Collectieve arbeidsovereenkomst voor vendor b. V. Te tilburg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 CopyrightDovnload 249.08 Kb.
Pagina7/12
Datum20.08.2016
Grootte249.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Artikel 15 VAKANTIETOESLAG

  1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juli van het voorafgaande jaar tot en met 30 juni van het lopende jaar.

2. De werknemer die het gehele vakantietoeslagjaar in dienst is geweest, ontvangt voor de aanvang van de aaneengesloten vakantie, doch uiterlijk op 1 juli een vakantietoeslag van 8% van zijn jaarsalaris. Onder jaarsalaris wordt verstaan het cumulatief inkomen over het vakantietoeslagjaar, inclusief de in het vakantietoeslagjaar opgebouwde ploegentoeslag en overwerktoeslag.


3. De werknemer die niet het gehele vakantietoeslagjaar in dienst is geweest, ontvangt een evenredig deel van de vakantietoeslag.


Artikel 15A JUBILEUMUITKERING

Er zijn de volgende jubileumuitkeringen:

- bij 12,5 jaar ononderbroken dienstverband een half bruto maandsalaris netto;

- bij 25 jaar ononderbroken dienstverband: een bruto maandsalaris netto.
Artikel 16 UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de Ziektewet (zoals die luiden vanaf 1 januari 2004), de Wet arbeid en zorg, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet anders is bepaald.


1. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken

Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Coördinatiewet SV, worden doorbetaald. Vanaf de 3e ziekmelding in enig voorschrijdend jaar worden door de werkgever 2 wachtdagen in acht genomen waarover geen maandinkomen wordt doorbetaald.
  1. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken
    Gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. Het in de laatste zin van het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
  1. Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken

Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW zal aan de werknemer 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Coördinatiewet SV, worden doorbetaald.


  1. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken

Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling van 100% van het roosterinkomen over elk gewerkt uur al dan niet op arbeidstherapeutische basis. Uren besteed aan een opleiding gericht op re-integratie wordt hiermee gelijk gesteld. Indien aan het einde van het tweede ziektejaar blijkt dat de werknemer volledig gere-integreerd is zal met terugwerkende kracht een aanvulling tot 100% van het maandinkomen worden verstrekt. Indien aan het einde van het tweede ziektejaar blijkt dat de werknemer gedeeltelijk is gere-integreerd, zal met terugwerkende kracht het salaris over het tweede ziektejaar aangevuld worden tot 100% voor het gedeelte dat werknemer is gere-integreerd.
Ingeval van een bedrijfsongeval of indien blijkt dat iemand uitzichtloos ziek is en re-integratie uitgesloten lijkt zal werkgever over de eerste twee ziektejaren 100% van het inkomen betalen, onder aftrek van eventuele vergoedingen krachtens sociale zekerheidswetten. De vaststelling van uitzichtloze re-integratie zal in ieder geval aan het einde van het tweede ziektejaar of zoveel eerder als mogelijk moeten geschieden. Voor deze vaststelling zal het oordeel van de bedrijfsarts gevraagd worden. De aanvulling tot 100% zal dan met terugwerkende kracht plaatsvinden.


  1. Werkgever zal werknemers die in de IVA belanden en dus blijvend meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn tot en met het derde ziektejaar aanvullen tot 100% van het netto loon bij aanvang van de IVA uitkering, indien van toepassing met terugwerkende kracht vanaf het tweede arbeidsongeschiktheidsjaar.
  1. Werkgever zal zich inspannen om werknemer, ongeacht of deze meer of minder dan 35% arbeidsongeschikt is, passend werk aan te bieden waarbij de restverdiencapaciteit zoveel mogelijk benut zal worden. Indien aan het einde van de tweede periode van 12 maanden arbeidsongeschiktheid er geen succes met de re-integratie is geboekt, zal overleg over herplaatsing plaatsvinden.


Aanvullende bepalingen

1. Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het maandinkomen dat de werknemer zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest.


2. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling te weigeren of op te schorten en de aanvullingen te weigeren of in te trekken ten aanzien van de werknemer die:

a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden;

b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing van de voor de functie opgestelde belastbaarheideisen niet juist kon worden uitgevoerd;

c. zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd en/of zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht;

d. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion van het UWV;

e. zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte;

f. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van het feit dat de werknemer de ter beschikking gestelde beschermingsmiddelen niet heeft gebruikt of anderszins tegen de uitdrukkelijk opdracht in de voorschriften en aanwijzingen die met betrekking tot het werk zijn gesteld, niet in acht heeft genomen;

g. misbruik maakt van de voorziening, dan wel zich schuldig maakt aan bedrog of nalatigheid.


3. Om te bevorderen dat het ziekteverzuim zo laag mogelijk wordt en ter bevordering van zo gunstig mogelijke arbeidsomstandigheden, heeft de werkgever aansluiting gezocht bij een medisch bedrijfsadviesbureau.
4. Met de OR zal overlegd worden over de re-integratieactiviteiten, ook na het derde ziektejaar.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina