Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energieDovnload 71.49 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte71.49 Kb.EUROPEES PARLEMENT

PE/VII/PV/99-54


COMMISSIE INDUSTRIE, EXTERNE HANDEL, ONDERZOEK EN ENERGIE
NOTULEN

van de vergadering van maandag 27 september 1999, 15.00 tot 18.30 uur

en dinsdag 28 september 1999, 9.00-12.30 uur

BRUSSEL


De vergadering wordt op 27 september 1999 om 15.10 uur geopend onder voorzitterschap van Carlos y Cabeza, voorzitter.


 1. Aanneming ontwerpagenda PE 231.498

De ontwerpagenda wordt aangenomen.
 1. Mededelingen van de voorzitter

Er zijn geen mededelingen.
 1. Kwijting 1997 - Algemene begroting - Afdeling III

T05978 – DEC982010 – 2260/99 – C4-0156/99

DEC982010 – C4-675/98 – C4-0675/98

DEC982010 – SEC(98)0519 – C4-0350/98

DEC982010 – SEC(98)0519 – C4-0351/98

DEC982010 – SEC(98)0519 – C4-0352/98

DEC982010 – A4-0201/99

Rapporteur voor advies: Linda McAvan


 • Uitstel van de gedachtewisseling op grond van het advies over de vierde legislatuurperiode (PE 229.706).

Daar de rapporteur voor advies de vergadering niet kan bijwonen, wordt de behandeling van dit punt uitgesteld.
 1. Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector: deelneming van de Gemeenschap

T06339 – CNS990066 – COM(99)0111 – C5-0019/99

Rapporteur voor advies: Raina A. Mercedes Echerer • Behandeling ontwerpadvies

Sprekers: Raina A. Mercedes Echerer (rapporteur voor advies), Erika Mann, Christian Foldberg Rovsing, Willy C.E.H. De Clercq en de voorzitter.


Besluit: De commissie zal de volgende dag over het ontwerpadvies stemmen.


 1. Macro-financiële bijstand

  1. Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM): bijkomende macro-financiële bijstand van de Gemeenschap – PE 231.691/A – PE 231.691/AM.

T06456 – CNS990166 – COM(99)0404 – C5-0099/99

Rapporteur: Hans-Peter Martin

- Behandeling amendementen


  1. Roemenië: bijkomende macro-financiële bijstand van de Gemeenschap

T06457 – CNS990167 – COM(99)0405 – C5-0097/99 – PE 231.501/A

Rapporteur: Hans-Peter Martin

- Behandeling amendementen


  1. Bulgarije: bijkomende macro-financiële bijstand van de Gemeenschap

T06458 – CNS990165 – COM(99)0403 – C5-0098/99 – PE 231.511/A – PE 232.511/AM.

Rapporteur: Hans-Peter Martin

- Behandeling amendementen
Gezamenlijk debat over de drie subpunten.
Sprekers: Hans-Peter Martin (rapporteur), de voorzitter, Elly Plooij-van Gorsel, Renato Brunetta, Caroline Lucas, Erika Mann, Alexandros Baltas, Christian Foldberg Rovsing, Konstantinos Alyssandrakis, W.G. van Velzen, Malcolm Harbour.
Besluit: Na de behandeling van alle amendementen op de verschillende verslagen, besluit de commissie er de volgende dag over te stemmen.


 1. WTO: millenniumronde

DVR0716

Rapporteur: Konrad Schwaiger

Toelichting door de rapporteur

- Gedachtewisseling met de heer Carl (directeur-generaal van de Commissie).


Sprekers: de heer Carl, de voorzitter, Caroline Lucas, W.G. van Velzen, Nelly Maes, Erika Mann, Mechtild Rothe, Nicholas Clegg, Alexandros Baltas, Renato Brunetta, Ilka Schröder en Dorette Corbey.
Besluit: De commissie dankt de heer Carl en besluit een gedachtewisseling te houden met de heer Lamy (Europees commissaris voor handel) op een buitengewone vergadering in Straatsburg op 4 oktober 1999 van 18.30 tot 20.00 uur.
Konrad K. Schwaiger geeft een indicatief tijdschema voor zijn ontwerpverslag.
De vergadering wordt om 18.05 uur geschorst. Ze wordt hervat op dinsdag 28 september 1999 om 10.10 uur.

Stemmingen
 1. Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM): bijkomende macro-financiële bijstand van de Gemeenschap

T06456 – CNS990166 – COM(99)0404 – C5-0099/99

Rapporteur: Hans-Peter Martin • Aanneming ontwerpverslag PE 231.691/A – PE 231.691/AM – PE 231.572/def.


Aangenomen amendementen: (+ mondelinge wijziging), 2 (gewijzigd door de rapporteur), 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Vervallen amendement: 3
Besluit: het ontwerpverslag wordt met 33 stemmen voor en 2 tegen bij 4 onthoudingen goedgekeurd.


 1. Roemenië: bijkomende macro-financiële bijstand van de Gemeenschap

T06457 – CNS990167 – COM(99)0405 – C5-0097/99 – PE 231.501/A

Rapporteur: Hans-Peter Martin

- Aanneming ontwerpverslag PE 231.510/A – PE 231.574/def.
Aangenomen amendementen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7.
Besluit: het ontwerpverslag wordt met 33 stemmen voor en 1 tegen bij 5 onthoudingen goedgekeurd.


 1. Bulgarije: bijkomende macro-financiële bijstand van de Gemeenschap

T06458 – CNS990165 – COM(99)0403 – C5-0098/99 – PE 231.511/A – PE 232.511/AM.

Rapporteur: Hans-Peter Martin • Aanneming ontwerpverslag PE 231.511/A – PE 231.511/AM – PE 231.573/def.

Aangenomen amendementen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7.

Verworpen amendementen: 8 en 9
Besluit: het ontwerpverslag wordt met 33 stemmen voor en 1 tegen bij 6 onthoudingen goedgekeurd.


 1. Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector: deelneming van de Gemeenschap

T06339 – CNS990066 – COM(99)0111 – C5-0019/99

Rapporteur voor advies: Raina A. Mercedes Echerer • Goedkeuring ontwerpadvies PE 230.377/def. en PE 231.694

Aangenomen amendementen: 1 en 4 (eerste deel)

Verworpen amendementen: 2 en 3
Besluit: het ontwerpadvies wordt met algemene stemmen goedgekeurd.


 1. EER: wijziging van bijlage IV (energie, elektriciteit)

 • T06419 – (CNS990807 - SEC(1999)0780 – C5-0060/1999)

EER-Overeenkomst: wijziging van bijlage IV (energie, elektriciteit)

T06420 – (CNS990808 - SEC(1999)0781 – C5-0061/1999)

- Goedkeuring ontwerpverslag

EER-Overeenkomst: wijziging van bijlage I (veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden)

T06483 – (CNS990812 - SEC(1999)0986 – C5-0100/1999)

- Goedkeuring ontwerpverslag

EER-Overeenkomst: wijziging van bijlage I (veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden)

T06484 – (CNS990813 - SEC(1999) 1037 – C5-0101/1999)

- Goedkeuring ontwerpverslag

EER-Overeenkomst: wijziging van bijlage I (veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden)

T06485 – (CNS990814 - SEC(1999)1050 – C5-0102/1999)


Besluit: de commissie besluit met algemene stemmen alle Commissievoorstellen ongewijzigd goed te keuren en er overeenkomstig artikel 158, lid 1 van het Reglement, de procedure zonder verslag op toe te passen.


 1. Turkije:

Rapporteur: Konrad Schwaiger

 • Gedachtewisseling en besluit over de te volgen procedure voor:

13.1. Integratie van Turkije in de programma's SOCRATES en Jongeren voor Europa III (advies PE 228.739/def.)

***II T04863 – COD96130 – A4-0048/99

COD96130 – A4-0023/99

COD96130 – A4-0024/99

COD96131 – A4-0048/99

COD96131 – A4-0023/99

COD96131 – A4-0025/99


13.2. Wijziging van het basisbesluit over het LEONARDO-programma om Turkije als begunstigde op te nemen (advies PE 228.740/def.)

***I T04865 – COD96132 – COM(96) 199 – C5-0051/99


13.3. Betrekkingen EG/Turkije: tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van Turkije (advies PE 230.294/def.)

***I T06171 – COD980300 – COM(98) 600 – C40670/98

COD980300 – A4-0161899
13.4. Betrekkingen EG/Turkije: tenuitvoerlegging van maatregelen ter verdieping van de douane unie (advies PE 230.294/def.)

*T06281 – CNS980299 – COM(98) 600 – C4-0669/98


Sprekers: Konrad K. Schwaiger (rapporteur voor advies), Werner Langen, Konstantinos Alyssandrakis, W.G. van Velzen, Luisa Morgantini, Raina A. Mercedes Echerer, Christos Folias, Malcolm Harbour en Dorette Corbey.
Besluit: De termijn voor de indiening van eventuele amendementen met betrekking tot de punten 14.3 en 14.4 wordt vastgesteld op 30 september 1999 om 18.00 uur.


 1. Rondvraag

Er zijn geen vragen.
 1. Datum volgende vergadering

Er vindt een buitengewone vergadering plaats te Straatsburg op maandag 4 oktober van 18.30 tot 20.00 uur.


De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 12 oktober 1999 van 15 tot 18.30 uur, woensdag 13 oktober 1999 van 9 tot 12.30 uur en van 15 tot 18.30 uur en donderdag 14 oktober 1999 van 9 tot 12.30 uur.

De vergadering wordt om 12.00 uur gesloten.

BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/

ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA
DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD

OF ATTENDANCE/LIS TA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede


Anwesend

Παρόντες

Present


Presentes

Présents


Presenti

Aanwezig


Läsnä

Närvarande
Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)

Carlos Westendorp y Cabeza, Renato Brunetta, Nuala Ahern,
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Dιputιs/Deputati/Leden/Deputados/Jasenet/

Ledamöter:

Konstantinos Alyssandrakis, Alexandros Baltas, Gérard Caudron (1), Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq, Christos Folias, Glyn Ford (2), Pat the Cope Gallagher (2), Norbert Glante, Michel Hansenne (1), Malcolm Harbour, Roger Karoutchi, Alain Lamassoure, Werner Langen, Rolf Linkohr (1), Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally (2), Nelly Maes (1), Erika Mann, Luisa Morgantini, Angelika Niebler (2), Reino Paasilinna (2), Yves Piétrasanta (1), Elly Plooij-Van Gorsel, John Purvis, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Umberto Scapagnini (2), Ilka Schröder, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Astrid Thors, W.G. van Velzen, Anders Wijkman (2).

Stedfortrædere/Stellvertreter/?ναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Supplιants/

Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

Maria del Pilar Ayuso González, (2), Bastiaan Belder (1), Eduard Beysen, Dorette Corbey, Raina A. Mercedes Echerer, Jonathan Evans (2), Per Gahrton (1), Charles de Gaulle (1), Dimitrios Koulourianos (1), Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Kuhne (2), Peter Liese, Hans-Peter Martin, Marit Paulsen, Samuli Pohjamo, Alexander Radwan (2), Jacques Santer, Anna Terron i Cusi (1), Claude Turmes (2), Alejo Vidal-Quadras Roca (1).

Art. 153,2

Art. 166,3Jacqueline Foster, Othmar Karas (2), Dagmar Roth-Behrendt (1).

Endv. deltog/Weitere Teiln./

Συμμετείχαν επίσης/Also present

Participaron igualmente/

Participaient également/

Hanno partecipato altresi΄/

Andere deelnemers/

Outros participantes/

Muut osallistujat/ Dessutom deltog
(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia-punto/punto orden del dia/

Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):* (P) = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Prιsident/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordfφrande

(VP) = Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Prιsident/Vicepresidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.


Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Prιsent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Lasnä/Ndrvarande den.

(1) le 27 septembre 1999 1. le 28 septembre 1999

Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chairman/Por invitacion del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puheenjohtajan kutsusta/

På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rεdet: (*)

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/

Kommissionen: (*)

M. CARL (F)
Cour des comptes:

C.E.S.:
Andre deltagere/Andere Teilnehmer

Επίσης Παρόντες/Also present

Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti

Andere aanwezigen/Outros participantes

Muut osallistujat/Övriga deltagareAjouter noms autres participants

Gruppernes sekretariat

Sekretariat der Fraktionen

Γραμματεία των Πολ. Ομάδων

Secretariat political groups

Secr. de los grupos politicos

Secr. Groupes politiques

Segr. dei gruppi politici

Secr. van de fracties

Secr. dos grupos politicos

Poliittisten ryhmien sihteeristö

Gruppernas sekretariat


PPE


PSE

ELDR


Verts/ALE

GUE/NGL


UEN

EDD


NI

Dreute, Schwetz, Silva MajaSecr. Groupe PPE

Marin, Machmer

Mazzaro


Küppers, Healy

Dupret, Galtieri

McGreal

Westland


Secr. Groupe NI

Cab. du Président


Secrétariat Cab. Prés.


Cab. du Secrétaire Général


Secrétariat SG


Generaldirektorat

Generaldirektion

Γενική Διεύθυνση

Directorate-General

Dirección general

Direction générale

Direzione generale

Directoraat-generaal

Direcção general

Contrôle financier

Service juridique

Pääosasto

Generaldirektorat


I

IIIII

IV

VVI

VII


VIII

DG1


DG2

Karapiperis

Lake

DG5


DG6

DG7


DG8
Contrôle financier

Service Juridique


Udvalgssekretariatet

Ausschußsekretariat

Γραμματεία επιτροπής

Committee secretariat

Secretaria de la comisión

Secrétariat de la commission

Segretariato della commissione

Commissiesecretariaat

Secretaria de comissão

Valiokunnan sihteeristö

Utskottssekretariatet


Martin-Oar, Motel, Augustin, Chicco


Assist./ΒοηθόςVan Oudenaarden


* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Prιsident/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordfφrande

(VP) = Næstform./Vize-Pres./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Prιsident/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordfφrande.

(M) = Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/TjδnstemanPV\380866NL.doc - - PE 231.487

Or. fr
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina