Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina2/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

1.2Organisatie van de faculteit
1.2.1Doelstellingen van de faculteit


De faculteit stelt zich ten doel

 • aan studenten een academische vorming te geven door middel van onderwijs in een verscheidenheid van vormen, op het niveau van bachelor- en masteropleidingen in voltijd en deeltijd;

 • de wetenschap op de disciplinevelden van de faculteit verder te ontwikkelen zowel door eigen onderzoek van docenten en onderzoekmedewerkers als door opleiding van promovendi en andere onderzoekers, zowel binnen de faculteit als in het samenwerkingsverband van onderzoekscholen;

 • en daardoor tevens bij te dragen aan overdracht van culturele waarden aan een groter publiek, door vergroting van kennis op het gebied van taal, beeld, kunst en cultuur, en geschiedenis, met name ook voor praktische doeleinden als het onderwijs, het bedrijfsleven, de journalistiek, de media, de musea en de zorg voor het erfgoed.

Deze doelstelling wordt binnen de faculteit vormgegeven doordat specifieke vakkennis geplaatst wordt in een breed cultureel en wetenschappelijk perspectief van academisch niveau. Het doel hiervan is de student kennis en inzicht te geven in, en kritisch en reflectief te leren staan tegenover de wetenschapsbeoefening zelf, de betekenis van zijn of haar vak voor mens en maatschappij, en de rol van de academicus in de samenleving.

1.2.2Faculteitsbestuur


Het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit is het faculteitsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en onderzoek in de faculteit. Dit betekent dat het faculteitsbestuur de Onderwijs- en Examenregelingen (OERs) van de opleidingen vaststelt en toezicht houdt op de uitvoering hiervan. Verder stelt het faculteitsbestuur de algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening vast en het (meerjaarlijkse) onderzoekprogramma van de faculteit. Het faculteitsbestuur benoemt tevens de leden van de examencommissies en opleidingscommissies.

Het faculteitsbestuur bestaat uit de decaan en twee andere leden. De decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur en hoogleraar. De andere twee leden behoren tot de wetenschappelijke staf (hoogleraren, universitaire hoofddocenten en universitaire docenten).

Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur bedrijfsvoering van de faculteit. Een student woont de vergaderingen van het faculteitsbestuur bij met raadgevende stem.

Samenstelling faculteitsbestuur: • Prof.dr. W.Th.M. Frijhoff (decaan/voorzitter)

 • Dr. J.H.C. Bel

 • Prof.dr. D.G. Yntema

 • M.W.P. Bos (tot 1 september 2005); E.M.S. Vrolijk (vanaf 1 september 2005) (studentadviseur)

 • dr. B. Weltens (directeur bedrijfsvoering, adviserend lid)

1.2.3Medezeggenschap


De faculteit wordt bestuurd door het faculteitsbestuur. Er zijn twee medezeggenschapsorganen: de facultaire studentenraad en de onderdeelcommissie van de ondernemingsraad. Deze twee vormen tezamen de gezamenlijke vergadering.
Facultaire Studentenraad

De facultaire Studentenraad (fSr) bestaat uit vijf studenten, die worden gekozen door de studenten van de Faculteit der Letteren. De raad heeft een zittingstermijn van een jaar. Een student met klachten over tentamens, faciliteiten, docenten of andere zaken kan bij de fSr terecht. Je kunt mailen naar fsr@let.vu.nl of je klacht deponeren in de klachtenbus tegenover de Helpdesk Letteren (10A-12). Wanneer de fSr je niet zelf kan helpen kan ze je doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Daarnaast heeft de fSr regulier overleg met het faculteitsbestuur en de onderdeelcommissie. Hierin komen onder andere zaken zoals internationalisering, onderwijs, computer(ruimte)s en onderwijs- en examenregelingen aan bod. Mocht je interesse hebben in de functie van facultair studentenraadslid, dan kun je mailen naar fsr@let.vu.nl.


Onderdeelcommissie Letteren

De onderdeelcommissie Letteren bestaat uit 9 leden van zowel het ondersteunend als het wetenschappelijk personeel. Onderdeel wil zeggen dat deze commissie deel uitmaakt van en samenwerkt met de centrale Ondernemingsraad van de Universiteit. Op facultair niveau behartigt zij de belangen van het personeel bijvoorbeeld op het gebied van de werkomstandigheden. Onderwijszaken komen vooral aan de orde in de gezamenlijke vergadering met de studentenraad.

Meer informatie over deze regelingen kun je vinden in:


 • Statuut VU

 • Universiteitsreglement Vrije Universiteit

 • Regeling Medezeggenschap Studenten

 • Faculteitsreglement

 • Reglement Gezamenlijke Vergadering Letteren

Deze regelingen staan op het facultaire netwerk op de P-schijf: P:\\Facultaire Regelingen of op de VU-site: http://www.vu.nl/.

1.2.4Bureau van de faculteit


Het faculteitsbureau verzorgt de ondersteuning van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Aan het hoofd van deze organisatie staat de directeur bedrijfsvoering.

De volgende eenheden maken deel uit van het faculteitsbureau:


Directeur Bedrijfsvoering

Dr. B. Weltens, tel. (020) 598 6401

Hij is te bereiken via het bestuurssecretariaat.
Bestuurssecretariaat

Secretaresses: M.H. Blom, P.A.M. di Summa

kamer 10A-40, tel. (020) 598 6511, e-mail: bestuurssecretariaat@let.vu.nl


Personeelsadviseur

Drs. J.T. Cremer, kamer 10A-33, tel. (020) 598 6402


Bureau Planning en Control

Hoofd: Drs. E. Warda, kamer 10A-32, tel. (020) 598 6405
Bureau Informatisering

Coördinator: Drs. E. Akkerman, kamer 10A-24, tel. (020) 598 6428
Bureau Systeembeheer

Coördinator: A. Schoonenboom, kamer 10A-37, tel. (020) 598 6391

Helpdesk: kamer 10A-12, tel. (020) 598 6464, e-mail: helpdesk@let.vu.nl
Beleidsmedewerker Onderzoek

Drs. M. Last, kamer 10A-37 , tel. (020) 598 6532


Onderwijsbureau

Hoofd: Dr. E. Vester, kamer 10A-28, tel. (020) 598 6423

Onderwijscoördinatie:

 • drs. E. Geudeke (roosters), kamer 10A-30, tel. (020) 598 6468

 • drs. R.F. Hogervorst (lokaal beheer ISIS, TIS; studiegidsen), kamer 10A-30, tel. (020) 598 6538

 • A. Bongenaar (kwaliteitszorg, studiegidsen), kamer 10A-30, tel. (020) 598 6538

 • J. Putters (tentamenroosters), kamer 10A-23, tel. (020) 598 6427

Studentenadministratie:

Coördinator: S. Hilpisch, kamer 10A-14, tel. (020) 598 6410

kamer 10A-14 en 10A-16, e-mail: studiesecretariaat@let.vu.nlStudentenbalie:

kamer 10A-14, tel. (020) 598 6430, e-mail: studentenbalie@let.vu.nlStudieadvisering: zie par. Studieadvisering

Voorlichting: Drs. E.W. de Bruin

kamer 10A-26, tel. (020) 598 6550, e-mail: voorlichting@let.vu.nlInternationalisering: Drs. C.E. Stoffelsma

kamer 10A-26, tel. (020) 598 6429, e-mail: international@let.vu.nl


Afdelingensecretariaat Letteren

Secretaresses: kamers 10A-20

tel. (020) 598 6506, 598 6390, 598 46365, e-mail: secretariaat@let.vu.nl


Audiovisuele ondersteuning:

 • P. Bossenbroek (audiovisuele ondersteuning), kamer 9A-05a, tel. (020) 598 6388

 • J. Orton (reprografie), kamer 9A-15, tel. (020) 598 6396

 • M. van de Bunt (diatheek), kamer 8A-11, tel. (020) 598 6363

 • B. Brouwenstijn (vormgever/tekenaar), kamer 8A-42, tel. (020) 598 6483

 • J. Fokkema (audiovisuele ondersteuning), kamer 8A-42, tel. (020) 598 6484

1.2.5Onderwijsinstituut


De faculteit kent een Onderwijsinstituut dat onder leiding staat van een onderwijsdirecteur. Deze wordt bijgestaan door het hoofd van het onderwijsbureau. De onderwijsdirecteur is tevens lid van het faculteitsbestuur.
Onderwijsdirecteur

Dr. J.H.C. Bel


Hoofd Onderwijsbureau

Dr. E. Vester


De onderwijsdirecteur heeft tot taak ervoor zorg te dragen dat de onderwijsprogramma’s van de verschillende opleidingen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat de onderwijsdirecteur, binnen het vastgestelde facultaire onderwijsbeleid en de vastgestelde onderwijs- en examenregelingen, de planning en programmering van het onderwijs en de kwaliteitszorg en evaluatie van het onderwijs bewaakt. De onderwijsdirecteur kan de leden van de afdelingen, na overleg met het afdelingshoofd, aanwijzingen geven ten aanzien van de uitvoering van het onderwijs.

Daarnaast adviseert de onderwijsdirecteur over het te voeren onderwijsbeleid binnen de faculteit, over de onderwijs- en examenregelingen en over de gewenste inhoud van te vervullen vacatures op het gebied van onderwijs. De onderwijsdirecteur laat zich adviseren door het Management Team Onderwijs (MT-onderwijs) dat op het ogenblik gevormd wordt door de afdelingshoofden, het hoofd van het onderwijsbureau en een student.


1.2.6Afdelingen


Het wetenschappelijk personeel van de faculteit is ondergebracht in vijf afdelingen:

 • Moderne Talen en Culturen

 • Oudheid

 • Taalwetenschap en Communicatie

 • Kunst en Cultuur

 • Geschiedenis

Tot een afdeling behoren diegenen wier taken op hetzelfde wetenschapsgebied liggen. De afdeling staat onder leiding van een hoofd dat belast is met de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden van de afdeling. Het hoofd van de afdeling verdeelt, na overleg met de leden van de afdeling, de directeur onderzoek, de onderwijsdirecteur en de betrokken hoogleraar, de taken over de leden van de afdeling.

1.2.7Onderzoek


De faculteit kent een directeur onderzoek. Deze coördineert de uitvoering van het facultaire onderzoek volgens het door het faculteitsbestuur vastgestelde onderzoekprogramma en wordt daarin bijgestaan door de beleidsmedewerker onderzoek.
Directeur Onderzoek

Prof.dr. L.J.de Vries


Beleidsmedewerker Onderzoek

Drs. M. Last


De directeur onderzoek adviseert het faculteitsbestuur over het te voeren onderzoeksbeleid. De directeur wordt in deze taak ondersteund door de beleidsmedewerker onderzoek. De directeur onderzoek overlegt regelmatig met en laat zich adviseren door een tweetal adviesorganen: de onderzoekscommissie en het overlegplatform onderzoek. De onderzoekscommissie bestaat, naast de onderzoeksdirectie en de portefeuillehouder onderzoek in het faculteitsbestuur, uit een viertal leden afkomstig uit de verschillende disciplines. Zij speelt een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding. Het overlegplatform onderzoek is een breder orgaan: het bestaat uit de onderzoekscommissie, de coördinatoren van de facultaire onderzoekszwaartepunten en vertegenwoordigers van de negen interuniversitaire onderzoeksscholen waarin de faculteit participeert. Ook een vertegenwoordiger van de aan de faculteit verbonden postdocs en promovendi woont de vergaderingen bij. Het overlegplatform speelt een rol bij de toetsing van beleidsvoornemens en biedt tevens de gelegenheid aan alle betrokkenen elkaar over en weer te informeren over de organisatie van het onderzoek.
De vier facultaire onderzoekszwaartepunten zijn:

 • De architectuur van het menselijk taalvermogen.

 • The Interplay of Religion, Politics and Culture: Channels of Mediation and the Public Square, 1200-2000

 • Waarden en normen in literatuur, kunst en nieuwe media

 • Transformatie van stad en land: Stad - landrelaties in vergelijkend perspectiefDe Faculteit der Letteren participeert in de volgende onderzoekscholen: LOT, OSL, Mediëvistiek, Kunstgeschiedenis, Posthumus Instituut, Huizinga Instituut, ARCHON, CNWS en OIKOS.

1.2.8Commissies


De faculteit kent een aantal commissies die het faculteitsbestuur adviseren en/of eigen werkzaamheden en bevoegdheden hebben. In veel commissies zitten studentleden; in beginsel is elke student van een opleiding benoembaar in een commissie van die opleiding.
Opleidingscommissie en examencommissies

Voor de student zijn vooral van belang de opleidingscommissie en de examencommissie.


Opleidingscommissie

Volgens de wet heeft iedere opleiding (bachelor- en masteropleiding, en oude doctoraalopleiding) een opleidingscommissie (oc). Deze adviseert afdelingshoofd, onderwijsdirecteur en faculteitsbestuur over zaken die betrekking hebben op het onderwijs, waaronder de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In de oc is het aantal docenten en studenten gelijk. De oc stelt jaarlijks de conceptonderwijsprogramma’s op, beoordeelt de OER en draagt na afloop zorg voor een evaluatie.

De actuele samenstelling van de opleidingscommissie is te vinden op de site: http://www.let.vu.nl/Organisatie.

De opleidingscommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. Op het ogenblik beraadt het faculteitsbestuur zich op een structuur voor de opleidingscommissies waarbinnen de beoogde samenwerking op afdelingsniveau optimaal tot haar recht komt.


Examencommissie

Volgens de wet stelt het faculteitsbestuur voor elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken bij tentamens en stelt de uitslag van de examens vast. Zij wijst examinatoren aan en kan aan hen richtlijnen geven m.b.t. de beoordeling van tentamens. Deze zijn vastgelegd in de Nadere Regels voor de Examens (NRvE). De opleidingscommissie raadpleegt de examencommissie alvorens het faculteitsbestuur te adviseren over de OER.

De actuele samenstelling van de examencommissie is te vinden op de site: http://www.let.vu.nl/Organisatie.

De examencommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur.


Overige facultaire commissies

Stuurgroep Informatisering en Systeembeheer

De Stuurgroep Informatisering en Systeembeheer adviseert het faculteitsbestuur over het beleid op het gebied van de informatisering van onderwijs, onderzoek en administratie, met betrekking tot de omvang van de benodigde personele en materiële ondersteuning op dit gebied, formuleert een concept voor een facultair informatiseringsbeleidsplan en zorgt voor de jaarlijkse bijstelling van dit plan.


Communicatiecommissie

De Commissie Voorlichting adviseert het faculteitsbestuur over voorlichtingsactiviteiten en -materialen. Zij neemt initiatieven voor, coördineert en organiseert de voorlichtingsactiviteiten, zowel van de VU als geheel als van de faculteit, ontwikkelt facultair voorlichtingsmateriaal en adviseert over het gebruik. Voorts stelt zij een voorlichtingsplan op en stelt dit jaarlijks bij.


Commissie Internationalisering (CIA)

De taak van de commissie is het bestuur en de opleidingen te informeren en te adviseren over de beleidsvorming met betrekking tot de internationalisering van het onderwijs. Voorts heeft de commissie tot taak (voorstellen te ontwikkelen voor) de coördinatie van de uitvoering van goedgekeurde plannen.


Facultaire Bibliotheekcommissie

De FBC wordt benoemd door het faculteitsbestuur. De bibliothecaris draagt één of meer medewerkers van de bibliotheek voor als adviserende leden. De commissie fungeert als een gebruikersplatform waar bibliotheekgebruikers en bibliotheekvertegenwoordigers elkaar informeren en met elkaar overleggen over zaken van wederzijds belang. Afspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen UBVU en de faculteit. Voorts adviseert de FBC het faculteitsbestuur en, via het faculteitsbestuur, de bibliothecaris over alle zaken die de documentaire informatievoorziening ten behoeve van het facultaire onderwijs en onderzoek betreffen.


Commissie voor de Toelating

De commissie voor de toelating behandelt verzoeken van personen van 21 jaar of ouder die willen gaan studeren maar geen diploma bezitten dat toelating verleent tot een opleiding binnen de Faculteit der Letteren. Men kan worden toegelaten na het afleggen van een toelatingsexamen, het colloquium doctum. Informatie over het colloquium doctum is te verkrijgen bij de Centrale Studentenbalie in de hal van het Hoofdgebouw van de VU.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina