Combeat kijkt naar de toekomst!Dovnload 267.63 Kb.
Pagina1/5
Datum26.08.2016
Grootte267.63 Kb.
  1   2   3   4   5
Combeat kijkt naar de toekomst!


Geschreven door: Kashila Nshimba

Instelling: Hoge school van Amsterdam

Opleiding: 4de jaarsstudent Commerciële Economie
Voorwoord

Voor u ligt het adviesrapport genaamd ‘Combeat kijkt naar de toekomst, dat geschreven is in het kader van mijn opleiding Commerciële Economie. Het rapport fungeert voornamelijk als ondersteuning van beleid en als informatiebron voor derden.


Als start van deze opdracht heb ik me verdiept in de organisatie. Naarmate ik meer kennis opdeed over de organisatie des te meer het interessanter werd om dit plan te schrijven. Combeat is zich nu aan het uitbreiden in de provincie Noord holland het zal daarvoor een goed strategie moeten hebben om hen de gewenste positionering te behalen in de markt.
Dit rapport was echter nooit tot stand gekomen zonder de hulp van een aantal personen. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken.
Ik uit een eerste dankbetuiging naar mijn stagebegeleider dhr Yousef Ouchene voor het herhaaldelijk aanhoren en nalezen van mijn onderzoek. Verder zou ik ook graag dhr Mustafa Mortaji, ook één van mijn begeleiders tijdens mijn stage, willen bedanken voor al hun steun en medewerking. Zonder hun steun had ik dit rapport niet binnen de gestelde termijn kunnen realiseren.
Tot slot wil ik ook alle respondenten bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek.
Veel leesplezier.

Inhoudsopgave
Management samenvatting pag. 5
Inleiding pag. 6
1. Interne analyse pag. 7

1.1 Korte beschrijving van de organisatie pag. 7

1.2 Algemeen pag. 7

1.3 Missie pag. 7

1.4 Visie pag. 7

1.5 Algemene doelstellingen pag. 7

1.6 Innovatie pag. 8

1.7 Organisatie pag. 8

1.8 Kwaliteit pag. 9
2. Marketing pag. 9

2.1 Marketing doelstellingen pag. 9

2.2 Marketing doelgroep pag. 9

2.3 Marketingstrategie pag. 9

2.4 Producten pag. 9

2.5 Plaats pag. 10

2.6 Prijs pag. 10

2.7 Promotie pag. 10

2.8 Personeel pag. 10

2.9 Financiële resultaten pag. 11
3. Externe analyse pag. 11

3.1 Het Abell model pag. 11
4. Bedrijfstakanalyse pag. 12

4.1.1 Demografisch pag. 12

4.1.2 Economisch pag. 13

4.1.3 Sociaal – Cultureel pag. 13

4.1.4 Technologisch pag. 13

4.1.5 Ecologisch pag. 13

4.1.6 Politiek – Juridisch pag. 13

4.2 Algemene marktfactoren pag. 13

4.3 Bedrijfstak structuurfactoren pag. 14

4.3.1 Winstgevendheid pag. 14

4.3.2 Dreiging van nieuwe toetreders pag. 14

4.3.3 Onderhandelingsmacht afnemers pag. 14

4.3.4 Onderhandelingsmacht leveranciers pag. 14

4.3.5 Intensiteit van de concurrentie pag. 15

4.3.6 Dreiging van de substituut producten pag. 15

4.3.7 Conclusie pag. 15
5. Afnemersanalyse pag. 15

5.1 Jongeren afkomstig uit een problematische omgeving. pag. 16

5.2 Jongeren met een HBO of WO opleiding die een kans zien om wat ze leren

in de praktijk neer te zetten. pag. 16

5.3 Werkende jongeren die hun vrije tijd benutten om iets maatschappelijks en

creatiefs te doen voor hun gemeente. pag. 16

5.4 Conclusie pag. 17


6. Concurrentieanalyse pag. 17
7 Distributieanalyse pag. 19
8 SWOT analyse pag. 19

8.1 Confrontatiematrix pag. 20
9 Marktonderzoek pag. 21

9.1 Onderzoeksrapport pag. 21

9.2 Onderzoeksmethode pag. 21

9.3 Onderzoeksresultaten pag. 22

9.4 Conclusie pag. 22

9.5 Aanbevelingen / Advies pag. 22
10. Bijlagen pag. 24

10.1 Vragen enquête pag. 24

10.2 Resultaten pag. 25

10.3 Bronnen pag. 27

10.4 Plan van aanpak pag. 28

Managementsamenvatting
Het Voornaamste doel van Combeat luidt als volgt: Combeat wilt dat jongeren gestimuleerd raken om zo hun emancipatie in de steden te bevorderen. De jongeren krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en te ontplooien. Men zal hen hierin ondersteunen. Deze manier van ondersteunen wilt de organisatie gaan introduceren in de provincie Noord Holland.
Er wordt een uitgebreide onderzoek verricht op intern en extern niveau om inzicht te verkrijgen in welke kansen en bedreigingen er spelen op de markt. Op interne niveau wordt vooral gekeken naar de doelstellingen die de organisatie stelt en welke beleid zij hanteren. In de externe analyse is er een bedrijfsanalyse gemaakt, deze is onderverdeeld in verschillende factoren demografisch, economische, sociaal-culturele, technologische en ecologische, politiek juridische factoren. Vervolgens zijn zowel het abell model als het porter model behandelt. De concurrentieanalyse was ook een vereiste om de bedreigingen in kaart te brengen. Uiteindelijk zijn er zowel een swot analyse en een confrontatiematrix gemaakt om alle resultaten te weergeven.

De concurrenten die samen met de begeleiders zijn gekozen zijn:
 • Kern 8.

 • Zaanstad Allstars.

Alle onderdelen die behoren bij een goed Strategisch marketingplan worden in dit rapport behandeld. Ook wordt er een marktonderzoek verricht om een beeld te geven van de naamsbekendheid van de organisatie in Noord Holland op dit moment. Het onderzoek is een online onderzoek dat is gedaan onder 103 mensen. Met de resultaten zullen aanbevelingen worden gegeven aan het bedrijf. Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat deze ook daadwerkelijk realiseerbaar zijn.Inleiding

De grootste uitdaging van een marketeer is het opstellen van een marketing plan dat zowel ambitieus als realiseerbaar is. Deze twee punten zijn zeer belangrijk voor de situatie waar de organisatie van Combeat zich nu in verkeert.


Combeat zit mogelijkheden om zich te gaan vestigen in de provincie Noord Holland. Hiervoor is een strategische marketingplan van belang. Combeat een jongerenorganisatie dat een heel eigen beleid hanteert biedt ondernemende jongeren de kans om zich te ontwikkelen en te ontplooien in hun gemeenschap. Combeat is een landelijke organisatie die in elke deel van het land probeert te werken aan de individuele talenten van de jongeren.
Voor de organisatie is marketing van belang. Het opbouwen van een formule die goed in de verschillende steden in Noord holland kan werken is een doelstelling van de organisatie. Hiervoor moeten alle verlangens en behoeftes van de klanten in kaart worden gebracht.
Dit plan start als eerst met een interne analyse die uitgebreid is behandeld. Gestructureerd is alles in het plan terug te vinden. De externe analyse geeft blijk van alle kansen en bedreigingen waar de organisatie tegen aanloopt.
Daarom ook de gepaste titel Combeat kijkt naar de Toekomst. Dit is een adviesrapport bestaande uit:


 1. Strategische marketingplan voor Combeat

 2. Marktonderzoek ter ondersteuning van het marketingplan.


1. Interne analyse
1.1 Korte beschrijving van de organisatie

Stichting Combeat is, in de 10 jaar dat ze nu bestaan, uitgegroeid tot een grote gemeenschap waarbij jongeren met verschillende achtergronden gezamenlijk activiteiten organiseren gericht op media, entertainment en politiek. Combeat is in het bezit van de website www.combeat.tv

De website functioneert vooral als platform voor de jongeren waarbij zij met elkaar ideeën uit kunnen wisselen en elkaar creatieve talenten kunnen delen. Naast dit, is de website er ook om de wekelijkse activiteiten van de leden van combeat te vertonen. Deze activiteiten variëren van gesprekken met ministeries tot en met trainingen georganiseerd door jongeren.
Talentontwikkeling van het individu is waar de stichting zich op focust. Combeat wilt dan ook de jongeren stimuleren zich te ontplooien op de gebieden waar zij interesse in tonen. Op het moment is de stichting zo groot geworden dat de vraag naar lokale trefpunten beantwoord moest worden. Combeat is dan ook met het idee gekomen om trefpunten te openen in de verschillende delen van Noord Holland en Noord Brabant. In dit rapport zal er alleen worden gesproken over Noord holland, omdat alleen over dat gedeelte de bevoegdheid is uitgesproken. Het ultieme doel waar Combeat naar streeft is een Media Centrum waar alle wensen van de jongeren beantwoord worden.


1.2 Algemeen


Jongerenorganisatie Combeat is nu een officieel nationaal gevestigde organisatie. Combeat, een organisatie die gelooft in het beleid dat de ideeën zelf vanuit de jongeren moeten komen, en dat de rol die een jongerenorganisatie heeft, het begeleiden en motiveren van de jongeren moet zijn. De gemeenschap van Combeat is in de afgelopen jaren is het ledenaantal gestegen.

Het algemene bestuur van Combeat bestaat uit: • Dhr Youssef Ouchene, hij is de voorzitter.

 • Mw. Fatima ait Takassit, zij is de secretaris.

 • Dhr Majid Attrach, hij is de penningmeester.

 • Dhr Mustafa Mortaji, de algemene coördinator.

Het algemene bestuur van Combeat is verantwoordelijk, om door middel van peercoaching en selfcoaching, jongeren attent te maken van hun mogelijkheden in het binnen - en buitenland.1.3 Missie

Combeat wilt een community zijn die de jongeren betrekt bij de media. Tevens zal Combeat als springplank fungeren voor degenen die een carrière ambiëren in de media.

Combeat zal een combinatie zijn van radio / tv uitzendingen, een manier om de talenten te ontplooien, een spreekbuis en springplank vormen voor de jongeren en een organisator zijn van verschillende activiteiten.


1.4 Visie

Het ontwikkelen van onafhankelijke jongeren-communities om zo jongeren met diverse culturele achtergronden te betrekken bij de media en allerlei activiteiten waarbij talentontwikkeling van jongeren essentieel is.1.5 Algemene Doelstellingen.

Combeat wilt dat jongeren gestimuleerd raken om zo hun emancipatie in de steden te bevorderen. De jongeren krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en te ontplooien. Combeat zal hen hierin ondersteunen.

De doelstellingen die combeat hierbij stellen zijn dan ook:


 1. Het stimuleren en bevorderen van de emancipatie van jongeren in de steden;

 2. Het participeren in activiteiten en ontwikkelen van projecten ten behoeve van jongeren;

 3. Het zijn van intermediair met betrekking tot jongeren en de overheid en de gevestigde organisaties van verschillende aard;

 4. Het optreden als spreekbuis en communicatiekanaal voor jongeren ten behoeve van het emancipatieproces;

 5. Het ondersteunen en begeleiden van jong talent om zich te uiten en te ontplooien;

 6. Het fungeren als kweekijver en springplank voor jongeren die de media als ambitie hebben.

Combeat heeft een aantal activiteiten vast staan die gedaan zullen worden om deze doelstellingen te bereiken. Dit willen ze doen door het ontwikkelen van urban communities in verschillende steden in eerste instantie gericht op radio en televisie;

samenwerking met culturele - en media instellingen ter versterking van het proces van de organisatie; het ontwikkelen van programmering voor radio en televisie ten behoeve van jongeren;

het ( mede) organiseren van manifestaties, festivals, debatten als podium en spreekbuis.
1.6 Innovatie


Net als elk bedrijf moet ook Combeat mee gaan met de tijd. De afdeling Pr&communicatie richt zich er dan ook op om trends vroegtijdig waar te nemen en daarop in te spelen. Ook moet Combeat vernieuwend blijven voor de doelgroep, vooral om de reden dat jongeren snel uitgekeken raken. Combeat blijft innovatief door middel van de activiteiten te organiseren die interessant zijn voor jongeren. De activiteiten van Combeat zijn dan ook altijd actueel. Het varieert van actuele politieke gebeurtenissen tot en met actuele ontwikkelingen in de talentvolle wereld van jongeren. Een voorbeeld is de hype onder jongeren, dat onder de categorie muziek valt, zoals dansprogramma’s en dergelijke.

1.7 Organisatie


De organisatie van Combeat, geleid door het bestuur, bestaat uit meer personeelsleden. Hieronder is een overzicht van de organisatiestructuur dat weergeeft wat de bemanningen zijn van de verschillende trefpunten die er vallen binnen Combeat.
Coördinator

( eindredacteur )


talent

Combeat

Het bestuur

( dagelijks bestuur )

Algemeen coördinator

( algemene coördinator )

PR en Communicatie

Coördinatoren Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Zaandam

Coördinator

( eindredacteur )
Media

Coördinator

( eindredacteur )
Coaching

Coördinator

( eindredacteur )
Talent

1.8 Kwaliteit

Kwaliteit waarborgen is een belangrijk onderdeel voor het beleid van Combeat. Combeat levert kwalitatieve goede producten, dit zorgt ervoor dat er meer aandacht ontstaat voor de gehele organisatie. Fondsen en overheidsinstellingen willen altijd weten of de organisatie waarin ze geld steken wel kwalitatief goede producten levert. Daarom is het nodig voor Combeat om een goede kwaliteitsbewakingssysteem te hebben. Op het moment wordt de kwaliteitsbewaking gedaan door de algemene coördinator en de maatschappelijke werker die de jongeren begeleidt met projecten die worden uitgevoerd. Deze twee houden nauw contact met de coördinatoren van de verschillende trefpunten om zo het proces van dichtbij te volgen. Het gebeurd zo nu en dan dat er tijdens een project niet duidelijk is wat er nog moet gebeuren en wat er al gedaan is, dit is een valkuil voor de organisatie. Dit zorgt er soms voor dat projecten niet met een juiste kwaliteit geleverd worden. Combeat zal er dan ook naar moeten streven om een betrouwbaarder systeem in stellen dat er voor zorgt dat het contact tussen beide partijen niet alleen telefonisch gaat. Een systeem dat elke ondernomen stap van het proces weergeeft.
2. Marketing


2.1 Marketing doelstellingen

De marketing doelstellingen die Combeat heeft gesteld voor de aankomende periode zijn:

 • Zorgen voor een brug tussen de jongeren en de fondsen.

 • Imago van Combeat vaststellen (koppelen aan de fondsenwervingtraining.

 • Binnen 2 jaar moet 75% van onze doelgroep weten dat Combeat bestaat, dit eindresultaat zal gemeten worden door een onderzoek. Dit zal verricht worden nadat de activiteiten ondernomen zijn om de naamsbekendheid te vergoten.

Combeat wilt beter bereikbaar worden voor de jongeren in Noord holland door 4 trefpunten te openen in Alkmaar, Zaandam, Haarlem en Utrecht (kantoorruimten).2.2 Marketingdoelgroep

De algemene doelgroepen waar Combeat zich op richt zijn jongeren. Maar toch is het strategische beleid van Combeat gericht op de ondernemende jongeren. Onder de ondernemende jongeren verstaat men jongeren die zich bewust zijn van de mogelijkheden en een eigen drive hebben om hun plan of activiteit tot stand te laten komen. Er wordt in het huidige Nederlandse beleid veel geld en tijd gestopt in jongeren die de motivatie soms missen. Men streeft er dan ook naar om de kansen en de mogelijkheden te kunnen bieden aan de jongeren die gemotiveerd zijn om een activiteit te organiseren. Met de gedachte dat het kabinet die jongeren wel eens vergeet. Op het huidige moment is de gemeenschap van Combeat uitgegroeid tot een landelijke georganiseerde gemeenschap met jongeren die barsten van ideeën.
2.3 Marketingstrategie

In de marketingstrategie zullen de 5 p’s behandeld worden. Er is bewust gekozen voor de


5 p’s omdat de ‘P’ van personeel van groot belang is voor Combeat. De verschillende trefpunten moeten bemand worden door actieve jongeren die participeren aan het proces.

2.4 Producten

De producten die Combeat leveren zijn vooral te vertalen in diensten. Combeat begeleidt de jongeren in het opzetten van projecten en biedt hen ook de financiële steun. De producten die Combeat aanbiedt zijn dan ook gericht op het vergemakkelijken van het leerproces voor de leden.

We kunnen ze dan ook onderverdelen in:


 • Faciliteiten: met faciliteiten worden alle ruimten bedoelt die beschikbaar gesteld worden voor de jongeren om gebruik van te maken voor, vergaderingen, events, plannen, uitwerken, bellen.

 • Radio maken: Combeat heeft als kernactiviteit dat ze radio maken

 • Events : Combeat organiseert elke periode van het jaar evenementen in Noord Holland en Noor Brabant. Deze evenementen worden door de jongeren zelf georganiseerd.

 • Televisie: televisie maken is ook een onderdeel waar Combeat zich in wilt manifesteren. Jongeren die geïnteresseerd zijn in de media kunnen dan ook bij Combeat terecht.

 • Workshop: Talentontwikkeling op elk gebied is waar Combeat voor staat. Jongeren kunnen door middel van deze workshops hun talenten ontwikkelen.


2.5 Plaats


Landelijke bureau Combeat heeft een hoofdkantoor dat gevestigd is in Utrecht. Vanuit daar voert het bestuur het bedrijf aan. De community’s van Combeat zijn te vinden in de provincies Noord Holland, Tilburg en Brabant.

In Noord holland heeft Combeat 4 trefpunten voor de jongeren die te vinden zijn in Alkmaar, Zaandam, Hoorn en Haarlem. Deze trefpunten zijn ook In Tilburg en Brabant te vinden. De trefpunten dienen voor het opvangen van de gehele gemeenschap dat aangesloten zit bij Combeat. In deze trefpunten kunnen de jongeren hun activiteiten voorbereiden en uitvoeren. Combeat streeft ernaar om als ultieme doel voor elke gemeente waar ze gevestigd zijn een trefpunt te hebben waarvan de ruimte groot genoeg is om te kunnen gebruiken voor evenementen en verschillende workshops.2.6 Prijs


De diensten die men levert om de ontwikkeling van de jongeren te stimuleren hangt geen prijskaartje aan. Combeat is een non profit bedrijf, dus is het doel om winst te maken dan ook buiten gesloten.

2.7 Promotie


De promotie van het bedrijf gebeurt door de afdeling Pr, voornamelijk voordat een evenement plaatsvindt. De verschillende evenementen van Combeat worden gepromoot door middel van posters en flyers. Deze zijn altijd voorzien van een Combeat logo om de naamsbekendheid te vergroten en een gezicht te geven aan het imago van het bedrijf. Een andere middel dat men gebruikt voor de promotie is de website. Op de website worden alle foto’s en filmopnames tentoongesteld aan iedereen. Ook doet de Pr er alles aan om via verschillende gemeentes er voor te zorgen dat het bedrijf in beeld blijft.

2.8 Personeel.

Door de uitbreiding van Combeat in de verschillende steden is er ook vraag naar meer personeel om de trefpunten draaiend te houden. Het personeel bestaat voornamelijk uit georganiseerde jongeren die de leidende rol hebben van een trefpunt. De verschillende trefpunten van het gedeelte Noord Holland zijn verdeeld onder, Zaandam, Haarlem, Alkmaar en Hoorn. Personeelsleden worden binnen Combeat coördinatoren genoemd. Elk trefpunt wordt geleid door een hoofd coördinator, daaronder kunnen we ondercoördinatoren vinden, deze bezitten allemaal een eigen afdeling. Hieronder een beschrijving van de afdelingen. • Talent: onder talent verstaan we alle skills die een individu kan bezitten.

 • Media: onder media valt alles met de betrokkenheid van radio tot tv.

 • Entertainment: onder entertainment valt alles wat er in dat kader te plaatsten valt, van standup comedian tot presentator/presentatrice tot toneel.

 • Coaching: onder coaching kunnen we alles plaatsen wat te maken heeft met het motiveren en begeleiden van jongeren.

De eerste taak van de coördinatoren bestaat uit het begeleiden van het proces waar zij zich in verkeren. Het is een vereiste dat alle coördinatoren uitermate gemotiveerde mensen zijn. Doordat er nauwelijks vergoedingen aan te pas komen moeten het wel mensen zijn die vrijwillig tijd en aandacht willen steken in het bedrijf. De selectie proces van het personeel wordt gedaan door de algemene coördinator dhr Mustafa mortaji. De taken van de algemene coördinator zijn hieronder beschreven:


- De belangrijkste taak van de algemene coördinator is aanwezig zijn bij de uitzendingen en hierbij de jongeren begeleiden en ondersteunen.

- Nieuwe leden welkom heten bij Combeat en een kennismakingsgesprek met hen voeren. De gegevens van het nieuwe lid worden vervolgens doorgegeven aan het bestuur.

- Nauwe contacten onderhouden met ( nu alleen nog ) met RTV Utrecht. Uiteraard als er in de andere steden communities actief zijn, zal hij ook contacten onderhouden met de aanwezige televisie - radiostations.

- Nieuwe ideeën bespreken met de leden en uiteindelijk voorleggen aan het bestuur. Hij fungeert als tussenpersoon tussen de leden en het bestuur.

- Tenslotte is hij verantwoordelijk voor het functioneren van alle communities in de verschillende steden.

- De algemene coördinator wordt benoemd en ontslagen door het bestuur van Combeat.2.9 Financiële Resultaten

Combeat is een stichting dit maakt hen afhankelijk van subsidies en dergelijke. Op het moment leeft Combeat vooral van de stichting van de gemeente utrecht. Sinds een aantal jaren is de organisatie het landelijke beleid voorbij gegaan en is internationaal bij de Europese fondsen gaan aankloppen hierdoor heeft Combeat een aantal subsidie verstrekkers binnen gehaald die de organisatie nu volop steunen.3. Externe analyse
Op dit moment bezit Combeat van een concurrentievoordeel.Om het concurrentievoordeel te behouden is het van belang om sneller te leren dan de concurrenten. Daarom proberen we hier een beeld te schetsen van de ontwikkelingen.

Om een duidelijk beeld te krijgen over de externe factoren waar Stichting Combeat mee te maken krijgt is er een externe analyse nodig. Uit deze analyse kan een advies voortvloeien die aanduidt wat zowel de kansen als de bedreigingen zijn voor de organisatie.
3.1 Het Abell model

Het abell model kent 3 dimensies:
 • Afnemers

 • Behoeften

 • Technologie


Afnemers:
De afnemers van de diensten van Combeat kunnen onderverdeeld worden in 3 categorieën:


 • Jongeren afkomstig uit een problematische omgeving die willen veranderen en ondernemen.
 • Jongeren met een HBO of WO opleiding die een kans zien om wat ze leren in de praktijk neer te zetten.
 • Werkende jongeren die hun vrije tijd benutten om iets maatschappelijks en creatiefs te doen voor hun gemeente.

Deze afnemers worden lid van Combeat om verschillende doeleinden, dit heeft vooral te maken met de verschillende diensten die Combeat te bieden heeft. Zo voegen de afnemers zich toe aan de afdeling die hun het meeste interesseert van coaching tot muziek en media. Combeat biedt de afnemers de vrijheid om zich toe te voegen aan de projecten die bij hen het beste past.Behoeften:
De behoeften van de afnemers zijn van belang voor de organisatie om dat ze bepalend zijn voor de diensten. De behoeften van de afnemers van de diensten van Combeat zijn door eerder onderzoek vastgesteld. Het gaat de jongeren er vooral om dat ze in hun vrije tijd iets creatiefs kunnen doen en zichzelf kunnen ontwikkelen, maar ook is het voor de afnemers van belang dat het vooral leuk is wat ze doen.
Technologie:
In dit onderdeel wordt vooral in kaart gebracht met behulp van welke technologieën in de behoeften wordt voorzien en kan worden voorzien. Combeat heeft de website tot hun beschikking. Door middel van het gebruik van internet kunnen ze het grootste gedeelte van doelgroep bereiken en up to date houden met de data van verschillende evenementen. Ook wordt de website gebruikt om alle film materiaal van de verschillende activiteiten te vertonen. Door er een goede kwaliteitsbewakingsysteem op te zetten zorgt Combeat ervoor dat de samenwerking tussen de organisatie en de verschillende community’s verbeterd wordt.  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina