Collectieve arbeidsovereenkomst voor vendor b. V. Te tilburg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Copyright


Artikel 17 UITKERING BIJ OVERLIJDENDovnload 249.08 Kb.
Pagina8/12
Datum20.08.2016
Grootte249.08 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Artikel 17 UITKERING BIJ OVERLIJDEN

 1. Indien de werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering worden verstrekt ter grootte van 3x het bruto maandinkomen.
 1. Dit bedrag wordt door de werkgever verlaagd met de uitkering die de nagelaten betrekkingen dan toekomt ingevolge de Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Toeslagenwet.
 1. Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan:

a. de langstlevende der echtgenoten, mits deze niet duurzaam gescheiden leefden en ongehuwd samenwonenden;
b. indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden leefden, de minderjarige, wettige of erkende natuurlijke kinderen van de overledene.


Artikel 18A PENSIOENREGELING tot en met 31 december 2012

De werknemer wordt op de daartoe geldende voorwaarden opgenomen in de bij de onderneming bestaande pensioenregeling.

De pensioenregeling is een (hybride) beschikbare premieregeling. Deze beschikbare premieregeling dient ter vervanging van de oude eindloonregeling per 1 januari 2007. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door Delta Lloyd. De pensioentoezegging komt overeen met 85% van kolom 4 van de fiscale staffel behorende bij leeftijd 65 (Besluit van 28 april 2003). De totale pensioenlasten (werknemers- en werkgeversdeel) zijn gefixeerd op 10% van de gemiddelde loonsom.

Het nieuwe systeem komt erop neer dat met de door de werkgever beschikbaar gestelde premie direct – tegen de dan geldende tarieven – gegarandeerde pensioenen worden ingekocht.  Om zorg te dragen voor een zekere indexatie van de al opgebouwde pensioenaanspraken is afgesproken, door middel van een eenmalige koopsom,10% van de totale pensioenpremie (dus 1%) te gebruiken voor de indexatie.De uitgangspunten van de nieuwe regeling zijn: 


 1. Opbouw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen (kapitaal + risicodeel) op basis van 85% van kolom 4 van het fiscale staffelbesluit.

 2. De franchise wordt per 1 januari 2012 vastgesteld op € 16.133,-. De franchise wordt per
  1 januari van elk jaar verhoogd met de contractloonstijging van het jaar voorafgaand.

 3. Voor de werknemers die qua salariëring in de CAO periodieken vallen is de premie gelijk aan 4,00% van de pensioengrondslag. Voor alle overige werknemers bedraagt de premie 5.75% van de pensioengrondslag.

 4. Het contract voor de pensioenverzekering loopt af op 31 december 2012. Het streven is dat werkgever en vakbonden in het derde kwartaal van 2012 bespreken of het contract al dan niet in gewijzigde vorm wordt verlengd vanaf 1 januari 2013, waarbij indexatie een aandachtspunt dient te zijn.

 5. De pensioenregeling zal aan werknemers en vakbonden schriftelijk beschikbaar gesteld worden.

 6. De werkgever zal voor iedere medewerker de mogelijkheid om een individuele pensioenscan te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige faciliteren. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werknemer.ARTIKEL 18B - PENSIOENREGELING – vanaf 1 januari 2013

 1. In de onderneming van werkgever geldt een pensioenregeling. Werknemers nemen verplicht deel aan deze regeling. De pensioenovereenkomsten die de werkgever met zijn werknemers sluit, voldoen aan deze pensioenregeling.

 2. De uitvoering van deze pensioenregeling is vanaf 1 januari 2013 ondergebracht bij APG ABN AMRO Pensioeninstelling N.V. h.o.d.n. Pensional. Ter uitvoering van deze pensioenregeling heeft Pensional een pensioenreglement opgesteld. De rechten en verplichtingen die werknemers aan de pensioenregeling ontlenen zijn nader uitgewerkt in het pensioenreglement.

 3. De hoofdkenmerken van de pensioenregeling zijn:

 1. De regeling betreft een premieovereenkomst.

 2. De hoogte van de beschikbare premie is per leeftijdscategorie in een percentage de pensioengrondslag als volgt vastgesteld:
 1. De franchise bedraagt € 16.407 (2013) en wordt jaarlijks aangepast aan de CBS-loonindex particuliere bedrijven.

 2. De pensioenen die worden toegezegd zijn: een kapitaal op pensioendatum dat wordt aangewend voor ouderdomspensioen en partnerpensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

 3. Het partnerpensioen bedraagt 1.225% per dienstjaar is verzekerd op risicobasis tijdens dienstverband (uitkeringsovereenkomst).

 4. Het wezenpensioen bedraagt 20% van partnerpensioen.

 5. Het pensioengevend salaris is bepaald op 12 maal het op 1 januari geldende vaste bruto maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag

 6. Opnameleeftijd: datum in dienst, maar niet eerder dan de eerste dag van de maand waarin de werknemer de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

 7. De pensioenleeftijd is 67 jaar.

 8. Voor de werknemers die qua salariëring in de CAO periodieken vallen is de premie gelijk aan 4,00% van de pensioengrondslag. Voor alle overige werknemers bedraagt de premie 5.75% van de pensioengrondslag. 1. De maximale pensioenlasten voor het werkgevers- en werknemersdeel tezamen bedragen gemiddeld niet meer dan 10% van de pensioengevende loonsom over de periode van 1-1-2013 tot en met 31-12-2017. Dit is het budget. Aan het einde van ieder jaar, voor het eerst in 2013 en voor het laatst in 2016, wordt o.b.v. het actuele deelnemersbestand getoetst of de pensioenlasten binnen het bovengenoemde maximum vallen. De werkgever behoudt het recht om de beschikbare premie staffel indien nodig afgestemd op dit maximum aan te passen.
 1. Wanneer in enig jaar uit objectieve berekeningen blijkt dat de pensioenlasten hoger worden dan het budget, wordt premiestaffel zo aangepast dat het budget niet wordt overschreden gedurende de in lid 4 genoemde periode.

 2. In 2017 zal voor de periode 2018 tot en met 2022 wederom een budget worden overeengekomen tussen cao-partijen. Op basis van dit budget wordt de premiestaffel vastgesteld.
 1. De opgebouwde pensioenaanspraken tot 1-1-2013 blijven premievrij en zonder aanvullende betalingen voor indexatie achter bij Delta Lloyd.

 2. De werkgever kan de pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer wijzigen indien er sprake is van een zodanig zwaar belang van de werkgever dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar redelijkheid en billijkheid moet wijken.
 1. De werkgever behoudt zich het recht voor de premiebetaling, voor zover deze betrekking heeft op de bijdrage van de werkgever, te verminderen of beëindigen in geval van een ingrijpende wijzigingen van omstandigheden. Voorafgaand aan eventueel beroep van de werkgever op dit beding zal de werkgever eerst en per direct overleg plaatsvinden met de vakbonden.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina