Collegevergadering: 21 augustus 2012 onderwerpDovnload 13.04 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte13.04 Kb.

Collegebesluit
Collegevergadering: 21 augustus 2012


ONDERWERP

Subsidieverzoek sportstimulering 2012


SAMENVATTING

Op 24 juli 2012 is door uw college het verdelingsvoorstel sportstimulering 2012 besproken. In dit kader hebt u besloten het subsidieverzoek van de Baseball Academy Kennemerland aan te houden voor nader advies. Thans treft u het nadere advies aan. Gelet hierop wordt u geadviseerd conform te besluiten en het bedrag ad € 5.000 ten laste te brengen van de begrotingspost "Sportstimulering 2012".


BESLUIT B&W

  • Aan de Stichting Baseball Academy Kennemerland een incidentele subsidie ad € 5.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de activiteiten op het gebied van de talentontwikkeling en bevordering van de honkbalsport in de meest brede zin van het woord in Kennemerland. Dit onder voorwaarde dat de stichting als tegenprestatie een jeugdkamp voor de schooljeugd in samenwerking met RCH-Pinguins organiseert en de Combinatiefunctionarissen Sport een programma aanbiedt ter aanvulling en ondersteuning van hun werkzaamheden.

  • De kosten ad € 5.000 ten laste te brengen van de begrotingspost “Sportstimulering 2012”.


INLEIDING

De Verordening incidentele subsidies sportstimulering is van toepassing op activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 jaar en gehandicapten. Tevens is de verordening van toepassing op regionale activiteiten gericht op de ontwikkeling van jeugdige talenten op het gebied van topsport. In het kader van voornoemde verordening zijn voor het jaar 2012 door 10 verenigingen subsidieverzoeken ingediend. In totaal is voor dat jaar een bedrag ad € 19.500 (tevens subsidieplafond) beschikbaar.


Op 24 juli 2012 is in dit kader u een verdelingsvoorstel gedaan. Gelet hierop hebt u besloten het subsidieverzoek van de Baseball Academy Kennemerland aan te houden voor nader advies. In het onderstaande treft u dit nadere advies aan.
Baseball Academy Kennemerland

De Baseball Academy Kennemerland is een van de zes honkbalscholen in Nederland. In 2009 beleefde de Academy zijn eerste operationele seizoen. De volgende verenigingen werken samen in de Baseball Academy Kennemerland: DSS, RCH-Pinguins, Hoofddorp Pioniers en Kinheim.

De Baseball Academy heeft een aspiranten- en een juniorenteam, welke onder de naam “APPM Rabbits” uitkomen op het hoogste landelijke niveau: de KNBSB Elite Leagues. Voorts voert de Baseball Academy in opdracht van de KNBSB in de regio Kennemerland activiteiten uit ten behoeve van de leeftijdsgroep 9 - 15 jaar. Dat zijn het breedtesport evenement “Winterschool” en daarnaast het “Future Stars” programma voor talentontwikkeling. Terzijde kan nog worden opgemerkt dat het team van de Kennemer Rabbits tweede is geworden op het EK Little League in Kutno (Polen). Daarnaast is het Nederlands AA Team in Tsjechië Europees Kampioen Cadetten geworden. Acht “Rabbits” hebben een grote bijdrage geleverd aan deze overwinning. Voor nader informatie wordt u verwezen naar de website: www.rabbitsbaseball.nl.
De Baseball Academy Kennemerland verzoekt uw college een subsidie ad € 5.000 ten behoeve van de activiteiten op het gebied van de talentontwikkeling en bevordering van de honkbalsport in de meest brede zin van het woord in Kennemerland.
MOTIVERING

Onderhavig verzoek voldoet inhoudelijk aan het gestelde in de Verordening incidentele subsidies sportstimulering 2012 en de Algemene subsidieverordening Heemstede 2009. Zo leveren de activiteiten een aantoonbare bijdrage aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar. Tevens zijn de activiteiten gericht op de ontwikkeling van jeugdige talenten op het gebied van topsport.


De activiteiten zijn speerpunten uit de in oktober 2008 vastgestelde Nota Sport en Bewegen.

In genoemde nota is aangegeven dat het van belang is dat jeugdige talenten het maximale uit hun sport halen en dat de gemeente dit wil stimuleren door in voorkomende gevallen aan te sluiten bij regionale initiatieven op dit gebied.


Als algemene regel geldt dat subsidie slechts kan worden verleend aan instellingen die statutair gevestigd zijn in Heemstede. In afwijking hierop kan een subsidie worden verleend aan en niet statutair in Heemstede gevestigde instelling, zoals de Stichting Baseball Academy Kennemerland, indien de activiteit in Heemstede plaatsvindt en niet reeds door een Heemsteedse instelling wordt uitgevoerd. Gesteld kan worden dat hier sprake is van een Haarlemse instelling die haar activiteiten in Heemstede aanbiedt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze activiteit niet reeds door een Heemsteedse organisatie wordt aangeboden. In dit kader voldoet onderhavig verzoek aan het gestelde in artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Heemstede 2009.
Op 7 februari jl. heeft de portefeuillehouder Sport met een vertegenwoordiging van de Stichting Baseball Academy Kennemerland gesproken. Hierbij is gesproken over een pakket van tegenprestaties ter stimulering van de breedtesport in Heemstede. Denk hierbij aan een jeugdkamp voor de schooljeugd in samenwerking met RCH-Pinguins en de Combinatiefunctionarissen een programma te bieden ter aanvulling en ondersteuning van de werkzaamheden.
Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat de Stichting Baseball Academy Kennemerland sinds 2009 - met uitzondering van 2011, door het ontbreken van een subsidieverzoek i.c. - een incidentele subsidie van uw college ontvangt. 2012 is het laatste jaar waarvoor subsidie wordt toegekend.
ADVIES

Op grond van het bovenstaande wordt u geadviseerd aan de Stichting Baseball Academy Kennemerland een incidentele subsidie ad € 5.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de activiteiten op het gebied van de talentontwikkeling en bevordering van de honkbalsport in de meest brede zin van het woord in Kennemerland. Mede gelet op de hoogte van het subsidiebedrag wordt geadviseerd de subsidie te verstrekken onder de voorwaarde dat de Stichting Baseball Academy Kennemerland een jeugdkamp voor de schooljeugd in samenwerking met RCH-Pinguins organiseert en de Combinatiefunctionarissen Sport een programma aanbiedt ter aanvulling en ondersteuning van de werkzaamheden.


FINANCIËN

De kosten van dit besluit kunnen ten laste gebracht worden van de begrotingspost “Sportstimulering 2012”.


JURIDISCH KADER

Algemene subsidieverordening Heemstede 2009 en de Verordening incidentele subsidies sportstimulering 2012.


PLANNING/UITVOERING

21 augustus 2012 college behandeling

22/23 augustus 2012 Stichting Baseball Academy Kennemerland schriftelijk informeren
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING

De Stichting Baseball Academy Kennemerland zal na besluitvorming schriftelijk op de hoogte worden gesteld, conform bijgaande concept beschikking (kenmerk: 577509).


BIJLAGEN

Ingekomen, kenmerk: 569699, Subsidieverzoek Stichting Baseball Academy KennemerlandUitgaand, kenmerk: 577509, concept subsidie beschikking Stichting Baseball Academy Kennemerland

584612 /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina