CollegebesluitDovnload 10.03 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte10.03 Kb.

Collegebesluit
Collegevergadering: 16 augustus 2011

ONDERWERP

Aanpassing gymnastiekrooster basisonderwijs 2011-2012


SAMENVATTING

In uw vergadering van 12 juli jl. hebt u het gymnastiekrooster voor de Heemsteedse basisscholen voor het schooljaar 2011-2012 en het hierbij behorende overzicht van te verstrekken vergoedingen aan eigenaren van gymnastiekruimten vastgesteld. Door de directie van de Nicolaas Beetsschool is aangegeven dat de school op het aanvraagformulier waarop het genoemde gymrooster is gebaseerd abusievelijk het gymen van groep 5 is vergeten op te nemen. Voorgesteld wordt het gymrooster -

en het overzicht van de te verstrekken vergoedingen i.c.- in dat kader aan te passen.
BESLUIT

- Het voor wat betreft het gymen van de Nicolaas Beetsschool aangepaste gymnastiekrooster

basisonderwijs 2011-2012 volgens de bijlage vast te stellen;

- Het voor wat betreft de vergoeding ten behoeve van het gymen van de Nicolaas Beetsschool

aangepaste overzicht vergoedingen gymnastiekruimten 2011-2012 volgens de bijlage vast te stellen.
INLEIDING
Gymnastiekrooster

Op grond van artikel 38 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede dient uw college jaarlijks de inroostering van het onderwijsgebruik door basisscholen van de Heem-

steedse gymnastiekruimten vast te stellen. De schoolbesturen hebben in dit kader de door hen gewenste gymtijden en gymnastiekruimten voor het schooljaar 2011-2012 schriftelijk ingediend.
Naar aanleiding hiervan hebt u op 12 juli jl. het gymnastiekrooster basisonderwijs 2011-2012 vastgesteld.
Aanpassing gymrooster

Door de directie van de Nicolaas Beetsschool is aangegeven dat de school op het aanvraagformulier waarop het op 12 juli jl. vastgestelde gymrooster is gebaseerd abusievelijk het gymen van groep 5 (zijnde 1,5 klokuur) is vergeten op te nemen. Geadviseerd wordt het gymrooster 2011-2012 in dit kader aan te passen en het aantal zogenoemde klokuren voor het gymen van de Nicolaas Beetsschool te verhogen van 10,5 naar 12.


Overzicht vergoedingen gymnastiekruimten

Aan de eigenaren van de gymnastiekruimten die door de basisscholen worden gebruikt voor het gymonderwijs wordt op grond van de “Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs” door uw college een vergoeding verstrekt.


De vergoeding bestaat uit een vast bedrag per gymnastiekruimte (afhankelijk van de omvang) en een bedrag per klokuur. De eigenaar/exploitant van een gymnastiekruimte ontvangt van de gemeente een maximale vergoeding van 1,5 klokuur per week per groep 6 t/m 12 jarigen. Op basis van de inroostering van de Heemsteedse gymnastiekruimten hebt u op 12 juli jl. het overzicht van de vergoedingen voor het schooljaar 2011-2012 vastgesteld.
Aanpassing overzicht vergoedingen gymnastiekruimten

De vergoeding voor het gymen door de Nicolaas Beetsschool aan Sportplaza Groenendaal - de school maakt voor het gymen gebruik van sporthal Groenendaal - was in uw besluit van 12 juli 2011 gebaseerd op 10,5 klokuren. De vergoeding bedroeg voor het schooljaar 2011-2012: € 4.745,37 (zijnde € 1.977,24 voor de periode 1-8-2011 t/m 31-12-2011 en € 2.768,13 voor de periode 1-1-2012 t/m juli 2012).


Geadviseerd wordt het overzicht vergoedingen gymnastiekruimten 2011-2012 aan te passen, in die zin dat een vergoeding voor het gebruik van 12 klokuren door de Nicolaas Beetsschool wordt verstrekt aan Sportplaza Groenendaal. De aangepaste vergoeding bedraagt € 5.423,28 (zijnde € 2.259,70 voor de periode 1-8-2011 t/m 31-12-2011 en € 3.163,58 voor de periode 1-1-2012 t/m juli 2012).
De vergoeding voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 juli 2012 dient nog te worden geïndexeerd volgens de “prijsbijstelling normbedragen 2012” die de VNG eind 2011 bekend zal maken.
FINANCIËN

De aanpassing van 10,5 naar 12 klokuren leidt ten opzichte van uw eerdere besluit tot een verhoging van de betreffende vergoeding met € 677,91.


De aangepaste vergoeding past binnen het in de begroting opgenomen budget i.c.
COMMUNICATIE

De aanpassing van het gymrooster zal schriftelijk aan het bestuur van de Nicolaas Beetsschool en de exploitant van de gymzaal worden meegedeeld.


BIJLAGEN

  • Verseonnummer 537547: aangepaste klokuren/gymrooster basisonderwijs 2011-2012

  • Verseonnummer 537548: aangepaste vergoeding gymrooster 2011-2012

/

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina