CollegebesluitDovnload 9.25 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte9.25 Kb.

Collegebesluit


Collegevergadering: 5 november 2013

ONDERWERP

Subsidieverzoek ten behoeve van akoestische maatregelen in de Pinksterkerk


SAMENVATTING

Het Symfonisch Blaasorkest Heemstede (SBH) verzoekt - mede namens het Heemsteeds Philharmonisch Orkest (HPO) en Harmonie St. Michaël (HSM) - een subsidie ten behoeve van de kosten van de aanpassing van de verbetering van de akoestische maatregelen in de grote zaal van de Pinksterkerk.


BESLUIT B&W

Een subsidie ad € 2.500 te verstrekken als bijdrage in de dekking van de kosten van de voorgenomen akoestische maatregelen in de grote zaal van de Pinksterkerk.


INLEIDING

Op dit moment repeteert het Symfonisch Blaasorkest Heemstede (SBH) in de grote zaal van de Pinksterkerk. Ook het Heemsteeds Philharmonisch Orkest (HPO) heeft het voornemen in de Pinksterkerk te gaan repeteren. Beide orkesten zijn, evenals Harmonie St. Michaël (HSM), voornemens concerten te gaan geven in de grote zaal van de Pinksterkerk.


De orkesten hebben het kerkbestuur in dit kader voorgesteld om maatregelen te treffen ten behoeve van de verbetering van de akoestiek in de grote zaal. Gelet hierop heeft het kerkbestuur het voornemen om deze akoestische maatregelen mee te nemen met de grote opknapbeurt van de grote zaal. De kosten van deze maatregelen bedragen € 20.000 en dienen door de Heemsteedse orkesten betaald te worden.
De drie Heemsteedse orkesten zijn gezamenlijk bereid om € 15.000 te investeren. Resteert een bedrag ad € 5.000. Namens de andere twee orkesten verzoekt SBH uw college hiertoe een subsidie te verstrekken. Ook wordt subsidie aangevraagd bij de culturele fondsen in de regio.
MOTIVERING

Onderhavig verzoek is beoordeeld aan het gestelde in de Algemene subsidieverordening Heemstede 2009. Gesteld kan worden dat onderhavig verzoek niet past binnen het huidige gemeentelijke subsidiebeleid (Weigeringsgrond artikel 15 lid 1 sub c van de Algemene subsidieverordening Heemstede 2009). Op grond van artikel 35 van de Algemene subsidieverordening Heemstede kunnen burgemeester en wethouders in bijzondere gevallen echter afwijken van de bepalingen van deze verordening.


In algemeenheid kan gesteld worden dat een verzoek als het onderhavige, gedragen door de Heemsteedse orkesten en gericht op het realiseren van een zaal die een waardevolle kwalitatieve bijdrage kan leveren aan het culturele klimaat in de gemeente Heemstede een positieve beoordeling rechtvaardigt. Specifiek kan in dit kader worden opgemerkt dat er in Heemstede op dit moment een tekort is aan betaalbare locaties waar orkesten van een bepaalde omvang kunnen repeteren. De onderhavige aanpassing zou de mogelijkheid hiertoe uitbreiden.
Aan de hand van het verbeteringsplan hebben de drie orkesten reeds aangegeven om in de toekomst concerten te gaan geven in de zaal van de Pinksterkerk. Voorts kan de Pinksterkerk de grote zaal beter inzetten voor andere culturele activiteiten. Denk hierbij aan de jaarlijks terugkerende Kunstbeurs.
Uit het vorenstaande kan gesteld worden dat de bijzondere omstandigheden - genoemde in artikel 35 van de Algemene subsidieverordening Heemstede - in onderhavig verzoek aanwezig worden geacht.

Op basis van het bovenstaande wordt u voorgesteld positief te besluiten.


Voor wat betreft het te verstrekken subsidiebedrag wordt u geadviseerd een subsidie ad

€ 2.500 te verstrekken, zijnde 50% van het resterende nog niet gedekte bedrag. In dit verband wordt opgemerkt dat uit het onderhavige verzoek blijkt dat er ook subsidie wordt aangevraagd bij de culturele fondsen in de regio.


FINANCIËN

De begrotingspost "Cultuur en Recreatie" biedt nog ruimte om het bedrag van € 2.500 ten laste ervan te kunnen brengen.


JURIDISCH KADER

Algemene subsidieverordening Heemstede 2009


PLANNING/UITVOERING

5 november 2013 college behandeling

6 november 2013 aanvrager schriftelijk informeren over genomen besluit
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING

De aanvrager wordt na besluitvorming schriftelijk op de hoogte gesteld van het genomen besluit.


BIJLAGEN

  • Inkomend, kenmerk: 614794, mail met subsidieverzoek voor het aanbrengen van akoestische maatregelen in de grote zaal van de Pinksterkerk.

  • Uitgaand, kenmerk: 614804, concept subsidiebeschikking

614153 /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina