College van kerkrentmeestersDovnload 60.49 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte60.49 Kb.


PROTESTANTSE GEMEENTE in wording TE APELDOORN

JAARVERSLAG 2005
VAN
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE in wording
TE
APELDOORN

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 0 Voorwoord

Hoofdstuk 1 Uitgangspunten beleid

De tien stellingen

Beleidsplan centrale organen

Hoofdstuk 2 Gerealiseerde onderwerpen

Pastoraat

Exploitatie kerkgebouwen

Kerkelijk bureauHoofdstuk 3 Kengetallen

Financiën

Leden

BijdragenHoofdstuk 4 Overige zaken

Contacten met derden

SMRA

Overig


Hoofdstuk 5 College, bestuur, commissies, vrijwilligers, kerkelijk bureau

College


Bestuur

Commissies

Vrijwilligers

Kerkelijk bureau


Hoofdstuk 0
Voorwoord
Het moderamen van het College van kerkrentmeesters biedt u hierbij met veel

genoegen het jaarverslag 2005 aan. De bedoeling van dit jaarverslag is om u

inzicht te geven in de activiteiten - en de stand van zaken op diverse terreinen van de

Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Apeldoorn. Voor eventuele

suggesties om dit jaarverslag te verbeteren houden wij ons aanbevolen. Wij zien uw

reacties dan ook graag tegemoet.


Op plaatselijk niveau was een belangrijk punt de voorbereiding, binnen het college

van kerkrentmeesters, van de plaatselijke regeling voor het algemeen college van

kerkrentmeesters. Helaas is de algemene kerkenraad nog niet tot een vaststelling

gekomen. Deze plaatselijke regeling regelt de onderlinge verhouding op het financiële

vlak tussen de centrale organen en de wijkgemeenten.
Op landelijk niveau stond het jaar 2005 in het teken van de ontwikkeling van een

nieuwe ledenregistratie voor de Protestantse Kerk in Nederland. Dit project loopt door

in 2006 en 2007. Apeldoorn levert een bijdrage met betrekking tot kennisoverdracht

en het testen van de ontwikkelde programmatuur.


In het jaar 2005 mochten wij ons wederom verheugen in een groot bedrag aan legaten.

Dit stelt ons in staat om die uitgaven te doen die noodzakelijk worden geacht en dat

het exploitatietekort, als gevolg van vermogensopbrengsten, daalt.

Een dankwoord is hier op zijn plaats voor diegenen die de kerk hebben bedacht in hun

testament.
Over het jaar 2005 vindt u verdere informatie in de verschillende hoofdstukken die

hierna volgen.

Apeldoorn, augustus 2006
Het moderamen van het

College van kerkrentmeesters


Hoofdstuk 1
Uitgangspunten beleid
Vorig jaar hebben wij op deze plaats de tien stellingen weergegeven die dienen als

leidraad voor ons beleid. Dit uitgangspunt wordt door ons nog steeds gehanteerd.

Daarom herhalen wij deze stellingen.
De tien stellingen

In de jaren voor 2002 was er sprake van grote structurele exploitatietekorten. Deze

tekorten werden gedekt uit de opbrengsten van verkochte onroerende zaken. Deze

tekorten hadden een omvang van ca € 340.000 per jaar. Het moderamen van het

college van kerkrentmeesters heeft eind 2001 een plan gepresenteerd om dit structurele

tekort terug te dringen. Dit plan is door de centrale organen geaccepteerd en omvatte

o.a. de volgende stellingen:


 • Een groot negatief tekort is niet acceptabel.

 • De kosten/uitgaven moeten dalen.

 • De inkomsten moeten omhoog.

 • Vacatures in de professionele bezetting worden niet opgevuld.

 • De uitgaven moeten in 2003 met 10% naar beneden.

 • (Gedwongen) ontslagen zijn niet wenselijk maar zullen zonodig moeten worden aangevraagd.

Deze stellingen hebben geleid tot een nadere invulling van de bezuiniging op drie terreinen, die zijn overgenomen in het Beleidsplan 2002-2006 (zie hierna).


Vorig jaar maakten wij melding van een noodzakelijke mentaliteitsverandering met betrekking tot de financiën. Hoewel er tekenen zijn dat dit plaatsvindt heeft het college, met tegenzin, toch een beroep moeten doen op het regionale college voor de behandeling van beheerszaken te Arnhem vanwege een bezwaar tegen een besluit van de algemene kerkenraad om het personele bestand voor het pastoraat uit te breiden.
Met betrekking tot het accepteren van bezuinigingen blijft nog het nodige

“zendingswerk” te doen.


Beleidsplan centrale organen

De Beleidscommissie 2005, ingesteld door de (toenmalige) gezamenlijke vergadering

van de Hervormde Centrale Kerkenraad, de Gereformeerde Kerkenraad Algemene

Zaken en de Kerkenraad Evangelisch Lutherse Gemeente te Apeldoorn, heeft in haar

beleidsplan een financiële paragraaf opgenomen met de volgende inhoud:
“Uitgaande van het gegeven, dat de personele kosten verreweg de grootste

kostenpost is kan gesteld worden, dat in de komende jaren grofweg

uiteindelijk de volgende bezuinigingen nagestreefd dienen te worden op

jaarbasis:

Pastoraat € 226.890

Personeels-en exploitatiekosten € 113.445

Kerkelijk bureau en overig € 45.378.”
Als ondergrens voor Apeldoorn wordt een aantal van 10 à 11 wijkpredikanten

genoemd en wel twee per regio en mogelijk in Zevenhuizen drie.

Naast wijkpredikanten zal gewerkt worden met (een aantal) kerkelijk werkers.
Op termijn zal het aantal medewerkers op het kerkelijk bureau worden

teruggebracht. Het aantal vrijwilligers zal worden uitgebreid. Tenslotte zal 3,5 fte in

2007 de ondergrens zijn.
Voor het houden van kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten dienen

basisvoorzieningen aanwezig te zijn. Deze kunnen in eigendom zijn, dan wel gehuurd

worden van derden. Indien naast dit gebruik ook sociale en/of commerciële activiteiten

plaatsvinden, dan dienen deze tenminste kostendekkend te zijn.


De algemene kerkenraad heeft besloten om voor het gebruik van kerkgebouwen voor een dienst bij begrafenissen een uniform tarief te hanteren voor alle kerkgebouwen.
Hoofdstuk 2
Gerealiseerde onderwerpen
Pastoraat

In 2005 heeft geen verdere bezuiniging op het pastoraat plaatsgevonden. De bezetting

van het aantal predikanten moet nog met één persoon worden verminderd (tot 12

predikanten). Dit zal geschieden bij het emeritaat van ds L. IJkel in de wijk

Zevenhuizen, binnen twee jaar, tenzij het regionale college voor de behandeling van

beheerszaken ons verplicht het aantal formatie plaatsen verder terug te brengen naar

11 predikanten.

Een aanvang is gemaakt met het aantrekken van kerkelijk werkers in de plaats van

predikanten. Dit zal leiden tot een bijdrage aan de verbetering van de exploitatie

uitkomsten.


Door de teruggang van het aantal personen die actief zijn in het pastoraat neemt de

werkdruk bij hen toe. Dit wordt met name zichtbaar bij het aantal te leiden

begrafenissen. Tegen deze achtergrond en mede vanwege de ontwikkelingen binnen

verzorgingstehuizen en huizen met zorg c.a. heeft de algemene kerkenraad besloten

om een onderzoek in te stellen naar de werkdruk van predikanten en de mogelijkheden

om hier wat aan te doen.Exploitatie kerkgebouwen

In 2005 heeft een afronding plaatsgevonden van de plaatsing van kosters conform de

besluitvorming omtrent een formatieplan en na afwikkeling van de ingebrachte

bezwaren.

In september 2005 is de koster-beheerder van de Hofstad met pensioen gegaan en

vervangen door een parttime koster en vrijwilligers.


In de materiële sfeer wordt bezuinigd door kritisch te kijken naar de kosten van

verwarming, elektriciteit, verzekering enz. Het college van kerkrentmeesters heeft

besloten om de besparing die wordt gerealiseerd op goedgekeurde posten uit de

onderhoudsbegroting, als gevolg van het uitvoeren door vrijwilligers, voor 50% over

te maken naar de wijkkas.
Ook het afgelopen jaar is weer kritisch gekeken naar de exploitatie van de

kerkgebouwen. Verhuur van gebouwen blijkt niet in alle gevallen rendabel.

Op grond hiervan zijn de huurprijzen aangepast en wordt kritisch gekeken naar

lopende (ver)huurcontracten. Verhuur is pas interessant als dit een positieve bijdrage

kan leveren aan de exploitatie van de kerkgebouwen c.a.. Uiteraard is verhuur geen

doel op zichzelf, maar een kerkgebouw helemaal niet verhuren indien de

mogelijkheden zich voordoen getuigt niet van een goed rentmeesterschap. De verhuur

is daarbij wel ondergeschikt aan de primaire doelstelling, namelijk de kerkelijke

activiteiten.
In 2005 is opnieuw uitgebreid overleg gevoerd met de wijkraad van kerkrentmeesters

over renovatie van Irene. Begin 2006 is overeenstemming bereikt over de verdeling

van de lasten over de wijk en de centrale organen. De verwachting is dat dit een
positieve bijdrage zal leveren aan de exploitatie.
In 2005 heeft grotendeels een afronding plaatsgevonden van de besprekingen met de

wijken omtrent de opbrengsten en kosten per wijk (cijfers 2003). Het moderamen van

het college van kerkrentmeesters heeft deze besprekingen als zeer positief ervaren.

Gestreefd wordt naar een soortgelijke exercitie op basis van de cijfers over 2005.

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft het college een advies uitgebracht aan

de Algemene Kerkenraad om de problematiek in Zevenhuizen op te pakken en af te

wikkelen. Dit heeft in 2006 geresulteerd in voorlopige besluitvorming binnen de

Algemene Kerkenraad richting een oplossing.


Een niet onbelangrijk aantal organisten hebben van het aanbod om als vrijwilliger

aangesteld te worden gebruik gemaakt. Dit tast hun kerkelijke positie niet aan, maar

geeft wel een verlichting van de exploitatiekosten.

Met een paar organisten moet de rechtspositie nog worden geregeld.


Kerkelijk bureau

Na in werking treden van de plaatselijke regeling voor het college van

kerkrentmeesters en het gebruik van deze regeling door de wijken kan dit een

besparing opleveren.

Hetzelfde geldt voor een verdere integratie van de financiële-, leden- en

bijdrageadministratie. Met het in de loop van 2004 gestarte nieuwe software pakket

voor de leden – en bijdrageadministratie (Scipio) zijn goede ervaringen opgedaan.
Het lijkt er op dat de (kleine)synode een ontwikkeling van de ledenregistratie voorstaat

die afbreuk doet aan de goede ervaringen met Scipio. Wat de consequenties hiervan

voor de gemeenten zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Samen met een aantal

andere gemeenten worden de ontwikkelingen hieromtrent op de voet gevolgd en waar

nodig worden signalen afgegeven dat de (kleine)synode hiermee op de verkeerde weg

is.


De goede ervaringen met de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) zijn in 2005

gecontinueerd. Deze stichting fungeert als “reguliere” bank voor de kerkelijke

gemeenten.

Hoofdstuk 3
Kengetallen

Financiën

Aan de jaarrekeningen van de afgelopen jaren ontlenen wij de volgende cijfers

(x € 1.000)


2005 2004 2003 2002 2001

BATEN
Kerkelijke bijdragen 1.669 1.667 1.722 1.627 1.556

Collecten 78 82 79 90 84

Giften 1 0 10 5 7
Verhuur kerkgebouwen 141 120 89 85 74

Verhuur overige onr. zaken 56 22 26 27 29


Rentebaten c.a. 146 107 73 57 111
LASTEN
Pastoraat 1.010 1.023 1.136 1.177 1.137

Kerkgebouwen, excl. afschr. 306 323 299 293 309

Overige vaste activa, excl.afschr. 40 17 37 61 50

Salarissen en vergoedingen 580 582 605 607 582

Bijdragen aan derden 149 122 144 141 158

Beheer en administratie 74 92 78 107 94

Overige lasten 109 96 75 65 63
BATEN MINUS LASTEN (177) (257) (375) (560) (532)
Toevoeging voorzieningen 17 0 - 13 0 0

Marge buffet 135 116 123 115 115


EXPLOITATIE TEKORT 59 141 239 445 417

Excl. Legaten en Buitengewone baten en lastenLeden

Naar de situatie aan het einde van het jaar:
2005 2004 2003 2002
Aantal belijdende leden 9.594 9.926 10.227 10.494

Aantal doopleden 8.432 8.732 8.977 9.265

Aantal geboorteleden 1.306 1.429 1.521 1.599
Aantal pastorale eenheden 11.876 11.816 11.628 12.403

Bijdragen
De gezamenlijke toezegging (kerkelijke, zending en evangelisatie) naar leeftijd

bedroeg:
(Bedragen x € 1.000)

2005 2004 2003 2002 2001

Leeftijd

0 – 29 42 28 23 19 11

30 – 39 133 118 11 96 74

40 – 49 270 236 227 212 181

50 – 59 371 337 328 311 280

60 – 69 406 369 353 337 308

70 – 79 407 370 355 340 311

80 en ouder 378 300 286 277 262

De toezegging voor de kerkelijke bijdrage naar leeftijd bedroeg:
Leeftijd

0 – 29 21

30 – 39 91

40 – 49 209

50 – 59 292

60 – 69 365

70 – 79 359

80 en ouder 343Hoofdstuk 4
Overige zaken

Contacten met derden

Het college van kerkvoogden onderhoudt contacten met het regionale college voor de

behandeling van beheerszaken te Arnhem. Dit regionale college ontvangt jaarlijks de

vastgestelde jaarrekening van het laatstverlopen kalenderjaar en de begroting voor het komende kalenderjaar. Daarnaast is van hen in bepaalde situaties toestemming nodig voor het aangaan van financiële verplichtingen, b.v. voor het beroepen van een predikant.

Met dit regionale college vindt minimaal één keer per jaar een ontmoeting plaats,

waarbij de lopende en eventuele specifieke zaken worden doorgenomen.


In 2005 is contact geweest met het college van kerkrentmeesters van de PKN gemeente in Den Haag. Doel van deze bijeenkomst was om van elkaar te leren op het gebied van gedecentraliseerde financiën en de kerkelijke administraties.

Tijdens een bijeenkomst met de beheercolleges van Arnhem en Nijmegen zijn

ervaringen uitgewisseld in het kader van regionale grote steden problematiek.

Periodiek vinden per regio bijeenkomsten plaats van de provinciale overkoepelende

organisatie. Het jaar 2005 stond in het teken van de komende wijzigingen in de

ledenadministratie als gevolg van de vereniging op landelijk niveau van de

Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk en de

Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Daarnaast vinden centraal in Utrecht ook regelmatig samenkomsten plaats. Hier werd

(o.a.) eveneens de problematiek van de grote steden behandeld.


Ook in 2005 mochten wij ons weer verheugen in een groot bedrag aan legaten. Dit

heeft geleid tot de nodige contacten met notarissen en executeurs testamentair.


In 2004 zijn per wijk/regio financiële overzichten gemaakt van opbrengsten en kosten.

In het najaar van 2004 is besloten om deze cijfers te bespreken met de wijkraden van

kerkrentmeesters. Deze besprekingen zijn in 2005 gestart en grotendeels afgerond.
SMRA

Vanuit Apeldoorn is menskracht beschikbaar gesteld voor de nieuwe landelijke

ledenregistratie. De inbreng beperkt zich tot het geven van informatie omtrent de

inhoud van de ledenregistratie enerzijds en het testen van de ontwikkelde

programmatuur aan de andere kant. Vooralsnog zijn wij niet gecharmeerd van de

resultaten. Het lijkt erop dat een eventuele overgang een achteruitgang betekent ten

opzichte van de huidige situatie. Een voortzetting van het gebruik van Scipio is meer

waarschijnlijk.


Overig

De PKN gemeente van Apeldoorn kent vele leden.

De hervormde gemeente had een groot aantal passief geregistreerde leden. Deze

werden niet meer benaderd door de kerk. In 2005 is een start gemaakt om de passief

geregistreerde te benaderen of zij zich willen bezinnen op hun “passief” zijn. Deze

actie loopt door in 2006.Hoofdstuk 5
College, bestuur, commissies, vrijwilligers, kerkelijk bureau
College

Binnen een wijkgemeente is sprake van een wijkraad van kerkrentmeesters. Deze

wijkraad heeft o.a. de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin

tijdens de kerkdiensten en bestaat uit de ouderling kerkrentmeesters van de

wijkkerkenraad en de andere kerkrentmeesters die daartoe benoemd zijn door de

wijkkerkenraad.

Het college van kerkrentmeesters (hierna: het college) bestaat uit de kerkrentmeesters

die lid zijn van de algemene kerkenraad en de kerkrentmeesters die daartoe op

gezamenlijke voordracht van de wijkraden van kerkrentmeesters door de algemene

kerkenraad zijn benoemd.

Het college vertegenwoordigt de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden

van niet-diaconale aard door middel van de voorzitter en de secretaris tezamen.

Het college heeft een veel omvattende taak die loopt van het zorg dragen voor de

geldwerving tot de zorg voor gebouwen en personele aangelegenheden en de zorg

voor de diverse administraties. Kortom de zorg voor het "bedrijf" dat de kerkelijke

gemeente Apeldoorn heet.


Het college komt in principe elke maand bijeen mits er voldoende agendapunten zijn.

Daarnaast zijn er leden van het college die zitting hebbende in permanente en/of

tijdelijke commissies van het college.
Bestuur

Het dagelijks bestuur heet in kerkelijke kring: het moderamen. Het moderamen van het

college van kerkrentmeesters bestaat uit twee voorzitters (hervormd en gereformeerd),

twee scribae (hervormd en gereformeerd) en een penningmeester. Het moderamen

wordt bijgestaan door adviseurs die deskundig zijn op het gebied van personeelszaken,

automatisering en bouwzaken en last but not least het (hoofd) kerkelijk bureau.

Het moderamen komt één keer per maand bijeen om over lopende zaken te beslissen

en de collegevergaderingen voor te bereiden. Daarnaast worden op ad hoc basis buiten

de vergadering om allerlei besprekingen gevoerd en onderzoeken en voorstellen

gedaan op het financiële en personele vlak of anderszins.

De voorzitters hebben tevens zitting in (het moderamen van) de Algemene

Kerkenraad en waarnodig in daaruit voortvloeiende commissies.


Het moderamen van het college van kerkrentmeesters per ultimo 2005 bestond uit:

Dhr. J.J. v.d. Boomgaard, secretaris

Dhr. H. Kloosterziel, secretaris

Dhr. E.J.W. Oomkes, voorzitter

Dhr. J.A. Ronner, penningmeester

Dhr. Sch. Toom, voorzitter

Dhr. R. Wentzel, personeelszaken

Commissies

Het college wordt bijgestaan door een aantal commissies, te weten: 1. commissie voor de kerkelijke bijdrage. Deze commissie bereidt o.a. de jaarlijkse actie van kerkbalans voor en zorgt voor periodieke informatie naar het college en naar de gemeente.

 2. commissie ABO. Deze commissie adviseert omtrent onderhoud onroerende zaken en stelt meerjarenbegrotingen samen.

 3. onderhoud en restauratiecommissie. Deze commissie adviseert bij en begeleid het onderhoud en het onderzoek naar de subsidiemogelijkheden omtrent het monumentaal gebouw de Grote Kerk, Irene en de kosterswoning.

De frequentie van vergaderen in de verscheidene commissies is zeer divers.


Vrijwilligers

Voor het college zijn vele vrijwilligers op verschillende terreinen zeer actief.

In vrijwel alle gevallen werken deze vrijwilligers in stilte en in de anonimiteit. Toch is hun inzet van onschatbare waarde. Zij zijn o.a. actief bij:


 • Het elke week tellen van de collecte opbrengsten.

 • Het archiveren van stukken op het kerkelijk bureau.

 • Actie kerkbalans

 • Automatisering

 • Preekvoorziening

 • Overige vrijwilligers in wijken enz.


Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau zorgt voor een tijdige verwerking van de mutaties op het terrein van de leden, de bijdragen en de financiën. Daarnaast is zij aanspreekpunt en vraagbaak voor de gemeenteleden, de predikanten, de kosters, organisten, besturen, commissies en anderen.

Ook zorgen zij voor periodieke overzichten, het verzenden van de post, kortom het kerkelijk bureau is de plaats waar de meeste lijnen van de kerkelijke organisatie samenkomen en waar men een beroep op kan doen bij plaatselijke en/of wijk akties.
De huidige medewerkers op het kerkelijk bureau zijn:

Mevr. F. Bouwmeester-Flederus, bijdragenadministratie

Mevr. M. v.d. Brink-Slomp, receptioniste/secretaresse

Mevr. C.A.M. van Orden-v.d. Hoef, diakonie

Mevr. A.W. van Sermondt-Dorgelo, secretaresse

Mevr. C.E. Steunenberg, boekhouding

Mevr. J. Sijrier-Deij, exploitatie kerkgebouwen/plv. hoofd kerkelijk bureau

Dhr. W. Vliek, hoofd kerkelijk bureauMevr. E. Woldendorp-Kuiper, ledenadministratie
Het kerkelijk bureau is gevestigd te Apeldoorn, Hofveld 52 en is ’s-morgens van 08.30 tot 12.30 uur bereikbaar. Het telefoonnummer is 055-3557678.
Het banknummer voor legaten en giften is 69.97.45.403 t.n.v. Prot. Gemeente in wording te Apeldoorn.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina