Competitiereglement 2015-2016Dovnload 409.7 Kb.
Pagina1/8
Datum17.08.2016
Grootte409.7 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
COMPETITIEREGLEMENT 2015-2016
WAARIN ONDERHAVIGE TEKST HET WOORD SPELER OF SPELERS GEBRUIKT WORDT MOET TEVENS SPEELSTER OF SPEELSTERS GELEZEN WORDEN.

WANNEER INTERNATIONALE SPELREGELS WIJZIGEN, DAN WORDEN DEZE VAN KRACHT NA PUBLICATIE IN WESTVOLLEY EN/OF DE WEBSITE.

EVENTUELE WIJZIGINGEN DOOR HET DECREET VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP INZAKE MEDISCH VERANTWOORDE SPORTBEOEFENING WORDEN VAN KRACHT NA PUBLICATIE IN WESTVOLLEY EN/OF DE WEBSITE.HET DECREET VAN 19-12-2014 VERSCHENEN IN STAATSBLAD VAN 02-02-2015.
Artikel 1: kampioenschappen.
A. ALGEMEEN.
A.1. Het provinciaal kampioenschap wordt ingericht door het Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond vzw (KWVBV vzw). Het wordt betwist volgens de geldende reglementen van het KWVBV vzw en de VVB en in overeenstemming met de internationale spelregels. Eventuele afwijkingen op de internationale spelregels worden verder in dit reglement opgenomen. De inrichting van de provinciale kampioenschappen valt volledig onder de bevoegdheid van de provinciale competitieleiding.
A.2. Bij de inschrijving voor het kampioenschap onderschrijft de club automatisch en volledig de bepalingen vervat in het competitiereglement.
A.3. In alle reeksen is men verplicht in een gehomologeerde sportzaal te spelen, op een gehomologeerd terrein dat volgens de afdeling of voor een hogere afdeling waaronder de wedstrijd ressorteert.

Het codenummer van de gehomologeerde sportzaal kan men vinden in de volleybalkalender.

Het homologatiekaartje moet spontaan worden voorgelegd bij elke wedstrijd aan de scheidsrechter door de thuisploeg.
A.4. Het indelen van een afdeling in reeksen en het samenstellen van deze reeksen wordt aan de bevoegdheid van de verantwoordelijke competitieleiding toevertrouwd.
A.5. De temperatuur in de zaal waar de wedstrijd plaats vindt, mag niet lager zijn dan 10 C.
A.6. Tijdens het verloop van de wedstrijd is het verboden drank te verkopen of mee te nemen in de speel­ruimte, terrein, vrije zone en/of tribunes of staanplaatsen, uitgezonderd drank, voorzien voor de ploegen.

Controle wordt uitgevoerd door leden RvB en PCL en desgevallend door de aangeduide scheidsrechters.


A.7. De inrichting van de wedstrijden door de clubs dient te gebeuren volgens de richtlijnen vervat in de respectievelijke reglementen en betwist volgens de internationale spelregels, behoudens afwijkingen uitdrukkelijk vastgelegd door de Raad van Bestuur.
A.8. In alle wedstrijden, tenzij uitbesteding en anders vermeld, wordt de eerst vermelde club op het wedstrijdblad aanzien als de thuisclub en inrichter die instaat voor het goed verloop van de wedstrijden en alles wat daar mee samengaat.
A.9. Wisselprocedure

Bij de senioren wordt de snelle wissel van kracht, deze wordt door de markeerder aangekondigde met een geluidssignaal.(internationale spelregels editie 2015-2016 artikel 15.10).

De waarschuwingen en sancties bij schending van deze regel blijven derhalve van toepassing.


B. SENIORS

B.1. De provinciale kampioenschappen senioren omvatten in het speelseizoen 2015-2016 volgende afdelingen

- heren * eerste provinciale: 1 reeks

* tweede provinciale: 1 reeks

* derde provinciale: reeksen naargelang inschrijvingen
- dames * eerste provinciale: 1 reeks

* tweede provinciale: 2 reeksen

* derde provinciale: 2 reeksen

* vierde provinciale: reeksen naargelang inschrijvingen


B.2. In de seniorcompetitie is men verplicht met beloften aan te treden.
B.3. Nieuwe clubs mogen gedurende hun eerste competitiejaar ZONDER beloften aantreden.
B.4. Een nieuwe bijkomende ploeg mag het eerste jaar zonder beloften spelen. Dit moet gemeld worden op het inschrijvingsformulier. Een club kan van deze uitzondering maar eenmaal om de drie jaar gebruik maken.
B.5. Een markeerder is verplicht in alle reeksen, hulpmarkeerder is toegelaten. Hulpmarkeerder wordt aange-duid door de bezoekers. Beide dienen aangesloten te zijn bij de VVB.

Ingeval van afwezigheid van een markeerder van de thuisploeg kan de (hulp)markeerder van de

bezoekende ploeg – mits toelating van de scheidsrechter – optreden als markeerder. Zijn aanwezigheid wordt gevraagd bij de toss.
Voor de belofte wedstrijden wordt de korte markering toegestaan.

Wat houdt de korte markering in:

1.Voor de wedstrijd:

– dient de hoofding door de thuisploeg volledig ingevuld te worden.

– de namen, vergunningsnummer, truinummer en code van de spelerslijst dienen door de respectievelijke

ploegen ingeschreven te worden.

- invullen van libero’s. Vóór het ondertekenen van het wedstrijdblad door kapiteins en coachen

- onmiddellijk na de toss tekenen de kapiteins en de coachen het wedstrijdblad
2.Tijdens de wedstrijd wordt onderstaande ingeschreven door markeerder of scheidsrechter:

- beginopstelling, wissels en time outs

- set uitslag

- bestraffingen, uitwijzing,…

- eventueel inschrijvingen van bijkomende spelers en officiëlen tussen de sets mits toelating en controle door

de scheidsrechter. De spelkapitein van de tegenstander wordt door de scheidsrechter op de hoogte gebracht

van de wijziging van het wedstrijdblad.
3. Na de wedstrijd het vak resultaat of uitslagen volledig invullen door de scheidsrechter:

– kapiteins laten tekenen. Wedstrijdblad afsluiten als scheidsrechter door naam, vergunningsnummer in te

vullen en te tekenen.
*Voor de beloftewedstrijden, mag de scheidsrechter (aangeduid door de thuisploeg ) het wedstrijdblad bijhouden voor het toepassen van de korte markering.
B.6. De aanvangsdatum van de provinciale competitie is zo gelijklopend mogelijk met die van de divisie-kampioenschappen, en zeker in de periode van september tot half mei van het daaropvolgend jaar.
B.7. Na elk kampioenschap is in alle reeksen de kampioen verplicht te stijgen. Bij weigering zakt deze ploeg naar de laagste afdeling. Een ploeg welke voor stijging als kampioen van een provinciale naar een VVB-reeks in aanmerking komt en deze stijging weigert, zakt eveneens naar de laagste provinciale reeks.

B.8. Indien een kampioen weigert te stijgen, dient een bijkomende stijger aangeduid volgens de voorziene procedure.


B.9. Het aantal West-Vlaamse stijgers en dalers van de divisie afdelingen heeft invloed op de provinciale afdelingen.
B.10. Een bijkomende daler van een reeks heeft voorrang in zijn reeks te blijven op een bijkomende stijger van een lagere reeks die zijn plaats zou kunnen innemen.
B.11. Voor de laatste drie weekends worden geen verwittigde forfaits meer aanvaard. Verwittigde forfaits worden in die fase van het kampioenschap dan ook beschouwd als gewone forfaits, met alle gevolgen van dien voor de betrokken club.
B.12. De competitiewedstrijden dienen te worden geleid door officiële scheidsrechters, aangeduid door de PSC, behoudens andere beslissing van POC en/of PSC.
B.13. Eindronden en testwedstrijden. Deze worden gespeeld zonder beloften.

a) Eén enkele wedstrijd.

Een testwedstrijd kan bij beslissing van de POC/PCL doorgaan door het spelen van

één enkele wedstrijd op neutraal terrein.
b) Heen- en terugwedstrijd.

De thuiswedstrijd wordt bepaald op de kalenderbijeenkomst of de bijeenkomst van de

Raad van Bestuur.
Ploeg die twee wedstrijden wint, is winnaar. Bij 1-1 stand is het beste set coëfficiënt bepalend voor de winnaar. Bij verdere gelijkheid wordt een bijkomende set gespeeld tot 25 punten met 2 punten verschil en wisselen bij 13 punten. Er wordt een nieuw wedstrijdblad opgemaakt.Voor de start van de terugwedstrijd wordt een dubbel van de heenwedstrijd aan de scheidsrechter voorgelegd.
Eindronden gespeeld in tornooivorm.

c) Tornooi naar twee spelende sets:

Voor het opmaken van de rangschikking wordt een punt toegekend per gewonnen set.


- Twee ploegen behalen hetzelfde puntentotaal: het beste coëfficiënt van gewonnen sets gedeeld door verloren sets is bepalend voor de plaats, daarna wordt het resultaat van de onderlinge wedstrijd beslissend. Bij gelijke stand komt de puntenverhouding van deze onderlinge wedstrijd in aanmerking. Is dit nog gelijk, dan komt de winnaar van de eerste set voor de andere ploeg.

- Drie ploegen of meer behalen hetzelfde puntentotaal: van de onderlinge wedstrijden wordt een rangschikking opgemaakt van de wedstrijdpunten, bij verdere gelijkheid wordt het coëfficiënt van de gescoorde punten, gedeeld door de tegenpunten, bepalend.

De ploegen worden in de rangschikking geplaatst volgens afnemend coëfficiënt. Bij verdere gelijkheid bepaald het lot (door middel van trekking).
d) Tornooi naar twee winnende sets:

Voor het opmaken van de rangschikking worden twee punten toegekend per gewonnen wedstrijd en een punt voor een verloren wedstrijd.


- Twee ploegen behalen hetzelfde puntentotaal: de onderlinge wedstrijd is bepalend voor de plaats toekenning.
- Drie ploegen of meer behalen hetzelfde puntentotaal: de set verhouding van de onderlinge wedstrijden is bepalend voor de plaatsaanduiding in de eindrangschikking. Bij nieuwe gelijkheid speelt het coëfficiënt van gescoorde punten, gedeeld door de tegenpunten van de onderlinge wedstrijden. Bij verdere gelijkheid bepaald het lot ( door middel van trekking).
MODALITEITEN STIJGEN/DALEN SEIZOEN 2015-2016

1ste Provinciale Heren:

 • Eerste gerangschikte verplichte stijger

 • Tweede gerangschikte deelnemer VVB eindronden

 • Elfde gerangschikte bijkomende daler( volgens noodzaak).

 • Twaalfde gerangschikte verplichte daler.


2de Provinciale Heren:

 • Eerste gerangschikte verplichte stijger

 • Tweede gerangschikte bijkomende stijger

 • 3de en volgende gerangschikte bijkomende stijgers (volgens noodzaak)

 • Elfde gerangschikte verplichte daler

 • Twaalfde gerangschikte verplichte daler3de Provinciale Heren:

 • Eerste gerangschikte verplichte stijger

 • Tweede gerangschikte e.v. bijkomende stijgers (volgens noodzaak)

Opmerking: Indien één reeks in derde provinciale heren is de tweede gerangschikte een verplichte stijger. Derde gerangschikte e.v. worden dan bijkomende stijgers (volgens noodzaak)


1st Provinciale Dames:

 • Eerste gerangschikte verplichte stijger.

 • Tweede gerangschikte deelnemer VVB eindronden

 • Elfde gerangschikte verplichte daler

 • Twaalfde gerangschikte verplichte daler.


2de Provinciale Dames:

 • Eerste gerangschikte verplichte stijgers.

 • 2de - 3de - 4de gerangschikte bijkomende stijgers (volgens noodzaak)

 • 10de bijkomende dalers (volgens noodzaak)

 • Elfde gerangschikte verplichte dalers.

 • Twaalfde gerangschikte verplichte dalers.

Opmerking: Indien er een reeks bestaat uit elf ploegen dan wordt er op het einde van het seizoen een testwedstrijd gespeeld tussen de tiende ( uit de reeks van elf) en de elfde ( uit de reeks van twaalf). De verliezer van de wedstrijd is de verplichte daler.


3de Provinciale Dames:

 • Eerste gerangschikte verplichte stijgers.

 • Tweede gerangschikte verplichte stijgers

 • Derde en verder bijkomende stijgers(volgens noodzaak)

 • Elfde gerangschikte verplichte dalers.

 • Twaalfde gerangschikte verplichte dalers.

Opmerking: Indien er een reeks bestaat uit elf ploegen dan wordt er op het einde van het seizoen een testwedstrijd gespeeld tussen de tiende ( uit de reeks van elf) en de elfde ( uit de reeks van twaalf). De verliezer van de wedstrijd is de verplichte daler.


4de Provinciale Dames:

 • Eerste gerangschikte verplichte stijgers.

 • Tweede gerangschikte en verder. bijkomende stijgers(volgens noodzaak)


TESTWEDSTRIJDEN (zonder beloften):

HEEN: x B reeks – x A reeks

TERUG: x A reeks – x B reeks

of in een wedstrijd op neutraal terrein. Beslissing POC.

PLOEGEN: 3 PH  2de - 3de - 4de - 5de

2 PD  2de - 3de - 4de - 10de

3 PD  3de - 4de - 5de - 10de

4 PD  2de - 3de - 4de - 5de


Kan aangepast worden afhankelijk van de nationale en VVB competitie.

C. Reglementering jeugdcompetitie 2015-2016
De provinciale jeugdcompetitie volgt de reglementering VVB (vastgelegd voor de VVB-eindronden).

Voor de competitie 2015-2016 zijn deze als volgt:


C.1. Normen: 3 winnende sets van telkens 25 punten en een eventuele 5de set naar 15 punten.

C.1.1 Tabel speelwijze jeugd.

Categorie

Geboren

Speelwijze

Libero

Afmetingen

terrein

Aantal spelers

(Max aantal spelers met + statuut)

Nethoogten

Bal-

nr.

J.

M.
U19

Prov.& reg.1997en later

6 x 6

ja

9 x 18 m

6/6

(2)


2m43

2m24

5

U17

Prov.& reg.1999 en later

6 x 6

ja

9 x 18 m

6/6

(2)


2m35

2m18

5

U15

Prov.& reg*.2001 en later

6 x 6

ja

9 x 18 m

6/6

(2)


2m24

2m14

5

U13

Prov.& reg. *2003 en later

4 x 4

3 voorspelersnee

7 x 14 m

4/4

(1)


2m18

2m10

5

U11

Prov.


2005 en later

3 x 3

3 voorspelersnee

6x12m

3/3

(1)


2m10

2m10

5

U11

regionaal2005 tem 2008

Volleytour
2.B. en 2.0

Nee

4.5x12

2/2

(1)


2m10

2m10

4 of gala 5551
  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina