Collectieve arbeidsovereenkomst voor vendor b. V. Te tilburg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Copyright


Artikel 3 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VAKBONDDovnload 249.08 Kb.
Pagina2/12
Datum20.08.2016
Grootte249.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Artikel 3 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VAKBOND

De vakbond verplicht zich deze overeenkomst naar letter en geest na te komen en geen actie direct of indirect te zullen voeren of steunen, waardoor deze overeenkomst gewijzigd of beëindigd zou kunnen worden op een andere wijze dan in artikel 19 is overeengekomen.
Artikel 4 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER

1. De werknemer is verplicht alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover deze in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk en in overeenstemming met de verstrekte voorschriften en aanwijzingen te verrichten.

De werknemer zal behoorlijk zorgdragen voor gereedschap, werktuigen, machines, goederen en gebouwen van de onderneming.
2. De werknemer is verplicht andere arbeid te verrichten dan die, welke hij normaal verricht, wanneer naar het oordeel van de werkgever de eisen van het bedrijf dit vorderen en de werknemer in staat geacht kan worden deze arbeid te verrichten.


 1. De werknemer is verplicht op de vastgestelde uren de werkzaamheden te beginnen en te beëindigen en naar vermogen te waken over de veiligheid van zichzelf en andere in de onderneming werkende personen.

4. De werknemer, die een onmiddellijke bedreigend gevaar voor de veiligheid of gezondheid van hem persoonlijk dan wel van anderen in zijn directe omgeving opmerkt, dient dit terstond ter kennis te brengen van de werkgever of degene, die namens de werkgever ter plaatse met de leiding is belast.

Hij heeft het recht zijn werkzaamheden in dat geval op te schorten tot voorzieningen zijn getroffen of totdat hij er zich van heeft kunnen overtuigen dat aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan.
5. Het is de werknemer verboden bij een volledige dagtaak, zonder schriftelijke toestemming van de werkgever, betaalde arbeid voor derden te verrichten.
6. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle aangelegenheden betreffende het bedrijf van de werkgever, van wie hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden, dat kennisneming daarvan door derden de belangen van de werkgever, haar werknemers of relaties, kan schaden.
7. De werknemer zal zich in het bedrijf of op de terreinen, die tot het bedrijf behoren, onthouden van propaganda voor elke organisatie of instelling, een en ander met uitzondering van het bepaalde in het protocol over vakbondswerk op het niveau van de onderneming.


Artikel 5 AANNEMING EN ONTSLAG

 1. Een dienstverband wordt aangegaan:

- voor onbepaalde tijd;

- voor bepaalde tijd;

- voor het verrichten van een bepaald karwei;

- voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard.

In de individuele arbeidsovereenkomst wordt de aard van het dienstverband vermeld.


 1. Bij het aangaan van een dienstverband geldt een proeftijd van maximaal 2 maanden.
 1. Onmiddellijke beëindiging van het dienstverband is mogelijk:

- bij wederzijds goedvinden;

- tijdens of bij het einde van de proeftijd;

- door ontslag op staande voet wegens een dringende reden, waardoor voortzetting van het dienstverband redelijkerwijs niet gevergd kan worden (artikel 677, 678 en 679. BW). De reden van ontslag dient de andere partij onverwijld te worden medegedeeld.


 1. a. Een dienstverband voor bepaalde tijd of voor het verrichten van een bepaald karwei eindigt
  van rechtswege door het verstrijken van die bepaalde tijd of het gereedkomen van het
  karwei, zoals vermeld in de individuele schriftelijke arbeidsovereenkomst, zonder dat hiertoe
  enige opzegging is vereist.

b. Een dienstverband voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard eindigt met het gereedkomen van de werkzaamheden, waarbij een opzegtermijn van minstens 1 week in acht zal worden genomen; het bepaalde in artikel 672 BW is echter nimmer van toepassing.
 1. Het wettelijk verbod tot opzegging tijdens arbeidsongeschiktheid en tijdens militaire dienst (artikel 670 BW) geldt niet voor dienstverbanden aangegaan voor een bepaalde tijd, het verrichten van een bepaald karwei of van werkzaamheden van tijdelijke aard.
 1. a. Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van de
  artikelen 678 en 679 BW en behoudens tijdens of aan het einde van de proeftijd als bedoeld in artikel 5.2, in welke gevallen de arbeidsovereenkomst wederzijds met onmiddellijke ingang
  kan worden opgezegd, geldt voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor
  onbepaalde tijd het bepaalde in artikel 672 BW.

  1. In afwijking van het bepaalde in artikel 672 leden 2, 3 en 6 BW voor geldt zowel de werknemer als de werkgever een opzegtermijn van twee maanden”.

  2. De opzegtermijn voor de werkgever wordt verminderd met een maand, wanneer een ontslagvergunning is verleend als bedoeld in artikel 6 BBA. De opzegtermijn voor de werkgever zal echter nooit minder bedragen dan een maand.
 1. Het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege op de dag waarop de AOW gerechtigde leeftijd wordt bereikt zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist.


Artikel 6 ARBEIDSDUUR EN DIENSTROOSTER

 1. De werknemers zijn werkzaam in dagdienst, dan wel in een 2- of 3-ploegendienstrooster.

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 36 uur voor werknemers in de productie, logistiek en assemblage en 38 uur voor de overige werknemers.


 1. De bij lid 1 aangegeven gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt in beginsel vormgegeven door middel van ADV-dagen. Deze ADV-dagen worden ingevuld door middel van roostervrije halve maar bij voorkeur hele dagen en dienen te worden opgenomen in het zelfde jaar van toekenning. De planning wanneer deze ADV-dagen worden opgenomen is door de werknemer gedurende het jaar van toekenning in overleg met werkgever flexibel in te vullen.

In overleg met de OR kunnen ADV-dagen ook als collectieve brugdag worden aangewezen.


 1. De werknemer in 2- of 3-ploegendienstrooster mag op 24 december zijn werkzaamheden om 18.00 uur beëindigen.
 1. De werknemer in 2- of 3-ploegendienstrooster mag op 31 december zijn werkzaamheden om 16.00 uur beëindigen. Om dit mogelijk te maken zal de middagdienst op die dag om 12.00 uur aanvangen.
 1. Werknemers van 50 jaar en ouder die niet in ploegendienst werkzaam zijn, kunnen niet worden verplicht om alsnog in ploegendienst te gaan werken.

Het dienstrooster wordt door de werkgever met instemming van de Ondernemingsraad
vastgesteld of gewijzigd, een en ander met in acht name van de wettelijke bepalingen.


 1. Een eventuele feitelijke invoering van een 3-ploegendienst zal alleen plaatsvinden met voorafgaand overleg met vakorganisaties.
 1. De werkgever acht indien noodzakelijk als richt idee, maximaal 2 x 12 minuten, onderbreking van het werk acceptabel. Binnen deze onderbreking van de werkzaamheden dienen alle persoonlijke verzorgingsactiviteiten plaats te vinden, waarbij in de productie de machines in principe blijven draaien en in de overige afdelingen de werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang hebben. De onderbrekingen voor persoonlijke verzorging zijn alleen mogelijk indien deze in goed onderling overleg met de direct verantwoordelijke manager zijn geregeld.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina