Commissarisverslag opgesteld overeenkomstig artikelen 144 en 148 van het wetboek van vennootschappenDovnload 0.75 Mb.
Pagina1/15
Datum22.07.2016
Grootte0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


COMMISSARISVERSLAG OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 144 EN 148 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

2007 – N° 3

COMMISSARISVERSLAG OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 144 EN 148 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

F. Caluwaerts • F. Fank • N. Houyoux • D. Schockaert


J. Vandernoot • H. Van Passel • L. Vleck

Met de medewerking van een leescomité bestaande uit:


R.-H. Fransolet • M. Willekens

icci

INFORMATIECENTRUM

VOOR HET


BEDRIJFSREVISORAAT

Waarschuwing

De bedrijfsrevisoren en het brede publiek die van dit boek gebruik maken, worden bij voorbaat erop gewezen dat een dergelijk theoretisch boek, hoewel gericht op diverse situaties die een link hebben met de actualiteit en met praktische toepassingen in het controleveld, onmogelijk een weergave kan zijn van alle voorbeeldsituaties die denkbaar zijn.


Om deze reden wordt de commissaris van de gecontroleerde entiteit bij elk voorbeeldrapport gewezen op de verplichting om bij het opstellen van het commissarisverslag gebruik te maken van zijn professionele oordeelsvorming in de gegeven omstandigheden van de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening.

Woord vooraf


Onderhavig boek Commissarisverslag opgesteld overeenkomstig artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen is een geactualiseerde versie van het in 1998 door het Instituut der Bedrijfsrevisoren gepubliceerde boek in de reeks Studies IBR met als titel Het controleverslag principes en toepassingen. Enkel de verslagen uitgebracht in het kader van de artikelen 143, 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen worden in onderhavig boek behandeld.


Dit boek ligt in de lijn van de huidige wettelijke Belgische context waarbij herhaaldelijk melding wordt gemaakt van de Europese ontwikkeling met betrekking tot de wettelijke rekeningcontrole, evenals van de voorzienbare invoering van de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s).
Dit boek heeft ten doel diverse voorbeelden van situaties en het effect daarvan op het commissarisverslag te bespreken. In ieder concreet geval zal de commissaris (*) van een gecontroleerde entiteit gebruik moeten maken van zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) bij het bepalen van de inhoud van het verslag dat hij uitbrengt over de getrouwheid van de (geconsolideerde) jaarrekening van deze entiteit, als resultaat van de door hem uitgevoerde controle over deze (geconsolideerde) jaarrekening.
Onderhavig boek is eveneens van toepassing op de vzw’s. Overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen dienen echter de woorden “wetboek”, “vennootschap” en “rechtbank van koophandel”, aangewend in onderhavig boek, te worden begrepen als respectievelijk “wet”, “vereniging” en “rechtbank van eerste aanleg” (**). Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de eventuele aanpassingen voorzien in de wet en haar uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de boekhouding van de verenigingen zonder winstoogmerk.
Onderhavig boek is eveneens van toepassing op de Europese vennootschappen. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen specifiek voor de Europese vennootschappen (Boek XV van het Wetboek van vennootschappen), evenals aan de bepalingen van de Europese Verordening nr. 2157/2001.
Deze brochure werd opgesteld met de medewerking van talrijke bedrijfsrevisoren, van leden van de Commissie Normen voor de beroepsuitoefening
(vroeger “Commissie Controlenormen”) en meer in het bijzonder de confraters Hugo Van Passel,
Freddy Caluwaerts, Luc Vleck en Félix Fank en dit onder de deskundige leiding van confrater Jacques Vandernoot, alsmede ondersteund door Nathalie Houyoux, Attaché verbonden aan het IBR, en Dries SCHOCKAERT, Verantwoordelijke Normen voor de beroepsuitoefening van het IBR, en met de medewerking van een leescomité bestaande uit
Prof. Dr. Marleen Willekens en de heer Robert-Henri Fransolet.

Wij wensen iedereen te bedanken voor hun bijdrage aan dit belangrijk werk.


Michel De Wolf

Voorzitter Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat


15 april 2007

De interpretaties van de wet en de ingenomen standpunten vallen onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de auteurs. De tekst is bijgewerkt tot 15 april 2007


INHOUDSTAFEL


Waarschuwing
Woord vooraf
Inhoudstafel
DEEL 1 – COMMISSARISVERSLAG
Hoofdstuk 1 Commissarisverslag: Algemene principes
1.1. De opdracht van de commissaris
1.1.1. Ten dienste van het algemeen belang
1.1.2. De (geconsolideerde) jaarrekening staat centraal in het commissarisverslag
1.1.3. Een gegrond oordeel
1.1.4. Bijkomende vermeldingen en inlichtingen
1.2. Waarom nieuwe Algemene controlenormen?
1.2.1. Verwachte evolutie inzake de internationale harmonisatie
1.2.2. Specifieke aspecten vereist door de Belgische contextA. Vermelding in de titel van het tot uitdrukking gebrachte oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening
B. Inhoud van het tweede deel van het commissarisverslag
C. Referenties aan andere controlestandaarden (Generally Accepted Auditing Standards (GAAS)
1.3. Terminologie en overige verduidelijkingen
1.3.1. Verslag van het korte type (short-form) versus verslag van het lange type (long-form)
A. Het verslag van het lange type (long-form report)
B. Het verslag van het korte type (short-form report)
1.3.2. Beperking in de uitvoering van de controle (scope limitation)
1.3.3. Inhoud van de jaarrekening
A. Het jaarverslag maakt niet noodzakelijk deel uit van de jaarrekening
B. De nieuwe tekst van artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen maakt een duidelijk onderscheid tussen de verschillende onderdelen van de opdracht van de commissaris
1.4. Oordeel over de (geconsolideerde) jaarrekening – Eerste deel van het commissarisverslag
1.4.1. De verklaring zonder voorbehoud
1.4.2. De verklaring met voorbehoud
1.4.3. Het toevoegen van een toelichtende paragraaf
1.4.4. De onthoudende verklaring
1.4.5. Afkeurende verklaring
1.5. Bijkomende vermeldingen – Tweede deel van het commissarisverslag
1.5.1. Het jaarverslag over de (geconsolideerde) jaarrekening
A. Completness assertion
B. Overeenstemming jaarverslag met de (geconsolideerde) jaarrekening
C. Bijzonderheden in geval van entiteiten in moeilijkheden
D. Ondernemingen die niet verplicht zijn een schriftelijk jaarverslag op te stellen en neer te leggen
1.5.2. Het (niet) naleven van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
1.5.3. De winstbestemming en het interimdividend
1.5.4. Het (niet) naleven van de statuten of van het Wetboek van vennootschappen
1.5.5. De belangenconflicten
1.6. Bijkomende inlichtingen – Tweede deel van het commissarisverslag
1.6.1. Waarderingsregels
1.6.2. Interne controle
1.6.3. Andere inlichtingen
1.7. Controlenormen en –aanbevelingen
1.8. Bevestigingsbrief van de leiding
1.9. Ondertekening van het verslag en aansprakelijkheid
1.9.1. Controlevennootschappen
1.9.2. Gebruik van de werkzaamheden van andere revisoren
1.10. Ondertekeningsdelegatie
1.11. Verslag in geval van plaatsvervanging
1.12. Wijziging van de jaarrekening na de ondertekening van het commissarisverslag
1.12.1. Wijziging door het bestuursorgaan
1.12.2. Wijziging door de algemene vergadering
1.13. Bekendmaking van het commissarisverslagHoofdstuk 2 Commentaar bij het commissarisverslag
2.1. Algemeen
2.2. Commentaar bij het commissarisverslag over de jaarrekening
2.3. Commentaar bij het commissarisverslag over de geconsolideerde jaarrekening


Hoofdstuk 3 Voorbeelden van commissarisverslagen
Waarschuwing
Inleiding3.1. Moeilijkheden bij de uitvoering van de controlewerkzaamheden
3.1.1. Eerste jaar van de controlewerkzaamheden bij een voor het eerst gecontroleerde entiteit – Verslag over de jaarrekening zonder voorbehoud / Onthoudende verklaring over de resultatenrekening van het boekjaar en de vergelijkende cijfers
3.1.2. Eerste jaar van de controlewerkzaamheden bij een voor het eerst gecontroleerde entiteit – Verslag over de jaarrekening zonder voorbehoud / Onthoudende verklaring over de vergelijkende cijfers met betrekking tot de resultatenrekening
3.1.3. Eerste jaar van de controlewerkzaamheden bij een vroeger gecontroleerde entiteit: bevinding van een tekortkoming van materieel belang die voortvloeit uit het vorige boekjaar
3.1.4. Onthoudende verklaring als gevolg van de ontoereikendheid van de interne controle
3.1.5. Voorbehoud volgend op een tekortkoming in de administratieve organisatie met betrekking tot een bepaalde rubriek
3.1.6. Weigering door de leiding om de bevestigingsbrief van de leiding te ondertekenen
3.1.7. Verslag van niet-bevinding wegens het ontbreken van de door het bestuursorgaan vastgestelde jaarrekening
3.2. Meningsverschil over de inhoud van de jaarrekening
3.2.1. Weglating van inlichtingen
3.2.2. Ontbreken van vermelding in de jaarrekening van een aanvaardbare wijziging van waarderingsregel
3.2.3. Onaanvaardbare waarderingsregel
3.2.4. Meningsverschil omtrent de toepassing van een waarderingsregel
3.2.5. Meningsverschil omtrent een waardering : alternatief 1
3.2.6. Meningsverschil omtrent een waardering : alternatief 2
3.2.7. Meningsverschil en onzekerheid
3.2.8. Ongepaste scheiding van boekjaren die leidt tot het tot uitdrukking brengen van een voorbehoud
3.2.9. Gevolgen van een voorbehoud tot uitdrukking gebracht in de verklaring met betrekking tot het vorig boekjaar: alternatief 1
3.2.10. Gevolgen van een voorbehoud tot uitdrukking gebracht in de verklaring met betrekking tot het vorig boekjaar: alternatieven 2 en 3
3.3. Belangrijke onzekerheid (niet omtrent de continuïteit)
3.3.1. Belangrijke onzekerheid  Toelichtende paragraaf
3.3.2. Belangrijke onzekerheid  Onthoudende verklaring3.4. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit
3.4.1. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit  Verslag zonder voorbehoud, met een toelichtende paragraaf
3.4.2. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit  Verslag met voorbehoud
3.4.3. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit  Onthoudende verklaring
3.4.4. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit  Afkeurende verklaring
3.5. Aanpassingen aangebracht aan de inhoud van het tweede deel van het commissarisverslag
3.5.1. Aanpassingen in geval van een oordeel, anders dan een oordeel zonder voorbehoud
3.5.2. Moeilijkheden bij het onderzoek van het jaarverslag
3.5.3. Niet naleven van het Wetboek van vennootschappen
3.5.4. Niet naleven van het Wetboek van vennootschappen – Gebrek aan een verplicht verslag
3.5.5. Niet naleven van het Wetboek van vennootschappen – Uitkering van een overdreven dividend
3.5.6. Bijkomende commentaar omtrent de interne controle
3.5.7. Bijkomende inlichting over de belangenconflicten
3.5.8. Bijkomende inlichting  Herinnering aan verplichtingen als gevolg van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen


Hoofdstuk 4 Commissarisverslagen, zonder voorbehoud, in verschillende talen
4.1. Verslag over de jaarrekening zonder voorbehoud in het Nederlands
4.2. Verslag over de jaarrekening zonder voorbehoud in het Frans
4.3. Verslag over de jaarrekening zonder voorbehoud in het Engels
4.4. Verslag over de jaarrekening zonder voorbehoud in het Duits
4.5. Verslag over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud in het Nederlands (Belgian GAAP of IFRS)
4.6. Verslag over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud in het Frans (Belgian GAAP of IFRS)
4.7. Verslag over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud in het Engels (Belgian GAAP of IFRS)
4.8. Verslag over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud in het Duits (Belgian GAAP of IFRS)
4.9. Verslag over de jaarrekening van een vzw zonder voorbehoud in het Nederlands
4.10. Verslag over de jaarrekening van een vzw zonder voorbehoud in het Frans
4.11. Verslag over de jaarrekening van een vzw zonder voorbehoud in het Engels
4.12. Verslag over de jaarrekening van een vzw zonder voorbehoud in het Duits


Hoofdstuk 5 Auditor’s report opgesteld overeenkomstig ISA 700
5.1. Uittreksel van de Standaard in het Nederlands
5.2. Uittreksel van de Standaard in het Frans
5.3. Uittreksel van de Standaard in het EngelsDEEL 2 – BIJLAGEN


1. Algemene controlenormen (gecoördineerde versie)

2. Het commissarisverslag en de meest gebruikte wettelijke referenties

3. Huidige Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

4. Huidige Aanbevelingen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

5. Uittreksels uit het Vademecum en advies en commentaar uitgebracht door het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot het commissarisverslag


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina