Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina6/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   283Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba)

3.1Inleiding


In tegenstelling tot de traditionele opleidingen, waarbij men zich uiteindelijk meestal in één richting specialiseert, is Communicatie- en informatiewetenschappen gericht op een brede, algemene vorming. Dit betekent overigens niet dat je zomaar van alles en nog wat mag doen. De opzet van de studie is aan duidelijke regels gebonden. Deze regels worden hierna beschreven en toegelicht.


3.2Het programma


Het driejarige bachelorprogramma van de opleiding CIW bestaat uit de volgende studieonderdelen:

 • CIW-letteren
  Dit studieonderdeel wordt aangeboden binnen de Faculteit der Letteren en vertegenwoordigt de Letteren invalshoek voor de bestudering van communicatie- en informatieprocessen. De eerste twee jaar is dit gedeelte van de opleiding voor alle CIW-studenten gelijk. In het derde jaar kies je één van de twee integratievakken: Communicatie in Kunst en Maatschappij of Interculturele Communicatie in Bedrijf. Deze integratievakken vormen samen met je keuzevakken en je scriptie uit het derde jaar de specialisatie van de opleiding (totaal 30 studiepunten). In totaal besteed je 75 studiepunten aan de verschillende CIW-letteren onderdelen.

 • Moderne vreemde taal
  Binnen de opleiding CIW neemt de Moderne Vreemde Taal een belangrijke plaats in. Je kunt kiezen uit Engels, Duits, Frans, Italiaans of Spaans. Het accent van de cursussen ligt in de eerste twee jaar van het bachelorprogramma op taalverwerving en in het derde jaar op taal in toepassing. De onderwijslast van dit onderdeel bedraagt in totaal 50 studiepunten. Meer informatie over de vakken is te vinden in het hoofdstuk Examenonderdelen.

 • CIW-Sociale wetenschappen
  Binnen dit studieonderdeel bestudeer je het communicatieproces vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek. Uiteindelijk besteedt cohort 2003 24 studiepunten en cohort vanaf 2004 18 studiepunten aan vakken binnen de Sociale Wetenschappen.

 • Algemene academische vorming
  Dit gedeelte van de studie bestaat uit de onderdelen Academische vaardigheden, Methodologie, Filosofie en Toetsende Statistiek. Deze vakken worden aangeboden in het eerste en tweede jaar van de opleiding en bedragen samen 20 studiepunten.

 

In het derde jaar kiest iedere CIW-student één van de twee integratievakken, welke aansluiten op de verschillende specialisaties van de master CIW. Het integratievak 'Communicatie in Kunst en Maatschappij' sluit aan bij de masterspecialisatie 'Taal, Cultuur en Communicatie', het integratievak 'Interculturele Communicatie' sluit aan bij de masterspecialisatie 'Taal, Organisatie en Communicatie'.

De beschrijving van de onderdelen is te vinden in de vakkendatabase op Internet: www.studiegids.vu.nl.

3.3Facultair onderwijsconcept


De Faculteit der Letteren streeft naar een algemeen onderwijsconcept voor alle bacheloropleidingen. Kenmerkend voor het onderwijsconcept is dat de specifieke vakkennis geplaatst wordt in een breed cultureel en wetenschappelijk perspectief. Om dit concept vorm te geven wordt naast de vakbekwaamheid die binnen de opleiding gestalte krijgt, in elke bacheloropleiding in de letterenfaculteit een aantal vaste elementen aangeboden. In het eerste jaar wordt in alle opleidingen aandacht besteed aan een brede oriëntatie op het vakgebied en aan het aanleren van vaardigheden die specifiek van een letterenacademicus verwacht mogen worden. In het tweede jaar volgen alle letterenstudenten een module Wijsgerige Vorming (Filosofie). In dit jaar en in het derde jaar maken zij ook een individuele keuze uit de minors die voor de verbreding noodzakelijk zijn. In het begin van het tweede jaar wordt er tijd gereserveerd voor de methodologie van het vakgebied en voor verdieping van de eigen vakwetenschappelijke opleiding.

 

Bovendien heeft de Faculteit der Letteren het universitaire concept van Reflectief Onderwijs geïntegreerd in haar programma's. Het algemene doel van dit concept is te streven naar onderwijs dat studenten ertoe brengt zich verantwoord en verantwoordelijk te gedragen niet alleen in het beoefenen van de wetenschap, maar ook in andere beroepen waarbij zij hun kennis en vaardigheden zullen gaan inzetten. Door het gehele opleidingscurriculum heen wordt in verschillende onderdelen systematisch en expliciet aandacht besteed aan dit aspect. 

Naast de verplichte facultaire onderdelen biedt de letterenfaculteit VUurland aan. Minstens twee keer per jaar, in februari en september, wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor stafleden, studenten, alumni en andere belangstellenden, waarop telkens verschillende sprekers van binnen en buiten de Letterenfaculteit hun visie geven op actuele, brandende onderwerpen die met het domein van de Letteren te maken hebben.

 

Academische vaardigheden

In elke letterenstudie wordt er van studenten verwacht dat ze zich de kennis en inzichten op hun vakgebied eigen kunnen maken en dat ze daarbij hun weg kunnen vinden in relevante literatuur of relevant beeldmateriaal. Bovendien zullen ze de uitkomsten van hun eigen onderzoek op een voor anderen begrijpelijke en toegankelijke manier moeten kunnen presenteren, in de vorm van een werkstuk, scriptie, referaat of mondelinge presentatie. Om de vaardigheden aan te leren die bij deze verwachtingen en eisen horen, moeten alle eerstejaars letterenstudenten de cursus Academische Vaardigheden volgen. De cursus bestaat uit drie onderdelen: Zoeken en beoordelen van wetenschappelijke informatie, Mondeling Presenteren en Schriftelijk Presenteren.

 

Wijsgerige Vorming

Om de student kennis en inzicht te geven in, en kritisch te leren staan tegenover de wetenschapsbeoefening zelf, de betekenis van zijn of haar vak voor mens en maatschappij, en de rol van de wetenschapper in de maatschappij volgt de student in het tweede jaar een module Wijsgerige Vorming, Wetenschapsfilosofie (Kennis in context) of Filosofie van Taal en Tekst (Schijn en werkelijkheid), waarin in reflectieve zin op de stof van de opleiding wordt ingegaan.

 

Methodologie

In het begin van het tweede jaar maken studenten expliciet kennis met de methodologie van het gekozen vakgebied in een onderdeel Methodologie. Er worden vijf vakgebieden onderscheiden die ieder een eigen Methodologie-onderdeel hebben ontwikkeld voor afname door meer dan één opleiding. Het onderdeel Methodologie is mede bedoeld als voorbereiding op het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een scriptie.

 

Minors

Om de beoogde verbreding in de bacheloropleiding te kunnen realiseren worden in het tweede semester van het tweede en in het derde jaar talrijke minors aangeboden. De studenten kiest de minormodules buiten de eigen specialisatie en bij voorkeur buiten de opleiding. De te kiezen onderdelen zijn in principe vrij, maar een zekere onderlinge samenhang in het pakket, in de zin van een aanvulling op en verbreding van de specialisatie is zeer gewenst. Ook een stage kan als minor worden gekozen.

NB. De opleiding CIW heeft geen minor, maar een keuzeruimte van 10 stp. in jaar 2.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina