Commissarisverslag opgesteld overeenkomstig artikelen 144 en 148 van het wetboek van vennootschappen



Dovnload 0.75 Mb.
Pagina7/15
Datum22.07.2016
Grootte0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

verslag van de commissaris aan de algemene vergadering der aandeelhouders (vennoten) VAN DE VENNOOTSCHAP__________ OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (59) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).



Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd … (59) … het boekjaar van € ____________.


Het opstellen van de jaarrekening … (59) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (59) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (59) … van ons oordeel.
De rubriek immateriële vaste activa bevat een bedrag van € ____________ in verband met de optimalisatie en verbetering van een aantal softwarepaketten die intern werden ontwikkeld. Het activeren van dergelijke kosten kan slechts worden aanvaard voor zover deze hoger zijn dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig rendement van voor de entiteit. In de huidige omstandigheden, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen en rekening houdend met de resultaatsevolutie van de voorbije jaren, menen wij dat de gebruikswaarde of het toekomstig rendement lager is dan de waarde waartegen deze softwarepaketten op de balans voorkomen. Wij zijn niet in staat op nauwkeurige wijze het bedrag van het verschil te bepalen.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het punt vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (60)
3.2.5. Meningsverschil omtrent een waardering : alternatief 1
Opmerkingen


  1. Een veelvuldig voorkomend geval van “verslag met voorbehoud” vloeit voort uit een meningsverschil tussen de commissaris en het bestuurorgaan over een boekhoudkundige raming, zoals bijvoorbeeld over de toepassing van een waardevermindering of over de vorming van een voorziening voor risico’s en lasten.



  1. De IBR Controleaanbeveling “Controle van de boekhoudkundige ramingen” (1 december 1995) handelt specifiek over de controlestappen betreffende de boekhoudkundige ramingen. Paragraaf 4, derde lid van deze aanbeveling (61) stelt: “Indien het verschil met wat de revisor als gepast beoordeelt, redelijk blijft, kan hij oordelen dat de waardering aanvaardbaar is. Is dit niet het geval, dan moet hij de directie voorstellen haar raming te herzien. Desgevallend zal hij de noodzaak in overweging nemen om een voorbehoud of een onthoudende of afkeurende verklaring te maken.”.

Voorbeelden van onvoldoende waardevermindering:


- de aandelen van een dochteronderneming worden geboekt tegen aanschaffingswaarde. Een impairment test heeft de aandacht gevestigd op het bestaan van een verschil van materieel belang tussen de aanschaffingswaarde en de marktwaarde van deze deelneming;
- de handelsvorderingen bevatten een vordering waarvan de inning ernstige bedenkingen bij de commissaris oproept;
- de handelsgoederen in voorraad worden gewaardeerd aan historische aanschaffingsprijs, onder aftrek van een waardevermindering wegens veroudering. Na controle oordeelt de commissaris dat een bijkomende waardevermindering van materieel belang nodig is op basis van de marktwaarde die lager is. De commissaris oordeelt dat in deze omstandigheden een verslag met voorbehoud zich opdringt.
3. Het voorbeeld hierna voorziet de hypothese van discontinuïteit van een bedrijfstak van de entiteit. In dergelijk geval verplicht artikel 28 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 de boeking van afschrijvingen en waardeverminderingen om de activa die deel uitmaken van deze bedrijfstak te waarderen tegen vermoedelijke realisatiewaarde. Bepaalde waardeverminderingen of bijkomende afschrijvingen werden geboekt, maar de voorraden werden op onvoldoende wijze afgewaardeerd.
4. Het volgende voorbeeld (alternatief 2, cf. infra, punt 3.2.6.) vermeldt het tot uitdrukking brengen van een afkeurende verklaring.
VOORBEELD (62)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (63) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).



Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd … (63) … het boekjaar van € ____________.
Het opstellen van de jaarrekening … (63) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (63) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (63) … van ons oordeel.
Bij de waardering van de afgewerkte produkten op 31 december 200_, heeft de vennootschap geen rekening gehouden met een waardevermindering die had moeten worden toegepast wegens het wegvallen van de commercialisatie van de door deze afdeling geproduceerde produkten. Hieruit volgt dat de rubriek van de voorraden geboekt op het actief van de balans, evenals het resultaat van het boekjaar vóór belastingen overgewaardeerd zijn ten belope van € ____________.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het punt vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (64)
3.2.6. Meningsverschil omtrent een waardering: alternatief 2
Opmerkingen


  1. Het verschil tussen een voorbehoud over de jaarrekening en een afkeurende verklaring is een kwestie van materieel belang en professionele oordeelsvorming. Er dient te worden verwezen naar artikel 19 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren volgens hetwelk: “Vermoed wordt zich van een revisorale opdracht niet te hebben gekweten, de bedrijfsrevisor die: (...) b) aan het uitgedrukte oordeel een dergelijk voorbehoud toevoegt, dat de waarde of draagwijdte van het oordeel wordt tenietgedaan.”.



  1. In het voorbeeld hierna bezit de vennootschap een meerderheidsdeelneming in de NV “Y” die is failliet gegaan na het afsluiten van de balans per 31 december, doch vóór het bestuurorgaan de jaarrekening heeft afgesloten. De deelneming in de dochtervennootschap, samen met de schuldvorderingen op deze laatste, vertegenwoordigen een belangrijk deel van de activa van de vennootschap. Als gevolg van dit faillissement dienen deze bedragen als verloren te worden beschouwd. In hun jaarverslag hebben de bestuurders melding gemaakt van het faillissement in de rubriek: “Gebeurtenissen na balansdatum”.

Op het ogenblik dat het bestuursorgaan de jaarrekening heeft opgesteld, blijken de activa beschikbaar bij het afsluiten van het boekjaar, oninbaar te zijn. Derhalve beïnvloedt het niet boeken van een waardevermindering in de jaarrekening afgesloten op 31 december 200 __ op een fundamentele wijze het getrouw beeld en de commissaris oordeelt bijgevolg dat het tot uitdrukking brengen van een afkeurende verklaring zich opdringt.


VOORBEELD (65)
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ OVEr DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (66) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).



Afkeurende verklaring over de jaarrekening
Wij hebben de controle uitgevoerd … (66)… het boekjaar van € ____________.
Het opstellen van de jaarrekening … (66) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (66) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (66) … van ons oordeel.
De naamloze vennootschap Y, dochteronderneming van de vennootschap, heeft haar balans neergelegd en werd failliet verklaard na het afsluiten van het boekjaar dat het voorwerp is van onderhavig verslag. Nochtans is geen enkele waardevermindering geboekt op de financiële vaste activa die € ________ vertegenwoordigen bij wijze van deelneming en € ________ bij wijze van vorderingen op verbonden ondernemingen. Indien de noodzakelijke waardevermindering was geboekt, zou door het verlies van het boekjaar het eigen vermogen zijn teruggebracht tot € ________.
Naar ons oordeel, omwille van het effect van de toestand vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ __________ 200_ geen getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (67)

3.2.7. Meningsverschil en onzekerheid
Opmerkingen
1. Het is niet uitgesloten dat in bepaalde gevallen de commissaris enerzijds een voorbehoud tot uitdrukking brengt om welke reden dan ook (anders dan een voorbehoud met betrekking tot continuïteit) en anderzijds zijn verklaring wenst te vervolledigen door het toevoegen van een toelichtende paragraaf, bijvoorbeeld omwille van het bestaan van een aanzienlijke onzekerheid.
2. Het onderstaand voorbeeld betreft een situatie die analoog is met de voorgaande, meerbepaald waar de commissaris vaststelt dat de vennootschap geen waardevermindering heeft toegepast op bepaalde goederen in voorraad, terwijl zij niet meer worden gecommercialiseerd.
Bovendien stelt de commissaris vast dat er diverse belangrijke geschillen bestaan waarvan de afloop onzeker is. Het risico is dermate van belang voor het getrouw beeld dat de commissaris het noodzakelijk acht om de aandacht hierop te vestigen door te verwijzen naar de vermelding in de toelichting overeenkomstig artikel 25, § 3 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 dan wel in het jaarverslag.
3. In dit geval wordt de titel van het eerste deel van het commissarisverslag “Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud en toelichtende paragraaf”.
4. Onderafdeling 3.3. behandelt in het bijzonder de situaties in geval van een belangrijke onzekerheid.
VOORBEELD (68)
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ OVEr DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR

AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (69) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).


Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud en toelichtende paragraaf
Wij hebben de controle uitgevoerd … (69) … het boekjaar van € ____________.
Het opstellen van de jaarrekening … (69) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (69)… van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (69)… van ons oordeel.
Bij de waardering van de goederen op 31 december 200_, heeft de vennootschap geen rekening gehouden met een waardevermindering die had moeten worden toegepast wegens het wegvallen van de commercialisatie van bepaalde producten. Hieruit volgt dat de rubriek van de voorraden geboekt op het actief van de balans, evenals het resultaat van het boekjaar vóór belastingen, overgewaardeerd zijn ten belope van € ____________.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het punt vermeld in voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ _________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel, vestigen wij de aandacht op toelichting XVII van de jaarrekening, waarin is uiteengezet dat de vennootschap in twee geschillen met de belastingadministratie is verwikkeld. De uiteindelijke uitkomst van deze geschillen kan volgens de verantwoordelijken van de vennootschap op dit ogenblik niet worden bepaald en evenmin werd een voorziening voor risico’s en kosten hiervoor in de jaarrekening opgenomen.
Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (70)
3.2.8. Ongepaste scheiding van boekjaren die leidt tot het tot uitdrukking brengen van een voorbehoud
Opmerkingen
1. Indien de scheiding van boekjaren (cut-off) niet correct werd uitgevoerd, loopt de lezer die een economische beslissing neemt op basis van de door de entiteit gepubliceerde informatie, het risico te worden misleid. Het onderstaand voorbeeld toont de gevolgen van een fout van scheiding van boekjaren die leidt tot het tot uitdrukking brengen door de commissaris van een oordeel met voorbehoud.
2. Wanneer de commissaris een oordeel met voorbehoud tot uitdrukking brengt betreffende een element van de resultatenrekening, of in elk geval wanneer hij een afkeurende verklaring tot uitdrukking brengt dan wel een oordeelonthouding formuleert, heeft dit niet enkel een invloed op het lopende boekjaar doch tevens op het volgend boekjaar. Inderdaad, een te hoge winst of een te groot verlies voor een boekjaar zal een omgekeerd effect hebben op het volgende boekjaar. Deze gevallen worden behandeld in de volgende voorbeelden.


VOORBEELD (71)
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ OVEr DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (72) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).



Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd … (72) … het boekjaar van € ____________.
Het opstellen van de jaarrekening … (72) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (72)… van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (72) … van ons oordeel.
Tijdens de controlewerkzaamheden hebben wij vastgesteld dat het bedrag van de handelsschulden onderschat was ten belope van € ___________, hetgeen overeenstemt met niet geboekte nog te ontvangen facturen wat bijgevolg een onderschatting van de lasten van het boekjaar met zich meebrengt. Het resultaat van het boekjaar vóór belastingen is dus overschat ten belope van hetzelfde bedrag.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het punt vermeld in voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ _________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen (73)
3.2.9. Gevolgen van een voorbehoud tot uitdrukking gebracht in de verklaring met betrekking tot het vorige boekjaar: alternatief 1
Opmerkingen
1. Wanneer de commissaris een oordeel met voorbehoud tot uitdrukking brengt betreffende een element van de resultatenrekening, of wanneer hij een afkeurende verklaring tot uitdrukking brengt dan wel een oordeelonthouding formuleert, heeft dit niet enkel een invloed op het lopende boekjaar doch tevens op het volgende boekjaar. Inderdaad, een te hoge winst of een te groot verlies voor een boekjaar zal een omgekeerd effect hebben op het volgende boekjaar. De lezer van de jaarrekening die economische beslissingen zou dienen te nemen op basis van het aangegeven resultaat, loopt het risico te worden misleid in de loop van twee opeenvolgende boekjaren. Om deze reden dient aan het voorbehoud te worden herinnerd tijdens het tweede boekjaar. De titel van het commissarisverslag zou derhalve als volgt kunnen luiden: “Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud”. In bepaalde omstandigheden zou de commissaris echter kunnen overwegen de titel van het commissarisverslag te wijzigen zoals in hierna volgend voorbeeld (alternatieven 2 en 3).
2. In het uitzonderlijk geval dat de leiding van oordeel is dat geen gevolg dient te worden gegeven aan het voorbehoud dat door de commissaris tot uitdrukking werd gebracht en dat deze laatste oordeelt dat het voorbehoud derhalve het volgende jaar dient te worden behouden, blijft het probleem in het daaropvolgende jaar (n+2) de vergelijkende cijfers beïnvloeden, zodanig dat de commissaris het nodig zou kunnen oordelen de inhoud van zijn verslag ook voor dat jaar aan te passen.
3. Een entiteit kan worden geconfronteerd met diverse gebeurtenissen die de vorige resultaten beïnvloeden: het ontdekken van een fout inzake de scheiding van boekjaren (cut-off), een slechte toepassing van een waarderingsregel, enz. In tegenstelling tot de internationale standaarden inzake financiële verslaggeving, kan de vorige resultatenrekening niet worden verbeterd. Er dient immers aan te worden herinnerd dat het Belgische boekhoudrecht niet zomaar toelaat de openingsbalans van de jaarrekening te wijzigen. Artikel 26, § 2 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 bepaalt: “De beginbalans van een boekjaar moet, onverminderd de toepassing van artikel 83, tweede lid, overeenstemmen met de eindbalans van het voorafgaande boekjaar”. Het in dit artikel beoogde artikel 83, tweede lid bepaalt:Wanneer de bedragen van het boekjaar niet vergelijkbaar zijn met die van het voorafgaande boekjaar, mogen de bedragen van het voorafgaande boekjaar worden aangepast met het oog op hun vergelijkbaarheid; (…)”; de nodige commentaar zal in de toelichting worden vermeld.

voorbeeld (74)
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ OVEr DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (75) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).



Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd … (75) … het boekjaar van € ____________.
Het opstellen van de jaarrekening … (75) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (75) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (75) … van ons oordeel.
Ons verslag over het voorgaande boekjaar bevatte een voorbehoud ten gevolge van de niet-boeking van een voorziening voor brugpensioenen, waarvan bepaalde gewezen personeelsleden genieten. Deze voorziening is gedurende het lopende boekjaar aangelegd voor een bedrag van € ___________, waarvan € ____________ betrekking heeft op het voorgaande boekjaar.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het effect op de jaarrekening van het punt vermeld in voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ _________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen (76)

3.2.10. Gevolgen van een voorbehoud tot uitdrukking gebracht in de verklaring met betrekking tot het vorige boekjaar: alternatieven 2 en 3
Opmerkingen
1. Wanneer de commissaris een oordeel met voorbehoud tot uitdrukking brengt betreffende een element van de resultatenrekening, of zeker wanneer hij een afkeurende verklaring of een onthoudende verklaring tot uitdrukking brengt, heeft dit niet enkel een invloed op het verslagjaar doch tevens op het volgende boekjaar. Inderdaad, een te hoge winst of een te groot verlies voor een boekjaar zal een omgekeerd effect ressorteren op het volgende boekjaar. De lezer van de jaarrekening die economische beslissingen zou dienen te nemen op basis van het aangegeven resultaat, loopt het risico te worden misleid in de loop van twee opeenvolgende jaren. Om deze reden dient aan het voorbehoud te worden herinnerd tijdens het tweede boekjaar zoals aangehaald in het eerste alternatief (cf. supra, punt 3.2.9.). In bepaalde omstandigheden zou de commissaris echter kunnen overwegen de titel van het commissarisverslag te wijzigen zoals in het tweede alternatief dat wordt behandeld in het onderstaand voorbeeld.
2. Ten slotte kan een derde alternatief worden overwogen dat niet het voorwerp uitmaakt van een voorbeeldverslag. Men kan veronderstellen dat het bestuursorgaan van de entiteit, zich bewust van de gemaakte fout, deze vergissing wenst te verbeteren. In tegenspraak met de internationale normen inzake financiële verslaggeving laat het Wetboek van vennootschappen niet toe de openingsbalans te wijzigen. De verbetering van een fout betreffende de verrichtingen van het voorgaande boekjaar moet noodzakelijkerwijze worden geboekt in de resultatenrekening van het verslagjaar. Overeenkomstig artikel 24 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt het principe van het getrouw beeld echter slechts gerespecteerd indien een duidelijke en volledige uitleg wordt gegeven in de toelichting van de jaarrekening. Het is slechts in de hypothese dat een dergelijke uitleg wordt verschaft dat de commissaris kan beslissen geen voorbehoud tot uitdrukking te brengen.
Zelfs indien de in de toelichting verstrekte inlichtingen voldoende zijn, zal de commissaris de aandacht van de lezer moeten trekken op deze informatie die zijn voorbehoud over het voorgaande boekjaar onderbouwt. Deze bijkomende inlichting is niet van invloed op het getrouw beeld van de jaarrekening dat gewaarborgd is door de informatie in de toelichting. Bijgevolg maakt zij deel uit van de inlichtingen die moeten worden gegeven in het tweede deel van het commissarisverslag.
De vermelding die in het tweede deel van het commissarisverslag dient te worden opgenomen met betrekking tot het jaarverslag, zou als volgt kunnen worden geformuleerd:
Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met de jaarrekening en vermeldt de boeking gedurende het verslagjaar van een voorziening die € … bedraagt die geboekt zou dienen te zijn tijdens het vorige boekjaar. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving…”.

voorbeeld (77)
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ OVEr DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (78) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).



Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud, met uitzondering van de resultatenrekening van het boekjaar en van de vergelijkende cijfers die het voorwerp uitmaken van een verklaring met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd … (78) … het boekjaar van € ____________.
Het opstellen van de jaarrekening … (78) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (78)… van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (78) … van ons oordeel.
Ons verslag over het voorgaande boekjaar bevatte een voorbehoud ten gevolge van het niet boeken van een voorziening voor brugpensioenen, waarvan bepaalde gewezen personeelsleden genieten. Deze voorziening is gedurende het lopende boekjaar aangelegd voor een bedrag van € ___________, waarvan € ____________ betrekking heeft op het voorgaande boekjaar.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ _________ 200_, met uitzondering van de resultatenrekening van het boekjaar en van de vergelijkende cijfers die het voorwerp uitmaken van een voorbehoud zoals vermeld in voorgaande paragraaf, een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina