Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina26/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
naam

Ital: Taalvaardigheid 4

code

526127

docent

drs. A.H.A. van Leeuwen-Janus

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

1 en 2

doel

Tweeledig:

In de eerste plaats het geven van inzicht in karakteristieken van verschillende soorten Italiaanse tekst.In de tweede plaats het brengen van de kennis van het Italiaans naar niveau van CILS 4 (Certificato di Italiano Lingua Straniera).

inhoud

Analyseren van verschillende soorten Italiaanse teksten. Aan de orde zullen bijvoorbeeld komen: wat zijn de typische kenmerken van het Italiaans van de kunst, van de media, de economie, van het zakelijk Italiaans. In verband met de tweede doelstelling wordt gewerkt met examenmateriaal van de CILS-examens van de afgelopen jaren. Die examens bevatten de volgende onderdelen: luistervaardigheid, tekstbegrip, schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid.

literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

toetsing

Schriftelijk en mondeling tentamen einde periode 2

doelgroep

3e jaars studenten CIW; andere studenten Letteren

opmerkingen

voorkennisvak

526122 : Ital: Taalvaardigheid 3
naam

Ital: Vertaling Italiaans-Nederlands

code

526125

docent

drs. A.H.A. van Leeuwen-Janus

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

4 en 5

doel

Het aanleren en trainen van een aantal vertaaltechnische vaardigheden

inhoud

Op basis van een door elk van de deelnemers van te voren ingeleverde vertaling van een Italiaanse tekst wordt getracht tot een goed lopende Nederlandse vertaling te komen. Het college wordt afgesloten met een 'wedstrijd-vertaling'. Dit houdt in dat alle deelnemers onder pseudoniem hun vertaling van een bepaalde tekst inleveren. De deelnemers vormen tevens de jury en op grond van beargumenteerde cijfers komt een winnaar uit de bus.

toetsing

Werkstuk

doelgroep

2e jaars studenten CIW (in overleg met de studiebegeleider), andere studenten Letteren

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

526121 : Ital: Basiscursus II, taalvaardigheid 2
naam

Keuze

code

500505

studiepunten

10

opmerkingen

 • De keuze (totaal 10 stp) kan gemaakt worden uit het aanbod van verschillende opleidingen bij verschillende universiteiten.

 • Studenten ACW kiezen uit het keuze-aanbod Literatuurwetenschap en Letterkunde.

 • Studenten CIW kiezen uit een vak uit een speciaal samengestelde lijst. Deze lijst is te vinden op www.let.vu.nl/bachelor/ciw/informatieVoorStudenten.
naam

Let alg: Methodologie van empirisch onderzoek

code

500410

docent

drs. G. Mulder

studiepunten

5

contacturen

28 (8 werkcollege, 20 hoorcollege)

periode

1

doel

Je kent de principes achter drie hoofdsoorten van empirisch onderzoek (experimenteel, survey en case-study). Je bent in staat verantwoorde keuzes te maken bij het opzetten en uitvoeren van dergelijk onderzoek. Je kunt de kwaliteit van onderzoek van anderen beoordelen. Je kunt de vertaalslag maken van onderzoeksvragen naar getallen. Je kunt getalsmatige informatie in het onderzoek van anderen begrijpen.

inhoud

In de eerste vier hoorcolleges wordt een algemene inleiding gegeven op de kenmerken van empirisch onderzoek. In deze hoorcolleges wordt je een kader aangereikt waarbinnen je de drie hoofdsoorten van empirisch onderzoek (experimenteel onderzoek, survey-onderzoek en case-study) kunt plaatsen. Deze vormen worden in het vijfde, zesde en zevende hoorcollege uitgediept. Bij al deze hoorcolleges vormt het boek de leidraad. Omdat het boek een sociaal-wetenschappelijke invalshoek heeft, worden parallel lopend aan hoorcollege 5,6 en 7 drie werkcolleges gegeven, waarin wordt ingegaan op een taalkundige invulling van elk van de drie onderzoekssoorten. Bij elk onderdeel wordt een casus besproken. Aan de hand van de casus wordt de behandelde theorie toegepast. Parallel lopend aan de eerste drie hoorcolleges wordt een inleiding gegeven in de descriptieve statistiek. Achtereenvolgens komen aan de orde: de visualisering, de aggregatie en de evaluatie van kwantitatieve gegevens.

werkwijze

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van hoorcolleges en werkcolleges.

literatuur

 • 't Hart, H., J. van Dijk, M. de Goede, W. Jansen en J. Teunissen, Onderzoeksmethoden, Amsterdam 1998; Boom 4e druk

 • Bij de werkcolleges wordt gebruik gemaakt van een reader met aanvullende literatuur over onderzoekstechnieken en descriptieve statistiek.

toetsing

Tentamen

entreevoorwaarden

1e jaar (voor 2e jaars studenten) of eerste 2 jaar bachelorprogramma (voor 3e jaars studenten)

doelgroep

Verplicht voor 2e jaars studenten CIW, 3e jaars studenten Nederlands (taalbeheersing en taalkunde); 2e jaars studenten Literatuurwetenschap, Duits, Engels, Frans, Nederlands en Taalwetenschap kiezen dit onderdeel of Let alg: Methodologie moderne talen en culturen (500411)

blackboard

Ja

opmerkingen

 • 2e jaars studenten uit de afdeling Moderne Talen en Culturen (m.u.v. studenten Literatuurwetenschap) kiezen uit de twee methodologie-onderdelen die in het domein worden aangeboden en die op letterkunde resp. taalkunde zijn georiënteerd.

 • Gedurende de cursus kan een bonuspunt worden behaald bij voldoende individuele en groepsmatige participatie.

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Let alg: Taalgebruikstheorie

code

500013

coördinator

prof.dr. T.A.J.M. Janssen

docent

Diverse docenten

studiepunten

5

contacturen

26 (26 college)

periode

4

doel

Door kennis te maken met wetenschappelijke benaderingen van taalgebruik ontwikkel je inzicht in hoe mensen zich talig gedragen. Je leert hoe je je tegenover je eigen taalgebruik en dat van anderen analytisch en kritisch op kunt stellen. Je zult je er daarbij van bewust worden dat waarden en normen voor taalgedrag in je eigen sociale omgeving sterk kunnen verschillen van de waarden en normen in andere maatschappelijke verbanden.

inhoud

Je maakt kennis met opvattingen over en inzichten in taalgebruik. De centrale gedachte is dat taalgebruikers hun taalgebruik - en daardoor hun taal - afstemmen op hun gesprekspartners: taalgebruik komt in interactie tot stand. Het college zal inzicht geven in wat taalgebruikers doen, in de wijze waarop ze handelen en in de vraag waarom ze doen wat ze doen. Je maakt kennis met begrippen die van belang zijn voor verdere studies in de taalkunde en taalbeheersing en voor het onderwijs in de taalvaardigheid. Verder maak je kennis met methodes om taalgebruik te onderzoeken. Daarvoor moet je onder andere gespreksmateriaal verzamelen en een analyse maken van enkele taalgebruiksaspecten.

werkwijze

Er zijn zeven hoorcolleges van twee uur, twee practicumcolleges van ieder twee  uur en vier werkcolleges van twee uur. De practicumcolleges moeten gevolgd worden om de opdrachten voor het werkdossier te kunnen maken.

literatuur

Theo Janssen (ed.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2002

toetsing

Een schriftelijk tentamen in de laatste week van de collegeperiode (1/2 van het cijfer); een individueel werkstukdossier (1/2 van het cijfer). Het dossier bevat een uitwerking van verschillende opdrachten die op de blackboardsite te vinden zijn. Ze kunnen in de collegevrije weken in juni gemaakt worden. Zowel voor het tentamen als voor het werkstukdossier moet een voldoende behaald worden.

doelgroep

Verplicht voor 1e jaars studenten CIW en Nederlands. Naar keuze voor studenten die geïnteresseerd zijn in menselijke communicatie.

blackboard

Ja. Toegang na inschrijving via TIS

opmerkingen

 • Het vak vormt samen met Vlootschouw (505002) of Inleiding Algemene taalwetenschap (500011) een minor.

 • Inschrijven verplicht via TIS. Daarbij geeft iedere student zelf via TIS aan in welke groep hij/zij bij voorkeur ingedeeld wil worden.
naam

Minor

code

500504

studiepunten

10

periode

4 en 5

opmerkingen

 • Onderdelen in te vullen, onder voorafgaande goedkeuring van de examencommissie, naar keuze van de student van 3x 10 stp, waarvan 10 stp gekozen mogen worden uit het aanbod van de opleiding, maar buiten de eigen specialisatie.

 • Een overzicht van het facultaire minoraanbod is te vinden in de paragraaf Facultair minoraanbod. De vakbeschrijvingen zijn te vinden op internet: http://www.studiegids.nl
naam

Ned taalbeh: Tekst- en gespreksanalyse

code

505104

docenten

vacature; drs. M.C.G. Schasfoort

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

 

en responsiecollege

periode

1 en 2

doel

Tekst- en gespreksanalyse Dit vak heeft tot doel de studenten een gereedschapskist aan te reiken om teksten en gesprekken op systematische wijze te kunnen analyseren.

inhoud

Tekstanalyse Tijdens de bijeenkomsten (twee uur per week) wordt in werkcolleges ingegaan op de vragen/opdrachten die door de studenten zijn voorbereid. Die opdrachten gaan over de thema's in het boek: referentiële samenhang, relationele samenhang, globale tekststructuren. Dit onderdeel wordt afgesloten met een deeltoets.

Gespreksanalyse Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de verschillende hoofdstukken van het boek van 'Mazeland'. Daarnaast passen de studenten de theorie toe op een eigen op te nemen gesprek.

werkwijze

Er zijn zeven werkcolleges van twee uur tekstanalyse en zeven werk- en responsiecolleges van twee uur gespreksanalyse.

literatuur

 • G.A. Mazeland (2003). Inleiding in de conversatieanalyse. Bussum: Coutinho.  ISBN 90 6283 290 3

 • T.A. Pander Maat (2002). Tekstanalyse: Wat teksten tot teksten maakt. Bussum: Coutinho. ISBN 90 6283 307 1, EUR 27,50

toetsing

Het onderdeel Tekstanalyse wordt afgesloten met een schriftelijk deeltentamen, dat voor 50 procent het cijfer van het vak Tekst- en gespreksanalyse bepaalt.

Het onderdeel Gespreksanalyse wordt afgesloten met een afsluitend werkstuk en presentatie in periode 3, die 50 procent van het cijfer van het vak Tekst- en gespreksanalyse bepalen.De twee deelcijfers moeten minimaal een vijf zijn.

doelgroep

2e jaars studenten Nederlands en CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

Schema voor de verschillende doelgoepen:

 • Neerlandici: Tekst- en Gespreksanalyse in periode 1

 • CIW-Engels: Tekstanalyse in periode 1, Gespreksanalyse in periode 1

 • CIW-Frans: Tekstanalyse in periode 2, Gespreksanalyse in periode 2

 • CIW-Italiaans: Tekstanalyse in periode 2, Gespreksanalyse in periode 1

 • CIW-Spaans: Tekstanalyse in periode 2, Gespreksanalyse in periode 1

 • CIW-HBO: Tekstanalyse in periode 2, Gespreksanalyse in periode 2

 • Aanwezigheid verplicht

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvakken

500013 : Let alg: Taalgebruikstheorie
505002 : Ned taalbeh: Vlootschouw
naam

Ned taalbeh: Vlootschouw

code

505002

coördinator

drs. M.G. Onrust

docenten

drs. M.C.G. Schasfoort; drs. M.G. Onrust; dr. M.T. Pit

studiepunten

5

contacturen

28 (28 hoorcollege)

 

en werkcollege

periode

5

doel

Kennismaken met de factoren die een rol spelen bij het analyseren en evalueren van de kwaliteit en effectiviteit van teksten en gesprekken; ervaring opdoen met de instrumenten die een taalbeheerser heeft om teksten en gesprekken te optimaliseren, c.q. daarover te adviseren. Inzicht in de vakwetenschappelijke waarden die aan de praktische benadering ten grondslag liggen.

inhoud

Centraal in dit college staan twee casussen, een uit het gebied van de mondelinge taalbeheersing en een uit dat van de schriftelijke taalbeheersing. Deze casussen gebruiken we om ons te verdiepen in de rol van tekst- en gespreksdoelen, genres en de situationele en institutionele context. Wat is de plaats die deze factoren (moeten) innemen bij het evalueren van de effectiviteit van de interactie of de stijl en stuctuur van een tekst of gesprek? De kennis die je op deze manier verwerft pas je vervolgens toe in je analyses van casustekst en -gesprek: welke adviezen zou je kunnen aandragen voor de schrijvers en sprekers, en waarom? Welke ingrepen zou je zelf doen om de tekst en het gesprek effectiever te maken? Welke instrumenten heb je daarvoor? Tenslotte maak je ook kennis met de technieken die er zijn om na te gaan of een tekst inderdaad in de ogen van de 'gebruikers' effectiever is geworden, terwijl je het casusgesprek vergelijkt met een overeenkomstig, 'soepeler' lopend gesprek.

literatuur

 • Onrust, M.G., A.Verhagen en R.E.Doeve, Formuleren. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum, 1993

 • Artikelen

toetsing

Werkstukken en opdrachten: voor het werkstuk is tijd uitgetrokken in de collegevrije periode in juni

doelgroep

1e jaars studenten Nederlands en CIW

blackboard

Ja

opmerkingen

 • Vormt samen met Taalgebruikstheorie (500013) een minor

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

500013 : Let alg: Taalgebruikstheorie
naam

Spa: Basiscursus 1

code

538105

docent

drs. M.B.F. de Bakker

studiepunten

5

contacturen

56 (56 werkcollege)

periode

1, 2, 4 en 5

doel

Verwerven van basiskennis van de Spaanse taal

inhoud

In dit onderdeel wordt een begin gemaakt met de taalverwerving. Gewerkt wordt met een communicatieve cursus waarmee men zich al snel in bepaalde situaties kan redden. Tevens wordt ingegaan op de belangrijkste grammaticale problemen van het Spaans.

literatuur

Caminos 1. Spaans voor beginners; tekstboek en werkboek. Intertaal, Amsterdam/Antwerpen. ISBN 90 5451 065

toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van periode 2 of 5

doelgroep

1e jaars studenten CIW met Spaans als moderne vreemde taal

opmerkingen

 • College 2 x 2 uur per week gedurende 14 weken

 • In periode 1 en 2 voor CIW met Spaans als moderne vreemde taal

 • In periode 4 en 5 als minor voor letterenstudenten

 • Aanwezigheid verplicht

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Spa: Basiscursus 2

code

538106

docenten

drs. P.G. Kingma; drs. M.B.F. de Bakker

studiepunten

5

contacturen

56 (56 werkcollege)

periode

1, 2, 4 en 5

doel

Verwerven en uitbreiden van basiskennis van de Spaanse taal.

inhoud

Dit college is het vervolg op Basiscursus 1; er wordt verder ingegaan op met name het gebruik van de verleden tijden en de kennis van het Spaans wordt bevorderd door oefeningen in lees- en spreekvaardigheid.

literatuur

 • Caminos 1. Spaans voor beginners; tekstboek en werkboek. Intertaal Amsterdam/Antwerpen. ISBN 90 5451 065

 • Caminos 2. Spaans voor gevorderden; teksboek en werkboek. Intertaal Amsterdam/Antwerpen. ISBN 90 5451 0714

toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van periode 2 of 5

doelgroep

2e en 3e jaars studenten Letteren; 1e jaars studenten CIW studenten met Spaans als moderne vreemde taal

opmerkingen

 • College 2 x 2 uur per week gedurende 14 weken

 • In periode 4 en 5 voor CIW met Spaans als moderne vreemde taal

 • Aanwezigheid verplicht

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

538105 : Spa: Basiscursus 1
naam

Spa: Cultura Hispánica

code

538121

docent

drs. M.B.F. de Bakker

studiepunten

5

contacturen

22 (22 werkcollege)

periode

4 en 5

doel

Inzicht in de cultuurgeschiedenis van Latijns-Amerika

inhoud

Cultura Hispánica: Geïllustreerd met videomateriaal behandelt de cursus, op basis van journalistieke en literaire teksten, aspekten van de Latijns-amerikaanse cultuur. Thema's die in de cursus aan bod komen zijn: De Indiaanse erfenis, de Spaanse invloed, de relatie VS-Latijns Amerika, de Mexicaanse Revolutie, de "vuile oorlog" van Argentinië, de Cubaanse Revolutie en de cultuurpolitiek t.a.v. Chili. Belangrijk hierbij is de beeldvorming in de media.

literatuur

Wordt tijdens college uitgereikt

toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van periode 5; herkansing op afspraak (mondeling)

doelgroep

2e jaars studenten CIW met Spaans als moderne vreemde taal

opmerkingen

 • College 1 x 2 uur per week gedurende 12 weken

 • Aanwezigheid verplicht

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

538106 : Spa: Basiscursus 2
naam

Spa: Letterkunde

code

538131

docent

drs. M.B.F. de Bakker

studiepunten

5

contacturen

20 (20 werkcollege)

periode

1 en 2

doel

Letterkunde: De cursus heeft tot doel een historisch overzicht te geven van de ontwikkeling van de literatuur van Latijns-Amerika, met de hoofdstromingen en de belangrijkste auteurs. (Het accent ligt daarbij op de twintigste eeuw). Tijdens de cursus wordt tevens kennis gemaakt met een selectie van gedichten, drie verhalenschrijvers en de roman Honderd jaar eenzaamheid.

literatuur

Wordt tijdens college uitgereikt

toetsing

Schriftelijk tentamen eind periode 2

doelgroep

3e jaars studenten CIW met Spaans als moderne vreemde taal

opmerkingen

 • Aanwezigheid verplicht

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

538119 : Spa: Taalvaardigheid 4
naam

Spa: Spanjekunde

code

538117

docenten

drs. M.B.F. de Bakker; drs. P.G. Kingma

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

4 en 5

doel

Basiskennis en inzicht verwerven op het gebied van de geschiedenis en cultuur van Spanje

inhoud

In deze cursus richten we de aandacht op de belangrijke momenten uit de geschiedenis van Spanje en op aspekten van de hedendaagse samenleving. Aan de hand van artikelen, die op college worden uitgedeeld, worden thema's behandeld als:

De Burgeroorlog; geld, gokken en corruptie; emigratie, immigratie en racisme; man-vrouwrelatie; religie en religiositeit; ETAEr wordt tijdens de colleges ook gebruik gemaakt van videomateriaal.

toetsing

Schriftelijke toets aan het einde van periode 5

doelgroep

1e jaars studenten CIW met Spaans als moderne vreemde taal

opmerkingen

 • Aanwezigheid verplicht

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

538105 : Spa: Basiscursus 1
naam

Spa: Taalvaardigheid 3

code

538115

docent

drs. M.B.F. de Bakker

studiepunten

5

contacturen

56 (56 werkcollege)

periode

1 en 2

doel

Uitbreiding en verdieping van de kennis van de grammatica, woordenschat en idioom, uitbreiding van de spreek- en luistervaardigheid.

inhoud

Deze kennis wordt toegepast bij het vertalen en produceren van zinnen en tekstfragmenten.

literatuur

 • Abanico. Spaans voor gevorderden; tekstboek ISBN 84 87 099 866

 • Reader

toetsing

Schriftelijke toets aan het einde van periode 2

doelgroep

2e jaars studenten CIW met Spaans als moderne vreemde taal

opmerkingen

 • College 2 x 2 uur per week gedurende veertien weken

 • Aanwezigheid verplicht

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

538106 : Spa: Basiscursus 2
naam

Spa: Taalvaardigheid 4

code

538119

docent

drs. P.G. Kingma

studiepunten

5

contacturen

56 (56 werkcollege)

periode

4 en 5

doel

Toepassen van kennis van de Spaanse grammatica op mondelinge taalvaardigheid; presentaties en discussies in het Spaans

inhoud

Uitbreiding van vertaalvaardigheid in en uit het Spaans; samenvatten en zelf opstellen van teksten in het Spaans; uitbreiding van de woordenschat en uitbreiding van de spreekvaardigheid

literatuur

Teksten worden op college uitgereikt

toetsing

Mondeling tentamen aan het einde van periode 5

doelgroep

2e jaars studenten CIW met Spaans als moderne vreemde taal

opmerkingen

 • College 2 x 2 uur per week gedurende 14 weken

 • Aanwezigheid verplicht

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

538115 : Spa: Taalvaardigheid 3
naam

Spa: Taalvaardigheid 5

code

538129

docent

drs. M.B.F. de Bakker

studiepunten

5

contacturen

14 (14 werkcollege)

periode

1 en 2

doel

Het Spaans in verschillende taalgebruikerssituaties nader bekijken ook voor wat betreft stijl en de verworven kennis toepassen bij het spreken van het Spaans.

inhoud

Specifieke soorten Spaans oefenen aan de hand van teksten uit boeken, kranten en tijdschriften door middel van rollenspellen, geleide dialogen en conversatie. Grammaticale onderwerpen uitdiepen; uitbreiding woordenschat en uitdrukkingen; zakenspaans.

literatuur

Wordt tijdens college uitgereikt

toetsing

Mondeling tentamen eind periode 2

doelgroep

3e jaars studenten CIW en overige studenten Letteren

opmerkingen

 • Aanwezigheid verplicht

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

538119 : Spa: Taalvaardigheid 4
naam

Spa: Vertalen

code

538128

docent

drs. M.B.F. de Bakker

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

4 en 5

inhoud

Vertaling Nederlands-Spaans en Spaans-Nederlands van uiteenlopende teksten met als doel de kennis van het Spaans verder uit te breiden. Specifiek houdt dit controle van grammatica in context in, uitbreiding van de vocabulaire, analyse van syntactische patronen en aandacht voor stijlniveaus, die van tekst tot tekst kunnen verschillen. Hiernaast dienen twee boekjes gelezen te worden.

literatuur

Reader en of teksten

toetsing

Schriftelijk tentamen eind periode 5

doelgroep

3e jaars studenten CIW met Spaans als moderne vreemde taal

opmerkingen

 • College 1 x 2 uur per week gedurende zeven weken

 • Aanwezigheid verplicht

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

538119 : Spa: Taalvaardigheid 4
naam

T&C: Academische vaardigheden A t/m C

code

505004

coördinator

drs. M.G. Onrust

studiepunten

5

contacturen

46 (46 college)

periode

1 en 2

doel

Aanleren van de vaardigheden zoeken en beoordelen van wetenschappelijke informatie, mondeling presenteren, schriftelijk presenteren.

inhoud

In elke studie Letteren wordt er van de studenten verwacht dat ze zich datgene, wat er op een vakgebied aan kennis en inzichten aanwezig is, eigen kunnen maken en dat ze daarbij hun weg kunnen vinden in relevante literatuur of relevant beeldmateriaal. Bovendien zullen ze de uitkomsten van hun eigen onderzoek op een voor anderen begrijpelijke en toegankelijke manier moeten kunnen presenteren: in de vorm van een werkstuk, scriptie, een referaat of een presentatie. Tijdens de cursus Academische Vaardigheden zullen de studenten de vaardigheden aan kunnen leren die bij deze verwachtingen en eisen horen. De cursus bestaat uit drie onderdelen, verdeeld over twee periodes. In periode 1 komt het onderdeel Zoeken en beoordelen van wetenschappelijke informatie (5020021) aan de orde, in periode 2 de onderdelen Mondeling Presenteren (5020022) en Schriftelijk Presenteren (5020023). Zie verder de beschrijving per onderdeel.

werkwijze

Hoor-, werk- en instructiecollege

literatuur

 • Reader

 • Werkboek Zoeken en beoordelen van wetenschappelijke informatie

 • Werkboek Presenteren

toetsing

Opdrachten tijdens college; mondelinge presentatie; werkstuk

doelgroep

1e jaars studenten CIW en Taalwetenschap

opmerkingen

 • De studiepunten voor de cursus Academische vaardigheden worden pas na afronding van alle onderdelen toegekend

 • Inschrijven verplicht via TIS

 • Op de AcVa-website (http://www.let.vu.nl/ow/acva) is m.b.v. een aantal checklists na te gaan of je over de vereiste basisvaardigheden beschikt. Daar staat ook hoe je je daarin eventueel kunt bekwamen.
naam

T&C: Acva A, zoeken en beoordelen van wetenschappelijke informatie

code

5050041

coördinator

drs. M.G. Onrust

docent

Diverse docenten

studiepunten

0

contacturen

21 (14 practicum, 7 hoorcollege)

periode

1

doel

Aanleren van vaardigheden op het gebied van het zoeken en beoordelen van wetenschappelijke informatie en het kritisch analyseren van geschreven en niet-geschreven bronnen.

inhoud

In het eerste deel van deze cursus worden de studenten allereerst vertrouwd gemaakt met de inrichting en organisatie van de bibliotheek van de VU (UBVU), en met de conventies rond het beschrijven en opslaan van bibliografische gegevens en van beeldmateriaal. Vervolgens komen allerlei elektronische vormen van informatievergaring aan de orde: on line zoeken in verschillende bibliografische catalogi en het zoeken van wetenschappelijke informatiebronnen op het World Wide Web. Speciale aandacht zal daarbij besteed worden aan het beoordelen van de wetenschappelijke kwaliteit van websites.

In het tweede deel van de cursus maken de studenten kennis met allerlei technieken waarmee redeneringen, argumentaties, interpretaties, e.d. kritisch kunnen worden geanalyseerd. Speciale aandacht zal daarbij worden geschonken aan het kritisch analyseren van diverse soorten beeldmateriaal en aan de rol van illustraties bij de interpretatie van tekst. De deelnemers kunnen zich met behulp van tekst- en beeldmateriaal in de reader en het werkboek steeds oefenen in de analysetechnieken die op het college aan de orde komen.werkwijze

Hoorcolleges; computerpractica en werkcolleges waarin oefeningen worden gemaakt en opdrachten worden uitgevoerd

literatuur

 • Werkboek Zoeken en beoordelen van wetenschappelijke informatie

 • Digitaal materiaal dat beschikbaar wordt gemaakt via Blackboard

toetsing

Beoordelingsopdrachten

entreevoorwaarden

Basisvaardigheden computergebruik (Windows, Word, Internet Explorer, e-mail)

doelgroep

1e jaars studenten CIW en Taalwetenschap

blackboard

Ja

opmerkingen

 • De studiepunten voor de cursus Academische vaardigheden worden pas na afronding van alle onderdelen toegekend

 • Inschrijven verplicht via TIS

 • Op de AcVa-website (http://www.let.vu.nl/ow/acva) is m.b.v. een aantal checklists na te gaan of je over de vereiste basisvaardigheden beschikt. Daar staat ook hoe je je daarin eventueel kunt bekwamen.
naam

T&C: Acva B, mondeling presenteren

code

5050042

coördinator

drs. M.G. Onrust

docenten

drs. M.C.G. Schasfoort; vacature

studiepunten

0

contacturen

14 (14 college)

periode

2

doel

Herkennen en toepassen van vaardigheden die van belang zijn voor het houden van effectieve mondelinge presentaties.

inhoud

Aan de orde komen uiteenlopende aspecten van het mondeling presenteren: de voorbereiding, de vormgeving en de structuur van een mondelinge presentatie, maar ook het omgaan met sprekersangst en met vragen uit het publiek. Daarnaast oefenen de studenten zich in niet-talige apecten van een presentatie, het gebruik van hulpmiddelen, en het geven van feedback. Tijdens het college bereiden de deelnemers stap voor stap een eigen mondelinge presentatie voor, die ze uiteindelijk ook voor de groep over het voetlicht brengen.

werkwijze

Werkcollege

literatuur

Werkboek Presenteren

toetsing

Opdrachten tijdens college; mondelinge presentatie

doelgroep

1e jaars studenten CIW en Taalwetenschap

opmerkingen

 • De studiepunten voor de cursus Academische vaardigheden worden pas na afronding van alle onderdelen toegekend

 • Inschrijven verplicht via TIS

 • Op de AcVa-website (http://www.let.vu.nl/ow/acva) is m.b.v. een aantal checklists na te gaan of je over de vereiste basisvaardigheden beschikt. Daar staat ook hoe je je daarin eventueel kunt bekwamen.
naam

T&C: Acva C, schriftelijk presenteren

code

5050043

coördinator

drs. M.G. Onrust

docenten

dr. M.H. Hietbrink; drs. M.G. Onrust

studiepunten

0

periode

2

doel

Aanleren van vaardigheden op het gebied van schriftelijk presenteren.

inhoud

Aan de hand van praktische oefeningen op college en met behulp van een werkboek komen op dit college alle aspecten van het schrijfproces aan de orde, vanaf het eerste idee tot de laatste tekstrevisie. De deelnemers houden zich bezig met de organisatie van een tekst, principes van tekststructurering en lezersgerichtheid, maar ook met meer algemene zaken als de aanpak van de schrijftaak, handige en minder handige schrijfstrategieën en het omgaan met schrijfblokkades. Bovendien voeren de deelnemers zelf ook een schrijfopdracht uit op basis van aangereikt materiaal. Deze mondt na algemene besprekingen en een individuele bespreking met de docent uit in een werkstuk dat aan het eind van periode twee moet zijn ingeleverd. Waar nodig kunnen de studenten ook nog op eigen gelegenheid de hulp inroepen van COACH , een computerprogramma met extra schrijfvaardigheidsoefeningen.

werkwijze

Hoor- en werkcollege

literatuur

Werkboek Presenteren

toetsing

Opdrachten tijdens college, werkstuk

doelgroep

1e jaars studenten CIW en Taalwetenschap

opmerkingen

 • De studiepunten voor de cursus Academische vaardigheden worden pas na afronding van alle onderdelen toegekend

 • Inschrijven verplicht via TIS

 • Op de AcVa-website (http://www.let.vu.nl/ow/acva) is m.b.v. een aantal checklists na te gaan of je over de vereiste basisvaardigheden beschikt. Daar staat ook hoe je je daarin eventueel kunt bekwamen.
naam

Til/Ned: Publiceren via nieuwe media

code

542735

docenten

drs. B.F. Stuyvenberg; drs. M.G. Onrust

studiepunten

10

contacturen

56 (56 college)

periode

4 en 5

doel

Kennis krijgen van en vaardigheden aanleren m.b.t. diverse aspecten van het publiceren via nieuwe media

inhoud

De zogenaamde nieuwe media, zoals CD-ROM's en het World wide web, lenen zich uitstekend voor algemeen informatieve doeleinden en meer in het bijzonder voor het verspreiden van (populair) wetenschappelijk materiaal op het gebied van de humaniora. Dit komt vooral doordat deze media presentaties en publicaties mogelijk maken in multimediale vorm, waarbij sprake is van een combinatie van tekst, beeld, geluid, video, animaties e.d. Daarnaast kan bij dergelijke publicaties gebruik gemaakt worden van zogenaamde hyperlinks om verschillende verbanden tussen onderdelen ervan tot uitdrukking te brengen waarbij men niet beperkt is tot een lineaire ordening, zoals in een gedrukt boek.

Deze cursus, die gevolgd kan worden als minor, richt zich op de diverse aspecten, zowel technisch als meer inhoudelijk, van het publiceren via nieuwe media. In periode 4 gaat de aandacht specifiek uit naar het ontwerpen en schrijven van digitale documenten. Aan de orde komen zaken als het structureren van informatie in een hypermediale omgeving, de opbouw van een webpagina en het schrijven van 'non-lineaire' teksten ('webstijl'). In periode 5 valt het zwaartepunt van de aandacht op het verkrijgen en bewerken van multimediaal materiaal voor digitale publicatie, effectief ontwerp en de daadwerkelijke realisatie van een multimediale presentatie. Dit houdt in dat deze minor zowel praktische als theoretische componenten bevat.werkwijze

Hoorcollege, werkcollege en computerpracticum. Van de deelnemer wordt veel zelfwerkzaamheid achter de computer verwacht bij het uitwerken van wekelijkse opdrachten.

literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

toetsing

Tentamen en opdrachten

entreevoorwaarden

Basisvaardigheid computergebruik (m.n. windows en bestandsbeheer)

doelgroep

3e jaars studenten CIW en ACW met richting Cultuur Digitale Media, en overige studenten Letteren

opmerkingen

Inschrijven verplicht via TIS
naam

Til: Toetsende statistiek

code

542733

docent

drs. G. Mulder

studiepunten

5

contacturen

42 (14 werkcollege, 28 hoorcollege)

periode

2

doel

Kennis verwerven en toepassen van de basistechnieken voor het kwantificeren en toetsen van verschillen en relaties in onderzoek naar taal, gedrag en communicatie.

inhoud

Behandeling van de fundamenten van de statistische toetsing: getallen en metingen, descriptieve maten, geobserveerde scoreverdelingen, de standaardprocedure van een toetsing. Vervolgens komen de elementaire technieken aan de orde, gericht op de evaluatie van verschillen: de t-toets (voor gepaarde en onafhankelijke steekproeven), de eenweg-variantieanalyse en de chi-kwadraattoets. Twee veelgebruikte non-parametrische toetsen worden ook behandeld: Wilcoxon voor gepaarde steekproeven en Mann-Whitney voor onafhankelijke steekproeven. Daarna ligt de nadruk op de evaluatie van samenhang: de correlatiecoëfficient, lineaire regressie, Cronbach's Alpha en Cohen's Kappa.

werkwijze

Hoor- en werkcollege (2 x 2 uur per week hoorcollege; 2 uur werkcollege in het computerpracticum). Daarnaast bespreken studenten wekelijks in kleine groepjes de collegestof en de bijbehorende literatuur en werken zij (deels gezamenlijk, deels zelfstandig) een aantal oefenopdrachten uit

literatuur

Wordt nader bekend gemaakt (via electronische studiegids)

toetsing

Tentamen: Open-boek tentamen van 5 uur. De helft betreft het handmatig uitvoeren van opdrachten zoals gegeven in het theorieboek; de andere helft betreft het uitvoeren van opdrachten zoals in het oefenboek, met behulp van SPSS. Elk onderdeel telt mee voor 50 procent. Voor elk onderdeel apart moet een voldoende resultaat behaald worden.

doelgroep

2e jaars studenten CIW en Taalwetenschap-TTW; verplicht voor studenten oude stijl CIW, TTW en ACW; masterstudenten CIW, ACW

blackboard

Ja

opmerkingen

 • Gedurende de cursus kan een bonuspunt worden behaald bij voldoende individuele en groepsmatige participatie.

 • Inschrijven verplicht via TIS

voorkennisvak

500410 : Let alg: Methodologie van empirisch onderzoek

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina