Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina24/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
naam

Eng: Taalkundige tekstanalyse 2

code

511114

docent

vacature

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

1 en 2

doel

Het verwerven van inzicht in de belangrijkste noties die gangbaar zijn in de taalkundige analyse van gesproken en geschreven teksten; ontwikkeling van vaardigheid om deze noties toe te passen in de analyse van uiteenlopende Engelstalige teksten

inhoud

Studenten leren een aantal verschillende soorten tekststructuren van elkaar onderscheiden en op linguïstische wijze analyseren. Aan bod komen onder meer woordkeus, grammatica, communicatieve handelingen, relationele en referentiële coherentie, en context.

werkwijze

Voor elk van de colleges zal theoretisch materiaal moeten worden gelezen, en teksten moeten worden geanalyseerd, die via Blackboard beschikbaar wordt gesteld. Op de colleges zelf zal de theorie worden toegelicht en de toepassing worden besproken.

literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

toetsing

Schriftelijk tentamen

doelgroep

2e jaars studenten Engels en CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

Fil: Schijn en werkelijkheid

code

544117

docent

dr. M.F. Willemsen

studiepunten

5

contacturen

34 (6 werkcollege, 28 hoorcollege)

periode

2

doel

Het algemene doel van de wijsgerige vorming in de letterenfaculteit is om studenten:

(1) kennis te laten maken met hoofdfiguren en kernthema's uit de geschiedenis van de filosofie; (2) inzicht te geven in filosofische problemen die zich voordoen in de studiegebieden die in de Faculteit der Letteren worden behartigd; (3) bewust te maken van levensbeschouwelijke perspectieven of basale overtuigingen die bij het bedrijven van wetenschap meespelen.

De specifieke doelen van de collegereeks Schijn en werkelijkheid zijn:

kennismaking met enkele belangrijke figuren en stromingen uit de westerse filosofie; inzicht in de thematiek van schijn en werkelijkheid.inhoud

In de geschiedenis van de (westerse) filosofie, van Plato tot en met het postmoderne denken, is de thematiek van schijn en werkelijkheid voortdurend aan de orde. Wat is echt? Wat is blijvend? Wat is waarheid? In de collegereeks worden denkers behandeld die op deze vraag invloedrijke antwoorden hebben gegeven: o.a. Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, Lyotard.

In het licht van de vraag naar schijn en werkelijkheid kunnen diverse andere vragen worden gesteld: Wat is betrouwbare kennis? Wat is de bijdrage van taal als het gaat om kennis? Hoe verhouden taal en werkelijkheid zich tot elkaar? Welke rol speelt de verbeelding als het gaat om kennis? Wat hebben kunstwerken ons te zeggen over de werkelijkheid? Hoe kan fictie (romankunst, filmkunst) ons zicht geven op de werkelijkheid?Deze vragen worden behandeld in de hoorcolleges. In de werkgroepen krijgen enkele denkers extra aandacht (met name Plato en Nietzsche) en worden de hoofdvragen uit de hoorcolleges verder uitgediept.

literatuur

Reader Schijn en werkelijkheid

toetsing

Enkele korte essays (in samenhang met de werkcolleges); schiftelijk tentamen

doelgroep

Verplicht voor 2e jaars studenten Frans, GLTC, Nederlands, Engels, Duits, CIW, Literatuurwetenschap en Taalwetenschap; keuze voor Geschiedenis

blackboard

Ja

opmerkingen

 • Aanwezigheidsplicht bij de werkcolleges

 • Bij deze cursus wordt intensief gebruikgemaakt van blackboard

 • Deze cursus valt in grote lijnen samen met de cursus Geschiedenis van de filosofie/filosofie van taal en tekst (544112) zoals gegeven in het cursusjaar 2004-2005 maar verschilt radicaal van de filosofiecursussen die in de jaren daarvoor werden gedoceerd. Studenten die de cursus vóór 2004 hebben gevolgd en alsnog willen afronden dienen contact op te nemen met de docent

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Fra: Letterkunde, cultuurgeschiedenis 2

code

513116

docent

drs. J.F. van der Meulen

studiepunten

5

contacturen

28 (28 hoorcollege)

 

en werkcollege

periode

4

doel

Globaal overzicht verschaffen van de belangrijkste cultuurhistorische ontwikkelingen in de Franse geschiedenis van de Middeleeuwen tot en met de zeventiende eeuw. Bewustwording van filosofische, culturele en maatschappelijke dilemma's en een kritische attitude ontwikkelen vanuit vakwetenschappelijke waarden en zelfreflectie.

inhoud

Iedere bijeenkomst begint met een inleidend college waarin het historisch kader voor de opeenvolgende periode wordt geschetst, met aandacht voor belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen op politiek, religieus en filosofisch gebied. In aansluiting hierop zullen we in het 2e college-uur ingaan op toonaangevende ontwikkelingen op cultureel gebied (met name beeldende kunst en muziek), steeds in nauwe samenhang met de contemporaine literatuur. Alternerend ene jaar Middeleeuwen tot en met de zeventiende eeuw (2005-2006); andere jaar achttiende en negentiende eeuw.

literatuur

 • Ghislaine Cotentin-Rey, Les Grandes Etapes de la civilisation française, Paris, Bordas, 1991 (kopie bij de studentenbalie)

 • Jean Mathiex, Histoire de France, Paris, Hachette, Collection Outils (laatste editie)

 • Aanvullende stof zal tijdens de colleges worden opgegeven/uitgereikt

toetsing

Schriftelijk tentamen na afloop van periode. Daarnaast moet een voldoende gehaald zijn voor het leesverslag naar aanleiding van de verplichte leeslijst voor het eerste semester, in te leveren aan het eind van de zelfstudieperiode in juni bij de docente Cultuurgeschiedenis. Het tentamenresultaat van de laatste cursus op het gebied van de Franse letterkunde van ieder semester wordt pas verwerkt nadat is voldaan aan de eis m.b.t. het leesverslag.

entreevoorwaarden

Een goede passieve kennis van het Frans

doelgroep

2e jaars studenten Frans; 3e jaars studenten CIW met kernvak Frans; belangstellenden met een goede passieve kennis van het Frans

opmerkingen

 • De collegestof wordt alternerend aangeboden: in 2004-2005 kwamen de achttiende en negentiende eeuw aan de orde; in 2005-2006 zijn de Middeleeuwen tot en met de zeventiende eeuw aan bod

 • Op basis van de hieronderstaande leeslijst schrijft de student een informatief en opiniërend leesverslag in correct Frans gesteld van drie à vijf pagina's:

Jaar 2, periode 1;

 • Balzac, Eugénie Grandet, Folio

 • Flaubert, Madame Bovary, Folio

 • Baudelaire, Les Fleurs du mal, coll. Poésie/Gallimard

 • Robbe-Grillet, La Jalousie, Editions de Minuit

 • Marivaux, Le Jeu de l´amour et du hasard

Jaar 2, periode 2;

 • Poésie du XVIe siècle, uit: Pompidou, Anthologie de la poésie française, Livre de Poche

 • Diderot, Jacques le Fataliste

 • Maupassant, Boule de suif

 • Mauriac, Thérèse Desqueyroux

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Fra: Letterkunde, genre-analyse 2

code

513007

docent

dr. M.J.E. van Tooren

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

5

doel

De student inzicht geven in de kenmerken van de Franse roman. De student wordt geacht aan het eind van het college de belangrijkste genrekenmerken te kunnen herkennen en benoemen en te beschikken over een terminologie voor de analyse van verhalende teksten.

inhoud

Tijdens dit college worden de voornaamste genrekenmerken onderzocht van romans en romanfragmenten uit belangrijke periodes van de Franse literatuurgeschiedenis. Tevens worden deze teksten geanalyseerd aan de hand van begrippen die in het handboek uiteengezet worden en die door de studenten van tevoren bestudeerd moeten zijn om hiermee zelfstandig en interactief individuele werken te kunnen bespreken.

werkwijze

Tijdens de colleges zullen systematisch verschillende kenmerken van het genre worden besproken en onderzocht in de aangegeven teksten. Aan de orde komen onderwerpen als de verschillende soorten vertellers, focalisatie, verteltijd en vertelde tijd, beschrijvingen van de personages en de plaats van handeling, functie van titel, begin en einde van een tekst, intertekstualiteit. De student bereidt het college voor door de bijbehorende passages uit het handboek te bestuderen en toe te passen op de teksten en tekstfragmenten. Op college dient hij deze analyse toe te kunnen lichten.

literatuur

 • Jean Milly, Poétique des textes, Paris, Nathan, 2001 (2e édition)

 • de romans van de leesverslagen uit jaar 1 en 2

toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van periode 5 en leesverslag naar aanleiding van de verplichte leeslijst voor het 2e semester, in te leveren aan het eind van de zelfstudieperiode in juni bij de docent Genre-analyse. Het tentamenresultaat van de laatste cursus op het gebied van de Franse letterkunde van ieder semester wordt pas verwerkt door de leesverslagcoördinator nadat voldaan is aan de eis met betrekking tot het leesverslag. De behandelde collegestof maakt deel uit van de kennis die op het tentamen zal worden getoetst.

entreevoorwaarden

Het 1e jaars onderdeel Genre-analyse

doelgroep

2e jaars studenten Frans; 3e jaars studenten CIW; bijvakkers met een redelijke passieve kennis van het Frans

opmerkingen

 • Op basis van de hieronderstaande leeslijst schrijft de student een informatief en opiniërend leesverslag in correct Frans gesteld van drie à vijf pagina's:

Jaar 2, periode 4:

 • Montaigne, Essais (extraits), Univers des Lettres, Bordas

 • La Bruyère, Les Caractères (extraits), Univers des Lettres, Bordas

 • Montesquieu, Lettres persanes

 • Marivaux, Le Jeu de l'amour et du hasard

 • Poésie romantique et symboliste, uit Pompidou, Anthologie de la poésie française, Livre de Poche

Jaar 2, periode 5:

 • Molière, Tartuffe, Nouveaux Classiques Larousse

 • Stendhal, Le Rouge et le noir

 • Zola, L'Assommoir

 • Houellebecq, Extension du domaine de la lutte

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Fra: Letterkunde, nieuwere letterkunde 1

code

513006

docent

dr. S.A.S. Varga Van Kibed-Bertho

studiepunten

5

contacturen

28 (28 hoorcollege)

 

en werkcollege

periode

2

doel

Globaal overzicht verschaffen van de Franse letterkunde vanaf de negentiende eeuw tot heden. Bekendheid met de analytische middelen die een interactieve alsmede een zelfstandige kritische houding mogelijk maken.

inhoud

Bespreking van de voornaamste stromingen en voorbereidende behandeling van enkele belangrijke literaire werken.

literatuur

 • A. Kibédi Varga, S. Bertho, Mots et merveilles, une histoire de la littérature française, Meulenhoff Educatief

 • R. van der Linden, Mots et Merveilles, Werkboek, Meulenhoff Educatief

 • Jean Mathiex, Histoire de France, Hachette, Collection Outils

toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van periode 2 en leesverslag naar aanleiding van de verplichte leeslijst voor het eerste semester, in te leveren voor aanvang van het tweede semester bij de docent nieuwere letterkunde.

Het tentamenresultaat van de laatste cursus op het gebied van de Franse letterkunde van ieder semester wordt pas verwerkt door de leesverslag-coördinator nadat voldaan is aan de eis m.b.t. het leesverslag. De behandelde collegestof maakt deel uit van de kennis die op het tentamen zal worden getoetst.doelgroep

1e jaars studenten Frans en Literatuurwetenschap, 3e jaars studenten CIW; belangstellenden met een redelijke passieve kennis van het Frans

opmerkingen

 • Op basis van de hieronderstaande leeslijst schrijft de student een informatief en opiniërend leesverslag in correct Frans gesteld van drie à vijf pagina's

Jaar 1, periode 1

 • Chanson de Roland, Livre de Poche, Coll. Lettres Gothiques

 • Tristan et Iseut, Livre de Poche, Coll. Lettres Gothiques

 • Rabelais, Gargantua, Seuil, Coll. Points

 • Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves

Jaar 1, periode 2

 • Prévost, Manon Lescaut

 • Balzac, Eugénie Grandet

 • Sartre, Huis clos

 • Gide, L'Immoraliste

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Fra: Letterkunde, oudere letterkunde 1

code

513005

docent

drs. J.F. van der Meulen

studiepunten

5

contacturen

28 (28 hoorcollege)

 

en werkcollege

periode

1

doel

Globaal historisch overzicht verschaffen van de Franse letterkunde van de Middeleeuwen tot en met de achttiende eeuw. Bekendheid met de analytische middelen die een interactieve alsmede een zelfstandige houding mogelijk maken.

inhoud

Bespreking van de voornaamste stromingen, auteurs en literaire werken, alsmede analyse en interpretatie van enkele belangrijke literaire werken uit de behandelde perioden.

literatuur

 • S. Bertho, A. Kibédi Varga, Mots et Merveilles, une histoire de la littérature française, Meulenhoff Educatief

 • R. van der Linden, Mots et Merveilles, Werkboek, Meulenhoff Educatief

 • Jean Mathiex, Histoire de France, Paris, Hachette, Collection Outils (laatste editie)

toetsing

Schriftelijk tentamen en leesverslag naar aanleiding van de verplichte leeslijst voor het 1e semester, in te leveren vóór aanvang van het 2e semester bij de docent Nieuwere letterkunde. De behandelde collegestof maakt deel uit van de kennis die op het tentamen zal worden getoetst.

entreevoorwaarden

Een redelijke passieve kennis van het Frans

doelgroep

1e jaars studenten Frans, 3e jaars studenten CIW; belangstellenden met een redelijke passieve kennis van het Frans

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

Fra: Specialisatie taalkunde, pragmatiek 3

code

514134

docent

dr. D.M.F. Torck

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

2

doel

Inzicht krijgen in de verschillen tussen gesproken en geschreven Frans: vaardigheden ontwikkelen in het analyseren van discourse

inhoud

Het bestuderen van een aantal artikelen over aspecten van gesproken en geschreven discourse (vorm en functie): cohesie, coherentie, thema-ontwikkeling, ethos van spreker/schrijver, discourse markeerders. Het analyseren van gesproken en geschreven discourse.

literatuur

Reader

toetsing

Voldoende voor drie opdrachten; een van de drie opdrachten kan uitgebreid worden tot een werkstuk als onderdeel van de bachelorscriptie

doelgroep

Studenten Frans; 3e jaars studenten CIW

opmerkingen

 • Aanwezigheid verplicht en actieve participatie

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

514014 : Fra: Taalkunde, pragmatiek 1


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina