Commissie ontwikkelingssamenwerking pe/xiv/PV/00-10Dovnload 64.97 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte64.97 Kb.


EUROPEES PARLEMENT

19992004

Commissie ontwikkelingssamenwerking

PE/XIV/PV/00-10NOTULEN

van de vergadering van 12 en 13 juli 2000

BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 12 juli 2000 om 15.10 uur geopend onder voorzitterschap van Joaquim Miranda, voorzitter.
    1. Aanneming ontwerpagenda PE 286.801


Sprekers: Nelly Maes, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Ulla Margrethe Sandbæk, Jürgen Zimmerling, Glenys Kinnock, Gianfranco Dell'Alba, Miguel Angel Martínez Martínez, Concepció Ferrer, John Alexander Corrie, Generoso Andria, Yasmine Boudjenah, Karin Junker en de voorzitter.
De punten 12 (Bangladesh) en 17 (secretaris-generaal ACS-landen) worden uitgesteld. De volgorde van de agendapunten wordt licht gewijzigd.
De aldus gewijzigde ontwerpagenda wordt aangenomen.
2. Goedkeuring notulen van de vergaderingen van:
19-20 juni 2000 PE 286.797

4 juli 2000 PE 286.803


3. Mededelingen van de Commissie
a) Welkomstwoord De voorzitter heet de heer Serge Clair, co-voorzitter van de Paritaire Vergadering ACS-EU, welkom.
b) Colombia De voorzitter stelt gezien het risico van het afbreken van de dialoog en in het licht van het nieuwe Colombiaplan voor de situatie in Colombia tot een volgende vergadering uit te stellen.
Sprekers: Gianfranco Dell'Alba, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Nelly Maes, Yasmine Boudjenah, Marco Pannella, John Alexander Corrie en Francisca Sauquillo Pérez del Arco.
Besluit: Colombia wordt verschoven naar een volgende vergadering.
4. Vragenuur
a) Herziening van de bananenregeling (Glenys Kinnock). De heer Lange beantwoordt namens de Commissie de schriftelijke vragen en aanvullende vragen van Glenys Kinnock en de voorzitter.
b) Gebonden hulp (Margrietus J. van den Berg). De heer Fontaine beantwoordt de vraag namens de Commissie.
c) Geneesmiddelen en patenten (Margrietus J. van den Berg). De heer Darmuzey beantwoordt namens de Commissie de schriftelijke vraag en een aanvullende vraag van Ulla Margrethe Sandbæk.
d) Oeganda, Haïti, Salomonseilanden, Fiji (John Alexander Corrie). De vragen zullen schriftelijk worden beantwoord.
5. Begroting 2001 - afdeling III

T06574 - (BUD992190 - A5-0070/2000)

Rapporteur voor advies: Max van den Berg

- Behandeling ontwerpadvies PE 286.802


Sprekers: de rapporteur voor advies, Miguel Angel Martínez Martínez, Ulla Margrethe Sandbæk, Glenys Kinnock, Concepció Ferrer, Gianfranco Dell'Alba en Nelly Maes.
Besluit: De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 1 september.
6. Verkiezingen in Mexico
Mondeling verslag van Francisca Sauquillo Pérez del Arco
Sprekers: de ambassadeur van Mexico, Francisca Sauquillo Pérez del Arco en de voorzitter.
7. Ontwikkelingssamenwerking: betrekkingen met ACS-landen die bij gewapende conflicten betrokken zijn

T06471 – ((COS)1999/2118 – COM(1999) 240 – C5-0115/1999)


Rapporteur voor advies: Nelly Maes

Gedachtewisseling met de heer Jean-Daniel TAUXE, directeur, Internationaal comité van het Rode Kruis (Zwitserland)


Sprekers: de rapporteur voor advies, Jean-Daniel Tauxe en de voorzitter.
8. Bijeenkomst met de heer John MOMIS, gouverneur van Bougainville
Sprekers: de heer John Momis en de voorzitter.
De vergadering wordt om 18.40 uur geschorst en de volgende morgen om 10.10 uur hervat.
9. Financieel instrument EC Investment Partners: afsluiting en afwikkeling van projecten (verord. 213/96/EG)

***I T06674 - (COD000034 - COM(1999) 726 - C5-0062/2000) PE 286.796


Rapporteur: Gianfranco Dell'Alba

Goedkeuring ontwerpverslag


Goedgekeurde amendementen: 1, 2 en 3.
Besluit: Het aldus gewijzigde ontwerpadvies wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
10. Conferentie van de Verenigde Naties in Genève over de follow-up van de Sociale Top van Kopenhagen
Mondeling verslag van Inger Schörling (vervangster van Nelly Maes)
Sprekers: Inger Schörling en John Bowis.
11. Ontwikkelingssamenwerking: Complementariteit tussen het ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap en van de lidstaten

T06525 - (COS992156 - COM(1999) 218 - C5-0179/1999 PE 286.794


Rapporteur: Concepció Ferrer

Behandeling ontwerpverslag


Sprekers: de rapporteur, Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-Arlette Carlotti, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, John Bowis, Glenys Kinnock, Ulla Margrethe Sandbæk, Nelly Maes, John Alexander Corrie en de voorzitter.
Besluit: De uiterste termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 4 september, 12.00 uur.
12. Actie tegen anti-personeelsmijnen: grotere bijdrage van de Unie (mededeling en verordening)

***I T06740 - (COD000062 - COM(2000) 111 - C5-0158/2000)


Rapporteur voor advies: Luisa Morgantini

Gedachtewisseling


Sprekers: de rapporteur voor advies, Nelly Maes, Glenys Kinnock, Margrietus J. van den Berg,
Lone Dybkjaer, ondervoorzitter, neemt het voorzitterschap over
John Bowis
Joaquim Miranda neemt het voorzitterschap over
en de voorzitter.
Besluit: De uiterste termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 6 september, 12.00 uur.
13. Mensenrechten
Verantwoordelijk: Lone Dybkjær
Sprekers: Lone Dybkjaer, Margrietus J. van den Berg, Glenys Kinnock, Nelly Maes, Yasmine Boudjenah, Michael Gahler, mevrouw Napoli (vertegenwoordiger van de Commissie) en de voorzitter.
De vergadering wordt om 12.40 uur geschorst en om 15.05 uur hervat.
14. Bijeenkomst met de heer Charles JOSSELIN, fungerend voorzitter van de Raad (Ontwikkelingssamenwerking)
Sprekers: Charles Josselin, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Nelly Maes, Magrietus J. van den Berg, Nirj Deva, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti, Jasmine Boudjenah, Jürgen Zimmerling, Karen Junker en de voorzitter.
15. Rondvraag
a) Fiji John Alexander Corrie zegt dat moet worden overwogen artikel 366A van de Overeenkomst van Lomé toe te passen. Glenys Kinnock stelt dat deze kwestie en de Salomonseilanden met commissaris Nielson moeten worden besproken.
b) Sri Lanka Nirj Dava vraagt of er waarnemers naar de verkiezingen worden gezonden.
Besluit: De voorzitter zal een brief naar de Voorzitter van het Parlement schrijven.
16. Datum en plaats volgende vergadering
Dinsdag 5 september 2000, 17.30 uur: behandeling van de begroting (buitengewone vergadering) in Straatsburg
Maandag 11 september 2000, 15.00 uur

Dinsdag 12 september 2000, 10.00 uur en 15.00 uur

Woensdag 13 september 2000, 9.00 in Brussel.
*

* *

De vergadering wordt om 17.15 uur gesloten.

BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/

ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA
DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD

OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες


Present

Presentes

Présents

Presenti


Aanwezig

Läsnä


Närvarande


Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)

Joaquim Miranda(P), Lone Dybkjær (VP)(2) , Max van den Berg(VP), Fernandez Martin(VP)(2)
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/

Ledamöter:

Generoso Andria, Yasmine Boudjenah, Marie-Arlette Carlotti, John Alexander Corrie, Paul Coûteaux (1), Niranjan Deva (1), Vitalino Gemelli (1), Karin Junker, Glenys E. Kinnock, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Paul A.A.J.G. Lannoye (2), Miguel Angel Martínez Martínez , Marco Pannella (1), Didier Rod, Ulla Margrethe Sandbæk, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Christos Zacharakis (1), Jürgen Zimmerling
Stedfortrædere/Stellvertreter/?ναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/

Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

John Bowis(2), Gianfranco Dell'Alba, Concepció Ferrer, Michael Gahler(2), Anne-Karin Glase (1), Nelly Maes, Luisa Morgantini(2) ,Karin Scheele, Inger Schörling.
Art. 153,2

Art. 166,3

Endv. deltog/Weitere Teiln./

Συμμετείχαν επίσης/Also present

Participaron igualmente/

Participaient également/

Hanno partecipato altresi΄/

Andere deelnemers/

Outros participantes/

Muut osallistujat/ Dessutom deltog
(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia-punto/punto orden del dia/

Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):* (P) = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Næstform./Stellv. Vorsitz./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Vicepresidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.


Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.
(1) {12.07.2000}Wednesday, 12 July 2000

(2) {13.07.2000}Thursday, 13 July 2000Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chairman/Por invitacion del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puheenjohtajan kutsusta/

På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*)


Josselin, President-in-Office of the Council of Development Ministers

Murdock, Bel, MacDonald, LindorferCouncil,, ,


Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/

Kommissionen: (*)

Rokas, Maghioros, Chapman, Lange, Fontaine, Darmuzey, Eichhorst, Maltby, Napoli, Wagner

Cour des comptes:


C.E.S.:
Andre deltagere/Andere Teilnehmer

Επίσης Παρόντες/Also present

Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti

Andere aanwezigen/Outros participantes

Muut osallistujat/Övriga deltagare


TauxeAlso present: (Director, ICRC)

Momis (Governor of Bougainville)

Clair, Co-President ACP-EU Joint Assembly


Gruppernes sekretariat

Sekretariat der Fraktionen

Γραμματεία των Πολ. Ομάδων

Secretariat political groups

Secr. de los grupos politicos

Secr. Groupes politiques

Segr. dei gruppi politici

Secr. van de fracties

Secr. dos grupos politicos

Poliittisten ryhmien sihteeristö

Gruppernas sekretariat


PPE


PSE

ELDR


Verts/ALE

GUE/NGL


UEN

EDD


TDI

NI

Palassof, Beyer Helm, Lukyamuzi

Kramer, Mergulhao

ELDR Group Secretariat

Meyer


GUE Group Secretariat

Bordez


EDD Group Secretariat

Mosca


Cab. du Président
Cab. du Secrétaire Général
Generaldirektorat

Generaldirektion

Γενική Διεύθυνση

Directorate-General

Dirección general

Direction générale

Direzione generale

Directoraat-generaal

Direcção general

Contrôle financier

Service juridique

Pääosasto

Generaldirektorat


I

IIIII

IV

VVI

VII


VIII

Noonan (Unité DH)

Brazier

RoseDG6


DG7

DG8
Financial Control

Legal Service

Udvalgssekretariatet

Ausschußsekretariat

Γραμματεία επιτροπής

Committee secretariat

Secretaria de la comisión

Secrétariat de la commission

Segretariato della commissione

Commissiesecretariaat

Secretaria de comissão

Valiokunnan sihteeristö

Utskottssekretariatet


Friedel


Thomas

Wood


Caus-Galvez

Wester


Assist./Βοηθός


Lefèvre


* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/President/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Næstform./Vize-Pres./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.

(M) = Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot

(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjansteman
PV\411581NL.doc
PE 286.805

Or. en


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina