Collectieve arbeidsovereenkomst voor vendor b. V. Te tilburg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 CopyrightDovnload 249.08 Kb.
Pagina4/12
Datum20.08.2016
Grootte249.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Artikel 9 FEESTDAGEN

1. a. Feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Koninginnedag (30 april, of de dag waarop Koninginnedag wordt gevierd), Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en eens in de 5 jaar de Nationale Bevrijdingsdag (5 mei), voor zover deze landelijk wordt gevierd.


b. Feestdagen worden geacht te lopen van 00.00 tot 24.00 uur.
2. De werknemer heeft op feestdagen vrijaf met behoud van salaris, tenzij het bedrijfsbelang vordert dat er wordt gewerkt.

Voor zover deze compenserende diensten niet collectief worden vastgesteld bij productiestops met Kerstmis (ingaande 24 december om 18.00 uur tot 27 december om 05.30 uur) en de jaarwisseling (ingaande 31 december om 16.00 uur tot 2 januari om 05.30 uur), kunnen zij individueel worden toegewezen bij productiestops voor onderhoud, dan wel als snipperdagen worden genoten.
Artikel 10 KORT VERZUIM

1. De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:1 van de Wet arbeid en zorg mits de werknemer zo mogelijk ten minste één dag van te voren aan de werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. De werkgever kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij bewijsstukken overlegt.


Het recht bestaat in ieder geval:

  1. gedurende de bevalling van de partner van de werknemer;

  2. gedurende één dag bij ondertrouw van de werknemer, te weten de dag van de ondertrouw;

  3. gedurende twee dagen bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer, waarvan een op de dag van de huwelijksvoltrekking;

  4. gedurende één dag bij huwelijk van een (pleeg)kind, broer of zuster van de werknemer of van diens partner, te weten de dag van de huwelijksvoltrekking;

  5. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafe­nis/crematie bij overlijden van de partner of van een inwonend (pleeg)kind van de werkne­mer;

  6. gedurende twee dagen, waarvan een voor het bijwonen van de begrafenis/crematie bij overlijden van een (schoon)ouder van de werknemer, niet-inwonend (pleeg)kind, broer of zuster van de werknemer of diens partner;

  7. gedurende een dag wegens het bijwonen van de begrafenis/crematie bij overlijden van een grootouder een kleinkind of een zwager of schoonzuster van de werknemer of diens partner;

  8. gedurende de daarvoor benodigde tijd, maar ten hoogste enkele uren, wanneer de werknemer ten gevolge van de uitoefening van het actief kiesrecht of de vervulling van een buiten zijn schuld bij of krachtens de wet of overheid zonder geldelijke vergoeding persoonlijk opgelegde verplichting verhinderd is te werken, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden;

  9. gedurende de voor het noodzakelijk bezoek aan dokter of specialist benodigde tijd, voor zover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden. Bij gebleken misbruik of bezoeken langer dan 2½ uur per bezoek vindt geen doorbetaling van het maandinkomen plaats;

  10. gedurende de benodigde tijd in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, met een maximum van 1 dag, zoals het ophalen van een ziek kind of in verband met noodsituaties die vergen dat de werknemer onverwijld een voorziening treft voor zover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden. Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling van het maandinkomen plaats.

2. In de navolgende gevallen heeft de werknemer recht op doorbetaald verlof, mits de werknemer zo mogelijk tenminste één dag van te voren aan de werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. De werkgever kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij bewijsstukken overlegt:

a. gedurende één dag bij 25-jarig en 40-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer, alsmede bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ouders, schoonouders van de werknemer;

b. gedurende één dag bij 50- en 60-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap van de groot-ouders van de werknemer;

c. gedurende één dag bij 25-, 40- of 50-jarig dienstjubileum van de werknemer;

d. gedurende één dag bij de Grote Professie van een (pleeg)kind, broer of zuster van de werknemer en gedurende één dag bij Priesterwijding van een (pleeg)kind, broer of zuster van de werknemer;
 1. Indien de onder lid 1 sub a, lid 2 sub a, b en c van dit artikel genoemde gebeurtenis plaatsvindt op een zondag of een feestdag, zal de dienst hieraan voorafgaande of hierop volgend, vrijaf worden gegeven met behoud van salaris. Indien de bedrijfsomstandigheden zulks niet toelaten, zal de in de vorige volzin bedoelde dienst worden gegeven in de voorafgaande of volgende week.
 1. Eventuele vergoeding voor salarisderving, welke door derden wordt betaald als bedoeld onder lid l sub h wordt op het door de werkgever door te betalen salaris in mindering gebracht.
 1. Kraamverlof

De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:2 van de Wet arbeid en zorg gedurende twee dagen of diensten ten behoeve van kraamverlof na bevalling van de partner degene van wie hij het kind erkent.


 1. Kortdurend zorgverlof

De werknemer kan gedurende twee maal de arbeidsduur per week op jaarbasis doorbetaald verlof (als bedoeld in artikel 5:1 van Wet arbeid en zorg) ter hoogte van 85% van het salaris opnemen ten behoeve van de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van:

  1. een inwonend (pleeg)kind tot wie de ouder in een familierechtelijke betrekking staat, of een van de inwonende kinderen van de onder b genoemde persoon;

  2. de echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner met wie hij samenwoont;

  3. de ouder van de werknemer.
 1. Onbetaald verzuim zal in bijzonder gevallen worden toegestaan mits:

- de werknemer dit minstens 2 dagen van tevoren aan de werkgever verzoekt;

- er naar het oordeel van de werkgever redelijkerwijze aanleiding toe bestaat:

- het bedrijfsbelang de afwezigheid toelaat.

Het onbetaalde verzuim zal niet langer kunnen duren dan tien werkdagen.
 1. Het bepaalde in artikel 628 BW met betrekking tot de doorbetaling van salaris in de daar bedoelde gevallen is van kracht in zoverre dat de werkgever niet gehouden is het salaris door te betalen in de navolgende gevallen:

  1. Schorsing van de werknemer, indien er aanwijzing bestaat dat de betrokkene een ernstig vergrijp heeft begaan, waarbij deze schorsing zo kort mogelijk zal zijn en de drie werkdagen niet overtreft.

Indien evenwel de schorsing ongegrond wordt bevonden, zal de ingehouden betaling alsnog worden verricht en zal mogelijke materiële schade, die ontstaan is door de schorsing naar redelijkheid en billijkheid door de werkgever worden vergoed. Hij zal voorts in overleg met betrokkene al het mogelijke doen om tot een volledige rehabilitatie te komen;

  1. Invoering van een verkorte werkweek (een zgn. 0-urenweek daaronder begrepen) mits de werkgever voor die invoering de volgens artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen vereiste vergunning heeft verkregen en hij niet tot het aanvragen van een vergunning overgaat dan nadat met de vakbond overleg is gepleegd.

Partijen achten een termijn van één week voor dit voorafgaand overleg voldoende.

  1. Verlenging van een verkorte werkweek (een zgn. 0-urenweek daaronder begrepen). Wanneer het een verlenging betreft, welke ten aanzien van de aantallen erbij betrokken werknemers en/of het aantal uren, dat verkort zal worden gewerkt, afwijkt van de oorspronkelijke vergunning, zal de werkgever de hierboven in sub b omschreven procedure volgen en wanneer het wordt overgenomen, de vakbond tijdig – d.w.z. tenminste één week vóór het ingaan van de verlenging – daarvan mededeling doen.

  2. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 15 bepaalde van toepassing.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina