Commissarisverslag opgesteld overeenkomstig artikelen 144 en 148 van het wetboek van vennootschappenDovnload 0.75 Mb.
Pagina8/15
Datum22.07.2016
Grootte0.75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen (79)

3.3. BELANGRIJKE ONZEKERHEID (NIET OMTRENT DE CONTINUITEIT)

3.3.1. Belangrijke onzekerheid  Toelichtende paragraaf
Opmerkingen
1. Het toevoegen van een toelichtende paragraaf na de oordeelsparagraaf is verantwoord wanneer er een onzekerheid van materieel belang bestaat die niet van aard is om een voorbehoud of een onthoudende verklaring te rechtvaardigen. De onzekerheid kan samen voorkomen met een ander probleem dat, op zich, verantwoordt dat de commissaris een voorbehoud in zijn verslag tot uitdrukking brengt. In deze gevallen zal de titel van het eerste deel van het verslag respectievelijk als volgt worden geformuleerd: “Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud, met een toelichtende paragraaf” of “Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud en toelichtende paragraaf”.
2. De toelichtende paragraaf moet steeds volgen op de oordeelsparagraaf. De toelichtende paragraaf kan geen betrekking hebben op een element dat een effect heeft op het oordeel van de commissaris. Opdat een toelichtende paragraaf mag worden gebruikt, moet de commissaris kunnen verwijzen naar een vermelding van de onzekerheid in de toelichting van de jaarrekening of in het jaarverslag over de jaarrekening. Zoniet zal hij een voorbehoud in zijn verslag tot uitdrukking moeten brengen (par. 3.6.1. van de Algemene controlenormen).
3. Met uitzondering van het probleem van de continuïteit, blijft het gebruik van een toelichtende paragraaf steeds facultatief. Hij mag slechts worden gebruikt mits het in acht nemen van de nodige voorzichtigheid en wanneer een belangrijke onzekerheid bestaat. Onder onzekerheid moet worden verstaan, een situatie waarvan de afloop afhankelijk is van toekomstige verrichtingen of gebeurtenissen, die niet onder de rechtstreekse controle vallen van de entiteit en die een effect kunnen ressorteren op de jaarrekening (par. 3.6.2. van de Algemene controlenormen). Hieronder verstaat men het bestuursorgaan en de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. De toelichtende paragraaf in het eerste deel van het verslag betreft de fundamentele onzekerheden en ondermeer de onzekerheden in verband met continuïteit.
5. In het onderstaand voorbeeld bestaan er meerdere belangrijke geschillen waarvan de uitkomst onzeker is. Het risico is zodanig van belang voor het getrouw beeld dat de commissaris het noodzakelijk oordeelt het te onderlijnen door te verwijzen naar de inlichting die in de toelichting is gegeven overeenkomstig artikel 25, § 3 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001.
VOORBEELD (80)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (81)… bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud, met een toelichtende paragraaf
Wij hebben de controle uitgevoerd … (81) … het boekjaar van € __________.
Het opstellen van de jaarrekening … (81) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (81) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (81) … van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebrachte oordeel, vestigen wij de aandacht op toelichting XVII van de jaarrekening, waarin is uiteengezet dat de vennootschap in twee geschillen met de belastingadministratie is verwikkeld evenals hun potentiële financiële gevolgen voor de vennootschap. De uiteindelijke uitkomst van deze geschillen kan naar het oordeel van de verantwoordelijken van de vennootschap op dit ogenblik niet worden bepaald en evenmin werd een voorziening voor risico’s en kosten hiervoor in de jaarrekening opgenomen.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (82)

3.3.2. Belangrijke onzekerheid  Onthoudende verklaring
Opmerkingen
1. De commissaris mag zich enkel “onthouden” nadat hij tot het besluit is gekomen dat er geen enkele controlewerkzaamheid bestaat om de onzekerheden op te heffen die zijn onthoudende verklaring onderbouwen. De verklaring zal nauwkeurig en duidelijk de feiten beschrijven die de commissaris er toe leiden een oordeelonthouding te formuleren. Inderdaad, dit soort van verklaring ontneemt aan de gebruikers elke aanduiding betreffende de geloofwaardigheid van de (geconsolideerde) jaarrekening (par. 3.9.3. van de Algemene controlenormen).
2. De commissaris kan slechts in de volgende twee gevallen een onthoudende verklaring geven:
1) indien de verstrekte informatie dermate ontoereikend is dat het onmogelijk is om een gefundeerd oordeel over het getrouw beeld van de (geconsolideerde) jaarrekening te geven ten aanzien van van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de entiteit of het geconsolideerd geheel. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van de onmogelijkheid om bepaalde essentiële controlewerkzaamheden uit te voeren of van de accidentele verdwijning van verantwoordingsstukken en/of boekhoudkundige stukken (par. 3.9.1. van de Algemene controlenormen).
Zoals hiervoor reeds werd uitgelegd, zal indien de interne controle belangrijke tekortkomingen vertoont en alternatieve procedures geen voldoende en geschikte controle-informatie opleveren, de commissaris een voorbehoud tot uitdrukking brengen of een oordeelonthouding formuleren (par. 3.3.7. van de Algemene controlenormen).
2) wanneer de toestand van de entiteit wordt gekenmerkt door talrijke onzekerheden, die op betekenisvolle wijze de (geconsolideerde) jaarrekening beïnvloeden, hetzij vanuit het oogpunt van de continuïteit, hetzij wat de inhoud van bepaalde rekeningrubrieken betreft, zodanig dat de eenvoudige toevoeging van een toelichtende paragraaf na de oordeelsparagraaf niet als voldoende zou kunnen worden beschouwd (par. 3.9.1. van de Algemene controlenormen).
De commissaris mag zich enkel “onthouden” van het tot uitdrukking brengen van een oordeel nadat hij alles heeft gedaan gericht op het vaststellen of er geen enkele aangepaste controletechniek bestaat om de onzekerheden op te heffen die zijn onthoudende verklaring onderbouwen en het nagaan of de (geconsolideerde) jaarrekening een getrouw beeld geeft. Dit geval wordt in het onderstaand voorbeeld hiernaast weergegeven. Het is duidelijk dat de kwantitatieve invloed van de onzekerheid hier een rol speelt. In dit verband wordt herinnerd aan artikel 19 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren volgens hetwelk: “Vermoed wordt zich van een revisorale opdracht niet te hebben gekweten, de bedrijfsrevisor die (...) aan het uitgedrukte oordeel een dergelijk voorbehoud toevoegt, dat de waarde of draagwijdte van het oordeel wordt tenietgedaan.”

VOORBEELD (83)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ over
DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (84)… bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).
Onthoudende verklaring over de jaarrekening
Uitgezonderd voor wat betreft de hierna vermelde aangelegenheid met betrekking tot de beperking in de uitvoering van onze controle, hebben wij de controle uitgevoerd … (84) … het boekjaar van € __________.
Het opstellen van de jaarrekening … (84) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (84) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld.
Omwille van de moeilijke omstandigheden die zich voordoen in het land ..., bestaat er een aanzienlijke onzekerheid omtrent de relevantie van de waardering van de deelnemingen in ondernemingen gevestigd in dit land. Deze deelnemingen en deze vorderingen vertegenwoordigen __ % van de activa van de vennootschap; het is ons dan ook niet mogelijk een oordeel te geven omtrent het getrouw beeld van de jaarrekening.
Gezien de hierboven vermelde aanzienlijke onzekerheid, zijn wij niet in de mogelijkheid een oordeel tot uitdrukking te brengen over het feit of de jaarrekening afgesloten op __ _________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (85)

3.4. AANGELEGENHEDEN MET BETREKKING TOT DE CONTINUITEIT

3.4.1. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit Verslag zonder voorbehoud, met een toelichtende paragraaf
Opmerkingen
1. De financiële moeilijkheden van de entiteit kunnen een belangrijke onzekerheid doen ontstaan bij het opstellen van de jaarrekening door het bestuursorgaan en voor de aflevering van een verklaring zonder voorbehoud door de commissaris. Inderdaad, de jaarrekening wordt in beginsel opgesteld op basis van de veronderstelling van continuïteit (art. 28, § 1, derde lid K.B. 30 januari 2001). Indien deze veronderstelling niet langer geschikt is, wordt het noodzakelijk waardecorrecties toe te passen die gebaseerd zijn op de verwachte realisaties (art. 28, § 2, tweede lid K.B. van 30 januari 2001). Het is evenwel niet altijd mogelijk met zekerheid een oordeel tot uitdrukking te brengen dat de jaarrekening, opgesteld in going concern, geen getrouw beeld geeft zolang een overlevingskans mogelijk blijft. Om deze reden zal een verklaring met voorbehoud, een onthoudende of afkeurende verklaring, die blijkt geeft van een meningsverschil met de leiding, niet steeds de meest gepaste formule zijn.
2. Artikel 96, 6° van het Wetboek van vennootschappen verplicht de leiding van de vennootschap de continuïteit te verantwoorden in het jaarverslag:
- van zodra er een overgedragen verlies opgenomen is in de balans; of

- wanneer de resultatenrekening een verlies van het boekjaar vertoont gedurende twee opeenvolgende boekjaren.


Men zou kunnen verwachten dat deze inlichtingen in de eerste plaats worden gegeven in de toelichting van de jaarrekening als deel van de waarderingsregels. Gezien evenwel het jaarverslag gewoonlijk bij de jaarrekening is gevoegd in alle wettelijke bekendmakingen, is er geen noodzaak de verplichting te verzwaren door een dubbele vermelding. De commissaris kan genoegen nemen met een vermelding in het jaarverslag. In de kleine niet-beursgenoteerde vennootschappen waar overeenkomstig artikel 94, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen geen jaarverslag dient te worden opgesteld, kan de commissaris genoegen nemen met de verantwoording in de toelichting overeenkomstig artikel 94, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.
3. Indien de nodige toelichtingen door het bestuursorgaan worden verstrekt en een overlevingskans mogelijk blijft, is er geen reden om een voorbehoud tot uitdrukking te brengen: de toevoeging van een toelichtende paragraaf kan in dat geval het meest aangewezen zijn. Een toelichtende paragraaf is vereist wanneer zich een probleem van materieel belang inzake continuïteit voordoet alsmede in het geval voldoende informatie door het bestuursorgaan werd verstrekt dat de overlevingskansen van de vennootschap niet direct in gevaar zijn. Louter omwille van het feit dat een vennootschap gedurende twee opeenvolgende boekjaren een beperkt verlies lijdt, terwijl zij beschikt over aanzienlijke eigen middelen, dient er geen toelichtende paragraaf na de oordeelsparagraaf te worden toegevoegd. Wanneer er geen enkele onzekerheid omtrent de continuïteit bestaat, zoals bijvoorbeeld wanneer de aandeelhouders een uitdrukkelijke verplichting zijn aangegaan om hun dochtervennootschap financieel te steunen, zou eveneens een oordeel zonder voorbehoud tot uitdrukking kunnen worden gebracht. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk dat een verklaring met voorbehoud of een verklaring anders dan een verklaring zonder voorbehoud meer aangewezen is (cf. infra, punten 3.4.2., 3.4.3. en 3.4.4.).
4. De toelichtende paragraaf moet steeds volgen op de verklaring en kan geen betrekking hebben op een element dat een negatieve weerslag heeft op het oordeel van de commissaris. Opdat een toelichtende paragraaf zou mogen worden toegevoegd, moet de commissaris kunnen verwijzen naar een vermelding van de onzekerheid in het jaarverslag of in de toelichting (86). Bij gebrek aan vermelding in het jaarverslag of in de toelichting moet de commissaris overwegen een oordeel met voorbehoud tot uitdrukking te brengen.
5. De hypotheses die zich kunnen voordoen in het geval van een onzekerheid van materieel belang omtrent de continuïteit kunnen bijvoorbeeld als volgt worden samengevat:


Gepaste verantwoording en informatie in het jaarverslag

of in de toelichting bij

de jaarrekening

Geloofwaardigheid

en kwaliteit van de herstelmogelijkheden


ja

nee

Commissaris heeft vertrouwen in deherstelmogelijkheden

toelichtende paragraaf

oordeel met voorbehoud (87)

Commissaris heeft kennis van meerdere onzekerheden die de geloofwaardigheid en de kwaliteit van de herstelmogelijkheden negatief beïnvloeden

onthoudende verklaring

afkeurend oordeel

Commissaris heeft geen vertrouwen in de herstelmogelijkheden
afkeurend oordeel

afkeurend oordeel

6. In het onderstaand voorbeeld zou, volgens de omstandigheden, de zin in cursief ook als volgt kunnen luiden:
“Deze veronderstelling is slechts verantwoord in de hypothese dat de vooropgestelde herstelmaatregelen worden gerealiseerd, met inbegrip van het bekomen van aanvullende financieringsmiddelen.”
VOORBEELD (88)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_
Overeenkomstig de wettelijke en … (89)… bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud, met een toelichtende paragraaf
Wij hebben de controle uitgevoerd … (89) … het boekjaar van € __________.
Het opstellen van de jaarrekening … (89)… omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (89) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (89) … van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Niettegenstaande de vennootschap aanzienlijke verliezen heeft geleden die de financiële toestand van de vennootschap aantasten, is de jaarrekening opgesteld in de veronderstelling van voortzetting van haar activiteiten. Deze veronderstelling is slechts verantwoord in de mate dat de vennootschap verder op de financiële steun van haar aandeelhouders kan rekenen of beroep kan doen op andere financieringsbronnen (90) Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebrachte oordeel, vestigen wij de aandacht op het jaarverslag, waarin het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 96, 6° van het Wetboek van vennootschappen, de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit verantwoordt. Er werden geen aanpassingen gedaan met betrekking tot de waardering of de classificatie van bepaalde balansposten die noodzakelijk zouden kunnen blijken indien de vennootschap niet meer in staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten.
Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (91)
3.4.2. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit Verslag met voorbehoud
Opmerkingen
1. De opmerkingen geformuleerd supra, punt 3.4.1. blijven van toepassing op het huidig verslag.
2. Artikel 96, 6° van het Wetboek van vennootschappen verplicht het bestuursorgaan, in welbepaalde gevallen, in het jaarverslag een verantwoording te geven inzake de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit. Indien deze verantwoording ontbreekt, mag de toelichtende paragraaf door de commissaris niet worden gebruikt gezien het onmogelijk is te verwijzen naar een verstrekt element van informatie door het bestuursorgaan in het jaarverslag of de toelichting; er wordt dan geen getrouw beeld gegeven van de financiële toestand van de vennootschap. Het ontbreken van deze inlichting vereist daarenboven het opnemen van een vermelding in het tweede deel van het commissarisverslag gezien het jaarverslag inderdaad niet alle vereiste elementen bevat. In dit specifieke geval, met name in het geval van een onzekerheid inzake de continuïteit zonder dat hiervoor een verantwoording is gegeven, is het tot uitdrukking brengen van een voorbehoud in het verslag noodzakelijk.
3. Het is niet voldoende dat het bestuursorgaan een verantwoording geeft opdat de commissaris een toelichtende paragraaf zou kunnen opnemen. Deze verantwoording dient geloofwaardig te zijn. Onder “vertrouwen in de herstelmaatregelen” wordt niet bedoeld dat de commissaris een oordeel tot uitdrukking brengt over de kwaliteit van de goedgekeurde maatregelen. Het gaat eenvoudigweg om de inschatting dat in die omstandigheden de entiteit een redelijke mogelijkheid heeft om te overleven gedurende een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de afsluitdatum van het boekjaar (92).

voorbeeld (93)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP __________ over DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (94) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).Verklaring over de jaarrekening met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd … (94) … het boekjaar van € __________.
Het opstellen van de jaarrekening … (94) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (94) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen … (94) … van ons oordeel.
De vennootschap heeft in de loop van het boekjaar verlies geleden en haar netto-actief is ingevolge deze verliezen gedaald tot een bedrag van € __________. Rekening houdend met de door het bestuursorgaan overwogen perspectieven, is deze laatste echter van mening dat de continuïteit van de entiteit niet in vraag moet worden gesteld. Inlichtingen omtrent deze perspectieven komen noch voor in het jaarverslag, noch in de toelichting bij de jaarrekening. Er werden geen aanpassingen verricht met betrekking tot de waardering of de classificatie van bepaalde balansposten die noodzakelijk zouden kunnen blijken als de vennootschap niet meer in staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van het ontbreken van de gegevens betreffende de continuïteit van de vennootschap vermeld in de voorgaande paragraaf, geeft de jaarrekening afgesloten op __ ________ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) (95)
3.4.3. Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteitOnthoudende verklaring
Opmerkingen
1. De bemerkingen geformuleerd supra, punt 3.4.1. blijven van toepassing op het huidige verslag.
2. Naast de noodzaak van het toevoegen van een toelichtende paragraaf en van het tot uitdrukking brengen van een voorbehoud in geval van twijfel omtrent de continuïteit, bestaat soms de noodzaak om een onthoudende verklaring of een afkeurende verklaring tot uitdrukking te brengen. De onthoudende verklaring is eerder een uitzonderlijke aangelegenheid. Normalerwijze wordt deze vorm van verklaring slechts gebruikt wanneer de commissaris controleproblemen ervaart als gevolg van talrijke onzekerheden die de onmogelijkheid met zich meebrengen om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ter onderbouwing van het oordeel of de jaarrekening geen van materieel belang zijnde afwijkingen bevat (par. 3.9.1. van de Algemene controlenormen). Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de entiteit ernstige continuïteitsproblemen kent en wanneer het onmogelijk is voldoende en geschikte controle-informatie te bekomen omtrent de geloofwaardigheid van de vooropgestelde herstelmaatregelen.
3. Indien de commissaris zich een redelijke mate van zekerheid heeft bekomen over het feit dat de stopzetting van betalingen onvermijdbaar is op korte termijn, zal hij normalerwijze verkiezen een afkeurend oordeel tot uitdrukking te brengen (cf. infra, punt 3.4.4.).


voorbeeld (96)
Verslag van de commissaris AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS (VENNOTEN) VAN DE VENNOOTSCHAP ___________ over
DE JAARREKENING OVER het boekjaar afgesloten op __ ________ 200_

Overeenkomstig de wettelijke en … (97) … bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).
Onthoudende verklaring over de jaarrekening
Wij hebben de controle uitgevoerd … (97)… het boekjaar van € __________.
Het opstellen van de jaarrekening … (97) … omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid … (97) … van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld.
Zoals opgemerkt in het jaarverslag (in de toelichting ...), is de bedrijfsvergunning van de voornaamste fabriek vervallen en zijn de besprekingen omtrent de vernieuwing nog steeds aan de gang, tengevolge van de verwerping van de hernieuwingaanvraag, die het voorwerp heeft uitgemaakt van een opschortend beroep. De vennootschap heeft verder te kampen met een belangrijke milieuaansprakelijkheidsvordering. Dergelijke problemen veroorzaken een fundamentele onzekerheid inzake de relevantie van de jaarrekening en inzake de continuïteit van de entiteit.
In het licht van de aanzienlijke onzekerheid zoals in de voorgaande paragraaf omschreven, is het ons niet mogelijk een oordeel tot uitdrukking te brengen over het feit of de jaarrekening afgesloten op __ ______ 200_ een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina