Commissarisverslag opgesteld overeenkomstig artikelen 144 en 148 van het wetboek van vennootschappenDovnload 0.75 Mb.
Pagina10/15
Datum22.07.2016
Grootte0.75 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP _________ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en …(114) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud (114)

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)
Het opstellen … (114) … het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid … (114) … te wijzigen:
- Het jaarverslag behandelt … (114) … mandaat.
- Onverminderd … (114) … voorschriften.
- In strijd met de vereisten van artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan het bijzonder verslag niet opgemaakt voor de kapitaalverhoging van januari jongstleden in het kader van het toegestane kapitaal, waarbij het belang voor de vennootschap moet worden verantwoord voor de opheffing van het voorkeurrecht. Er wordt evenwel een gepaste toelichting opgenomen in het jaarverslag aan de jaarlijkse algemene vergadering. Voor het overige dienen wij u geen andere verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding met de statuten of het wetboek van vennootschappen zou zijn gedaan of genomen. De resultaatverwerking die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
- In voorkomend geval, … (114)

3.5.5. Niet naleven van het Wetboek van vennootschappen  Uitkering van een overdreven dividend
Opmerkingen
1. Artikel 144, eerste lid, 7° van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de commissaris een specifieke vermelding moet opnemen in verband met de winstbestemming. Hij moet in voorkomend geval vermelden dat die winstbestemming niet in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen of met de statuten van de vennootschap.
2. Wanneer het saldo van de resultatenrekening overgewaardeerd is, kan dit leiden tot de uitkering van een overdreven dividend. De commissaris moet immers rekening houden met de wettelijkheid van de winstbestemming, niet zoals die voortvloeit uit de bestemming van het resultaat dat door het bestuursorgaan wordt bepaald, maar wel zoals die voortvloeit uit het gewijzigde resultaat om rekening te houden met het voorbehoud dat de commissaris zou menen te moeten tot uitdrukking te brengen.
3. In het onderstaand voorbeeld, stelt het bestuursorgaan, als gevolg van een meerwaarde door een onregelmatige boeking van een herwaardering, de uitkering van een dividend voor dat de wettelijke uitkeringsmogelijkheden te boven gaat. In dit voorbeeld zal men vaststellen dat een voorbehoud dat in het eerste deel van het verslag tot uitdrukking wordt gebracht, niet alleen gevolgen kan hebben betreffende de vermelding in het tweede deel in verband met de wettelijkheid van de jaarrekening, maar eveneens betreffende de vermelding in het tweede deel in verband met het naleven van het Wetboek van vennootschappen en de statuten.

voorbeeld (115)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP _______________ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_
Overeenkomstig de wettelijke en …(116) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).
Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd … (116) … het boekjaar van € _________.

Het opstellen van de jaarrekening … (116) … van het bestuurorgaan omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid … (116) … materieel belang bevat van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (116) … van ons oordeel.


Er dient te worden opgemerkt dat een herwaarderingsmeerwaarde van € ___ werd geboekt op de financiële vaste activa zonder dat een zelfde bedrag werd ingeschreven op de rubriek van de meerwaarden op het passief van de balans, waardoor het resultaat na belastingen € ___ meer bedraagt.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van de invloed op de jaarrekening van hetgeen vermeld is in voorgaande paragraaf, … (116) … referentiestelsel.
Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)
Het opstellen … (116) … het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid … (116) … te wijzigen:


- Het jaarverslag behandelt … (116) … mandaat.
- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang en onder voorbehoud van de opmerking in het deel van onderhavig verslag met betrekking tot ons oordeel, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
- Voor zover de algemene vergadering de haar voorgestelde resultaatverwerking, die het niet naleven van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen met zich zou meebrengen, verwerpt, dienen wij u geen andere verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zou zijn gedaan of genomen. Het voorgestelde dividend heeft inderdaad als gevolg dat, rekening houdend met de weerslag op het resultaat van het boekjaar van de aangelegenheid vermeld in de verklaring hierboven, het netto-actief wordt teruggebracht tot een bedrag beneden het gestorte kapitaal, vermeerderd met de reserves die volgens de wet niet mogen worden uitgekeerd.
- In voorkomend geval, … (116)
3.5.6. Bijkomende commentaar omtrent de interne controle
Opmerkingen
1. In het eerste deel van zijn verslag over de jaarrekening moet de commissaris vermelden dat hij rekening heeft gehouden met de administratieve organisatie van de vennootschap. Van hem wordt niet gevraagd dat hij een oordeel tot uitdrukking brengt over de al of niet aangepaste aard van de administratieve organisatie of van de interne controle. Indien er in de administratieve organisatie tekortkomingen worden vastgesteld, voert de commissaris alternatieve controlewerkzaamheden uit en, indien deze voldoening geven, is hij er niet toe gehouden een voorbehoud in zijn verslag over de jaarrekening tot uitdrukking te brengen.
2. Tekortkomingen in de administratieve organisatie en interne controle kunnen daarentegen tot aanzienlijke risico’s leiden voor de vennootschap. In dit geval voorziet paragraaf 3.11. van de Algemene controlenormen dat in het tweede deel van het verslag een vermelding kan gemaakt worden. Paragraaf 3.11.2., tweede lid vermeldt: “Indien de revisor het noodzakelijk acht melding te maken van betekenisvolle leemten in het systeem van interne controle, en voor zover hij van oordeel is dat deze situatie geen voorbehoud vereist overeenkomstig paragraaf 3.3.7., kan hij dit nochtans in het tweede deel van zijn verslag melden.”
3. Er dient aan te worden herinnerd dat de bijkomende inlichtingen die de commissaris in het tweede deel van zijn verslag zou wensen toe te voegen om de aandeelhouders volkomen te informeren die hun stem moeten uitbrengen over de jaarrekening en de aan de leden van het bestuursorgaan verlenen kwijting, beperkt dienen te zijn in aantal en geen overbodige uitweidingen mogen bevatten. Onverminderd de eventuele vermelding van de belangrijke tekortkomingen in de interne controle, dienen deze inlichtingen enkel ter verduidelijking van de jaarrekening en van het jaarverslag (par. 3.11.4. van de Algemene controlenormen).
4. Het behoort tot de mogelijkheden in het tweede deel van het commissarisverslag een opmerking over de administratieve organisatie en de interne controle op te nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de management letter hierover meer uitgebreide inlichtingen te verschaffen.
Indien het bestaan van tekortkomingen in de administratieve organisatie of in de interne controle een effect ressorteert op het getrouw beeld van de jaarrekening, moet de commissaris het effect overwegen op het uit te drukken oordeel (oordeel met voorbehoud, afkeurend of onthoudend oordeel).
VOORBEELD (117)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en …(118) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).Verklaring_over_de_jaarrekening_zonder_voorbehoud_(118)__Bijkomende_vermeldingen_(en_inlichtingen)'>Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud (118)

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)
Het opstellen … (118) … het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid … (118) … te wijzigen:
- Het jaarverslag behandelt … (118) … mandaat.
- Onverminderd … (118) … voorschriften.
- Wij dienen u geen … (118) … bepalingen.
- Wij vestigen de aandacht op de aanzienlijke risico’s waarmee de vennootschap kan worden geconfronteerd indien er geen dringende aanpassing wordt doorgevoerd van de administratieve organisatie, en in het bijzonder van het informaticasysteem, waarvan de betrouwbaarheid niet is gewaarborgd. Zoals onderstreept door het bestuursorgaan in zijn verslag, hebben zich in de loop van het boekjaar diverse gewichtige gebeurtenissen voorgedaan; daar waar zij onder controle konden worden gehouden dankzij externe bijstand, is het niet zeker dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn indien de nodige aanpassingen niet ten uitvoer worden gelegd.
- In voorkomend geval, … (118)


3.5.7. Bijkomende inlichting over de belangenconflicten
Opmerkingen
1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient de procedure beschreven in artikel 523 van het Wetboek van vennootschapen te worden gevolgd. Dezelfde procedure is van toepassing op de leden van een college van zaakvoerders (art. 259 van het W. Venn.) en van vereffenaars (art. 191 W. Venn.).
2. Bij beursgenoteerde vennootschappen wordt de te volgen procedure in artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen beschreven.
3. Dezelfde regeling is van toepassing op de leden van het directiecomité (art. 524bis W. Venn.).
4. De procedures worden omschreven in adviezen van de Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (119).
5. Het onderstaand voorbeeld betreft een belangenconflict in de zin van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. De in artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde situatie zal naar analogie worden behandeld, hoewel de wet de mogelijkheid voorziet om in dit geval “de nodige commentaar” toe te voegen.
voorbeeld (120)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en …(121) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud (121)

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)
Het opstellen … (121) … het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid … (121) … te wijzigen:
- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen … (121) … mandaat.

In dit jaarverslag heeft de raad van bestuur aan u  overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen – inlichtingen verschaft over het sluiten van een contract tussen uw vennootschap en de vennootschap “XYZ”, waarvan de hoofdaandeelhouder tevens bestuurder is in uw vennootschap. Het contract betreft het verwerven van een deelneming in de vennootschap ABC voor een bedrag van € ____________. Als gevolg van deze verrichting, is uw vennootschap in het bezit van 100 % van de aandelen van ABC. De verwerving geschiedt in contanten en een betalingstermijn van ... maanden zonder interest voor de helft van de prijs is toegekend door de verkoopster.


- Onverminderd … (121) … voorschriften.
- Wij dienen u geen … (121) … bepalingen.
- In voorkomend geval, … (121)

3.5.8. Bijkomende inlichtingen  Herinnering aan verplichtingen als gevolg van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen
Opmerkingen
1. Artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt ondermeer dat wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, de algemene vergadering der aandeelhouders moet bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. Deze buitengewone algemene vergadering zal moeten beraadslagen over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Deze buitengewone algemene vergadering zou uiteraard dienen plaats te vinden vóór de gewone algemene vergadering aangezien zij zal beslissen over het behoud of de aanpassing van de boekhoudregels inzake continuïteit.
2. Wanneer de buitengewone algemene vergadering nog niet plaats vond wanneer de commissaris zijn verslag over de jaarrekening, bestemd voor de gewone algemene vergadering, moet ondertekenen, zal de commissaris over het algemeen geen oordeel, anders dan zonder voorbehoud (onthoudende verklaring, afkeurend oordeel, verklaring met voorbehoud) tot uitdrukking kunnen brengen, aangezien hij wordt geconfronteerd met een toekomstige besluitname van de buitengewone algemene vergadering met betrekking tot het voortzetten of het stopzetten van de activiteiten van de entiteit. In het geval waarin de Algemene controlenormen voorzien in het gebruik van een toelichtende paragraaf, zal de commissaris de zekerheid verkrijgen dat de vermelde onzekerheid niet rechtstreeks onder de controle van de entiteit valt: hieronder wordt verstaan het bestuursorgaan of de vergadering der aandeelhouders.


  1. In het onderstaand voorbeeld, en rekening houdend met de hierboven vermelde opmerkingen met betrekking tot het eerste deel van het verslag, stelt de commissaris vast dat artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing is en dat de vennootschap binnen de vereiste termijn van twee maanden een algemene vergadering zal moeten bijeenroepen overeenkomstig de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen teneinde te beraadslagen volgens de bepalingen voorgeschreven met betrekking tot een statutenwijziging. De commissaris kan het derhalve nodig achten aan deze verplichtingen te herinneren in een paragraaf in het tweede deel van zijn verslag.

4. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, zal de onderstaande tekst dienovereenkomstig worden aangepast en kan deze als volgt worden aangevuld: “Wij stellen u daarenboven in kennis van het feit dat de beslissing tot ontbinding zal plaatshebben indien ze door een vierde gedeelte van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.
  1. In de veronderstelling dat de commissaris vaststelt dat de wetsbepalingen betreffende artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen niet in acht werden genomen, hoewel dit het geval had moeten zijn, en rekening houdend met de hierboven vermelde opmerkingen met betrekking tot het eerste deel van het verslag, zal hij in het tweede deel van zijn verslag de volgende opmerking formuleren:

Uit de balans blijkt dat het netto-actief, ten gevolge van verliezen, gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. Hoewel het jaarverslag de continuïteit van het bedrijf motiveert, ontheft dit de raad van bestuur niet van de verplichting om de algemene vergadering bijeen te roepen en een herstelplan voor te leggen overeenkomstig en binnen de termijnen voorzien in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen. Deze procedure werd niet in acht genomen, waardoor de wetteksten niet werden nageleefd. Uitgezonderd hetgeen voorafgaat, dienen wij u geen andere verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zou zijn gedaan of genomen. De resultaatverwerking die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.” De commissaris zal tevens het adequaat zijn van deze laatste vermelding naargelang de omstandigheden waarderen.voorbeeld (122)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en …(123)… bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).Verklaring
Het soort verklaring zal van de omstandigheden afhangen.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)

Het opstellen … (123) … het bestuursorgaan.


Het is onze verantwoordelijkheid … (123) … te wijzigen:
- Het jaarverslag behandelt … (123)... mandaat.
- Onverminderd ... (123)... voorschriften.
- Wij dienen u geen... (123) ... bepalingen.
- Het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. Wij wensen de aandacht te vestigen op het feit dat de raad van bestuur bijgevolg binnen de wettelijke termijn aan de algemene vergadering der aandeelhouders de vraag van de eventuele ontbinding van de vennootschap, zoals bepaald in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, heeft voorgelegd / zal moeten voorleggen en zijn voorstellen heeft gemotiveerd / zal moeten motiveren in een speciaal verslag.
- In voorkomend geval, ... (123)

HOOFDSTUK 4

COMMISSARISVERSLAGEN, ZONDER VOORBEHOUD, IN VERSCHILLENDE TALEN

4.1. VERSLAG OVER DE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD IN HET NEDERLANDS

Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP _________ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris (in voorkomend geval: van bedrijfsrevisor aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel). Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar (in voorkomend geval: van __ maanden) afgesloten op __ ________ 200_, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € __________ en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst (verlies) van het boekjaar van € __________.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen)
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. (In voorkomend geval: behalve …<*>) De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

- In voorkomend geval, andere inlichtingen vermelden die bedoeld zijn om de aandacht van de lezer te vestigen op een kenmerk van de gecontroleerde documenten, bijvoorbeeld: “Zoals vermeld in de toelichting bij de jaarrekening zijn de waarderingsregels, die zijn toegepast bij het opstellen van de jaarrekening, gewijzigd tegenover het voorgaande boekjaar.”

- In voorkomend geval: Tijdens het boekjaar werd een interimdividend uitgekeerd waarover wij het hierbijgaande verslag hebben opgesteld, overeenkomstig de wettelijke vereisten.

- In voorkomend geval: Overeenkomstig artikel 523 (of 524ter) van het Wetboek van vennootschappen dienen wij tevens verslag uit te brengen over de hiernavolgende verrichtingen die hebben plaatsgevonden sinds de laatste gewone algemene vergadering: (beschrijving)

Plaats en datum


Vennootschap XYZ,

Commissaris

vertegenwoordigd door

Naam


(Vennoot, bestuurder, bedrijfsrevisor)
<*> bijvoorbeeld : … dat de jaarrekening u niet ter goedkeuring werd voorgelegd binnen de wettelijke en statutaire termijnen, hetgeen wij hebben medegedeeld in ons verslag van niet-bevinding van __ ________ 200_.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina