CollegebesluitDovnload 14.12 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte14.12 Kb.

Collegebesluit
Collegevergadering: 9 april 2013


ONDERWERP

Overeenkomst Duurzaam bouwloket


SAMENVATTING

In de Nota duurzaamheid is het verduurzamen van de bestaande particuliere woningen een speerpunt. Uit de uitgevoerde enquêtes blijkt dat er nog veel energiebesparing bij de vele 30-er jaren woningen te behalen valt. Om energiebesparing bij particuliere woningen te versnellen is een doordachte aanpak met een samenhangend instrumentarium noodzakelijk. In de Nota duurzaamheid is de aanpak en een aantal instrumenten benoemd die de bewustwording stimuleren en een beeld geven welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een instrument waarbij de woningeigenaar wordt ondersteund bij het nemen van efficiente maatregelen specifiek voor zijn woning ontbreekt nog. Het Duurzaam bouwloket kan hier invulling aan geven. Voorgesteld wordt om een één-jarige overeenkomst met het Duurzaam bouwloket aan te gaan.BESLUIT B&W

1. De overeenkomst met het Duurzaam bouwloket aan te gaan.

2. De wethouder Duurzaamheid machtigen voor de ondertekening van deze overeenkomst.

3. Het besluit ter informatie aan de commissie Ruimte te sturen (C-stuk).INLEIDING

In de Nota duurzaamheid is het verduurzamen van de bestaande particuliere woningen een speerpunt. Uit de uitgevoerde enquettes blijkt dat er nog veel energiebesparing bij de vele 30-er jaren woningen te behalen valt. Door energie te besparen dalen de woonlasten, stijgt het wooncomfort en dragen de inwoners bij aan het verduurzamen van de gemeente. Om energiebesparing bij particuliere woningen te versnellen is een doordachte aanpak met een samenhangend instrumentarium noodzakelijk. Om tot energiebesparende maatregelen te komen zullen woningeigenaren een aantal stappen moeten doorlopen. Het begint bij het bewustwordingsproces, vervolgens dient een beeld van de mogelijke besparingsmaatregelen verkregen te worden en ten slotte zal bepaald moeten worden welke maatregelen het meeste rendement geven voor die specifieke woning. In de Nota duurzaamheid is de aanpak en een aantal instrumenten benoemd die de particuliere woningeigenaar ondersteunen om deze stappen te doorlopen. Denk aan het organiseren van de energiecafe's voor inwoners, het gebruik van de warmtecamera, het project Route du soleil, het vervallen van bouwleges bij duurzame verbouwingen en de inzet van subsidie voor energiebesparende maatregelen. Onlangs is de zonatlas toegevoegd om de toepassing van zonnepanelen te stimuleren. Al deze maatregelen versterken de bewustwording en geven een beeld van de mogelijke energiebesparende maatregelen.

De laatste stap: het nemen van efficiente energiebesparende maatregelen is veelal een bouwtechnische aangelegenheid. Huiseigenaren zijn doorgaans niet in staat om zelf een efficiënte aanpak voor energiebesparende maatregelen gericht op hun woning te bedenken. Het nemen van energiebesparende maatregelen zonder bouwtechnische kennis kan vocht- of klimaatproblemen veroorzaken, weinig effectief zijn waardoor het wooncomfort niet toeneemt en investeringen te niet doen. Ook weten zij vaak niet welke aannemer zij het best in de hand kunnen nemen. De afdeling Bouw- en woningtoezicht is in staat om inwoners hierover adviseren, maar het is geen kerntaak van deze afdeling. Daarnaast zijn veel verbouwingen aan de woning bouwvergunning vrij gesteld waardoor een beperkt deel van de woningbezitters bereikt wordt. Kortom, in het aanwezige instrumentarium ontbreekt nog een instrument om de laatste stap te ondersteunen.
Duurzaam bouwloket

In het regionaal portefeuillehouders overleg natuur, milieu en recreatie (pfo nmr) is een presentatie gegeven door het Duurzaam bouwloket. Het Duurzaam bouwloket is een initiatief van twee bouwtechnische professionals die in opdracht van gemeenten particuliere woningeigenaren gericht adviseren via hun website. Indien gewenst kan het loket ook het bouwproces begeleiden.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde lokale en regionale aannemers waardoor ook aan de lokale economie een impuls wordt gegeven. De aannemers rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen bij opdrachtgevers aan het duurzaam bouwloket. Het Duurzaam bouwloket doet vervolgens jaarlijks verslag aan de gemeente over het aantal woningen die energiebesparende maatregelen hebben genomen. Op deze wijze krijgt de gemeente inzicht in de effectiviteit van haar beleid. Het duurzaam bouwloket is inmiddels werkzaam voor een aantal gemeenten in Noord-Holland zoals Alkmaar, Enkhuizen en Hoorn.
Aanbieding

In het pfo nmr hebben de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede (en in 2e instantie ook Haarlemmerliede) de intentie uitgesproken om de samenwerking met het Duurzaam bouwloket aan te gaan. Aan het Duurzaam bouwloket is nadrukkelijk gevraagd om een passende aanbieding te doen voor het geval dat deze gemeenten gezamenlijk aansluiten bij het Duurzaam bouwloket en rekening houdend met de grootte van de gemeenten. Inmiddels heeft het Duurzaam bouwloket een aanbieding in het pfo nmr neergelegd. De aanbieding betreft een overeenkomst met de gemeente en houdt in grote lijn het volgende in:  • één bijeenkomst voor woningeigenaren per jaar

  • doorlopend advies en vragenbeantwoording via de website “www.duurzaambouwloket.nl

  • actieve communicatie via de website en social media over de laatste nieuws op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente

  • via de website wordt aangehaakt bij collectieve inkoopacties en worden inwoners gestimuleerd om te participeren

  • verwijzing naar de dichtstbijzijnde gecertificeerde bedrijven en samenwerking met lokale makelaars

  • monitoring van de behaalde resultaten met terugkoppeling aan de gemeente

Voor gemeente Haarlem worden twee bijeenkomsten per jaar gehouden. In overleg met Haarlem en het Duurzaam bouwloket zijn deze bijeenkomsten ook toegankelijk voor inwoners van Haarlemmerliede, Heemstede en Bloemendaal.


De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar. De kosten bedragen € 4.140 exclusief BTW. Binnen de looptijd kan worden bezien of verlenging gewenst is.
Het Duurzaam bouwloket kan als het ontbrekende instrument gezien worden om inwoners te ondersteunen om de juiste energiebesparende maatregelen te nemen en hen hierin te begeleiden. Voorgesteld wordt om een één-jarige overeenkomst met het Duurzaam bouwloket aan te gaan.
MOTIVERING

Het Duurzaam bouwloket kan als het ontbrekende instrument gezien worden om inwoners te ondersteunen om uiteindelijk de juiste energiebesparende maatregelen te nemen en hen hierin te begeleiden. Met het Duurzaam bouwloket ontstaat een totaal pakket om de particuliere huiseigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning en van de gemeente. Bijkomend voordeel is dat het Duurzaam bouwloket gebruik maakt van lokale en regionale bedrijven waardoor de lokale economie een impuls krijgt.


FINANCIËN

De kosten van het Duurzaam bouwloket kunnen worden gedekt met de middelen die beschikbaar gesteld zijn voor de uitvoering van de Nota duurzaamheid 2012-2016.


JURIDISCH KADER

Niet van toepassing.PLANNING/UITVOERING

Niet van toepassing.COMMUNICATIE/BEKENDMAKING

Na het collegebesluit zullen portefeuillehouders van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede gezamenlijk de overeenkomsten ondertekenen met het Duurzaam bouwloket onder de aandacht van de media. Hiervoor zal nog een geschikt moment worden gezocht.BIJLAGEN
  • kenmerk: Verseonnummer 161329 onderwerp: overeenkomst Duurzaam bouwloket
601317 /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina