Commissie economisch en sociaal beleidDovnload 40.77 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte40.77 Kb.

Directoraat Advieswerkzaamheden
Commissie Economisch en Sociaal Beleid
Brussel, 18 augustus 2014
NL
VOORSTELLEN VOOR EXTERNE ACTIVITEITEN IN 2015
COMMISSIE ECONOMISCH EN SOCIAAL BELEID

Het secretariaat van de commissie ECOS heeft drie voorstellen voor de organisatie van externe activiteiten in 2015 ontvangen. De commissie ECOS wordt verzocht om op 15 en 16 september 2014 tijdens haar 25e vergadering een besluit over deze voorstellen te nemen. De voorstellen zijn bijgevoegd.Voorstel nr. 1


NLSoort activiteit (één mogelijkheid aankruisen):


 • Externe vergadering en conferentie

Vergadering van de ECOS-commissie in het eerste halfjaar van 2015 te Pescara in het Europaurum en conferentie, waarschijnlijk op een andere plek in de Abruzzen.
 • Seminar

 • Studiebezoek (12 leden)
 1. Benaming en onderwerp van de activiteit

"Versterking van de instrumenten om vergunningverlening aan ondernemingen te vergemakkelijken"


Betreft: vergelijking van de doeltreffendste praktijken in de meest geavanceerde Europese regio's, teneinde de meest geschikte procedure op te sporen om een en ander voor ondernemingen te vereenvoudigen en te vergemakkelijken; ondernemingsbeleid en innovatie
Uit een analyse van de regionale productiesector van de Abruzzen blijkt dat 95% van de bedrijven micro-ondernemingen met 1 à 9 werknemers zijn, die samen werk bieden aan 52% van alle werknemers. Deze bedrijven vormen de "harde kern" van het economisch systeem van de Abruzzen. De sterke kant van een micro-onderneming is haar flexibiliteit. Zij kan haar structuur namelijk snel uitbreiden of weer inperken naar gelang van de veranderende vraag. Anderzijds heeft zij ook belangrijke zwakke punten: de rechtstreekse voltijdse deelname van de ondernemer aan de productiefasen die vooral routine-activiteiten omvatten, het ontbreken van een strategie en een visie op middellange termijn en de geringe interesse voor innovatie. Om deze lacunes op te vullen kan aan een aantal acties worden gedacht: ondersteunen en aanmoedigen van micro-ondernemingen, beperken van de bureaucratische rompslomp, verlichten van de belastingdruk, vergemakkelijken van de toegang tot krediet, uitstippelen van lokale ontwikkelingsplannen in de sector toerisme, streek- en landbouwproducten, uitvoeren van interregionale infrastructuurwerken om de afstand tussen de Abruzzen en de rest van de wereld te verkleinen: spoorlijnen, luchthavens, havens en informatiesnelwegen, ook om middelgrote en grote buitenlandse ondernemingen aan te trekken. Door het ondernemingsklimaat te bevorderen zullen de Abruzzen opnieuw productief worden en zal worden voldaan aan de vraag naar werk die bij steeds grotere groepen in de samenleving weerklinkt. Bedoeling is van de Abruzzen de gunstigste regio van Europa te maken, die boven elk ander grondgebied de voorkeur zal genieten als een aantal voordelen worden geboden (die niet noodzakelijk van financiële aard zijn). Zo kan worden gedacht aan administratieve tegemoetkomingen, waarbij bijv. de termijnen waarbinnen de territoriale overheid op een project van een onderneming moet reageren, worden beperkt. Voorts zijn er belastingvoordelen die kunnen worden toegekend op basis van progressieve belastingheffing, waarvoor lokale overheden bevoegd zijn. Naast deze maatregelen moet vooral worden gestreefd naar innovatie met het oog op de totstandbrenging van een ontwikkelingsproject, dat noodzakelijkerwijs ook regionale dimensies moet hebben. Alleen indien de innovatie toeneemt kunnen immers ook de productiviteit en het concurrentievermogen worden vergroot.

Aansluitend bij de beste praktijken in en buiten Europa is het zaak ook in de Abruzzen directe buitenlandse investeringen aan te trekken en te ontwikkelen, in overeenstemming met de strategische richtsnoeren van de regionale programmering en met de territoriale ambities om nieuwe directe en indirecte arbeidsplaatsen te creëren, afgeleide activiteiten en toeleveringsketens te ontwikkelen, en bij te dragen aan de consolidering van het lokale bedrijfsleven.


Via het vestigingscontract pleiten wij voor bevordering van de hervestiging van bedrijven die naar het buitenland zijn verplaatst, en van de vestiging van productie-eenheden van Italiaanse bedrijven die nog niet aanwezig zijn op het regionale grondgebied. Voorts is het zaak synergieën tot stand te brengen met lokale productie-, diensten- en onderzoeksstructuren, de groeikansen voor werknemers te vergroten via kwalificatie en kennisverwerving, verhoging van het concurrentievermogen, ontwikkeling en innovatie van het regionaal economisch productiesysteem en optimaal gebruik van de beschikbare regionale infrastructuur.


 1. Verband met het werkprogramma en de beleidsprioriteiten van de commissie ECOS en het CvdR

De voorgestelde activiteit sluit aan bij de eerste prioriteit en een deel van de tweede prioriteit van het CvdR:
  1. Europa 2020: het economisch herstel en het creëren van banen: om de Europa 2020-strategie ten uitvoer te leggen, in samenwerking met lokale en regionale overheden.

  1. Voorstellen voor een nieuwe generatie financieringsmaatregelen
 1. Beleidsdoelstelling van de voorgestelde activiteit

Bijdragen aan het lopende debat (dat in Italië recentelijk is aangezwengeld door een decreet van de voorzitter van de ministerraad van 28 mei 2014 "Goedkeuring van het programma voor het meten en beperken van de tijd die door bestuursrechtelijke procedures in beslag genomen wordt en van de reguleringsverplichtingen die op bedrijven en burgers wegen, met inbegrip van de administratieve lasten") door voorbeelden van goede praktijken aan te reiken die een en ander voor bedrijven gemakkelijker maken. Met name worden procedures voorgesteld die de vestiging en het beheer van bedrijven kunnen vereenvoudigen. Ook wordt het ondernemings- en innovatiebeleid voorgesteld teneinde de Europa 2020-doelstellingen te verwezenlijken.
 1. Strategisch belang van de activiteit (gelet op de interinstitutionele agenda en andere activiteiten van de commissie EDUC):

Met de voorgestelde activiteit wordt beoogd aan de ECOS-commissie en aan het CvdR verdere vergelijkingspunten aan te reiken, samen met oplossingen voor de Europese economische crisis en de ontwikkeling van het bedrijfsleven, die in het kader van het huidige herzieningsproces gericht zijn op de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen.
 1. Meerwaarde van de voorgestelde activiteit

Met de voorgestelde activiteit wordt beoogd de commissie en het CvdR rechtstreeks gegevens over het betreffende potentieel van de regionale gebieden te leveren.
 1. Politieke context

Geplande verkiezingen Nee

Datum van de verkiezingen:

Type:


 1. Aanvullende opmerkingen:


Voorgestelde plaats: PESCARA Europaurum en de conferentie daarna op een andere plek, misschien L'Aquila
Datum (ter indicatie): mei-juni 2015
Voorstel van: LUCIANO D'ALFONSO

(voorzitter van de regioraad van de Abruzzen - Italië)


De regio Abruzzen heeft reeds op 20 september 2012 een ENVE-commissievergadering te Pescara georganiseerd waarbij de commissie ook haar nieuwe voorzitter heeft gekozen.
_____________


NLVoorstel nr. 2
Soort activiteit (één mogelijkheid aankruisen): • Externe vergadering en conferentie X

 • Seminar

 • Studiebezoek (12 leden)
 1. Benaming en onderwerp van de activiteit


BENAMING: Bescherming van werknemers in het nieuwe Europese scenario. Rol van de lokale en regionale overheden.
ONDERWERP: Gelet op de sociaaleconomische toestand van Europa zijn strategieën geboden om de industrie nieuw leven in te blazen en te reorganiseren. Daarbij moet zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de werknemers wat zowel hun bescherming als de veiligheid en gezondheid op de werkplek betreft. De maatregelen die de Europese instellingen treffen om uit de patstelling te geraken waarin Europa zich thans bevindt, vraagt een grotere inspanning van de lokale en regionale overheden. Zij moeten actiever deelnemen aan en voorstellen formuleren voor een programma voor industriële hervorming en bescherming van de werkgelegenheid teneinde het economisch herstel te ondersteunen. Een en ander is dus gericht op de bescherming van de werknemer, zowel binnen de industriële organisatie of wat veiligheid en gezondheid betreft, als op sociaaleconomisch vlak, via bescherming van arbeidsplaatsen en bestrijding van activiteiten die de markt verstoren zoals bijv. zwartwerk.


 1. Verband met het werkprogramma en de beleidsprioriteiten van de commissie ECOS en het CvdR

In 2014 heeft de commissie ECOS erop gewezen dat het van belang is de industriële activiteit nieuw leven in te blazen om de patstelling op de Europese markt te doorbreken. Zo ook heeft zij het belang beklemtoond van het uitstippelen van strategieën voor een betere bescherming van de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden wat veiligheid en gezondheid betreft.
 1. Beleidsdoelstelling van de voorgestelde activiteit

Door de deelname van CvdR-leden, deskundigen en politieke, institutionele en vakbondsvertegenwoordigers zal het evenement bijdragen aan een grondige discussie over de rol van lokale en regionale overheden bij het behoud en de bescherming van gezondheid en veiligheid op het werk, en bij de bestrijding van zwartwerk, waardoor de markt wordt gedestabiliseerd.


Door vergelijking en uitwisseling van goede praktijken zal het evenement strategieën aan het licht brengen die lokale overheden kunnen gebruiken met het oog op meer duurzaamheid wat de bescherming van zowel arbeidsplaatsen als gezondheid en veiligheid betreft.


 1. Strategisch belang van de activiteit (gelet op de interinstitutionele agenda en andere activiteiten van de commissie EDUC):Met het seminar wordt gevolg gegeven aan de wens van de EU-instellingen om de bescherming van de werkgelegenheid en de gezondheid van werknemers te bevorderen. Dit sluit tevens aan op een nieuwe strategie voor industrieel herstel die nieuwe economische en werkgelegenheidsperspectieven moet creëren in het kader van de programmering 2014-2020.


 1. Meerwaarde van de voorgestelde activiteit

2014 staat in het teken van de analyse van de veiligheid en gezondheid op de werkplek, alsook van de bescherming van de markt zelf door middel van bestrijding van zwartwerk, dat een destabiliserende factor is. Dankzij het seminar zullen nuttige conclusies kunnen worden getrokken om de synergieën tussen de lokale overheden, het bedrijfsleven en de burgers te versterken en te verbeteren. Daarbij zal de bestrijding van arbeidsmarktverstoringen kracht worden bijgezet, en zal de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers, mede in het kader van een nieuwe strategie voor industrieel herstel, worden ondersteund.
 1. Politieke context

Graag aangeven of er in de drie maanden voor of na de voorgestelde activiteit verkiezingen gepland zijn. Zo ja, wanneer vinden deze verkiezingen dan plaats en om welke verkiezingen gaat het (bijv. lokale, regionale of nationale verkiezingen)?

Geplande verkiezingen Ja

Datum van de verkiezingen: in de periode van 15 maart tot 15 juni

Type: Verkiezing van de voorzitter en de regioraad van Apulië


 1. Aanvullende opmerkingen:


Voorgestelde plaats: Lecce (Le)

Datum (ter indicatie): mei/juni of september 2015

Voorstel van (naam lid): Mauro D'Attis
_____________

Voorstel nr. 3


NL

Soort activiteit (één mogelijkheid aankruisen):

Externe vergadering en conferentie van een halve dag in Gelsenkirchen, Noordrijn-Westfalen


 1. Benaming en thema van de voorgestelde activiteit:

"Methoden voor het beheer van structurele veranderingen door middel van strategische samenwerking en ter bestrijding van langdurige werkloosheid"

De gemiddelde werkloosheid in de EU ligt rond 11 %. Met name de toename van langdurige werkloosheid - het EU-gemiddelde ligt rond 5% - is een groot probleem. Langdurige werkloosheid heeft verstrekkende economische en maatschappelijke gevolgen, maar ook voor de betrokkenen zelf zijn de gevolgen duidelijk voelbaar (scholingsniveau loopt terug, maatschappelijke stigmatisering, verarming, enz.).

Verscheidene regio's in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben in het verleden grote economische en structurele veranderingen doorgemaakt. Vaak gaat dit gepaard met hoge werkloosheidscijfers.

De traditionele instrumenten van het structuur- en arbeidsmarktbeleid ter afzwakking van de gevolgen van deze structurele veranderingen en ter indamming van de werkloosheid lijken niet altijd meer te volstaan. Van belang is daarom dat er steun komt voor aanpassing van de regionale economische structuren aan de veranderende omstandigheden en dat er meer ingrijpende maatregelen worden genomen om de langdurige werkloosheid, die steeds hardnekkiger dreigt te worden, tegen te gaan.

Dit lukt alleen als politici, economen, vakbonden, bestuursorganen, sociale en maatschappelijke organisaties en kerken zich verenigen in een brede maatschappelijke alliantie om de problemen samen aan te pakken.

In Gelsenkirchen zijn in de vorm van het structuurbeleidsinitiatief „Umbau 21“ en de zgn. „Gelsenkirchener Appells“ al met succes enkele van dit soort allianties opgezet. De gevolgde aanpak en de resultaten daarvan zouden - naast andere bijdragen tot mogelijke oplossingsstrategieën - één van de inhoudelijke thema's van het halfdaagse congres kunnen vormen.
 1. Verband van de voorgestelde activiteit met het werkprogramma en de beleidsprioriteiten van de commissie ECOS en het CvdR:

Met elk nieuw EU-Verdrag is de rol van het Comité van de Regio's versterkt. Sinds het Verdrag van Lissabon moet het CvdR gedurende het gehele wetgevingsproces, waarbij het EP en de Raad van de EU betrokken zijn, o.m. verplicht geraadpleegd worden over zaken op het gebied van economische en sociale samenhang, werkgelegenheid en sociaal beleid.
De commissie Economisch en Sociaal Beleid (ECOS) heeft als taak de CvdR-bijdrage aan dossiers op het gebied van het economisch en sociaal beleid te coördineren. Zaken die op de externe vergadering in Gelsenkirchen aan de orde komen en onder de bevoegdheden van de commissie ECOS vallen, zijn o.m. werkgelegenheid, sociaal beleid, sociale zekerheid en gelijke kansen.


 1. Beleidsdoelstelling van de voorgestelde activiteit:

 • creëren van een grotere toegevoegde waarde in de regio en versterking van het regionale concurrentievermogen;

 • presentatie van strategieën in het kader van het structuurbeleid waarmee de problemen kunnen worden aangepakt, en van maatregelen waarmee een einde kan worden gemaakt aan langdurige werkloosheid;

 • opzetten van een brede maatschappelijke alliantie van gemeenten, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, kerk en politiek om samen te werken aan een sociale arbeidsmarkt;

 • langdurige werkloosheid vroegtijdig en duurzaam aanpakken en een duurzame arbeidsmarktintegratie, waarbij tewerkstelling gekoppeld is aan verplichte aansluiting bij een sociale verzekering, bevorderen.
 1. Strategisch belang van de activiteit (gelet op de interinstitutionele agenda en andere activiteiten van de commissie ECOS):

Onder het motto "Slimme, duurzame en inclusieve groei" benadrukt de Commissie het belang van de nieuwe programma's die van start zijn gegaan voor de periode 2014-2020, en onderstreept zij het belang van de omzetting c.q. goedkeuring van maatregelen voor de interne markt, waarbij bestrijding van de jongerenwerkloosheid prioriteit geniet.


 1. Meerwaarde van de activiteit:

Veel regio's in Europa kampen met structurele economische veranderingen en, als gevolg daarvan, met werkloosheid. Met name langdurige werkloosheid stelt de steden en regio's voor grote uitdagingen. Tijdens het congres zullen beproefde methoden worden gepresenteerd om door middel van strategische samenwerking de structurele veranderingen in goede banen te leiden en langdurige werkloosheid tegen te gaan.


 1. Politieke context:

Graag aangeven of er in de drie maanden voor of na de geplande conferentie verkiezingen gepland zijn. Zo ja, wanneer vinden deze verkiezingen dan plaats en om welke verkiezingen gaat het?

Komen er verkiezingen aan? Geen


 1. Aanvullende opmerkingen:

Voorgestelde locatie: Gelsenkirchen


Datum (ter indicatie): september 2015 – bijv.: 14 - 15.09.2015 of 21 - 22.09.2015
Voorstel van (naam lid): Markus TÖNS
_____________________


COR-2014-04323-00-00-TCD-TRA (NL) /3
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina