Collectieve arbeidsovereenkomst voor vendor b. V. Te tilburg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 CopyrightDovnload 249.08 Kb.
Pagina3/12
Datum20.08.2016
Grootte249.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Artikel 6A UITRUIL ADV-LOON1. Werknemers kunnen met ingang van 1 januari 2006 hun in artikel 6 bedoelde ADV-dagen eenmaal per 2 jaar inruilen voor loon. Voor 15 november van elk kalenderjaar zal de werknemer de keuze bij de afdeling P&O kenbaar moeten maken.
2. De in lid 1 bedoelde ruil kan in 2 stappen gerealiseerd worden.

- Het basissalaris wordt verhoogd met 2,5% en daarnaast hebben de werknemers recht op 5,75 ADV-dagen ter beschikking voor opname en op te nemen in het zelfde jaar van toekenning.

- Het basissalaris wordt verhoogd met 5,0% en daarnaast hebben de werknemers geen recht op ADV-dagen ter beschikking voor opname en op te nemen in het zelfde jaar van toekenning.

Per stap kan nooit meer dan de helft van de ADV dagen voor loon worden geruild.

3. De in het vorige lid bedoelde salarisverhoging heeft een structureel karakter en dient tevens als grondslag voor het pensioengevend salaris en de vakantietoeslag.

4. Eenmaal gemaakt keuzes kunnen vanaf 2007 pas na 2 jaar worden herzien. Het terugruilen van loon voor ADV dagen dient eveneens in 2 stappen te geschieden. Dat wil zeggen maximaal 5,75 dagen per jaar.


5. Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de werknemer niet aan zijn eerder gemaakte keuze kan worden gehouden zullen werknemer en werkgever in overleg treden om van deze keuze af wijken.
6. De in dit artikel bedoelde regeling geldt indien en voor zover deze wordt goedgekeurd door de fiscus.


Artikel 7 FLEXIBELE WERKLOCATIE

 1. De werkgever biedt de technische voorzieningen om het inloggen vanaf een externe locatie in de systemen van de werkgever mogelijk te maken. Deze technische voorzieningen zijn exclusief de eventuele hardware, die bij het werken op een andere locatie dan de vaste kantoorlocatie noodzakelijk is.
 1. Wanneer de functie van de werknemer zich hiervoor leent kan de werknemer van deze externe inlogmogelijkheid gebruik maken. Hierbij geldt de restrictie dat niet meer dan 20% van de totale omvang van het dienstverband op een andere locatie dan het kantoor van Vendor wordt verricht.
 1. Aangezien de minimale bezetting per afdeling altijd gewaarborgd moet blijven, vindt werken op een andere locatie uitsluitend plaats na overleg en akkoord van de direct leidinggevende. Deze leidinggevende zal daarbij de situatie op de afdeling en de individuele taak van de werknemer van dat moment laten mee wegen in het besluit.
 1. Afspraken ten aanzien van het elders werken kunnen zowel op ad hoc basis als in een vaste structuur worden gemaakt.
 1. De in dit artikel beschreven voorziening ten aanzien van de flexibele werklocatie wordt in eerste instantie door de werkgever geboden gedurende een proefperiode van 6 maanden (1 mei 2013 t/m 30 oktober 2013). Na afloop van deze periode zal een evaluatie plaats vinden en zal besloten worden of deze voorziening voor een langere periode of voor onbepaalde tijd ingevoerd zal worden.
 1. Mocht blijken dat een individuele werknemer oneigenlijk gebruik maakt van deze voorziening dan houdt de werkgever het recht deze werknemer voor het gebruik van deze voorziening uit te sluiten.Artikel 8 VAKANTIE

 1. a. Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar.

b. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op vakantie met behoud van maandinkomen van 20 dagen. Daarenboven heeft de werknemer recht op 5 bovenwettelijke dagen.


c. De jeugdige werknemer verwerft per vol vakantiejaar daarenboven het volgende aantal vakantiedagen.:

5 dagen: op 16-jarige leeftijd;

4 dagen: op 17-jarige leeftijd;

3 dagen: op 18-jarige leeftijd.


d. Als peildatum voor de leeftijd en het aantal dienstjaren geldt het einde van het betreffende vakantiejaar.


 1. De werknemer die geen vol kalenderjaar heeft gewerkt, heeft recht op de in lid 1 genoemde vakantiedagen naar evenredigheid van de gewerkte tijd in dat jaar.

3. a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij wegens het niet verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op in geld vastgesteld salaris heeft.


b. Het onder a. bepaalde geldt niet indien de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft verricht wegens:

 • Volledige arbeidsongeschiktheid, ziekte of ongeval, tenzij veroorzaakt door zijn opzet;

 • het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien van de landsverdediging of openbare orde, niet zijnde opkomstplicht voor eerste oefening;

 • het genieten van verlof gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking verworven doch niet opgenomen verlof;

 • het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vakbond van de werknemer georganiseerde bijeenkomst;

 • onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband;

 • zwangerschap, bevalling en adoptieverlof;

 • het volgen van onderricht waartoe de werkgever de jeugdige werknemers krachtens de wet in de gelegenheid moet stellen.

Indien een dergelijke onderbreking der werkzaamheden in meer dan één vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel der onderbreking bij de berekening van de periode van afwezigheid mede in aanmerking genomen.


 1. a. De werknemer heeft na een vol kalenderjaar, indien gewenst, recht op een aaneengesloten vakantie van 3 weken. De aaneengesloten vakantiedagen worden opgenomen tijdens de in overleg met de Ondernemingsraad eventueel vastgestelde bedrijfsvakantie van twee weken. De derde week zal naar het oordeel van de directie, aansluitend vooraf of achteraf aan de bedrijfsvakantie worden verleend. De resterende dagen worden als snipperdagen genoten, waarbij toekenning zodanig plaatsvindt dat de normale voortgang van de werkzaamheden wordt gewaarborgd.

In overleg met de ondernemingsraad zal de werkgever, afhankelijk van het aantal brugdagen in enig jaar, maximaal 5 dagen als collectieve snipperdag aanwijzen.
b. De werknemer zal eens in de drie jaar, volgens een rooster door de werkgever vast te stellen en indien de bedrijfsvoering dit toelaat, in staat worden gesteld een vakantieperiode door te maken van maximaal zes aaneengesloten weken. Deze vakantieperiode zal, naar het oordeel van de werkgever en in afwijking van hetgeen onder a. is bepaald, buiten de bedrijfsvakantie opgenomen moeten worden. De werknemer zal voor deze vakantieperiode geen beroep kunnen doen op onbetaald verlof.
c. Bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie die een tijdige terugkeer naar Nederland belemmert, zal de werknemer bij de uiteindelijk terugkomst in Nederland, een medisch attest aan de werkgever moeten overleggen waaruit blijkt dat hij op medische gronden niet in staat was tot tijdige terugreis. 1. Vakantiedagen, die aan het einde van het vakantiejaar nog niet zijn genoten, worden tot een maximum van 10 dagen gevoegd bij de vakantierechten van het nieuwe jaar. Indien deze vakantiedagen van het voorafgaande jaar niet binnen 6 maanden zijn genoten, zullen in overleg tussen de werkgever en werknemer concrete afspraken worden gemaakt over de data waarop de werknemer deze dagen zal opnemen.

Wanneer het overschot van vakantiedagen in enig jaar meer dan 10 dagen bedraagt, zal de werkgever onderzoeken wat de oorzaak is van het overschot dat de 10 dagen overschrijdt. Zo nodig zal de werkgever in dat geval afwijkende regels stellen ten aanzien van het opnemen van deze vakantiedagen.


 1. a. Bij het beëindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer desgewenst in de gelegenheid

worden gesteld de hem nog toekomende vakantiedagen op te nemen, met dien verstande,
dat deze dagen niet eenzijdig in de opzegtermijn mogen worden begrepen.
b. Indien de werknemer de hem toekomende dagen niet heeft opgenomen, zullen hem deze dagen worden uitbetaald.

De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking een verklaring uit, waaruit de duur van de vakantie blijkt, welke de werknemer op dat tijdstip nog toekomt.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina