Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina25/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
naam

Fra: Taalvaardigheid, grammatica en vertalen 1

code

514017

docenten

prof.dr. W.L.M. Wetzels; dr. D.M.F. Torck

studiepunten

5

contacturen

28 (28 college)

periode

4

doel

Het leren van de Franse grammatica en het kunnen toepassen van de belangrijkste regels daarvan. De studenten leren hun grammaticale en lexicale kennis van het Frans toe te passen en uit te breiden bij het vertalen van Nederlandse teksten in het Frans.

inhoud

Behandeling van de Franse grammatica en uitleg van de belangrijkste regels; toepassing ervan in oefeningen.

Van een aantal dossiers uit Vice Versa worden vertalingen gemaakt van Nederlandse teksten en de daarbij behorende lexicale en grammaticale oefeningen. We beperken ons daarbij tot de stof van het eerste niveau.werkwijze

Hoor- en werkcollege; het college vertalen wordt gegeven in een ICT-zaal, waar de elektronische versies van, onder meer, Le Petit Robert en de Van Dale vertaalwoordenboeken beschikbaar zijn.

literatuur

Grammatica:

 • Frans, Grammatica in het kort, Intertaal, Amsterdam, 1999

 • B. Vlugter, P. Sleeman en E. Verheugd, Grammaire Plus, 3e druk, Coutinho, Bussum, 2003

 • La Conjugaison pour tous, Paris, Hatier, 1997

Vertalen: verplicht:

 • Bakker, F., Chr. Chatot, M. Engelberts, T. de Wolf (2003), Vice Versa. Schriftelijke taalverwerving Frans voor gevorderden, Bussum, Coutinho

 • Borggreve, R. & Van der Molen, W. (laatste druk), Nieuwe praktische wenken bij de studie van de Franse taal, Groningen, Wolters Noordhoff

Vertalen: sterk aanbevolen:

toetsing

Toets Grammatica en toets Vertalen aan het einde van periode 4. Beide toetsen moeten voldoende zijn.

entreevoorwaarden

Frans VWO-6 niveau

doelgroep

1e jaars studenten Frans en 1e jaars studenten CIW

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

Fra: Taalvaardigheid, grammatica en vertalen 2

code

514140

docent

dr. M.J.E. van Tooren

studiepunten

5

contacturen

14 (14 hoorcollege)

 

en werkcollege

periode

2

doel

Consolidatie en verdieping van de kennis van de Franse grammatica. De studenten leren hun grammaticale en lexicale kennis van het Frans toe te passen en uit te breiden bij het vertalen van Nederlandse teksten in het Frans.

inhoud

Voortgaande behandeling van de Franse grammatica en bespreking van de belangrijkste regels aan de hand van de vertalingen en andere oefeningen uit enkele dossiers uit Vice Versa.

literatuur

 • B. Vlugter, P. Sleeman en E. Verheugd, Grammaire Plus, 3e druk, Coutinho, Bussum, 2003

 • F. Bakker, Chr. Chatot, M. Engelberts, T. de Wolf, Vice Versa, 2e druk, Coutinho, Bussum, 2003

 • R. Borggreve en W. van der Molen, Nieuwe praktische wenken bij de studie van de Franse taal, Groningen, Wolters Noordhoff, laatste druk

Sterk aanbevolen:

 • Van Dale woordenboek Nederlands-Frans

 • Van Dale woordenboek Frans-Nederlands

 • Le Petit Robert

toetsing

Schriftelijk tentamen grammatica en een dossier waarin de student de besproken vertalingen van grammaticaal commentaar voorziet

doelgroep

2e jaars studenten Frans en CIW

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvakken

514015 : Fra: Taalvaardigheid 2, grammatica en vertalen 1a
514016 : Fra: Taalvaardigheid 3, grammatica en vertalen 1bnaam

Fra: Taalvaardigheid, mondeling 1

code

514009

docent

dr. D.M.F. Torck

studiepunten

5

contacturen

56 (56 werkcollege)

periode

1 en 2

doel

Luistervaardigheid. De student moet een globaal begrip hebben van het gehoorde (einde periode 1) en 70 procent van een opgenomen tekst (radio/televisie) correct kunnen transcriberen (dictee) (einde periode 2).

Fonetiek. De student heeft kennis genomen van de belangrijkste contrastieve klankeigenschappen van het Frans en is zich bewust geworden van zijn/haar eventuele uitspraakproblemen in het Frans.

Le Français contemporain (FRANCO). De student is vertrouwd met het volk van het land waarvan hij de taal en literatuur gaat bestuderen, de verschillende culturele contexten die hun invloed laten gelden en de eigen relatie hiertoe.

Spreekvaardigheid. De student is in staat een kort exposé te houden en een gesprek te voeren over (Frankrijkkunde) onderwerpen. De student beheerst het betreffende vocabulaire, is in staat simpele zinnen grammaticaal correct te formuleren en maakt geen uitspraakfouten die de communicatie ernstig belemmeren.inhoud

Luister-, spreek- en uitspraakoefeningen op basis van audiovisueel materiaal rond Frankrijkkunde thema's; individueel samenstellen van een dossier Franco

werkwijze

Verplichte aanwezigheid en participatie; ook zelfstudie met behulp van audiovisueel materiaal

literatuur

 • Reader

 • Frans, Grammatica in het kort, Intertaal, Amsterdam, 1999

toetsing

Luistervaardigheid en fonetiek: na periode 1, fonetische transcriptie (factor 1); na periode 2, luistertoets (twee à drie fragmenten van Franse radio/televisie worden getranscribeerd (factor 3). Dossier Franco moet ingeleverd worden vóór 15 januari 2006 (week 3 van zelfstudie periode). De toetsing van de spreekvaardigheid (kort exposé van 10 minuten over een aspect van Dossier Franco, gevolgd door gesprek met twee docenten) vindt plaats in de herkansingsweek eind januari.

entreevoorwaarden

Frans op VWO-6 (of soortgelijk) niveau

doelgroep

1e jaars studenten Frans en CIW met Frans als vreemde taal, als onderdeel van minor

opmerkingen

 • Maximaal aantal studenten per groep: 18

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Fra: Taalvaardigheid, mondeling 3

code

514127

docent

dr. D.M.F. Torck

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

1

doel

Het ontwikkelen van 'discourse' technieken en strategieën en het leren argumenteren in de mondelinge interactie

inhoud

Het analyseren van (Franse) interviews en debatten, het bestuderen van verschillende technieken die daarbij gebruikt worden.

a) Het deelnemen aan een aantal debatten (op video opgenomen) en het analyseren ervan.b) Het maken van een interactief interview met een Frans sprekend persoon.

werkwijze

Verplichte aanwezigheid en actieve participatie

literatuur

Syllabus en reader

toetsing

Geen tentamen; Continuë beoordeling: het eindcijfer is gebaseerd op de behaalde cijfers voor de onderdelen a en b (beide factor 1)

doelgroep

3e jaars studenten Frans; 3e jaars studenten CIW, andere studenten na overleg met de docent

opmerkingen

 • Maximaal aantal studenten per groep: 18

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

514126 : Fra: Taalvaardigheid, mondeling en schriftelijk 2
naam

Fra: Taalvaardigheid, mondeling en schriftelijk 2

code

514126

docent

dr. S.A.S. Varga Van Kibed-Bertho

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

1

doel

Het ontwikkelen van een correcte en doelmatige spreek- en luistervaardigheid. Het uitbreiden van de kennis van het land en het volk. Het leren herkennen en erkennen van contextuele implicaties en nuanceverschillen. De studenten leren een werkstuk/dossier te schrijven in het Frans. Alle aspecten van het schrijfproces komen op dit college aan de orde.

inhoud

Oefenen in verschillende mondelinge taalhandelingen als vertellen, beschrijven, samenvatten van informatie, exposés houden; het schrijven van een werkstuk/dossier over een onderwerp betreffende het hedendaagse Frankrijk (France contemporaine)

literatuur

Syllabus

toetsing

Exposé en werkstuk/dossier (France contemporaine)

doelgroep

2e jaars studenten Frans en 2e jaars studenten CIW

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvakken

514009 : Fra: Taalvaardigheid, mondeling 1
514011 : Fra: Taalvaardigheid, schriftelijk 1
naam

Fra: Taalvaardigheid, schriftelijk 1

code

514011

docent

drs. J.F. van der Meulen

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

5

doel

De studenten leren verschillende typen korte teksten te schrijven in het Frans. Omdat hiervoor een goede vaardigheid in het Frans vereist is, zal de nodige aandacht worden geschonken aan de beheersing van de woordenschat van het Frans en de Franse grammatica.

inhoud

De studenten leren samenvattingen te maken, een brief met bijbehorend curriculum vitae en een ingezonden brief te schrijven. Ter uitbreiding van de woordkennis bestuderen de studenten zelfstandig Le mot qu'il faut.

literatuur

 • Syllabus Schrijven I

 • T. Greidanus, C. de Kok, e.a., Le mot qu'il faut, deel 1, Groningen: Wolters-Noordhoff, 53e druk

toetsing

Beoordeling geschiedt op basis van een aantal schrijfopdrachten (voor alles moet minimaal een zes behaald zijn) en een vocabulairetoets.

Let op: het eerste deel van de vocabulairetoets vindt plaats aan het eind van periode 3, dus voor aanvang van de colleges. Het tweede deel van deze toets wordt afgenomen aan het eind van periode 5.

entreevoorwaarden

Frans VWO-6 niveau

doelgroep

1e jaars studenten Frans en CIW met Frans als moderne vreemde taal; ook belangstellenden met voldoende kennis van het Frans (indien voldoende plaats)

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

Ital: Letterkunde van de 20e eeuw

code

526123

docent

drs. A.H.A. van Leeuwen-Janus

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

4 en 5

doel

Kennis maken met stromingen en Italiaanse auteurs uit de twintigste eeuw

inhoud

Aan de hand van teksten van Italiaanse auteurs wordt een overzicht gegeven van de Italiaanse letterkunde van de twintigste eeuw. Over de gelezen literaire teksten -meestal zullen het korte verhalen zijn- wordt in het Italiaans gediscussieerd. De teksten worden geplaatst in een literaire en historische context en ze worden bekeken op verteltechnische aspecten. De reeks colleges bevat een aantal malen een sessie met een film.

literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

toetsing

Werkstuk en schriftelijk tentamen eind periode 5

doelgroep

2e jaars studenten CIW (in overleg met de studiebegeleider), andere studenten Letteren

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

526121 : Ital: Basiscursus II, taalvaardigheid 2
naam

Ital: Società Italiana

code

526124

docent

drs. A.H.A. van Leeuwen-Janus

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

4 en 5

doel

Komen tot een discussie in het Italiaans over actuele zaken op basis van de gelezen teksten.

inhoud

Aan de hand van recente journalistieke teksten worden culturele, historische, politieke en sociale aspecten van het hedendaagse Italië belicht.

literatuur

Teksten worden op college uitgedeeld

toetsing

Werkstuk en mondeling tentamen einde periode 2

doelgroep

2e jaars studenten CIW en andere studenten Letteren

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TISVU

voorkennisvak

526120 : Ital: Basiscursus I, taalvaardigheid 1
naam

Ital: Speciaal onderwerp

code

526129

lecturer

drs. A.H.A. van Leeuwen-Janus

studiepunten

5

periode

1 en 2

doelgroep

3e jaars studenten CIW

opmerkingen

Informatie over de inhoud van dit vak is te verkrijgen bij de docent
naam

Ital: Taalvaardigheid 3

code

526122

docent

drs. A.H.A. van Leeuwen-Janus

studiepunten

5

contacturen

56 (56 werkcollege)

periode

1 en 2

doel

Het verder uitbreiden van de actieve kennis van de taal

inhoud

Door middel van schrijfopdrachten wordt de actieve kennis van de taal vergroot. Er wordt aandacht besteed aan een systematische uitbreiding van de woordenschat en idioom. Elke student houdt minimaal één presentatie. Er wordt elke week gewerkt met authentiek luistermateriaal.

literatuur

Syllabus Tiriamocisu

toetsing

Tussentoets einde periode 1; schriftelijk tentamen einde periode 2; een luistertoets vormt onderdeel van het tentamen

doelgroep

2e jaars studenten CIW; andere studenten Letteren

opmerkingen

 • College 2 x 2 uur per week gedurende 14 weken

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

526121 : Ital: Basiscursus II, taalvaardigheid 2


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina