CompetentieprofielDovnload 23.81 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte23.81 Kb.
COMPETENTIEPROFIEL

DIRECTIE


 1. Kerncompetenties
  1. Durf en zelfvertrouwen


Durven vertrouwen op je eigen kennis en vaardigheden om taken te volbrengen. Hierbij kan je op persoonlijk initiatief handelen en ben je niet bang om ruimte voor jezelf te creëren en je zelfstandig en onafhankelijk op te stellen.
Gedragsindicatoren:


 • Je maakt zelfstandig je werkplanning op

 • Je bent in staat om alleen en zelfstandig je taken uit te voeren

 • Je neemt het initiatief om, naast de vaste taken, ook andere taken uit te voeren (die noodzakelijk zijn binnen je functie)

 • Je delegeert taken rechtstreeks en aan de juiste persoon binnen de organisatie

 • Je ontwikkelt en bestendigt zonder problemen relaties en/of samenwerkingsverbanden binnen en buiten de organisatie

 • Je beweegt je gemakkelijk in een onbekende sociale omgeving, je spreekt mensen aan en je legt contacten

 • Je neemt zonder problemen deel aan vergaderingen, studiedagen, recepties e.d. in functie van netwerking

 • Je maakt op het juiste moment gebruik van je netwerk om doelen te bereiken  1. Inzet en betrokkenheid

Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, correctheid en transparantie. Hierbij stel je hoge eisen aan jezelf en laat je zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie. Je voelt je verbonden met Agora vzw en je spant je in om de doelen te behalen die Agora vzw nastreeft.


Gedragsindicatoren:


 • Je werkt je taken grondig af en je hebt hierbij aandacht voor details

 • Je voelt je sterk verbonden met Agora vzw en werkt mee aan het gemeenschappelijk belang

 • Je doet je werk graag en je wilt een positieve bijdrage leveren aan de organisatie  1. Efficiënt en resultaatgericht werken


Resultaatgericht werken door je actief in te spannen om concrete resultaten en/of doelstellingen te behalen. Hierbij kan je tijd en middelen steeds optimaal inzetten bij het uitvoeren van taken. Je kan je eigen werk structureren door doelstellingen en prioriteiten te bepalen. Ook kan je omgaan met onverwachte situaties, op zoek gaan naar een oplossing en deze implementeren.
Gedragsindicatoren:


 • Je weet wat een opdracht inhoudt en je werkt toe naar een afgewerkt resultaat

 • Je maakt een efficiënte planning op en volgt deze

 • Bij onverwachte situaties reageer je adequaat en ben je flexibel in het aanpassen van de planning

 • Je maakt een realistische inschatting van tijd, capaciteit en middelen

 • Je zorgt voor een tijdige en correcte afhandeling van je eigen administratie
 • Je gaat na of anderen de opgedragen taken hebben uitgevoerd en desnoods lever je kritiek of stel je sancties

 • Je volgt tussentijds projecten en opdrachten op, eventuele afwijkingen signaleer je snel en stuur je bij

 • Je spreekt van tevoren duidelijke mijlpalen en meetpunten af

 • Je creëert voor jezelf en voor anderen inzicht in de gang van zaken  1. Open communicatie en collegialiteit

Op een correcte en respectvolle manier omgaan met elkaar, door: • met elkaar te communiceren over zowel positieve als negatieve zaken, ongeacht het thema of gesprekspartner;

 • het luisteren naar en begrijpen van anderen en je inleven in hun situatie;

 • elkaar te helpen en te ondersteunen en rekening te houden met elkaars behoeften en belangen.

Gedragsindicatoren:


 • Je brengt je eigen ideeën helder en duidelijk over

 • Je communiceert direct naar de persoon in kwestie

 • Je staat open voor anderen, je bent toegankelijk en je maakt tijd om te luisteren

 • In de omgang met collega’s voel je de vrijheid om persoonlijke zaken te vertellen

 • Je hebt een positieve houding en je bent vriendelijk in je contacten  1. Kwaliteitsvol en klantgericht werken

Kwaliteitsvol werken is gericht op het behalen van goede resultaten ten behoeve van de klant en de organisatie.


Gedragsindicatoren:


 • Je toetst continu de resultaten van je eigen werk en gebruikt de uitkomsten voor kwaliteitsverbetering

 • Je kent een hoge prioriteit toe aan afwerking, gebruikersgemak en service

 • Je denkt goed na vooraleer je aan je werk begint of een beslissing neemt

 • Je legt doelgericht contacten en onderhoudt ze

 • Je overtuigt anderen van een bepaald standpunt gericht op het verkrijgen van instemming met bepaalde plannen, ideeën of producten

 • Je hebt impact om tot een win-win situatie te komen en de klant te overtuigen

 • Je hebt een verzorgd voorkomen en je kan je gepast kleden voor verschillende situaties  1. Zelfontwikkeling en aanpassingsvermogen

Beschikken over voldoende zelfkennis om te bepalen op welke terreinen je jezelf kan ontwikkelen en je kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen door jezelf te blijven ontwikkelen. Hierbij sta je ervoor open om nieuwe informatie te vergaren en in je op te nemen en deze effectief toe te passen, in functie van de professionele noden en in het kader van het actief plannen van de eigen groei.

Gedragsindicatoren:


 • Je bent je bewust van de eigen sterke en zwakke kanten

 • Je wilt er alles aan doen om je sterke punten te behouden en je zwakke punten systematisch te verbeteren

 • Je werkt mee bij veranderingen en je stelt je snel in op een nieuwe situatie

 • De kennis die je opbouwt uit vroegere ervaringen kan je toepassen op de werkvloer

 • Je gaat zelf op zoek naar informatie die je kan gebruiken in je werk

 • Je komt zelf met vragen voor opleiding en vorming
 1. Functiespecifieke competenties
  1. Leidinggeven

Op effectieve wijze richting en sturing geven aan je medewerkers en duidelijke taakopdrachten geven in het kader van hun functie. Je medewerkers begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en hen gericht advies geven over hun functioneren.


Gedragsindicatoren: • Je verdeelt verantwoordelijkheden tussen de teamleden en maakt duidelijk wat door wie gedaan moet worden

 • Je deelt verantwoordelijkheden met teamleden en creëert synergie

 • Je organiseert effectieve samenwerking binnen het team

 • Je creëert ‘win-win’-situaties binnen het team

 • Je organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan/moet leveren en er een goed draagvlak ontstaat

 • Je neutraliseert wrijving in het team tijdig en effectief

 • Je geeft de teamleden individueel, opbouwende feedback op het functioneren en de bereikte resultaten

 • Je creëert ontwikkelingsruimte, leersituaties en uitdagingen  1. Ondernemerschap


Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten, ernaar handelen en daarbij risico's durven nemen. Je zet structuren en processen op, je beheert en volgt tijd, kosten, activiteiten en middelen op binnen vooraf vastgestelde kaders. Je bereikt een optimaal resultaat door gebruik te maken van alle beschikbare middelen.
Gedragsindicatoren:


 • Je laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, deze kennis benut je effectief voor je eigen functie en voor de organisatie.

 • Je anticipeert op en onderkent het belang van gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en handelen van politiek/bestuurlijk verantwoordelijken

 • Je kent de trends en ontwikkelingen in het vakgebied, het maatschappelijke veld en het werkveld en de betekenis hiervan voor de organisatie

 • Je realiseert naar buiten toe het gewenste imago

 • Je houdt rekening met de huidige en toekomstige behoeften in het veld

 • Je schat de haalbaarheid van acties en/of besluiten in


V ormingscentrum Agora vzw
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina