Collectieve arbeidsovereenkomst voor vendor b. V. Te tilburg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Copyright


Artikel 11 FUNCTIEGROEPEN EN SALARISGROEPENDovnload 249.08 Kb.
Pagina5/12
Datum20.08.2016
Grootte249.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Artikel 11 FUNCTIEGROEPEN EN SALARISGROEPEN

1. a. De functies worden door de werkgever vastgesteld en ingedeeld in functiegroepen; de indeling is vermeld in bijlage I van deze CAO.


b. Ingeval van een nieuwe functie dan wel een gewijzigde functie-inhoud en /of werkomstandigheden zal de functie bij de behorende groep opnieuw worden ingedeeld.
2. Bij elke functiegroep behoort een salarisgroep met een schaal gebaseerd op periodieken. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage II.
3. a. De werknemer die over de vaardigheid en ervaring beschikt welke voor de vervulling van een bepaalde functie is vereist, wordt bij tewerkstelling in die functie in de overeenkomende salarisgroep geplaatst.

b. De werknemer, die bij indiensttreding niet over de vaardigheid en ervaring beschikt, wordt 1 of 2 periodieken lager ingeschaald.

De criteria hiervoor zijn:

Minus 2 periodieken: Werknemer is in het geheel niet vertrouwd met de materie en behoeft opleiding vanuit werkgever.

Minus 1 periodiek: Werknemer is vertrouwd met de materie, maar voldoet nog niet aan de gestelde eisen en behoeft nog coaching.
4. De werknemer heeft de mogelijkheid in beroep te gaan tegen de indeling van zijn functie in een bepaalde functiegroep. De procedure hiervoor is opgenomen in bijlage I A bij deze CAO.


Artikel 12 TOEPASSING VAN DE SALARISSCHALENVakvolwassen werknemer

1. a. Het schaalsalaris van de vakvolwassen werknemer wordt op 1 januari van elk jaar opnieuw vastgesteld. De groei door de salarisschaal is afhankelijk van de beoordeling en zal 0, ½, 1 , 1 ½ of 2 periodieken bedragen.

De werknemer ontvangt geen periodiek per 1 januari indien na 1 juli eraan voorafgaand het schaalsalaris is vastgesteld in verband met:

- zijn indiensttreding

- de indeling in een hogere salarisgroep
Het al dan niet toekennen van een periodiek kan bij onvoldoende functioneren in de tijd worden verschoven. Het gesprek met de werknemer hierover dient schriftelijk voorzien van argumenten aan werknemer te worden bevestigd. De werknemer heeft de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan op basis van de regeling in Bijlage IV.
b. De werknemer die reeds het maximum aantal periodieken heeft bereikt komt in aanmerking voor een extra variabele toeslag afhankelijk van presteren. Deze toeslag bestaat uit 4 stappen van ieder €25,- per maand. De eerste stap wordt bereikt bij een beoordeling van 7. De volgende stappen zijn als volgt:

Score 7,00 – 7,79 Toeslag = € 25,-

Score 7,50 – 7,99 Toeslag = € 50,-

Score 8,00 – 8,49 Toeslag = € 75,-

Score 8,50 – 10,00 Toeslag = € 100,-

2. De werknemer, die nog niet geheel over de voor zijn salarisgroep geldende vaardigheid en


ervaring beschikt wordt ingedeeld in de bij zijn functie behorende schaal:

- minus 2 functiejaren: als de werknemer in zijn geheel nog niet vertrouwd is met de materie en opleiding behoeft vanuit werkgever.

- minus 1 functiejaar: als de werknemer vertrouwd is met de materie, maar nog niet aan de gestelde eisen voldoet en coaching behoeft.

Functiewaarneming


  1. De werknemer, die in opdracht van de werkgever tijdelijk maar gedurende ten minste 5 achtereenvolgende diensten een werknemer vervangt die in een hogere salarisgroep is ingedeeld, ontvangt hiervoor per waargenomen dienst een toeslag op zijn schaalsalaris.

Deze toeslag bestaat uit het verschil tussen het schaalsalaris van de huidige functie en het schaalsalaris waarin de werknemer zou worden ingedeeld bij promotie volgens de volgende formule: het huidige schaalsalaris vermeerderd met de helft van het verschil tussen de aanvangssalarissen van de huidige en de waar te nemen functie, waarbij inpassing plaats vindt op het naast hogere bedrag in de hogere salarisschaal.


  1. De werknemer, die anders dan om hem persoonlijk betreffende redenen korter dan 6 maanden een werknemer volledig vervangt die in een lagere salarisgroep is ingedeeld, behoudt gedurende deze periode zijn oorspronkelijke schaalsalaris.


Overplaatsing vakvolwassen werknemer

5. a. Bij definitieve overplaatsing naar een hoger ingedeelde functie zal de werknemer met ingang van de volgende maand worden geplaatst in de daarbij behorende salarisgroep waarbij hem een schaalsalaris wordt toegekend dat tenminste gelijk is aan het naast hogere bedrag in de hogere salarisschaal.


b. 1) Bij definitieve overplaatsing naar een lager ingedeelde functie zal de werknemer met ingang van de volgende maand worden geplaatst in de daarbij behorende salarisgroep waarbij hem een schaalsalaris wordt toegekend dat gelijk is aan het naast lagere bedrag in de lagere salarisschaal.


  1. Indien de definitieve overplaatsing het gevolg is van verminderde arbeidsprestatie in verband

met ouderdom, lichamelijke of geestelijke gebreken, zal de werkgever een onder de gegeven omstandigheden als billijk te beschouwen schaalsalaris vaststellen.

Hierbij zal hij rekening houden met het aantal jaren, dat de werknemer in zijn vorige functie

heeft gewerkt, alsmede met zijn aantal dienstjaren.


  1. De werknemer van 55 jaar en ouder met ten minste 10 dienstjaren, die van bedrijfswege

wordt overgeplaatst naar een lager ingedeelde functie, behoudt zijn schaalsalaris.
Salarisspecificatie

6. De betaling van het inkomen zal plaatsvinden tegen het einde van de maand. De werkgever zal aan de werknemer een gedateerd salarisoverzicht uitreiken.


13e maand

7. a. Jaarlijks ontvangt de werknemer in de maand december een 13e maand op basis van het gemiddeld verdiend schaalsalaris in het uitkeringsjaar. Bij een korter dienstverband of afwezigheid zonder loonbetaling, wordt de uitkering naar rato aangepast.

b. De 13e maand zal maximaal de hoogte van een schaalsalaris bedragen.

c. De uitkering wordt niet in de pensioengrondslag meegenomen.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina