR EN BEROEP BIJ PRESTATIEBEOORDELING 35

BIJLAGE V WET VERBETERING POORTWACHTER 36

PROTOCOL 1 WERKNEMERSBIJDRAGE WGA-PREMIE 37

PROTOCOL 2 WERKGEVERSBIJDRAGE 37

PROTOCOL 3 STAGEPLAATSEN 37

PROTOCOL 4 VERREKENING VAKBONDSCONTRIBUTIE 37
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
Tussen de ondergetekenden:
Vendor B.V., gevestigd te Tilburg,

als partij enerzijds


en
FNV-KIEM, gevestigd te Amsterdam

De Unie, gevestigd te Culemborg,


elk als partij anderzijds,
is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1 DEFINITIES

In deze CAO wordt verstaan onder:


1. werkgever: de partij enerzijds;

2. vakbond: de partij anderzijds;

3. werknemer: de mannelijke en vrouwelijke werknemer met een dienstverband met

werkgever, met uitzondering van de leden van het Management Team, het commerciële management, de commerciële buitendienst, vakantiewerkers en stagiaires.;

4. onderneming: het bedrijf van de werkgever;

5. dag/dienst: de tijdsduur die de werknemer volgens dienstrooster in een periode

van 24 uur werkt;

6. dienstrooster: een regeling van de tijden waarop de werknemer de voor hem


geldende diensten aanvangt, onderbreekt en beëindigt;

7. week: een periode van 7 aaneengesloten dagen, lopend van maandag 05.30


tot maandag 05.30 uur;

8. schaalsalaris: het salaris als geregeld in artikel 10;

9. maandinkomen: het schaalsalaris vermeerderd met een eventuele ploegentoeslag als
bedoeld in artikel 12 en een eventuele persoonlijke toeslag;

10. uurloon: het uurloon bedraagt 0,61% van het schaalsalaris;

11. uurinkomen: het uurinkomen bedraagt 0,61% van het maandinkomen;

12. jaarsalaris: het jaarsalaris bedraagt 12 maal het maandinkomen, vermeerderd


met de vakantietoeslag, en indien van toepassing de 13e maand;

13. ondernemingsraad: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de

Ondernemingsraden;

14. ongehuwd samenleven: twee ongehuwde personen die een gezamenlijke huishouding voeren, met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien.

15. parttime dienstverband: Indien de bedongen arbeidsduur op grond van de individuele arbeidsovereenkomst minder bedraagt dan de arbeidsduur van de voltijd werknemer, zijn de bepalingen van deze CAO naar rato van de individuele arbeidsduur van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld.

Artikel 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER

  1. De werkgever is verplicht deze overeenkomst naar letter en geest na te komen en geen actie, direct of indirect, te zullen voeren of steunen, waardoor deze overeenkomst gewijzigd of beëindigd zou kunnen worden op een andere wijze dan in artikel 19 is overeengekomen.
  1. De werkgever zal geen werknemer in dienst nemen of houden op voorwaarden, die in strijd zijn met deze overeenkomst.
  1. De werkgever zal aan de Ondernemingsraad alle ter zake doende informatie verstrekken, indien werkzaamheden, die - normaal behorend tot de taak van de eigen werknemer - worden verricht door personeel van andere ondernemingen.
  1. De werkgever zal met de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst aangaan, waarin naar de onderhavige CAO en naar eventueel latere tussen partijen te sluiten overeenkomsten wordt verwezen.
  1. Ten aanzien van de financiële voorwaarden kunnen er met de werknemer afspraken gemaakt worden die ten gunste afwijken van de CAO.
  1. Bij gelijk werk een gelijk loon wordt betaald. Dit principe geldt ook voor:

1- Uitzendkrachten.

2- Arbeidskrachten uit midden- en oost Europa.
Dit principe is slechts van toepassing indien het een functie betreft waarin de werkzaamheden volledig vergelijkbaar zijn met een binnen Vendor bestaande functie
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina