Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten nieuw contract vanaf 01/01/2012Dovnload 40.3 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte40.3 Kb.
Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid en AG Insurance eindigt op 31 december.


Eind september werd een nieuw contract afgesloten met dezelfde dienstverlener. Het nieuwe contract gaat van start op 1 januari 2012 en heeft een duurtijd van 6 jaar.

Nieuwigheden?

In vergelijking met de vorige polis van AG Insurance, geldig in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011, zijn de basiswaarborgen in de nieuwe polis van AG Insurance nauwelijks gewijzigd. Ook het onderscheid tussen 2 formules; het basisplan en de uitgebreide formule ( incl. éénpersoonskamer) werd behouden.

Volgende zaken wijzigen wel in de nieuwe polis:


 • Voortaan zijn ook de kosten voor chiropraxie en osteopathie gedekt.

 • Er is een terugbetaling voorzien van mortuariumkosten (indien gefactureerd op de hospitalisatiefactuur).

 • De pré- en posthospitalisatieperiode bedraagt respectievelijk 2 - 4 maanden (voorheen 1 - 3 maanden).

 • Een thuisbevalling is forfaitair gedekt tot max. 620,00 euro.

 • Er is een terugbetaling voorzien voor kraamhulp (met een maximum van 5 kalenderdagen).

 • De lijst met ernstige ziekten werd aangevuld met brucellose, vlektyfus, paratyfus en Colitis Ulcerosa.

 • De premies (elk jaar gebeurt er een premieaanpassing volgens de bepalingen in punt 14 van het bestek)


Vanaf wanneer?

De nieuwe contract met AG Insurance treedt in werking op 1 januari 2012.Wie kan aansluiten?

Opgelet! Onderstaande definities gelden enkel voor personeelsleden van de Federale diensten die in het bestek FORCMS –AV-046 als intekenaar vermeld staan en die zich hiervoor engageerden om aan te sluiten op het contract. Een overzicht van deze diensten kan je vinden op Link….

Hoofdverzekerden


 • de statutaire en contractuele personeelsleden (incl. stagiairs) die zich aansluiten op de verzekeringspolis vóór de leeftijd van 65 jaar (tot het einde van het lopende kalenderjaar waarin ze deze leeftijdsgrens bereiken; • gedetacheerde personeelsleden naar één van de aangesloten intekenaars;
 • de statutaire (incl. stagiairs), contractuele en gedetacheerde personeelsleden waarvan sprake hoger die in het buitenland werken en verblijven;
 • alle gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars die van bij het begin tot het raamcontract toetreden, voor zover ze genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering die werd afgesloten op initiatief van een aangesloten intekenaar vermeld in tabel 2 van rubriek 4.3. De intekenaars vermeld in tabel 3 van rubriek 4.3 van dit bestek, kunnen van deze clausule genieten voor zover zij ten laatste aangesloten zijn op 31 december 2012.

Een arbeidsovereenkomst als jobstudent opent geen recht tot aansluiting op dit contract.Nevenverzekerden


 • de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van de hoofdverzekerden, die bij de verzekering aangesloten zijn vóór de leeftijd van 65 jaar (tot het einde van het kalenderjaar waarin zij die leeftijdsgrens bereiken);
 • de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars, voor zover zij reeds vóór de leeftijd van 65 jaar (tot het einde van het kalenderjaar waarin zij die leeftijdsgrens bereiken) bij het contract waren aangesloten;
 • de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars, die van bij het begin tot het raamcontract toetreden, ongeacht hun leeftijd, voor zover ze genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering die werd afgesloten op initiatief van een aangesloten intekenaar vermeld in tabel 2 van rubriek 4.3. De intekenaars vermeld in tabel 3 van rubriek 4.3 van dit bestek, kunnen van deze clausule genieten voor zover zij ten laatste aangesloten zijn op 31 december 2012; • de kinderen van bovenvermelde personen, waarop de wetgeving inzake kinderbijslag van toepassing is of die, indien zij geen kinderbijslag meer genieten, fiscaal ten laste blijven van deze personen of bij de titularis hun domicilie hebben; de kleinkinderen die ten laste zijn van de bovenvermelde personen of die, indien zij niet meer ten laste zijn, nog steeds bij de titularis (de persoon die recht geeft op hun aansluiting) hun domicilie hebben; de kinderen die onder de wettige voogdij van de bovenvermelde personen zijn geplaatst; • in geval van overlijden van de verzekerde die recht geeft op de aansluiting, zullen de nevenverzekerden zoals echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner en de kinderen en kleinkinderen ten laste, kunnen blijven genieten van de garanties in het contract zolang de langstlevende nevenverzekerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner niet hertrouwt of een daarmee gelijkgestelde verbintenis aangaat;


Kostprijs?

Jaarpremies (2012)
(Elk jaar zal er een premieaanpassing gebeuren volgens de bepalingen in punt 14 van het bestek)VERZEKERDEN


BASISFORMULE

(formule twee- of meerpersoonskamer)UITGEBREIDE FORMULE
(formule éénpersooskamer)

ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN
(zonder onderscheid in leeftijdscategorie)

80,72 EUR

184,36 EUR

KINDEREN

(met kinderbijslag)28,25 EUR

64,53 EUR

KINDEREN zonder kinderbijslag (tot en met 24 jaar)

28,25 EUR

64,53 EUR

NIET-ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN EN NEVENVERZEKERDEN
(partners en gepensioneerden tot en met 64 jaar; kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar)

80,72 EUR

184,36 EUR

NIET-ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN EN NEVENVERZEKERDEN
(partners en gepensioneerden

van 65 tot en met 69 jaar)262,34 EUR

599,18 EUR

NIET-ACTIEVE HOOFDVERZEKERDEN EN NEVENVERZEKERDEN
(vanaf 70 jaar)

363,23 EUR

829,63 EUR


Tussenkomst werkgever:

De Federale overheid betaalt voor de actieve personeelsleden een tussenkomst van minimum 75% van de jaarpremie van de basisformule.
Daarnaast kan elke administratie afzonderlijk beslissen al dan niet bijkomende tegemoetkomingen te voorzien. Voor de exacte tussenkomstpolitiek dient contact opgenomen te worden met de personeelsdienst of sociale dienst van de betrokken organisatie.
De hoofdverzekerde ontvangt een factuur van AG Insurance met als bedrag het persoonlijk deel van de hoofdverzekerde en de eventuele premie(s) voor de nevenverzekerde(n). De tussenkomsten in de premies die ten laste zijn van de werkgever, worden rechtstreeks aan de werkgever gefactureerd.

Hoe aansluiten?
De aansluiting is facultatief.

Voor reeds aangesloten (gepensioneerde) personeelsleden en/of hun gezinsleden.

Indien u en uw gezinsleden reeds aangesloten zijn bij de hospitalisatieverzekering van AG Insurance:
- en in dezelfde situatie verzekerd wensen te blijven zoals deze gekend is bij AG Insurance, hoeft u niets te doen. Uw dossier zal automatisch worden overgenomen in het nieuwe contract.

- en u wenst een wijziging aan te brengen( oa. Wijziging van formule), dient u het antwoordformulier en het daarbij horende document (wijzigingsdocument of aansluitingsaanvraag) in te vullen en te bezorgen aan de sociale dienst of personeelsdienst van de betrokken administratie.Voor personeelsleden en/of hun gezinsleden die nog niet aangesloten zijn.

U dient gebruik te maken van het antwoordformulier en de daarbij horende aansluitingsaanvraag. Deze documenten dienen teruggestuurd te worden naar de sociale dienst of personeelsdienst van de betrokken administratieIndien de personeelsleden en/of hun gezinsleden aansluiten binnen de drie maanden na het ontstaan van het recht op aansluiting (indiensttreding, huwelijk, officieel samenwonen, geboorte) zijn geen wachttijden of medische formaliteiten van toepassing en zijn bestaande aandoeningen eveneens gedekt.! Belangrijk!

Voor alle personen (hoofd- en nevenverzekerden) die aansluiten op het nieuwe contract vóór 1 april 2012 zijn er geen wachttijden of medische formaliteiten van toepassing en zijn bestaande aandoeningen eveneens gedekt.


Wat bij pensionering?

Bij pensionering kan u, zowel voor uzelf als voor uw reeds aangesloten gezinsleden, de verzekering verderzetten. U dient hiervoor wel binnen de drie maanden na uw pensionering het formulier “Wijzigingsdocument” in te vullen en te richten aan de sociale dienst of personeelsdienst van de betrokken administratie.


Om de continuïteit van de dekking te garanderen, zal de verzekeraar sowieso een betalingsbericht sturen.

Wat bij overlijden van de hoofdverzekerde?

Bij het overlijden van de hoofdverzekerde of gepensioneerd nevenverzekerde kan de dekking verdergezet worden voor zijn/haar reeds aangesloten gezinsleden. Hiertoe dient de weduwe, weduwnaar of samenwonende partner binnen de drie maanden volgend op de eerstvolgende vervaldag van de polis (= 1 januari van ieder jaar) het Wijzigingsdocument te richten aan de sociale dienst of personeelsdienst van de betrokken administratie. Wanneer de aanvraag tijdig is gebeurd kan de verzekeraar de aanvraag tot verderzetting niet weigeren.

Om de continuïteit van de dekking te garanderen, zal de verzekeraar sowieso een betalingsbericht sturen.

Wat bij uitdiensttreding?

Bij uitdiensttreding (bv. wegens einde contract of ontslag) worden de waarborgen en de premiebedragen door de werkgever stopgezet op 31 december van het lopende jaar.

Indien men op dat ogenblik reeds minimum twee jaar genoot van een hospitalisatieverzekering, kan men vrijwillig en op eigen kosten de verzekering bij AG Insurance verderzetten, en dit zonder medische formaliteiten en zonder wachttijden. Men dient daartoe binnen de drie maanden na de uitdiensttreding contact op te nemen met AG Insurance. Opgelet: de premie bij individuele verderzetting is wel niet dezelfde als de premie (basispremie/aanvullende premie) zoals vermeld in de polis van de collectieve hospitalisatieverzekering.

Aanvraag tot individuele verderzetting van de collectieve ziekteverzekering

Informatieplicht - Wet Verwilgen

Krachtens de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst moet een werkgever de verzekerde werknemers informeren over de mogelijkheid voor de werknemer om individueel een bijkomende premie te betalen, waardoor hij bij latere verderzetting een tarief zal krijgen dat rekening houdt met de leeftijd waarop hij de bijkomende premie is beginnen te betalen. Deze prefinanciering moet niet noodzakelijk gebeuren bij de verzekeraar die de collectieve polis verzekert.Wat te doen bij hospitalisatie of ernstige ziekte?

De procedure voor het indienen van medische kosten wordt hierna stap voor stap uitgelegd.

Dergelijke aanvragen dienen steeds onder gesloten en voldoende gefrankeerde omslag opgestuurd te worden naar AG Insurance, Collectieve hospitalisatieverzekering Federale Openbare Diensten, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.

Documenten/ formulieren

Verzekeringspolis AG Insurance, geldig vanaf 1 januari 2012

Informatiebrochure

Schademelding

Procedure voor het indienen van medische kosten en/of andere documenten + Aanvraagformulier tot terugbetaling van medische kosten

Wijzigingsdocument

Aanvraag tot individuele verderzetting van de collectieve ziekteverzekering

Wie moeite ondervindt bij het invullen van één van bovenstaande documenten, of indien u andere informatie nodig heeft, kan u zich wenden tot de contactpersoon van uw sociale dienst of personeelsdienst.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/extra_voordelen/hospitalisatie/

Naast de hierboven vermelde contactpersonen, kunt u eveneens terecht bij het Call Center “Federale Openbare Diensten” bij AG Insurance:

Tel.: 02-664 12 05 (voor de Nederlands- en Duitstaligen)

Fax: 02-664 75 20

E-mail: hospitalisatieFED.employeebenefits@aginsurance.beAdres: AG Insurance, Departement Health Care – Hospitalisatie Federale Openbare Diensten , Emile Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL

Aandachtspunten!

 1. In de aangeboden formulieren door AG Insurance worden twee correspondentieadressen vermeld: Kruidtuinlaan 20 en Emile Jacqmainlaan 53 in Brussel. U dient uw correspondentie steeds te sturen naar Emile Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel.
 2. De basisformule dekt de terugbetaling van de medische kosten en de verblijfkosten voor een twee- of meerpersoonskamer. De verblijfssupplementen in een éénpersoonskamer en de ereloonsupplementen die daarmee gepaard gaan, zijn niet gedekt, tenzij de verzorging in een éénpersoonskamer medisch noodzakelijk is. Wie de opname in een éénpersoonskamer wel wenst te verzekeren, dient te kiezen voor de uitgebreide formule.

 3. Voor wie enkel verzekerd is in de basisformule, is het van groot belang dat men bij opname in een ziekenhuis UITDRUKKELIJK verklaart dat men NIET verzekerd is voor verblijf in een eenpersoonskamer en dat men in GEEN geval een DOCUMENT ONDERTEKENT waarbij men akkoord gaat met een verblijf in een éénpersoonskamer. Indien men dit document wel ondertekent dan zal men zelf moeten betalen voor de hoge meerkost voor het verblijf in de eenpersoonskamer en vooral voor de hoge ereloonsupplementen van de geneesheren-specialisten (die met het verblijf in een eenpersoonskamer samenhangen).

 4. Nieuwe personeelsleden hebben tot drie maanden na hun indiensttreding de tijd om te beslissen of zij de basis- of aanvullende waarborg wensen te betalen. Zoniet zullen er medische formaliteiten en een uitstel van aansluiting van 10 maanden van toepassing zijn.

 5. De premies voor de verzekerden zijn jaarlijks vooraf betaalbaar en worden door de verzekeraar bij de verzekerden geïnd via overschrijving.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina