Collegevergadering: 31 januari 2012 onderwerpDovnload 18.66 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte18.66 Kb.

Collegebesluit
Collegevergadering: 31 januari 2012


ONDERWERP

Subsidie peuterspeelzalen Stichting CASCA


SAMENVATTING

Tot 1 januari jl. werd het peuterspeelzaalwerk van Stichting CASCA gesubsidieerd in de vorm van een budgetsubsidie. In overleg met de Stichting is met het oog op de toekomstige samenwerking van de Heemsteedse gesubsidieerde peuterspeelzalen besloten om de subsidie voor de locaties De Pluizebol en De Paddestoel niet meer in de budgetsubsidie op te nemen maar afzonderlijk te verstrekken. Voorgesteld wordt om in 2012 voor de exploitatie van beide locaties € 52.736 beschikbaar te stellen.BESLUIT B&W

Aan Stichting CASCA ten behoeve van de exploitatie van De Paddestoel en De Pluizebol in 2012 een subsidie van € 52.736 te verstrekken.

Dit besluit ter informatie te versturen naar de commissie Samenleving (C-stuk).
INLEIDING

Tot 1 januari jl. werd het peuterspeelzaalwerk van Stichting CASCA gesubsidieerd in de vorm van een budgetsubsidie. In overleg met de Stichting is met het oog op de toekomstige samenwerking van de Heemsteedse gesubsidieerde peuterspeelzalen besloten om de subsidie voor de locaties De Pluizebol en De Paddestoel niet meer in de budgetsubsidie op te nemen maar afzonderlijk te verstrekken.


MOTIVERING

Bij de vaststelling van de nota Jeugd en Onderwijs is ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk het volgende besloten:  • De vier gesubsidieerde peuterspeelzaalorganisaties richten met ingang van 2013 een samenwerkingsverband op dat gaat functioneren onder professionele (betaalde) aansturing.

  • In 2012 worden afspraken gemaakt over personeel, huisvesting, financieel plan en de invulling van de kwaliteitseisen. Tevens wordt er gezamenlijk een plan gemaakt ter verbetering van de samenwerking met de scholen.

  • De peuterspeelzaalorganisaties gaan in 2014 over tot een vermindering van het aantal groepen van 12 naar 8 en een vermindering van het aantal zalen/locaties van 6 naar 4. De locaties die overblijven, zullen zich in of nabij scholen bevinden.

  • Naast de besparing die vanaf 2014 wordt gerealiseerd t.g.v. de vermindering van het aantal groepen/locaties, wordt vanaf 2012 overgegaan tot een gefaseerde verhoging van de ouderbijdrage. Doel hiervan is de ouderbijdrage voor midden en hogere inkomens in 2015 op het niveau te brengen van de ouderbijdrage van de niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen.

Voor de nadere uitwerking van bovengenoemde uitgangspunten is de vorming van een samenwerkingsverband essentieel. De peuterspeelzaalorganisaties zijn hierover in gesprek en zullen de gemeente uiterlijk 1 juli a.s. berichten over de uitkomst.


Aangezien op het peuterspeelzaalwerk met ingang van 2014 (vastgesteld bij de Kadernota 2010)

€ 125.000 bezuinigd moet worden is met de peuterspeelzalen overeengekomen in 2012 € 22.000 te besparen. Vooruitlopend op de toekomstige samenwerking hebben de peuterspeelzalen bepaald hoe deze bezuiniging onderling verdeeld wordt.


Deze verdeling ziet er als volgt uit:
Organisatie

Subsidie 2011*

Subsidie 2012*

Verschil

Klimappel

€ 42.390

€ 36.340

-/- € 6.050

Les Petits

€ 30.052

€ 27.474

-/- € 2.578

Meerlnest

€ 86.954

€ 83.366

-/- € 3.588

CASCA

€ 58.469

€ 52.736

-/- € 5.733

Totaal

217.865

199.916

-/- € 17.949

* De subsidies voor de peuterspeelzalen zijn onderling slecht te vergelijken. Niet alleen is er verschil in aantal groepen en aantal peuterplaatsen maar ook op het gebied van personeelslasten (jong of oud personeel) en huisvesting (locatie in school of niet). Deze verschillen zijn van invloed op de hoogte van de uitgaven. Daarnaast zijn er ook verschillen op het gebied van de inkomsten, de ouderbijdragen.

Vooral het Meerlnest en CASCA genereren vanwege hun populatie minder inkomsten uit de ouderbijdragen dan Les Petits en de Klimappel. Omdat de gemeente tot vorig jaar het verschil tussen de inkomsten en uitgaven subsidieerde lopen de subsidiebedragen uiteen.
De subsidie voor het peuterspeelzaalwerk van Stichting CASCA is tot en met 2011 in de budgetsubsidie aan de Stichting CASCA opgenomen. De uitgaven voor de exploitatie van de twee locaties voor peuterspeelzalen zijn in deze budgetsubsidie opgenomen binnen de totaaluitgaven voor personeel en huisvesting van de Stichting CASCA. In het bovenvermelde subsidiebedrag zijn de kosten van het eigenarenonderhoud van de gebouwen, welke door de Stichting CASCA voor de gemeente wordt uitgevoerd, niet meegenomen.
De besparing is hoger dan het genoemde verschil van € 17.949. Door het achterwege laten van de reguliere indexatie van de subsidiebedragen, komt de besparing in 2012 uit op een bedrag van circa

€ 22.000.


FINANCIËN

De peuterspeelzaalorganisaties hebben onderling bepaald welk subsidiebedrag in 2012 benodigd is voor de activiteiten. Omdat de totale ingeboekte bezuiniging hiermee gehaald is, heeft de gemeente dit voorstel overgenomen.


JURIDISCH KADER

Algemene Subsidieverordening Heemstede

Verordening structurele subsidies peuterspeelzalen

Wet Ontwikkelingskansen door Educatie

Wet kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen
PLANNING/UITVOERING

De komende maanden komen de peuterspeelzaalorganisaties elke zes weken bijeen voor de uitwerking van de plannen. Deze gesprekken verlopen goed en men verwacht volgens het eerdergenoemde tijdschema een uitgewerkt voorstel (voor 1 juli as.) te kunnen presenteren.COMMUNICATIE/BEKENDMAKING

In de raad van 15 december 2011 is de motie “Openbaar Subsidieregister” aangenomen. De subsidieverstrekkingen die zijn opgenomen in het Overzicht structurele subsidies 2012 zullen indit kader zo spoedig mogelijk op de gemeentelijke website (Subsidieregister) worden geplaatst.564182 /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina