Collegevergadering: 23 oktober 2012 onderwerpDovnload 32.88 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte32.88 Kb.

Collegebesluit
Collegevergadering: 23 oktober 2012


ONDERWERP

Optimalisatie onroerende zaken in eigendom gemeente Heemstede


SAMENVATTING

Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Heemstede de motie “Beperkte OZB stijging” aangenomen. In deze motie is onder andere aangegeven voorzieningen efficiënter te organiseren. Met name wordt hier gedoeld op het gemeentelijk onroerend goed dat voor diverse doeleinden wordt ingezet en gebruikt. In het verleden is reeds een notitie Gemeentelijk onroerend goed opgesteld. 71 objecten zijn op allerlei facetten onderzocht. In het kader van de motie zijn er vier onderdelen die kunnen worden uitgewerkt. 1. het gebruik van de panden die Casca huurt, 2. peuterspeelzalen, 3. het gebruik van de scholen en na schoolse opvang en 4 De kansen voor overige objecten die op (korte) termijn uitgewerkt zouden kunnen worden. Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgestelde aanpak hierover.


BESLUIT B&W

1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak tot het komen van een optimalere inzet van het gemeentelijk onroerend goed door • in overleg met Casca te treden over het huidige gebruik en de mogelijkheden van de gebouwen, naar aanleiding van dat gesprek een overzicht opstellen van de mogelijkheden;

 • indien de mogelijkheid zich voordoet dat de peuterspeelzalen de gemeentelijke gebouwen verlaten, over te gaan tot de verkoop van Reggelaan 14, tevens voor de Voorweg 49 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij vrijkomen;

 • onderzoeken, in overleg met de scholen, hoe het gebruik van de ruimte is en of er potentieel is om tot beter gebruik over te gaan;

 • uit te werken hoe te komen tot eenduidige (financiële) afspraken over de verhuur van leegstaande schoolruimten;

 • de 8 genoemde kansen/voorstellen nader uitwerken en een concreet voorstel aan het college presenteren.

2. Dit besluit ter informatie voorleggen aan de commissie Ruimte (C-stuk).
INLEIDING

Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Heemstede de motie “Beperkte OZB stijging” aangenomen. In deze motie is onder andere aangegeven voorzieningen efficiënter te organiseren. Met name wordt hier gedoeld op het gemeentelijk onroerend goed dat voor diverse doeleinden wordt ingezet en gebruikt.


Rekenkameronderzoek

In 2009 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de vraag of de wijze waarop de gemeente omgaat met de onderwijshuisvesting resulteert in de meest effectieve en efficiënte inzet van middelen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen die de effectiviteit en de efficiëntie van de inzet van middelen kunnen vergroten. Naar aanleiding het rekenkameronderzoek is al een aantal aanbevelingen opgepakt. Wat betreft de aanbeveling dat er een visie moet worden geformuleerd op de rol van maatschappelijk vastgoed, wordt door middel van deze voorliggende inventarisatie en de voorgestelde aanpak een start gemaakt.


Huidig beleid

Op 21 september 2009 heeft uw college de notitie Gemeentelijk onroerend goed opgesteld. Op 10 oktober 2009 heeft de commissie Ruimte daarmee ingestemd. In deze notitie zijn 3 categorieën opgenomen:

1. Strategisch onroerend goed door hun ligging, functie en/of cultuurhistorische waarde (in principe tegen een marktconforme huur);

2. Vooralsnog strategisch onroerend goed;

3. Niet-strategisch onroerend goed waarvan wordt voorgesteld het te verkopen.

Inzet voorliggend onderzoek

Dit onderzoek gaat verder op het ingezette beleid inzake de verkoop van gemeentelijk onroerend goed. Het voorliggende onderzoek gaat echter veel verder dan de notitie uit 2009. Er zijn veel meer objecten onderzocht. Dit onderzoek biedt een uitgebreider beeld van alle aspecten van de gebouwen die van belang zijn voor een afweging (zie bijlagen). Lag in 2009 de nadruk op de (verkoop)strategische waarde van de onroerende zaak, nu wordt ook aangegeven welke kansen er worden geconstateerd. Hierbij gaat het niet alleen over verkoopmogelijkheden, maar ook de relatie tot huidig en toekomstig gebruik. Voor alle objecten is een kosten/baten overzicht geproduceerd, zijn de juridische (on)mogelijkheden onderzocht en zijn de bijzonderheden in beeld gebracht. Ook zijn eventuele onduidelijkheden aangegeven zodat deze kunnen worden onderzocht.


Onderzoeksvraag

Welke kansen zijn er met betrekking tot het gemeentelijk onroerend goed? Welke gebouwen zijn nader onderzoek waard?


Doel

Een overzicht van het gemeentelijk onroerend goed, met daarbij in beeld gebracht wat de kansen zijn op optimaler gebruik.


Opzet onderzoek

Er zijn in Heemstede 71 objecten in eigendom, gebouwen, maar ook complexen zoals het sportpark. Deze zijn allemaal geanalyseerd.


Er is een overzicht gemaakt van alle bijzonderheden van het betreffende gebouw, de kosten en opbrengsten zijn in beeld gebracht, de voorwaarden waaronder een gebouw wordt gebruikt genoemd en er is onderzocht wat de planologische mogelijkheden zijn.
Voor ieder gebouw is een aantal vragen doorlopen. Is het noodzakelijk dat de gemeente een dergelijk gebouw in het bezit heeft/houdt? Wat is het rendement van een gebouw? Wordt het gebouw op de juiste wijze en voldoende gebruikt? Heeft het pand een emotionele, symbolische of cultuurhistorische waarde? Hoe is de staat van het gebouw en staan er investeringen gepland?
Een overzicht van alle objecten is bij deze nota gevoegd.
Analyse

In het kader van de motie zijn er vier onderdelen die kunnen worden uitgewerkt.

1. het gebruik van de panden die Casca huurt;

2. peuterspeelzalen;

3. het gebruik van de scholen en na schoolse opvang;

4 kansen voor panden die op (korte) termijn uitgewerkt zouden kunnen worden.


1. De gebouwen van Casca.

Het overzicht van het gebruik van de door Casca gehuurde gebouwen is nu nog niet volledig. Op welke wijze de gebouwen worden gebruikt is onbekend en moet verder worden uitgezocht. De belangrijkste vragen zijn dan hoe is het gebruik van de huidige ruimtes en is er potentieel om tot beter gebruik over te gaan? In dat kader is er wel zicht op de peuterspeelzalen en de naschoolse opvang.


De aan Casca verhuurde objecten zijn:

Herenweg 96, De Luifel

Glipperweg 53-53A-55-57

Molenwerfslaan 9, Het Honk

Molenwerfslaan 11, Deel Valkenburgerschool

Overboslaan 30


NB op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze wijziging van wetgeving invloed gaat krijgen op Welzijnszorg ouderen Heemstede. Het zou kunnen dat hiervoor nog een beroep wordt gedaan op Casca en op gemeentelijke panden.
Voorstel:

1. in overleg met Casca treden over het huidige gebruik en de mogelijkheden van de gebouwen;

2. naar aanleiding van dat gesprek een overzicht opstellen van de mogelijkheden.
2. Peuterspeelzalen

In het kader van de bezuinigingen heeft de raad bij de vaststelling van de Kadernota 2010 besloten om de subsidie ten behoeve van het peuterspeelzaalwerk gefaseerd te verlagen. In de nota Jeugd en onderwijs is hierover uitgebreid gesproken.


Bij de toekomstige ontwikkeling van het peuterspeelzaalwerk willen we met de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties tevens onderzoeken of er mogelijkheden zijn om integrale kindcentra te realiseren. Integrale kindcentra, die worden bezocht door kinderen met én zonder werkende ouders, werken nauw samen met scholen. Op deze manier wordt niet alleen de voorschoolse educatie goed vorm gegeven, maar is tevens sprake van samenhang met het onderwijs en vroegschoolse educatie.
Het peuterspeelzaalwerk moet in beweging komen. Een aantal peuterspeelzalen is ondergebracht in panden eigendom van de gemeente Heemstede, of ondergebracht in door Casca* gehuurde locaties. Men kan dan ook veronderstellen dat op termijn deze locaties beschikbaar komen. Het betreft dan:

Reggelaan 14

Voorweg 49

*Glipperweg 53

*Herenweg 96
In de notitie Gemeentelijk onroerend goed is reeds aangegeven dat Reggelaan 14 kan worden verkocht. De overige locaties zijn vooralsnog aangemerkt als strategisch onroerend goed. Wanneer de peuterspeelzalen op andere wijze worden ingevuld kunnen ook de Glipperweg 53 en Voorweg 49 op andere wijze worden ingevuld. Herenweg 96 maakt onderdeel uit van de Luifel. Onderzocht dient te worden hoe de hier vrijkomende ruimte wordt benut.
Voorstel:

1. indien de mogelijkheid zich voordoet dat de peuterspeelzalen de gemeentelijke gebouwen verlaten, overgaan tot de verkoop van Reggelaan 14;

2. voor de Voorweg 49 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij vrijkomen;

3. met Casca in overleg over de vrijgekomen ruimte aan de Glipperweg 53 en Herenweg 96.
3. Scholen en naschoolse opvang

Het is de wettelijke taak van gemeenten om te zorgen voor voldoende en adequate huisvesting van het onderwijs. In dit kader kunnen de schoolbesturen, indien zij een voorziening in de huisvesting wensen, jaarlijks een aanvraag indienen bij de gemeente. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een verordening gericht op onderwijshuisvesting. Hier staat tevens de verantwoordelijkheidsverdeling qua huisvesting tussen de schoolbesturen en de gemeente in. Zo is de gemeente bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor het binnenonderhoud van scholen. Scholen ontvangen hiervoor rechtstreeks een vergoeding van het rijk. Na beoordeling van de jaarlijkse aanvragen stelt de gemeente het programma huisvestingsvoorzieningen op, na overleg met de schoolbesturen.
Eigendom schoolgebouwen

De Heemsteedse scholen zijn op grond van de onderwijswetgeving het eigendom van de betreffende schoolbesturen. De gemeente heeft wel het zogenoemde economische claimrecht. Dit betekent dat het schoolgebouw (of een deel ervan), op het moment dat het schoolbestuur besluit dat het onderwijs in gebouw wordt beëindigd, “om niet” eigendom wordt van de gemeente. Achtergrond van dit wettelijke uitgangspunt is dat de schoolgebouwen met overheidsgeld zijn bekostigd. Met het “teruggeven” van het schoolgebouw aan de gemeente ontvangt de gemeente compensatie voor de tot op dat moment betaalde investeringskosten.


Leerlingenprognoses

De gemeente stelt regelmatig leerlingenprognoses op om inzicht te krijgen in de toekomstige ruimtebehoefte van scholen. Tevens dienen de prognoses om uitbreidingsverzoeken van scholen te beoordelen. In 2011 is een nieuwe prognose opgesteld aan de hand van de landelijk gestelde eisen. Hieruit blijkt dat er geen ruimte is voor andere doelen dan de scholen.


Medegebruik en verhuur schoolgebouwen

De onderwijshuisvestingswetgeving regelt het in gebruik geven door het schoolbestuur van een gedeelte van het schoolgebouw aan derden. De wet maakt daarbij een onderscheid tussen verhuur en medegebruik.


Medegebruik door het schoolbestuur kan plaatsvinden als er sprake is van leegstand. Voorwaarde voor medegebruik is dat het gaat om het gebruik door andere onderwijsinstellingen of door instellingen die gericht zijn op culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Als dit niet het geval is, dan is sprake van verhuur. Medegebruik vindt plaats om niet of tegen een voor de school kostendekkend exploitatietarief. Het schoolbestuur heeft geen toestemming nodig van de gemeente om ruimte in medegebruik te geven. Wel kan de gemeente een ruimte van de school vorderen in het geval een andere school ruimte behoeft: het huisvesten van een andere school gaat voor het medegebruik door een niet-school.
Is sprake van verhuur, dan dient dit door het schoolbestuur te geschieden tegen een commercieel tarief. Bij verhuur is, in tegenstelling tot medegebruik, wél toestemming van de gemeente vereist. Wij hebben - conform de aanbeveling van de Rekenkamercommissie - geïnventariseerd welke schoolruimten verhuurd worden en tegen welke tarieven. Gebleken is dat er 5 schoolruimten/lokalen verhuurd worden.
Over de hoogte van de huurbedragen heeft in het verleden afstemming plaatsgevonden met de scholen. Gebleken is dat deze bedragen soms inclusief, soms exclusief energiekosten en/of gebruik van buitenspeelruimte zijn. In de nota Jeugd en Onderwijs is al ingezet op het komen tot eenduidige (financiële) afspraken over de verhuur van leegstaande schoolruimten in Heemstede. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt.
De genoemde inkomsten van verhuur komen op dit moment volledig ten gunste van de betreffende schoolbesturen. Gesteld kan worden dat dit reëel is gelet op het feit dat de kosten van de onderwijshuisvesting van de binnenkant van de school, de kosten van meubilair etc. en de kosten van schoonmaak, energie etc. voor rekening komen van de schoolbesturen.
In sommige gevallen is de functie van onderwijshuisvesting van een gedeelde van een school gehaald, ten behoeve van de naschoolse opvang. De inkomsten van deze verhuur komen ten gunste van de gemeente. De inkomsten uit verhuur worden ingezet ten behoeve van de betreffende afschrijvings- en onderhoudskosten.
Schoolbesturen van primair onderwijs zijn sinds enkele jaren zelf verplicht (als ouders daarom vragen) óf zelf buitenschoolse opvang (dat wil zeggen voor- en naschoolse opvang) te verzorgen op schooldagen tussen 7.30 uur en 18.30 uur, óf faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen. Alle Heemsteedse basisscholen voldoen aan deze verplichting.
Noodlokalen voor naschoolse opvang

Ten behoeve van naschoolse opvang heeft de gemeente in het verleden voorzieningen getroffen bij een aantal scholen in de vorm van noodlokalen. Deze voorzieningen zijn afgeschreven maar nog steeds rendabel. Onduidelijk is of ze ook nog noodzakelijk zijn. Voorstel is om deze voorzieningen te betrekken bij het scholen onderzoek.


Gymzalen

Op dit moment staan de gymzalen een aantal dagen in de week leeg. Dit zal waarschijnlijk gevuld worden indien schoolzwemmen wordt afgeschaft. De gymzalen zijn niet rendabel.


Voorstel

1. onderzoeken, in overleg met de scholen, hoe het gebruik van de ruimte is en of er potentieel is om tot beter gebruik over te gaan;

2. verder uitwerken hoe te komen tot eenduidige (financiële) afspraken over de verhuur van leegstaande schoolruimten.
4. Kansen voor overige objecten

Uit de analyse komt een aantal objecten naar voren die op (korte) termijn op een ander wijze gebruikt zouden kunnen worden of verkocht kunnen worden.
 1. Het pand aan de Bosboom Toussaintlaan 18 wordt op dit moment verhuurd aan Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) en aan kunstenaars. SEIN heeft een contract tot 31 december 2013. Dan komt een deel van het pand vrij. Kunstenaars hebben een jaarcontract. Voorstel is om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van dit pand op het moment dat het vrijkomt.
 1. Het Oude Slot. De huur is recent aangepast. De huur kan verder worden aangepast bij het bereiken van overeenstemming met de huurder over door de huurder gewenste bouwkundige aanpassingen aan het gebouw.
 1. Op de gemeentewerf is ruimte beschikbaar. Voorstel is om onderzoek te doen naar een op termijn optimaler gebruik van beschikbare ruimte op de gemeentewerf.
 1. Molenlaan 4, de burgemeesterswoning. Deze woning is nu nog rendabel omdat er een passende huur wordt betaald. Mede gezien de investeringen die er op termijn moeten plaatsvinden aan het dak, is de verkoop van deze woning een optie. De woning staat echter in de notitie Gemeentelijk onroerend goed nog als strategisch, niet te verkopen onroerend goed genoteerd. Bij de opbrengst van deze verkoop dient ook rekening te worden gehouden met het reserveren van een bedrag voor een woning voor een volgende burgemeester. Voorstel is onderzoek te doen naar de verkoop van deze woning.
 1. Watertoren en badhuis, dit complex komt vrij in 2014. Heeft in de vrijstellingsprocedure al een ruimere bestemming gekregen. De watertoren zou dan eventueel kunnen worden verkocht. Voorstel is onderzoek te doen naar hoe de watertoren op de juiste manier in de markt kan worden gezet.
 1. Berging Ringvaartlaan kan worden verkocht. De huurder wil het pand kopen. Voorstel is om de verkoop te starten.
 1. Bibliotheek. Op dit moment speelt de discussie over het verplaatsen van de bibliotheek. Bij vrijkomen van de bibliotheek, kan deze worden verkocht of worden benut voor een andere functie. Voorstel is te onderzoeken welk scenario gevolgd dient te worden bij het vrijkomen van de bibliotheek. Dit eventueel in relatie tot de overige onderzoeken en overleggen over het gebruik van panden van Casca en de scholen.
 1. Overige zaken: voor een aantal objecten is onduidelijk waarom de zaken zijn zoals ze zijn. Bijvoorbeeld de gebouwen van de scouting in het bos; hiervan zijn geen afspraken te vinden. Deze objecten zullen in ieder geval worden onderzocht. Voorstel is deze objecten te onderzoeken en er nader over te adviseren.


Voorstel: de bovenstaande kansen/voorstellen nader uitwerken en met een concreet voorstel aan het college presenteren.
Voorstel voor aanpak:

1. in overleg met Casca treden over het huidige gebruik en de mogelijkheden van de gebouwen, naar aanleiding van dat gesprek een overzicht opstellen van de mogelijkheden.

2. indien de mogelijkheid zich voordoet dat de peuterspeelzalen de gemeentelijke gebouwen verlaten, overgaan tot de verkoop van Reggelaan 14, tevens voor de Voorweg 49 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij vrijkomen;

3. onderzoeken, in overleg met de scholen, hoe het gebruik van de ruimte is en of er potentieel is om tot beter gebruik over te gaan.

4. uit te werken hoe te komen tot eenduidige (financiële) afspraken over de verhuur van leegstaande schoolruimten;

5. de 8 genoemde kansen/voorstellen nader uitwerken en een concreet voorstel aan het college presenteren.


PLANNING/UITVOERING

De planning is afhankelijk van de gekozen aanpak. Er is een aantal acties die direct in gang gezet kan worden, zoals de overleggen met Casca en de scholen. Andere acties vragen geduld omdat panden nog niet beschikbaar zijn. De voorgestelde onderzoeken kunnen echter starten op het moment dat uw college hiertoe opdracht geeft.


COMMUNICATIE/BEKENDMAKING

n.v.t.
BIJLAGEN


 • Overzicht onroerende zaken per 1 oktober 2012 (kenmerk: 589661);

 • Notitie verkoop onroerend goed (kenmerk: 484724).

 • Alle overzichten onderzochte gebouwen:1. Begraafplaats (kenmerk: 590823)

 • Alle overzichten onderzochte gebouwen:2. Groenendaalse Bos (kenmerk: 590826)

 • Alle overzichten onderzochte gebouwen:3. Bibliotheek cultureel centrum (kenmerk: 590827)

 • Alle overzichten onderzochte gebouwen:4. Casca (kenmerk: 590828)

 • Alle overzichten onderzochte gebouwen:5. Peuterspeelzalen kinderdagverblijven (kenmerk: 590830)

 • Alle overzichten onderzochte gebouwen:6. Gymzalen (kenmerk: 590831)

 • Alle overzichten onderzochte gebouwen:7. Scholen en dependances (kenmerk: 590832)

 • Alle overzichten onderzochte gebouwen:8. Sport (kenmerk: 590833)

 • Alle overzichten onderzochte gebouwen:9. Openbare gebouwen (kenmerk: 590834)

 • Alle overzichten onderzochte gebouwen:10. Woningen (kenmerk: 590835)

 • Alle overzichten onderzochte gebouwen:11. Overige (kenmerk: 590836)
587480 /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina