Commissarisverslag opgesteld overeenkomstig artikelen 144 en 148 van het wetboek van vennootschappenDovnload 0.75 Mb.
Pagina14/15
Datum22.07.2016
Grootte0.75 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Adviezen en commentaren uitgebracht door het IBR met betrekking tot het commissarisverslag
vander Linden, M., Vanderstappen, E., Pauwels, P. en Vincke, J.P., De vennootschap en haar commissaris – praktische toepassingsgevallen, Studies IBR, 2004, 121 p.
Pagina- Hoe wordt de certificering voorgesteld van rekeningen van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen waarvan bepaalde commissarissen niet de hoedanigheid bezitten van bedrijfsrevisor?

93- Optreden van een (exclusieve) medewerker namens een revisorenvennootschap

94- Wie draagt de verantwoordelijkheid bij een ondertekeningsdelegatie?

94- Moet de bedrijfsrevisor een controleverslag opstellen over de rekeningen van een bijkantoor waarin er een ondernemingsraad is?

96- Moet de commissaris twee verslagen opstellen in geval van samenloop van het verslag over het voorstel tot ontbinding en het controleverslag over de jaarrekening?

97- Overtreding van de bepalingen inzake consolidatie: moet de commissaris de overtreding vermelden en zo ja, in welk verslag?

97- Wat gebeurt er bij onenigheid tussen de leden van een college van commissarissen?

98- Wijziging van de jaarrekening na de ondertekening van het controleverslag: moet er een nieuw verslag worden opgesteld?

99- Wijziging door het bestuursorgaan
- Wijziging door of tijdens de algemene vergadering


- Wanneer stelt de commissaris een verslag van niet-bevinding op, aan wie richt hij dat en wat vermeldt hij daarin?

100- Hoe verloop de verslaggeving wanneer een plaatsvervangende commissaris de functie van commissaris waarneemt?

101
(*) Zoals dit het geval is in het Wetboek van vennootschappen, wordt in dit boek in de tekst steevast verwezen naar de termen “hij” en “hem” ter verwijzing naar de “commissaris”. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat deze keuze geenszins gericht is op het veronachtzamen van de rol van de vrouwelijke bedrijfsrevisor.

(**) Artikelen 17, § 7, 37, § 7 en 53, § 6 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S. 1 juli 1921. Er dient te worden benadrukt dat deze artikelen vermelden: “De artikelen 130 tot 133, 134, §§ 1 en 3, 135 tot 137, 139 en 140, 142 tot 144, met uitzondering van artikel 144, eerste lid, 4° en 5°, van het Wetboek van vennootschappen zijn van overeenkomstige toepassing op de verenigingen die een commissaris hebben benoemd.”.Enerzijds is de ratio legis van de uitsluiting van § 2 van artikel 134 verdwenen sinds de inwerkingtreding van de wet van 13 januari 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, B.S. 20 januari 2006. De woorden van de wet van 1921 werden echter niet gewijzigd en bijgevolg dringt voorzichtigheid zich op. Anderzijds dient, ingevolge deze zelfde wijziging van het Wetboek van vennootschappen, de verwijzing naar artikel 144 met uitzondering van het eerste lid, 4° en 5°, te worden begrepen als het eerste lid, 6° en 7°.

(1) Indien het boekhoudkundige referentiestelsel IFRS is, dan wordt deze zinsnede “van de financiële positie, van de financiële prestaties, en van de kasstromen” (IAS).

(2) De commissaris verstrekt (to provide) geen mate van zekerheid (assurance) doch hij drukt een redelijke mate van zekerheid uit over het getrouw beeld van de jaarrekening die hij naar aanleiding van de uitgevoerde controlewerkzaamheden heeft bekomen (to obtain).

3(3) Cf. de goedkeuring in 1984 van het artikel 65 van de toenmalige Vennootschappenwet, zijnde de voorloper van de huidige artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen. Dit wetsartikel werd toen ingevoerd door de wet van 5 december 1984, naar aanleiding van de omzetting in het Belgische recht van de Vierde Europese Richtlijn.

4(4) Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van de Standaarden van het International Auditing Pratice Committee van de IFAC, doorgevoerd in 1994, maar eveneens van de evolutie van de Belgische juridische context.

55) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad.

6() Cf. www.ibr-ire.be, rubriek “Documentatie”, subrubriek “Vertalingen van de ISA’s”.

(7) IBR, Jaarverslag, 2005, p. 216.

(8) IBR, Vademecum, I, Rechtsleer, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 557-560.

(9) In artikel 148, 3° W. Venn. worden de woorden “of de bedrijfsrevisoren” toegevoegd.

(10) Deze wettelijke bepaling kan tevens verwijzen naar eventuele bijkomende inlichtingen die, conform paragraaf 3.11. van de Algemene controlenormen van het IBR, weliswaar op een bondige wijze, door de commissaris kunnen worden verstrekt in het tweede deel van zijn verslag over de jaarrekening. Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat deze eventuele bijkomende inlichtingen geenszins betrekking kunnen hebben op de informatie die, conform de Algemene controlenormen, in een toelichtende paragraaf in het eerste deel van het commissarisverslag moeten worden opgenomen.

(11) De enige wettelijk verplichte bijkomende vermelding betreffende de geconsolideerde jaarrekening.

(12) Cf. evenwel de uitzondering op laatstgenoemde aangelegenheid in supra, punt 1.3.3. van onderhavig boek.

(13) Dan wel voor de niet-vennootschappen, van de bepalingen van de boekhoudwet van 1975.

(14) De Minister van Economische Zaken kan in bijzondere gevallen, na een met redenen omkleed advies van de in artikel 13 vermelde Commissie, toestaan dat wordt afgeweken van de regels vastgesteld op grond van artikel 4, zesde lid, van artikel 9, § 2, en de artikelen 10 en 11. Deze bevoegdheid wordt op dezelfde wijze door de Minister van Middenstand uitgeoefend ten aanzien van de vennootschappen en andere ondernemingen die als klein kunnen worden beschouwd in de zin van het Wetboek van vennootschappen. De Commissie wordt in kennis gesteld van het besluit van de Minister.” (art. 14 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen)

(15) Cf. IBR, Nieuwe controlenormen (15 december 2006), bijlage bij het Jaarverslag 2006, p. 83-96.

(16) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 508-510.

(


(18) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 510-511.

(19) IBR, Jaarverslag, 1994, p. 207-208.

(20) Cf. IBR, Controleaanbeveling “Gebruik van de werkzaamheden van een andere revisor” (4 maart 1988), Vademecum, II, Wetgeving en beroepsnormen, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 518-525.

(21) Cf. IBR, Vademecum, I, 2005, Deel 2, Hoofdstuk 2 Professionele vennootschappen van bedrijfsrevisoren met rechtspersoonlijkheid, punt 5.6 Plaatsvervanger,
p. 87.


(22) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 504-507.

(23) IBR, Jaarverslag, 1985, p. 53-55.

(24) Bepaling gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in het Wetboek van vennootschappen.

(25) Cf. IBR, Algemene controlenormen, par. 3.6.1.

(26) “De Minister van Economische Zaken kan in bijzondere gevallen, na een met redenen omkleed advies van de in artikel 13 vermelde Commissie, toestaan dat wordt afgeweken van de regels vastgesteld op grond van artikel 4, zesde lid, van artikel 9, § 2, en de artikelen 10 en 11. Deze bevoegdheid wordt op dezelfde wijze door de Minister van Middenstand uitgeoefend ten aanzien van de vennootschappen en andere ondernemingen die als klein kunnen worden beschouwd in de zin van het Wetboek van vennootschappen. De commissie wordt in kennis gesteld van het besluit van de Minister.” (art. 14 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen)


(27) “(…) op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en/of de toelating van de Minister d.d. (datum) inzake zoals vermeld in de toelichting”.

(28) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden uitgebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(29) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.

(30) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra, punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.

(31) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden uitgebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(32) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.

(33) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.
(34) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(35) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.

(36) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.


(37) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(38) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.

(39) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet
infra, punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.


(40) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(41) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.

(42) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra,
punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.


(43) Cf. IBR, Nieuwe controlenormen (15 december 2006), bijlage bij het Jaarverslag 2006, p. 83-96.

(44) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(45) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.

(46) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra, punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.

(47) IBR, Vademecum, II, 2005, p. 593.


(48) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(49) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden uitgebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(50) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.

(51) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra, punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.

(52) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden uitgebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(53) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.

(54) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra, punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.

(55) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden uitgebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(56) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.

(57) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra, punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.

(58) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden uitgebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(59) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1.

(60) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen infra, punt 4.1. behalve, zoals uiteengezet infra, punt 3.5.1., de aan te brengen wijzigingen.

(61) IBR, Vademecum, II, 2005, p. 563.

(62) Het is van belang voor de commissaris om de waarschuwing van hoofdstuk 3 van onderhavig boek voor ogen te houden, inclusief het feit dat de voorbeelden van commissarisverslagen enkel en alleen voor illustratieve doeleinden worden verstrekt. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden die in een gegeven situatie van toepassing zijn, moet de commissaris een beroep doen op zijn professionele oordeelsvorming (professional judgement) om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden uitgebracht alsmede welke bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) dienen te worden opgenomen.

(63) Komt overeen met de standaardtekst zoals opgenomen


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina