Commissarisverslag opgesteld overeenkomstig artikelen 144 en 148 van het wetboek van vennootschappenDovnload 0.75 Mb.
Pagina5/15
Datum22.07.2016
Grootte0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Opmerkingen

1. Overeenkomstig artikel 83 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001, bevat de jaarrekening de cijfers inzake het boekjaar evenals die van het voorgaande boekjaar. Wanneer de cijfers niet vergelijkbaar zijn, moeten ze worden aangepast. Worden de cijfers van het voorgaande boekjaar niet aangepast, dan moet de toelichting de nodige gegevens bevatten (art. 83, tweede lid K.B. van 30 januari 2001). Wanneer elementen die betrekking hebben op voorgaande boekjaren de resultaten van het boekjaar dat wordt gecontroleerd op significante wijze beïnvloeden, zal daarvan tevens melding in de toelichting moeten worden gemaakt (art. 33 K.B. van 30 januari 2001). Ter herinnering kunnen we melden dat de commissaris niet als wettelijke opdracht heeft de jaarrekening van het voorgaande boekjaar te controleren.


2. Bovendien bepaalt paragraaf 3.4.4. van de Algemene controlenormen uitdrukkelijk dat, wanneer de (geconsolideerde) jaarrekening cijfergegevens vermeldt met betrekking tot het voorgaand boekjaar, de verklaring de vergelijkende cijfers bestrijkt tenzij de commissaris uitdrukkelijk het tegendeel bevestigt.
3. Het eerste jaar van de opdracht (en van de benoeming van een commissaris) veroorzaakt vanzelfsprekend moeilijkheden voor zover de controles door de commissaris slechts kunnen aanvangen na de algemene vergadering gedurende dewelke hij wordt benoemd. Met betrekking tot de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de openingsbalans van het boekjaar dat wordt gecontroleerd, zal hij als controle-informatie enkel beschikken over de boekhoudkundige bescheiden van de vennootschap, de interne documentatie, de toegepaste bestuurssystemen en de werkzaamheden inzake cijferanalyse.
4. De commissaris zal vaak in de onmogelijkheid verkeren om een geheel van voldoende en geschikte controle-informatie te bekomen met het oog op het tot uitdrukking brengen van een gemotiveerd oordeel over de resultatenrekening van het verslagjaar en over de vergelijkende cijfers. Bij gebrek aan alternatieve werkzaamheden, bijvoorbeeld met betrekking tot de controle van de fysieke aanwezigheid van de voorraden, de waardering ervan, de waardering van de waardeverminderingen op voorraden en/of op vorderingen, het naleven van het principe van scheiding van de boekjaren, enz., zou de beperking in de uitvoering van de controle niet enkel betrekking hebben op de openingsbalans maar eveneens op de resultatenrekening van het boekjaar die kan worden beïnvloed door correcties van materieel belang die betrekking hebben op een voorgaand boekjaar. Derhalve zou de oordeelonthouding des te meer gerechtvaardigd zijn, gelet op het feit dat zij betrekking heeft op zowel de openingsbalans als op de resultatenrekening. Dit is de hypothese van het geval dat hierna (cf. infra, punt 3.1.2.) wordt voorgesteld, dat uitzonderlijk aanleiding geeft tot een dubbele titel met betrekking tot de bedragen van het boekjaar en die van het voorgaande boekjaar.
5. In bepaalde omstandigheden (Initial Public Offering (IPO), enz.) kan de commissaris ertoe worden gebracht om een oordeel tot uitdrukking te brengen over de financiële overzichten van het voorgaande boekjaar en zelfs van het boekjaar daarvoor. Deze situatie die de commissaris ertoe kan brengen doorgaans omvangrijke en specifieke controlewerkzaamheden uit te voeren, wordt hier niet behandeld.
VOORBEELD (28)
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) van de vennootschap _______ OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_
Overeenkomstig de wettelijke en … (29)… bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud met uitzondering van de resultatenrekening van het boekjaar en de vergelijkende cijfers die het voorwerp uitmaken van een onthoudende verklaring
Uitgezonderd voor wat betreft de aangelegenheid hieronder vermeld met betrekking tot de beperkingen in de uitvoering van onze controle, hebben wij de controle uitgevoerd … (29)… het boekjaar van € ____________.
Het opstellen van de jaarrekening … (29) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (29) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (29) … van ons oordeel.
Rekening houdend met onze benoeming in de hoedanigheid van commissaris van de vennootschap in de loop van het boekjaar en met het feit dat de jaarrekening van het voorgaande boekjaar niet werd gecontroleerd door een commissaris, hebben wij geen redelijke mate van zekerheid bekomen dat de resultatenrekening van het boekjaar en de vergelijkende cijfers geen afwijkingen van materieel belang bevatten.
Naar ons oordeel, geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_, uitgezonderd de resultatenrekening van het boekjaar en de vergelijkende cijfers, een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Gezien het feit dat het gaat om de eerste gecontroleerde jaarrekening, zijn wij echter niet in de mogelijkheid een oordeel tot uitdrukking te brengen over de resultatenrekening van het boekjaar en over de vergelijkende cijfers, zoals deze in de jaarrekening zijn opgenomen.
Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (30)
3.1.2. Eerste jaar van de controlewerkzaamheden bij een voor het eerst gecontroleerde entiteit – Verslag over de jaarrekening zonder voorbehoud / Onthoudende verklaring over de vergelijkende cijfers met betrekking tot de resultatenrekening
Opmerkingen
  1. De in het vorige voorbeeld van verslag geformuleerde opmerkingen blijven van toepassing op onderhavig voorbeeld.  1. In het eerste voorbeeld werd verondersteld dat de commissaris die voor het eerst een vennootschap controleert, geen voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen bekomen over het feit dat de openingsbalans van het boekjaar geen afwijkingen van materieel belang bevat. Bijgevolg heeft hij een oordeelonthouding geformuleerd met betrekking tot de resultatenrekening van het boekjaar en de vergelijkende cijfers.

3. In bepaalde welomschreven omstandigheden is het mogelijk dat de commissaris in staat is een redelijke mate van zekerheid te bekomen dat de openingsbalans die in overeenstemming is met de eindbalans van het voorgaande boekjaar geen afwijkingen van materieel belang bevat. Derhalve kan de commissaris overwegen om een oordeel zonder voorbehoud tot uitdrukking te brengen over de balans van het boekjaar. Dit voorbeeld werd hierna uitgewerkt.VOORBEELD (31)
verslag van de commissaris aan de algemene vergadering der aandeelhouders (vennoten) van DE VENNOOTSCHAP _______ OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESlOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (32) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud met uitzondering van de vergelijkende cijfers met betrekking tot de resultatenrekening die het voorwerp uitmaken van een onthoudende verklaring
Uitgezonderd voor wat betreft de hierna vermelde aangelegenheid met betrekking tot de beperking in de uitvoering van onze controle, hebben wij de controle uitgevoerd … (32) … het boekjaar van € _____.
Het opstellen van de jaarrekening … (32)… omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (32) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (32) … van ons oordeel.
Rekening houdend met onze benoeming in de hoedanigheid van commissaris van de vennootschap in de loop van het boekjaar en met het feit dat de jaarrekening van het voorgaande boekjaar niet werd gecontroleerd door een commissaris, hebben wij geen redelijke mate van zekerheid kunnen bekomen dat de vergelijkende cijfers met betrekking tot de resultatenrekening geen afwijkingen van materieel belang bevatten.
Naar ons oordeel, geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_, uitgezonderd de vergelijkende cijfers van de resultatenrekening, een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Wij kunnen ons daarentegen niet uitspreken over de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar. Gezien het feit dat het gaat om de eerste gecontroleerde jaarrekening, zijn wij echter niet in de mogelijkheid een oordeel tot uitdrukking te brengen over de vergelijkende cijfers van de resultatenrekening, zoals deze in de jaarrekening zijn opgenomen.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (33)
3.1.3. Eerste jaar van de controlewerkzaamheden bij een vroeger gecontroleerde entiteit: bevinding van een tekortkoming van materieel belang die voortvloeit uit het vorige boekjaar
Opmerkingen
1. Wanneer een bedrijfsrevisor tot commissaris wordt benoemd in een vennootschap die voorheen door een confrater werd gecontroleerd, kan hij steunen op de werkzaamheden van laatstgenoemde om zo de problemen van een eerste controle te vermijden.
2. De commissaris beperkt zijn persoonlijke aansprakelijkheid niet wanneer hij steunt op de controles van zijn confrater. Hij zal zich vragen stellen over de daadwerkelijk uitgevoerde controles en over de opmerkingen van de confrater die, al dan niet, tot het tot uitdrukking brengen in zijn verslag van een voorbehoud, een afkeurende verklaring dan wel tot het formuleren van een oordeelonthouding hebben geleid.
3. Indien de commissaris, na het consulteren van zijn confrater, de zekerheid heeft bekomen dat de jaarrekening over het vorige boekjaar betrouwbaar is en de vennootschap naar aanleiding van de verandering van commissaris geen wijziging heeft aangebracht aan haar interne controle procedures, kan het controleprogramma verder worden afgewerkt en hoeft er om die reden geen verklaring anders dan een verklaring zonder voorbehoud te worden opgesteld.
4. Indien er een ernstige twijfel bestaat over de wijze waarop de controle die tijdens het vorige boekjaar werd gevoerd, bijvoorbeeld ingevolge de gezondheidstoestand van de uittredende confrater, zal de commissaris overwegen bijkomende controlewerkzaamheden uit te voeren en, indien deze ontoereikend zijn, zal hij zich richten naar wat werd voorgesteld in de hypothese van het eerste jaar van de opdracht (cf. supra, punten 3.1.1. en 3.1.2.). In dit geval zal evenwel moeten worden gelet op het naleven van de deontologische regels zoals bepaald in artikel 25 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, die met name de verplichting oplegt deze aangelegenheid met de betrokken confrater te bespreken en schriftelijk te bevestigen.
5. In de veronderstelling dat de commissaris van materieel belang zijnde afwijkingen zou hebben vastgesteld in de jaarrekening van het vorige boekjaar, kan hij zich richten naar het voorbeeldverslag zoals hierna voorgesteld. In voorkomend geval zal de commissaris het tot uitdrukking brengen van een onthoudende verklaring of een afkeurend oordeel in overweging moeten nemen.
6. De hypothese die in dit voorbeeld als basis dient voor de formulering van de verklaring houdt in dat de afsluitingsverrichtingen van het voorgaande boekjaar op een onjuiste wijze zijn tot stand gekomen. Hieruit volgt dat opbrengsten die in de loop van het verslagjaar werden geboekt in het resultaat van het voorgaande boekjaar hadden moeten worden opgenomen.

VOORBEELD (34)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP _______ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (35) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd … (35)… het boekjaar van € __________.
Het opstellen van de jaarrekening … (35) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (35) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (35) … van ons oordeel.
In de loop van onze controles hebben wij vastgesteld dat de resultatenrekening gunstig werd beïnvloed door verkoopfacturen ten belope van € ____________ die hadden moeten worden opgenomen in het resultaat van het voorgaande boekjaar; als gevolg daarvan is het resultaat, vóór belastingen, van het lopend boekjaar overschat met dit bedrag en is het resultaat van het voorgaande boekjaar onderschat met hetzelfde bedrag.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de resultatenrekening van dit boekjaar en op de vergelijkende cijfers van de situatie vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (36)

3.1.4. Onthoudende verklaring als gevolg van de ontoereikendheid van de interne controle
Opmerkingen
1. In toepassing van artikel 144, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen moet de commissaris, een beschrijving geven van de reikwijdte van de controle. In het eerste deel van het commissarisverslag omschrijft hij de door hem uitgevoerde controlewerkzaamheden en vermeldt ondermeer dat het onderzoek van de administratieve organisatie en van de interne controleprocedures die aan de basis liggen van het opstellen van de financiële overzichten, een redelijke basis vormen voor het tot uitdrukking brengen van zijn oordeel (par. 3.3.3. van de Algemene controlenormen). Dit betekent niet dat de commissaris zich uitspreekt over de kwaliteit van deze organisatie. Indien de interne controle tekortkomingen vertoont, zal de commissaris alles in het werk stellen om redelijke alternatieve controlewerkzaamheden uit te voeren (par. 3.3.5. van de Algemene controlenormen).
2 De controlewerkzaamheden van de commissaris vervangen onder geen beding de interne controle (par. 2.4. van de Algemene controlenormen). Indien er geen fysische voorraadopname is tot stand gekomen of indien deze slecht werd uitgevoerd, is het noch de taak noch de bevoegdheid van de commissaris om zelf het werk uit te voeren.
3. Indien de interne controle belangrijke tekortkomingen vertoont en alternatieve controlewerkzaamheden geen voldoende en geschikte controle-informatie verschaffen, zal dit aanleiding geven tot het tot uitdrukking brengen van een voorbehoud of tot het formuleren van een oordeelonthouding (par. 3.3.7. van de Algemene controlenormen). Het eerste deel van het verslag zal dan vermelden in welke onderdelen van de administratieve organisatie deze tekortkomingen voorkomen en welke rubrieken door deze tekortkomingen aanzienlijke risico’s vertonen. Er dient steeds een minimum aan administratieve organisatie en interne controle aanwezig te zijn, in functie van de aard en de omvang van de activiteiten van de entiteit.
4. Indien de commissaris het noodzakelijk acht melding te maken van belangrijke tekortkomingen in de interne controle, en voor zover hij van oordeel is dat deze situatie geen verklaring met voorbehoud of een oordeelonthouding vereist, kan hij dit in het tweede deel van zijn verslag melden (par. 3.11.2. van de Algemene controlenormen).
In kleine entiteiten zal de interne controle maar zelden beantwoorden aan de algemeen aanvaarde principes. Zo kunnen b.v. de functiescheidingen op onvoldoende wijze zijn doorgevoerd. Een verklaring met voorbehoud is niet vereist wanneer de administratieve organisatie, met inbegrip van de interne controle, aangepast is aan de aard en de omvang van de activiteiten van de entiteit en de commissaris voldoende gepaste alternatieve controlewerkzaamheden heeft kunnen uitvoeren.
5. Gezien de beperking in de uitvoering van de controle en dus de onmogelijkheid om de controlenormen als geheel na te leven, zal het eerste en tweede deel van het verslag op overeenstemmende wijze worden aangepast. Het commissarisverslag moet immers, overeenkomstig paragraaf 3.3.6. van de Algemene controlenormen, de beperking in de uitvoering van de controle beschrijven.
VOORBEELD (37)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP ____________ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_
Overeenkomstig de wettelijke en … (38)… bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).
Onthoudende verklaring over de jaarrekening
Uitgezonderd voor wat betreft de hierna vermelde aangelegenheid met betrekking tot de beperking in de uitvoering van onze controle, hebben wij de controle uitgevoerd … (38) … het boekjaar van € __________.
Het opstellen van de jaarrekening … (38) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (38) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld.
De administratie van de entiteit is niet op voldoende wijze georganiseerd. In het bijzonder vertoont het beheer van de aankoopcyclus gebreken die dermate zijn dat zij een betekenisvolle invloed zouden kunnen hebben op de jaarrekening. Wij zijn niet in staat geweest om via alternatieve werkzaamheden de betrouwbaarheid en de volledigheid van de aankopen, zoals opgenomen in de jaarrekening, alsook de verbonden rubrieken na te gaan.
Gezien de ontoereikendheid van de administratieve organisatie van de vennootschap, zijn wij niet in de mogelijkheid een oordeel tot uitdrukking te brengen over het feit of de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (39)
3.1.5. Voorbehoud volgend op een tekortkoming in de administratieve organisatie met betrekking tot een bepaalde rubriek
Opmerkingen
1. Het voorbeeld supra, punt 3.1.4. vloeit voort uit een toestand waarbij de administratieve organisatie de commissaris niet toelaat zich een gefundeerd oordeel te vormen over het getrouw beeld van de jaarrekening. De problemen zijn dermate wezenlijk dat de interne controle als geheel in vraag wordt gesteld. Het is evenwel mogelijk dat er slechts in een gedeelte van de organisatie problemen worden vastgesteld. Het voorbeeld dat hierna wordt uitgewerkt, illustreert een geval waar de analytische opvolging van de bestellingen in uitvoering onvoldoende waarborgen biedt voor de toepassing van de methode van het afwikkelingspercentage van de werken (percentage of completion method) (art. 71 K.B. van 30 januari 2001).
2. Het is de taak van de commissaris om de belangrijkheid van de vastgestelde tekortkoming te evalueren. Indien het daaruit voortvloeiende risico als verwaarloosbaar kan worden beschouwd, kan hij de verantwoordelijkheid opnemen om geen voorbehoud in zijn verslag tot uitdrukking te brengen. Het is inderdaad mogelijk dat alternatieve werkzaamheden hem voldoende en geschikte controle-informatie hebben opgeleverd over het terugbrengen van de kans op fouten van materieel belang. Ook in dit geval kan hij de verantwoordelijkheid opnemen om een verslag zonder voorbehoud uit te brengen. Indien de commissaris gepaste alternatieve controlewerkzaamheden heeft kunnen uitvoeren die hem voldoening schenken, is het overeenkomstig paragraaf 3.3.7., tweede lid van de Algemene controlenormen, niet nodig deze tekortkomingen te vermelden in het eerste deel van het commissarisverslag; gebeurlijk kan de commissaris beslissen om hierover een bijkomende paragraaf op te nemen in het tweede deel van het verslag.
3. Indien de commissaris besluit dat een voorbehoud moet worden tot uitdrukking gebracht in verband met de interne controle van een bepaalde cyclus binnen de administratieve organisatie, zal hij de belangrijkste betrokken post(en) van de jaarrekening onderkennen. In het algemeen zal men de eventuele gevolgen van een vergissing in de procedures niet kunnen becijferen. In bepaalde gevallen zal het evenwel mogelijk zijn de desbetreffende brutobedragen te vermelden. Paragraaf 3.3.7., eerste lid van de Algemene controlenormen preciseert dat, indien de commissaris geen mate van zekerheid heeft bekomen door het uitvoeren van alternatieve controlewerkzaamheden, hij in zijn verslag dient te vermelden in welke onderdelen van de organisatie deze tekortkomingen werden vastgesteld en op welke rubrieken een risico van een afwijking van materieel belang betrekking heeft.
4. Gezien de beperking in de uitvoering van de controle en dus de onmogelijkheid om de controlenormen als geheel na te leven, zal het eerste en tweede deel van het verslag behoorlijk worden aangepast. Het commissarisverslag moet immers, overeenkomstig paragraaf 3.3.6. van de Algemene controlenormen, de beperking in de uitvoering van de controle beschrijven.

VOORBEELD (40)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP ____________ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (41)… bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud
Uitgezonderd voor wat betreft de hierna vermelde aangelegenheid met betrekking tot de beperking in de uitvoering van onze controle hebben wij de controle uitgevoerd … (41) … het boekjaar van € __________.
Wij hebben de controle uitgevoerd … (41)… het boekjaar van € __________.
Het opstellen van de jaarrekening … (41) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (41) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (41) … van ons oordeel.
De administratieve organisatie en de opvolging van de bestellingen in uitvoering laten geen gepaste controle toe van de waardering daarvan op het einde van het boekjaar een bijgevolg van het bepalen van het bedrag van de voorraadwijziging. Deze bestellingen in uitvoering verschijnen in de balans voor een bedrag van € ____________ onder de rubriek der voorraden.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het eventueel effect op de jaarrekening van hetgeen is vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina