Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina23/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
naam

Dui: Vertalen 2

code

508026

docent

dr. M.L.M.J. Vliegen

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

 

en instructiecollege

periode

5

doel

Beheersing van de moderne Duitse grammatica in praktijk en theorie

inhoud

Dieper ingaan op specifieke grammaticale thema's; het zich eigen maken van complexe grammaticale structuren door toegepaste oefeningen; de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse grammatica worden in contrastief perspectief behandeld, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van vertaaloefeningen

literatuur

A.P. ten Cate/H.G. Lodder/A. Kootte, Deutsche Grammatik, Coutinho, ISBN 90 6283 082 X CIP

toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van periode 5

doelgroep

1e jaars studenten Duits en 2e jaars studenten CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

voorkennisvak

508017 : Dui: Taalvaardigheid 1
naam

Dui: Vocabulaire

code

508023

docent

dr. M.L.M.J. Vliegen

studiepunten

5

contacturen

1 (1 college)

periode

1 en 2

doel

Uitbreiding van de woordenschat

inhoud

2.000 items basis woordenschat

literatuur

J. Schneider, Neuer Deutscher Wortschatz, Groningen: Wolters-Noordhoff, ISBN 90 0178 8041

toetsing

Schriftelijk aan het einde van periode 2

doelgroep

1e jaars studenten Duits en 2e jaars studenten CIW

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

Dui: Woord en zin

code

508021

docent

dr. M.L.M.J. Vliegen

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

4

doel

Dit college beoogt enerzijds bewust te maken met alle facetten van lexicale kennis, anderzijds een attitude te ontwikkelen met betrekking tot de verwerving van deze kennis; dit college beoogt kennis van en inzicht in de beginselen van de zinsbouw van het Duits bij studenten aan te brengen

inhoud

Het onderdeel Lexicon valt in twee delen uiteen. Het ene deel vormt het bestuderen van de syllabus Studiehandboek Lexvaardigheid, het andere een aantal door de student(e) zelf te vervaardigen uitwerkingen van de begrippen in het studiehandboek van Lexvaardigheid. Dit laatste dient met behulp van de computer te gebeuren. Hiervoor is ook elke week een begeleidingsuur ingeroosterd; daarnaast zul je herhaaldelijk gebruik moeten maken van woordenboeken als Langenscheidt's Wörterbuch DaF (bij voorkeur) en Duden Universalwörterbuch (bibliotheek) en de Van Dale vertaalwoordenboeken. Deze zijn in de bibliotheek te vinden. Inleiding in de traditionele ontleding van het Duits.

literatuur

 • M.Hannay/M.Vliegen/T.Greidanus, Van woorden weten, 2004 Bussum, Coutinho ISBN 90 6283 4140

 • J. van Megen, Syntax der deutschen Gegenwartssprache, ISBN 90 5750 0736, uitg. Tandem Felix, Nijmegen

toetsing

Werkstuk, tentamen

doelgroep

1e jaars studenten Duits, CIW

opmerkingen
naam

Eng kv letterk: Fictie en film

code

510523

docent

dr. D.M. Oostdijk

studiepunten

10

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

1 en 2

doel

Het analyseren van belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen fictie en film. Door het vergelijken van verschillende soorten fictie (klassieke roman, modernistische roman en autobiografie) met films die daarop gebaseerd zijn, wordt getracht de bepalende en eigen kenmerken van de twee media vast te stellen. Er wordt verwacht dat de studenten een kritisch en theoretisch inzicht verwerven in hoe fictie en film betekenis overdragen.

inhoud

De eerste twee weken zullen besteed worden aan een theoretisch en narratologisch raamwerk, gevolgd door seminars waarin of een boek of een film centraal staat. Studenten worden geacht de boeken en films vooraf bestudeerd te hebben. De films kunnen in het AVC (Hoofdgebouw, begane grond) bekeken worden.

literatuur

 • Timothy Corrigan, A Short Guide to Writing About Film, 3rd/4th edition (Longman, 1998)

 • Michael Cunningham, The Hours (Picador, 2002)

 • James Dickey, Deliverance (Delta, 1994)

 • Henry James, The Portrait of a Lady (Penguin, 1986)

 • Virginia Woolf, Mrs. Dalloway (Penguin, 1996)

 • The Autobiography of Malcolm X, (as told to Alex Haley) (Ballantine, 1993)

toetsing

Presentaties, twee essays (2.500 woorden en 4.000 woorden), schriftelijk tentamen

entreevoorwaarden

Studenten moeten het onderdeel Drama 1 hebben gevolgd.

doelgroep

3e jaars studenten CIW en Literatuurwetenschap

opmerkingen

 • Gezien het feit dat het vak bestaat uit werkcolleges, worden er maximaal twintig studenten toegelaten

 • Inschrijven verplicht via TISVU
naam

Eng: Advanced Language Skills

code

511128

coördinator

prof.dr. M. Hannay

docenten

vacature (mondelinge presentatie); prof.dr. M. Hannay (vertalen, redigeren); drs. P.E. Springer; Gastdocenten

studiepunten

10

contacturen

56 (56 werkcollege)

 

Deels in het computerlab

periode

4, 5 en 6

doel

(a) Vaardigheid in het vertalen en redigeren van niet-literaire teksten van diverse aard; (b) Vaardigheid in het gebruiken van diverse elektronische informatiebronnen om taalproblemen op te lossen; (c)Vaardigheid in het geven van een mondelinge presentatie over complexe wetenschappelijke materie; (d) Ontwikkeling van tekstvaardigheden die in de beroepspraktijk een centrale rol spelen, zoals ondertitelen, tolken, vertalen en technisch schrijven; (e) Inzicht in de aard van vertaal- en redactieprocessen vanuit theoretisch perspectief; (f) Inzicht in de verschillende communicatieprocessen van de taalberoepspraktijk; (g) Inzicht in het verband tussen theorie en praktijk; (h) Inzicht in taalgerichte beroepsmogelijkheden voor taalstudenten; (i) Inzicht in de eigen mogelijkheden in loopbaanverband; (j) Vaardigheid in het voorbereiden van het sollicitatieproces.

inhoud

De cursus heeft vier componenten: (a) vertalen en redigeren, (b) schrijven en vertalen in de beroepspraktijk, (c) beroepsoriëntatie, en (d) mondelinge presentatie.

(a) Vertalen en redigeren: Een reeks opdrachten om de algemene vertaal- en redigeervaardigheid te ontwikkelen, met daarnaast aandacht voor het vertaalproces vanuit zowel theoretisch als commercieel perspectief. (b) Schrijven en vertalen in de beroepspraktijk: Opdrachten uit de beroepspraktijk, medebegeleid door gastdocenten (bv. tolken, technische schrijvers, ondertitelaars en vertalers). (c) Beroepsoriëntatie: Aandacht voor zelfanalyse, de arbeidsmarkt en het sollicitatieproces, met een afsluitende forum bestaande uit alumni die in diverse taalberoepen actief zijn. (d) Mondelinge presentatie: Talige en niet-talige aspecten van het presenteren: houding mimiek, intonatie, volume en snelheid waarmee gesproken wordt, contact met het publiek, presentatie van visuele data, discourse management.literatuur

Artikelen beschikbaar via de cursussite

toetsing

Een dossier bestaande uit een reeks opdrachten, inclusief een mondelinge presentatie; het eindcijfer is een gemiddelde van alle deelcijfers; het cijfer voor de mondelinge presentatie moet voldoende zijn

doelgroep

3e jaars studenten Engels en CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

511118 : Eng: Schrijven en vertalen
naam

Eng: Global English

code

511122

docent

dr. M.S. Schmid

studiepunten

5

contacturen

28 (28 college)

periode

4 en 5

doel

Inzicht verkrijgen in de problematiek van het Engels als wereldtaal. Begrip voor de talige mechanismen die bij taalcontact een rol spelen en voor de ontwikkeling van contactvariëteiten als pidgins en creolentalen. Het kunnen signaleren en beschrijven van een aantal internationale varianten van het Engels die afwijken van het standaard Brits of Amerikaans Engels, en de gevolgen die deze variatie heeft voor de communicatie tussen sprekers van het Engels die deze taal al of niet als moedertaal gebruiken.

inhoud

Behandeling van de wereldwijde verspreiding van het Engels, met aandacht voor de uitwerkingen hiervan op de taalsystemen van zowel het Engels als de talen waarmee het in contact komt. Beschrijvingen van verschillende varianten van het Engels en hun ontstaansgeschiedenis, alsmede de gangbare theorieën t.a.v. talige communicatie tussen mensen van verschillende nationaliteiten bij het gebruik van Engels, met aandacht voor de problemen die zich bij interculturele communicatie voor kunnen doen.

werkwijze

Hoor- en werkcollege met opdrachten, 2 uur per week

literatuur

Syllabus

toetsing

Actieve deelname; uitvoeren van opdrachten, werkstuk (2.000 woorden) in periode 6

doelgroep

2e jaars studenten Engels, studenten CIW, uitwisselingsstudenten

blackboard

Ja

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

Eng: Keuzeblok interactie, taal in toepassing 1

code

511526

docent

vacature

studiepunten

10

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

1 en 2

doel

Doel van deze cursus is om inzicht te verkrijgen in de verschillende aspecten die een rol kunnen spelen in de overeenkomsten en verschillen tussen het gebruik van het Engels en het Nederlands in diverse communicatiesituaties.

inhoud

De cursus zal gedetailleerd ingaan op diverse conventies voor het gebruik van het Engels en daarbij regelmatig het contrast zoeken met het Nederlands. Vanuit een genremodel zullen taalvormen, -functies en variëteiten worden geanalyseerd in hun relatie tot tekst en conversatiestructuren. Voorbeelden van verschillende genres zullen op de colleges worden geanalyseerd. Daarbij zullen algemeen veronderstelde attitudes over communicatieve omgang met betrekking tot beleefdheid, gemeendheid, e.d. regelmatig worden ingezet als een verklaringskader.

literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

toetsing

Presentaties en een essay (3.000 woorden)

doelgroep

3e jaars studenten Engels en CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvakken

511114 : Eng: Taalkundige tekstanalyse 2 (of)
511131 : CIW: Taalkundige tekstanalyse 2
naam

Eng: Leergrammatica en lexis

code

511019

coördinator

vacature

docenten

vacature; dr. H. Aertsen; drs. L.M. Tavecchio

studiepunten

5

contacturen

28 (28 college)

periode

1 en 2

doel

Leergrammatica: Inzicht verkrijgen in de belangrijkste aspecten en de valkuilen van de Engelse grammatica; het niet meer maken van de ergste grammaticale fouten

Lexis: Inzicht verkrijgen in het belang van het lexicon bij het bestuderen en leren van de Engelse taal; inzicht verkrijgen in de aard van lexicale kennis; de belangrijkste 'resources' leren kennen bij het oplossen van lexicale problemen

inhoud

Leergrammatica: Een praktische inleiding tot aspecten van de grammatica van het hedendaags Engels, met bijzondere aandacht voor de belangrijkste verschillen tussen het Nederlands en het Engels.

Lexis: Een serie hoorcolleges met de volgende onderwerpen: (a) inleiding: het mentale lexicon, lexis en grammatica, lexicale kennis, en lexicale vaardigheden; (b) meerwoordige lexicale eenheden en collocaties; (c) de structuur en het gebruiken van lexicale informatiebronnen; (d) vormaspecten van Engelse woorden, inclusief vormverandering en variatie; (e) betekenisaspecten, inclusief problemen van vertaalequivalentie en van lexicale stijl; (f) grammaticale aspecten, inclusief grammaticale verandering; en (g) kenmerken van het Engelse woordenschat.


werkwijze

Hoorcollege en werkcollege; bij leergrammatica veel oefeningen

literatuur

 • Leergrammatica: Mackenzie, J.L. (2002). Principles and pitfalls of English grammar. Bussum: Coutinho. Second edition

 • Lexis: Hannay, M., D.T. Greidanus & M. Vliegen (2004). Van woorden weten. Inleiding lexicale kennis en vaardigheden voor taalstudenten. Bussum: Coutinho

toetsing

Schriftelijk tentamen leerprogrammatica, einde periode 1; schriftelijk tentamen lexis, einde periode 2; het eindcijfer is een gemiddelde van de twee deelcijfers

doelgroep

1e jaars studenten Engels en CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

Inschrijving verplicht via TIS
naam

Eng: Schrijven en vertalen

code

511118

docent

vacature

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

4 en 5

doel

Schrijven: Het uitbreiden van het vermogen complexe ideeën op heldere en coherentiebevorderderende wijze te fromuleren, overeenkomstig niveau C1 van het self-assessment grid van het CEFR en overeenkomstig niveau C1 voor de kenmerken range, accuracy en coherence van de qualitative aspects of spoken language use, vertaald naar schriftelijk taalgebruik (ook van het CEFR); het vermogen om een bondige en samenhangende beschouwing te geven van de literatuur over een onderwerp uit de (socio)linguïstiek

Vertalen: Verkrijgen van inzicht in verschillen tussen het Nederlands en het Engels in hun gebruik van grammaticale structuren voor de opbouw van een coherente en idiomatische tekst; verwerven van een functionele vertaalvaardigheid.

inhoud

Schrijven: De cursus biedt (a) training in het herschrijven van vaak voorkomende coherentiefouten met behulp van het programma CoEdit; (b) oefening in het produceren van 'wetenschappelijke' teksten; (c) training in het  verwijzen: wanneer moet je naar andere teksten verwijzen en hoe doe je dat; (d) behandeling van de Departmental Style Guide

Vertalen: (a) Inleiding in de vertaalvaardigheid aan de hand van een overzicht van het vertaalproces en een bespreking van verschillende vertaalstrategieën; (b) vertaaloefeningen aan de hand van een aantal belangrijke omzettingspatronen Nederlands-Engels (zogenaamde 'translation shifts'); (c) behandeling van een aantal teksten ter vertaling

literatuur

 • Hannay, M. & J.L. Mackenzie (2002). Effective Writing in English. Bussum. Couthinho

 • Materiaal beschikbaar via Blackboard

toetsing

Schrijven: een serie kleine schrijfopdrachten; een essay van ongeveer 1.200 woorden, in te leveren niet later dan de woensdag van week 8 van periode 6 (50 procent van het cijfer)

Vertalen: een tentamen van 2 uur aan het einde van periode 5 (50 procent van het cijfer); het tentamen wordt via de computer afgenomen

doelgroep

2e jaars studenten Engels, 2e jaars studenten CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

 • Er wordt gebruik gemaakt van het programma CoEdit en van diverse electronische woordenboeken. Informatie over alle programma's is te vinden bij de Taalworkbench Engels (zie homepage van de opleiding Engels).

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvakken

512002 : MTC: Academische vaardigheden A t/m C (of 505004 T&C: Academische vaardigheden A t/m C)
511009 : Eng: Werken met Engels 1
511011 : Eng: Werken met Engels 2


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina