Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina21/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28

8.7Master ICT en vertalen, Tweede jaar


Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

511690

ICT & Vertalen: Eindtraject 3, afstudeeropdracht

15

1 en 2


9Examenonderdelen

9.1Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba)


naam

CIW/Ned: Document design

code

505103

docenten

dr. M.T. Pit; drs. M.G. Onrust

studiepunten

10

contacturen

56 (56 hoorcollege)

 

en werkcollege

periode

4 en 5

doel

De cursus wil de deelnemers vertrouwd maken met recente literatuur over de verantwoording van keuzes ten aanzien van inhoud, structuur, stijl en vormgeving van informatieve, instructieve en persuasieve teksten.

inhoud

Deze cursus behandelt het ontwerp van teksten die tot doelen hebben lezers te informeren (krantenteksten, niet-sturende voorlichting), overtuigen (advertenties, direct mail) of te instrueren (gebruiksaanwijzingen, handleidingen). Daarover zijn allerlei adviezen voorhanden, afkomstig van ervaringsdeskundigen. In hoeverre snijden die adviezen hout? Om daarachter te komen worden in deze cursus sociaal-psychologische modellen van tekstbegrip en overtuiging behandeld. De aandacht ligt daarbij op de rol van tekstkenmerken.

literatuur

 • H. Hoeken (1998), Het ontwerp van overtuigende teksten. Bussum: Coutinho

 • A. Maes, N. Ummelen & H. Hoeken (1996), Instructieve teksten. Analyse, ontwerp en evaluatie. Bussum: Coutinho

 • Reader

toetsing

Tentamen I, tentamen II, presentaties, werkstuk

doelgroep

Verplicht voor 2e jaars studenten CIW; verplicht voor 3e jaars studenten Nederlands met de specialisatie taalbeheersing

blackboard

Ja

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvakken

500013 : Let alg: Taalgebruikstheorie
505104 : Ned taalbeh: Tekst- en gespreksanalyse
naam

CIW: Communicatie in kunst en maatschappij

code

500358

coördinator

dr. M.H. Hietbrink

docenten

prof.dr. J.C. Kennedy; dr. D.M. Oostdijk; dr. M.H. Hietbrink

studiepunten

10

contacturen

28 (28 college)

periode

1 en 2

doel

De studenten vertrouwd maken met een drietal benaderingen van een maatschappelijk verschijnsel, en wel vanuit een communicatief, een historisch en een literatuurwetenschappelijk gezichtspunt.

inhoud

In de perioden 1 en 2 geeft ieder van de betrokken docenten vanuit zijn eigen vakgebied een aantal colleges over het thema dat centraal staat in deze cursus: propaganda. In periode 3 presenteren de deelnemende studenten tijdens een Symposium de resultaten van hun onderzoek over een onderwerp op een van de drie terreinen.

werkwijze

Periode 1 en 2: hoor- en discussiecollege, 2 uur per week. Periode 3: individuele werkzaamheid en vier begeleidingsgesprekken

literatuur

Reader

toetsing

Perioden 1 en 2 worden in december afgesloten met een schriftelijk tentamen. Periode 3 wordt afgesloten met een mondelinge presentatie en werkstuk. Het eindcijfer is het gemiddelde van het tentamen en het werkstuk.

doelgroep

Verplicht voor 3e jaars studenten CIW met als specialisatie Cultuur & Communicatie; het vak is ook toegankelijk als minor

blackboard

Ja

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

CIW: Fonetiek en fonologie

code

511703

docent

vacature

studiepunten

5

contacturen

21 (21 hoorcollege)

 

en werkgroepen

periode

4

doel

Kennis van de auditief-articularische fonetiek; kennis van de segmentele en suprasegmentele fonologie van het Engels (NRP: Non-Regional Pronunciation). Kennis van belangrijke Engelse accenten.

inhoud

De cursus biedt een behandeling van de articularische fonetiek. Verder komen, naast woordaccent, ritmische en paralinguistische aspecten van de taal, met name, communicatieve aspecten van intonatie aan de orde. Tevens een inleiding tot de fonologie van  het Engels: het foneemsysteem van NRP, de structuur van de lettergreep, fonotactische en assimilatie regels en vergelijking van NRP met andere belangrijke Engelse accenten. Ten slotte analyse van en oefening in uitspraak en intonatie, alsmede oefening in de fonemische transcriptie, mede aan de hand van op tape aangeboden materiaal.

literatuur

 • Collins, B.& I. Mees (2003). Practical Phonetics and Phonology: A resource book for students. London and New York: Routledge

 • Syllabus te koop bij de Helpdesk Letteren, kamer 10A-12 en twee cassettes

 • Wells, J.C. (1997, 10e druk). Longman Pronunciation Dictionary. London: Longman

 • Crystal, D. (2002, laatste druk). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell

toetsing

Schriftelijk tentamen (gedeeltelijk in het talenpracticum)

doelgroep

1e jaars studenten Engels; open voor studenten van andere opleidingen

opmerkingen

 • Studenten moeten in de mogelijkheid voorzien zelf audio- en videomateriaal op te kunnen nemen en te beluisteren/bekijken.

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

505004 : T&C: Academische vaardigheden A t/m C
naam

CIW: Franse taal in toepassing

code

505106

docent

dr. M.H. Hietbrink

studiepunten

5

contacturen

28 (28 hoorcollege)

 

en werkcollege

periode

4 en 5

doel

Studenten in staat stellen hun kennis van en vaardigheid in het Frans adequaat toe te passen bij het vertalen in het Nederlands

inhoud

Het vertalen van divers soorten teksten (brieven, advertenties, journalistieke teksten) komt aan de orde bij de praktische vertaalcolleges. De meer theoretische colleges zijn gewijd aan verschillen tussen het Frans en het Nederlands op het terrein van de algemene tekstconventies (Waarin verschillen Franstalige brieven, advertenties en journalistieke teksten van hun Nederlandse tegenhangers?) zowel aan de belangrijkste grammaticale en discursieve verschillen tussen het Frans en het Nederlands.

werkwijze

De cursus wordt in periode 6 afgesloten met een symposium van één dag over het redigeren ("editen") van vertalingen.

literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

toetsing

Schriftelijk tentamen na periode 5 en deelname aan symposium

doelgroep

3e jaars studenten CIW met hoofdvak Frans; andere belangstellenden

blackboard

Ja

opmerkingen

 • Minor met het CIW-college Vertaaltheorie (505107)

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvakken

514015 : Fra: Taalvaardigheid 2, grammatica en vertalen 1a
514016 : Fra: Taalvaardigheid 3, grammatica en vertalen 1b
naam

CIW: Inleiding informatiewetenschap

code

542001

docent

drs. B.F. Stuyvenberg

studiepunten

5

contacturen

14 (14 werkcollege)

periode

1

doel

Studenten bekend te maken met diverse theoretische en praktische aspecten van het omgaan met gedigitaliseerde informatie.

inhoud

Nooit eerder kon de mens over zoveel informatie beschikken als tegenwoordig, als gevolg van het ontstaan van massamedia (met name het World Wide Web dat eerdere vormen van media integreert en er interactiviteit aan toevoegt) en de ontwikkelingen in de informatietechnologie. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de maatschappij; er wordt gesproken van een informatierevolutie, een informatiemaatschappij, een Global Information Infrastructure en in toenemende mate van information overload. In deze cursus zal aandacht worden besteed aan deze ontwikkelingen en meer in het bijzonder aan de opslag, structurering, ontsluiting, analyse en retrieval (het op systematische wijze vinden) van digitale informatie.

literatuur

Syllabus Inleiding Informatiewetenschap

toetsing

Tentamen

doelgroep

1e jaars studenten CIW

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

CIW: Interculturele communicatie in organisaties

code

500359

docent

vacature

studiepunten

10

contacturen

56 (56 werkcollege)

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

CIW: Scriptie (Ba)

code

505451

docent

Diverse docenten

studiepunten

10

periode

4 en 5
naam

CIW: Taalvaardheid 1, spreken en schrijven

code

511704

docent

vacature

studiepunten

5

contacturen

24 (24 college)

periode

5

doel

Spreken: Voor het onderdeel Uitspraak: (a) het ontwikkelen van near-nativeness in uitspraak en intonatie en (b) het verkrijgen van kennis van verschillende Engelse accenten.

Voor het onderdeel Fluency: het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van mondelinge interactie en presentatie, overeenkomstig de bovengrens van niveau B2 van het self-assessment grid en van de qualitative aspects of spoken language use (beide van het CEFR).Schrijven: Het verkrijgen van basisvaardigheden op het gebied van het schrijven van formele, argumentatieve teksten, overeenkomstig niveau B2 van het self-assessment grid van het CEFR en overeenkomstig niveau B2 voor de kenmerken range, accuracy en coherence van de qualitative aspects of spoken language use, vertaald naar schriftelijk taalgebruik (ook van het CEFR).

inhoud

Spreken: Voor Uitspraak: intensieve oefening in uitspraak en intonatie, met speciale aandacht voor aspecten die communicatie nadelig kunnen beïnvloeden. Analyse van de uitspraak van native speakers van het Engels en van non-native speakers. Oefening in fonemische transcriptie. Bij dit alles wordt gebruik gemaakt van actueel tekstmateriaal, audio- en video-opnames.

Voor Fluency: oefening in een aantal deelvaardigheden, o.a. information exchange, putting a case (e.g. in a debate), goal-oriented cooperation, interviewing, en addressing audiences. Hierbij wordt gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat; dit betreft met name woorden die gebruikt kunnen worden in genoemde activiteiten.Schrijven: Er wordt een inleiding gegeven tot het schrijven van o.a. een essay. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de aard van het geschreven Engels en de belangrijkste verschillen met de gesproken taal, de structuur van de zin, de alinea en de tekst, de noties coherentie en prominentie, de interpunctie en de relatie tussen grammatica en de tekststructuur. Er worden een aantal opdrachten uitgevoerd op het gebied van taalvaardigheden met behulp van informatiebronnen en andere toepassingen die via de Taalworkbench Engels beschikbaar zijn.

werkwijze

Voor spreken: werkcolleges, in kleine groepen; voor schrijven: hoorcollege, werkcolleges, ICT-practicum, en tutorials  nabespreking en zo nodig herschrijven van essays in periode 6

literatuur

Voor Spreken:

 • Syllabus te koop bij de Helpdesk, kamer 10A-12

 • Collins, B.& I. Mees (2003). Practical Phonetics and Phonology: A resource book for students. London and New York: Routledge

Voor Schrijven:

 • Hannay, M.& J.L. Mackenzie (2002). Effective Writing in English. Bussum: Coutinho. 2e druk

toetsing

Spreken: continual assessment; take-home opdracht; schrijven: een aantal kleine (schrijf)opdrachten, plus een essay van 1.000 woorden, in te leveren niet later dan de woensdag van week 8 in periode 5. Voor beide onderdelen met ten minste een zes behaald worden. Het eindcijfer bedraagt het gemiddelde van de twee onderdelen.

doelgroep

1e jaars studenten CIW en naar keuze voor studenten buiten de opleidingen CIW en Engels

blackboard

Ja

opmerkingen

 • Studenten moeten in de mogelijkheid voorzien zelf audio- en videomateriaal op te kunnen nemen en te beluisteren/bekijken

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvakken

505004 : T&C: Academische vaardigheden A t/m C
511703 : CIW: Fonetiek en fonologie
511020 : Eng: Fonetiek en fonologie
naam

CIW: Van manuscript tot internet

code

532001

coördinator

prof.dr. W.P.M.S. Spooren

docenten

prof.dr. W.P.M.S. Spooren; dr. J. van Eijnatten; dr. T.S.J.G. Bogels

studiepunten

10

contacturen

28 (28 hoorcollege)

periode

1 en 2

doel

De studenten verwerven inzicht in de wijze waarop de komst van nieuwe media door de eeuwen heen invloed heeft gehad op het verloop van communicatieprocessen. De student is in staat de huidige veranderingen in het communicatieproces als gevolg van de komst van nieuwe media als computer in een historisch(e) context te plaatsen.

inhoud

In dit onderdeel maakt de student kennis met de belangrijkste culturele ontwikkelingen op het gebied van communicatie en informatie, vanaf (de uitvinding) van de drukkunst. Onderwerpen als de overgang van mondelinge naar geschreven vormen van massacommunicatie c.q. broadsides, vlugschriften en kranten, de ontwikkeling van radio en televisie, en de implicaties van de tegenwoordige informatiecultuur zullen aan de orde komen.

werkwijze

2 uur hoorcollege per week gedurende twee periodes

literatuur

N. Baron (2001). Alphabet to email. London etc: Routledge ISBN 0 415 1868 62

toetsing

De cursus wordt afgesloten met twee deeltentamens (na periode 1 en na periode 2; elk 30 procent) en een werkstuk (40 procent). Geen van de deelcijfers mag lager zijn dan 5

doelgroep

Verplicht voor 1e jaars studenten CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

 • Een excursie in januari maakt deel uit van de afsluiting van het vak 

 • Inschrijven verplicht via TIS


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina