Collectieve arbeidsovereenkomst voor vendor b. V. Te tilburg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 CopyrightDovnload 249.08 Kb.
Pagina6/12
Datum20.08.2016
Grootte249.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Artikel 13 PLOEGENTOESLAG

1. a. Voor geregelde arbeid in ploegendienstrooster wordt de volgende ploegentoeslag over het schaalsalaris betaald: • 2-ploegendienstrooster (ochtend- en middagdienst):
  per 01-01-2009 14,5%

 • 3-ploegendienstrooster (ochtend-, middag- en nachtdienst):
  per 01-01-2001 19%.

b. De werknemer die binnen zijn ploegendienstrooster wordt overgeplaatst naar een andere dienst, ontvangt een eenmalige vergoeding van 0,25% van zijn schaalsalaris.

Bij terugplaatsing in dezelfde kalenderweek naar de oorspronkelijke dienst zal de extra betaling van 0,25% niet nogmaals gegeven worden.
c. Indien een werknemer tengevolge van overplaatsing als bedoeld in dit artikel in een week korter werkt dan volgens zijn normale dienstrooster, wordt dit niet gekort op zijn maandinkomen.
Tijdelijke overplaatsing

2. a. De werknemer die tijdelijk vanuit een dagdienstrooster wordt overgeplaatst naar een ploegendienstrooster ontvangt naast de bijbehorende ploegendiensttoeslag een eenmalige vergoeding van 0,25% van zijn schaalsalaris en voorts per gewerkt uur een toeslag op het schaalsalaris van:

- 0,15% van maandag 05.30 uur tot zaterdag 05.30 uur, voor zover de uren liggen tussen 16.00 uur en 07.00 uur;

- 0,3% van zaterdag 05.30 uur tot 14.00 uur;

- 0,6% van zaterdag 14.00 uur tot maandag 05.30 uur.
Definitieve overplaatsing


 1. De werknemer die definitief wordt overgeplaatst naar een hoger betaald dienstrooster ontvangt de hogere ploegentoeslag met ingang van de betalingsperiode.

4. a. De werknemer, die anders dan door eigen toedoen, op eigen verzoek of wegens een disciplinaire maatregel wordt overgeplaatst naar een lager betaald dienstrooster, behoudt gedurende de lopende maand en de daarop volgende maand het verschil tussen het oorspronkelijke en het nieuwe bedrag aan ploegentoeslag.

Daarna wordt het verschil in 5 perioden met 20% van het verschil per periode afgebouwd.

Een periode bedraagt 1/32 van de tijd werkzaam geweest in het oorspronkelijke ploegendienstrooster en wordt naar boven afgerond op hele maanden; de duur van elke periode bedraagt echter ten hoogste 8 maanden.


b. Indien de werknemer tijdens de afbouwperiode wordt herplaatst in een hoger betaald ploegendienstrooster, vindt herberekening van de toeslag plaats.


Artikel 14 OVERWERK EN CONSIGNATIEOverwerk

 1. Als overwerk wordt beschouwd door of namens de werkgever opgedragen arbeid, waardoor de volgens het dienstrooster geldende dagelijkse arbeidsduur wordt overschreden.
 1. a. Overwerk wordt zoveel mogelijk beperkt maar is, indien de eisen van het bedrijf dit nodig
  maken, voor de werknemer verplicht voor zover de wettelijke bepalingen dit toelaten.

  b. Buiten de geldende dienstroosters zullen werkzaamheden worden verricht, zoals:- het nazien en in bedrijfstellen van stoom- en krachtwerktuigen;

- het verrichten van noodzakelijke reparaties;

- andere werkzaamheden, die nodig zijn om het bedrijf in werking te stellen of te houden;

- onderhoudswerkzaamheden;

- nieuwbouwwerkzaamheden.

Het bepaalde omtrent overwerk en hetgeen de wet hierover regelt, is onverminderd van toepassing.


De werknemer van 55 jaar en ouder zal niet meer verplicht worden tot overwerk.
De vergoeding van overwerk is als volgt:

Voor uren gelegen van

maandag t/m vrijdag tussen 05.30 en 20.00 uur: 25%;

maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 05.30 uur: 50%;

zaterdag tussen 05.30 en 14.00 uur: 50%;

zaterdag vanaf 14.00 uur en zon- en feestdagen: 100%;

het voor de werknemer geldende uurloon.
3. a. Gewerkte overuren kunnen op verzoek van de werknemer, naast de uitbetaling van de overwerktoeslag voor zover van toepassing, gecompenseerd worden in vrije tijd tot een maximum van 8 dagen per jaar.

Deze dagen dienen in eenheden van 4 uur te worden opgenomen binnen 2 maanden volgend op het in vrije tijd te compenseren overwerk.


b. Geen toeslag wordt gegeven voor gewerkte uren, welke bedoeld zijn om verzuimde uren of te verzuimen tijd, welke door de werknemer is of wordt genomen, in te halen.


 1. De werknemer in dagdienstrooster, die na volbrachte dagtaak overwerk moet verrichten op uren die vallen tussen 23.00 uur en de aanvang van zijn normale dienst, ontvangt voor deze uren naast en boven de beloning als geregeld in dit artikel, even zoveel verzuimuren met behoud van salaris.

Het tijdstip waarop het opnemen van de verzuimuren begint, dient te liggen tussen het begin en het einde van zijn normale dienst, volgende op het overwerk.

Indien de uren niet worden opgenomen in de dienst na afloop van het overwerk dan wel de betrokkene deze niet wenst op te nemen, vervalt het recht daarop. Geen recht op verzuimuren ontstaat voor overwerk dat begint op of na 04.00 uur 's ochtends.


Consignatie

5. a. De geconsigneerde werknemer kan opgeroepen worden ingeval van bedrijfsstoringen waarbij voor het opheffen daarvan de werknemer noodzakelijk is.


b. De geconsigneerde werknemer ontvangt per periode van 24 uren de volgende toeslag op zijn schaalsalaris:

- op maandag t/m vrijdag 0,7%;

- op zaterdag 2%;

- op zon- en feestdagen 3%.


c. De geconsigneerde werknemer moet in staat zijn zich na oproep, binnen een half uur op het werk te melden.

Vanaf het moment van oproep geldt voor de geconsigneerde werknemer tot het eind van de werkzaamheden waarvoor hij is opgeroepen of tot het moment waarop zijn gewone dienst aanvang neemt, de overwerktoeslag. Indien de geconsigneerde werknemer na de beëindiging van de werkzaamheden waarvoor hij is opgeroepen huiswaarts keert, geldt een half uur reistijd terug naar huis als overwerktijd.

Voor extra te maken reiskosten, ontvangt de werknemer een bedrag van 0,40 per kilometer.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina