Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006Dovnload 1.11 Mb.
Pagina7/28
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

3.4Toelating


Alleen studenten die al ingeschreven hebben gestaan voor de oude doctoraalopleiding kunnen zich herinschrijven in de doctoraalopleiding. Zij kunnen tot 31 augustus 2007 het doctoraaldiploma behalen. Zij kunnen zich echter ook, na overleg met de studieadviseur van de opleiding, inschrijven in de bacheloropleiding.

3.4.1Toelatingsvoorwaarden tot de bacheloropleiding


Een student wordt toegelaten tot de studie met een VWO-diploma, een getuigschrift van een propedeutisch examen van het WO of de Open Universiteit, een getuigschrift van een doctoraalexamen van het WO of de Open Universiteit, of een einddiploma van het HBO. Ook met een getuigschrift van een propedeutisch examen van het HBO van 1986 of later, of het overgangsbewijs van het eerste naar het tweede jaar, is toelating mogelijk.

3.4.2Colloquium doctum


Voor hen die niet voldoen aan één van de hierboven gestelde eisen bestaat de mogelijkheid, wanneer de leeftijd van 21 jaar of ouder is bereikt, een universitair toelatingsonderzoek (een zogenaamd colloquium doctum) te doen. Informatie hierover is te verkrijgen bij de Centrale Studentenbalie in de hal van het Hoofdgebouw, tel. (020) 598 5018.

3.4.3Opleiding in deeltijd


De opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen kan ook in deeltijd gevolgd worden. De studie duurt (afhankelijk van de tijd die eraan wordt besteed) ongeveer 4,5 jaar. Het programma is qua samenstelling identiek aan de voltijdse opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, maar wordt over een langere studieperiode gespreid. Omdat CIW de colleges bijna allemaal van andere Letterenopleidingen betrekt, is het niet mogelijk een standaardprogramma en -rooster te maken; programma's en roosters worden op individuele basis samengesteld in nauw overleg met de studieadviseur van CIW. Daarbij wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd de colleges op bepaalde dagen van de week te concentreren. Deeltijd studenten dienen minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar te zijn voor colleges. Meer informatie over het studeren in deeltijd is te vinden in de algemene deeltijdbrochure van de VU.

N.B.: De Letterenfaculteit kent geen avondcolleges.

3.4.4Instroom vanuit het HBO


Zie hiervoor de informatie bij de masteropleiding of kijk op de website: www.let.vu.nl/master/naHetHbo.htm

3.5Eindtermen


Algemene eindtermen van een letteren bacheloropleiding

De eindtermen waaraan de letterenstudent bij afsluiting van de bacheloropleiding moet voldoen kunnen in grote lijnen als volgt worden omschreven:

 

Intellectuele basisvaardigheden


 • Logisch kunnen redeneren;

 • Redeneerwijzen in het vakgebied kunnen herkennen;

 • Kunnen reflecteren op eigen denken en doen en daardoor bijsturen;

 • Besef van ethische, normatieve en expressieve denkwijzen in het wetenschappelijk denken, evenals kennis van en inzicht in de waarden en dilemma's die, gegeven het waardenpluralisme in de maatschappij, een rol spelen in het licht van traditie en levensovertuiging;

 • In staat zijn te communiceren over de resultaten van leren en denken met vakgenoten en niet-vakgenoten;

 • Kunnen debatteren over het vakgebied en de plaats van het vakgebied in de maatschappij, verschillende waardenverzamelingen vanuit verschillende perspectieven in discussie kunnen brengen, en op grond van gedegen kennis een eigen standpunt kunnen verdedigen.

 

Onderzoekende houding

 • Het vermogen om verbanden en nieuwe gezichtspunten te ontdekken;

 • Een kritisch oordeel kunnen vormen over eigen conclusies;

 • In staat zijn kennis te herzien, uit te breiden en toe te passen;

 • Een houding van levenslang leren verwerven.

 

Disciplinaire kennis

 • In staat zijn de grondslagen, de structuur en de geschiedenis van het vakgebied te begrijpen en te interpreteren;

 • In staat zijn de wijzen waarop waarheidsvinding en theorievorming in het vakgebied plaatsvinden te begrijpen en toe te passen en een onderzoek binnen de discipline op waarde te schatten;

 • Kennis hebben van en het accuraat kunnen toepassen van analysetechnieken van het vakgebied.

 

Vakoverstijgende vaardigheden

 • Beschikken over een zekere kennis en bepaalde vaardigheden uit andere vakgebieden;

 • Beschikken over een multi-disciplinaire houding en in staat zijn om in een multi-disciplinair team te werken.

 

Eindtermen van de bacheloropleiding CIW

De bachelor CIW • heeft kennis van en inzicht in de verschillende vormen van communicatie en informatie, zowel schriftelijk als mondeling, toegespitst op één van de deelgebieden (Taal, Cultuur & Communicatie; Taal, Organisatie en Communicatie). (1)

 • heeft kennis van en inzicht in de structuur en functie van geschreven en gesproken teksten (in het Nederlands en een moderne vreemde taal) en enig inzicht in hun historische/culturele achtergrond. Heeft inzicht in de rol die traditionele en nieuwe media spelen bij mondelinge en schriftelijke vormen van het communicatieproces. (2)

 • heeft voldoende inzicht in voor de opleiding relevante onderzoekstechnieken om een gefundeerd oordeel uit te spreken over de kwaliteit van de relevante onderzoeksliteratuur en om zelf eenvoudige datasets te analyseren. (3)

 • heeft een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van een moderne vreemde taal. (4)

 • heeft kennis van en inzicht in organisatie-theoretische, sociologische en culturele factoren die het mondelinge en schriftelijke communicatieproces beïnvloeden. (5)

 • heeft voldoende vaardigheid ontwikkeld op het terrein van mondelinge en schriftelijke vormen van het communicatieproces om zich verder te bekwamen voor maatschappelijke functies en/of om de wetenschappelijke vorming op het niveau van de masteropleiding voort te zetten. (6)

 • heeft inzicht in de waarden die aan het wetenschapsproces ten grondslag liggen. (7)

 • legt een kritische instelling en integriteit aan de dag en toont vasthoudendheid en creativiteit. (8)

 • heeft de kennis, vaardigheden en attitude om goed te kunnen functioneren in een maatschappelijke functie waarbij een beroep wordt gedaan op competentie met betrekking tot communicatie- en informatiewetenschappen. (9)

 • heeft het vermogen een duidelijk standpunt in te nemen in een samenleving die gekenmerkt wordt door een communicatieve pluriformiteit. (10)

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina