Compliance Checklist Maintenance Program Part M, MDovnload 45.94 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte45.94 Kb.

Compliance Checklist Maintenance Program Part M , M.A. 302


General Aviation, including Balloons, but NOT for aircraft used in commercial air transport or large aircraft ref Part M.A.201.
Checklist is based upon appendix I to AMC M.A.302 and AMC M.B.301 (b) of Decision no. 2003/19/RM of 28 November 2003.


Aircraft Type
Luchtvaartuig
Registration(s)

Registratie(s)
Owner

eigenaar
AMP Identification (nr)
Amp referentie
Issue + Date
Uitgifte nr + datum 1. General requirements (algemene vereisten).
  1. The maintenance programme should contain the following basic information, for items that are not applicable a statement that the paragraph is not applicable in the maintenance program should be made.

   Het onderhoudsprogramma moet de volgende basis informatie bevatten, voor items die niet van toepassing zijn is een verklaring in het onderhoudsprogramma voldoende dat de paragraaf niet van toepassing is.
Subject
Onderwerp


Cross ref to AMP paragraph
Referentie naar de paragraaf in het OMP.

1.1.1

The type / model and registration number of the aircraft, engines and, where applicable, auxiliary power units and propellers.
Het type/ model en de registratie van het luchtvaartuig, motor(-en) en indien van toepassing de propeller(s) en APU

1.1.2

The name and address of the owner, operator or M.A. Subpart G approved organisation managing the aircraft airworthiness.
De naam en het adres van de eigenaar, houder of CAMO die het onderhoud van het luchtvaartuig beheert

1.1.3

The reference, the date of issue and issue number of the approved maintenance programme.
De referentie, de datum van uitgifte en het uitgiftenummer van het goedgekeurde onderhoudsprogramma

1.1.4

A statement signed by the owner, operator or M.A. Subpart G approved organisation managing the aircraft airworthiness to the effect that the specified aircraft will be maintained to the programme and that the programme will be reviewed and updated as required.
Een verklaring van de eigenaar, houder of CAMO die het luchtvaartuig beheert, en waarin is opgenomen dat het luchtvaartuig zal worden onderhouden volgens het goedgekeurde programma en het onderhoudsprogramma zal worden herzien en bijgewerkt indien dat noodzakelijk is

1.1.5

Contents and List of Effective Pages and their revision status of the document.
De inhoudsopgave en de lijst van geldende pagina’s en hun revisie status.

1.1.6

Check periods, which reflect the anticipated utilisation of the aircraft. Such utilisation should be stated and include a tolerance of not more than 25%. Where utilisation cannot be anticipated, calendar time limits should also be included.
Inspectie intervallen die van toepassing zijn op het te verwachte gebruik van het luchtvaartuig. Het verwachte gebruik dient vermeld te worden met daarbij de tolerantie, waarbij de maximale afwijking 25% mag zijn. Indien niets gezegd kan worden over het te-verwachten-gebruik van het luchtvaartuig zullen kalendertijden moeten worden aangehouden

1.1.7

Procedures for the escalation of established check periods, where applicable and acceptable to the competent authority of registry.
Procedures voor het escaleren van vastgestelde intervallen en die acceptabel (goedgekeurd) zijn voor Inspectie verkeer en waterstaat.

1.1.8

Provision to record the date and reference of approved amendments incorporated in the maintenance programme.
Voorziening om de datum en de referentie van de goedgekeurde herzieningen/ wijzigingen op te nemen in het onderhoudsprogramma

1.1.9

If applicable details of pre-flight maintenance tasks that are accomplished by maintenance staff.
Indien van toepassing, details van de onderhoudstaken die voor een pre-flight door onderhoudspersoneel moeten worden uitgevoerd.

1.1.10

The tasks and the periods (intervals/frequencies) at which each part of the aircraft, engines, APU’s, propellers, components, accessories, equipment, instruments, electrical and radio apparatus, together with the associated systems and installations should be inspected. This should include the type and degree of inspection required. (inspection)
De taken en perioden (intervallen) wanneer elke onderdeel van het luchtvaartuig, motor propeller, APU componenten, accessoires, uitrusting, instrumenten, eclectische en radio apparatuur, en bijbehorende systemen en installaties moet worden geïnspecteerd. De omschrijving van de taak moet tenminste het type en het niveau van de inspectie omvatten.

1.1.11

The periods, at which components should be checked, cleaned, lubricated, replenished, adjusted and tested. (servicing)
De intervallen bij welk componenten moeten worden nagezien, schoongemaakt, gesmeerd, afgesteld en getest

1.1.12

If applicable details of ageing aircraft system requirements together with any specified sampling programmes.
Indien van toepassing; de details van een speciaal programma dat van toepassing is op ouder wordende vliegtuigen, en de daarbij behorende steekproeven. (bijvoorbeeld het CAP programma van CESSNA)

1.1.13

If applicable details of specific structural maintenance programmes where issued by the type certificate holder including but not limited to:

 1. Maintenance of structural Integrity by damage Tolerance and Supplemental Structural Inspection Programmes (SSID).

 2. Structural maintenance programmes resulting from the SB review performed by the TC holder.

 3. Corrosion prevention and control.

d. Repair Assessment.

 1. Widespread Fatigue Damage


Indien van toepassing; speciale structurele onderhoudsprogramma’s die zijn uitgegeven door onder andere de type certificaat houder. Hieronder wordt onder meer verstaan:

 1. Onderhoud aan de constructie van het luchtvaartuig naar aanleiding van aanvullende analyses op gebied van schades en aanvullende constructie inspectie programma’s.

 2. Onderhoudsprogramma’s van de constructie als gevolg van service bulletin analyses door de type certificaat houder.

 3. Voorkomen van corrosie en de controle hierop.

 4. Reparatie inspecties

 5. Vermoeiingsschade1.1.14

If applicable a statement of the limit of validity in terms of total flight cycles/calendar date/flight hours for the structural programme in 1.1.13.
Indien van toepassing een verklaring waarin opgenomen de eindigheid vermeld in landingen, vlieguren of kalendertijd voor het structurele onderhoudsprogramma zoals vermeld in 1.1.13

1.1.15

The periods at which overhauls and/or replacements by new or overhauled components should be made, (service (life) limited parts list).
De interval/ tijdspanne van de revisie of het vervangen door een nieuw of gereviseerd component moet worden vermeld.(onderdelen met een eindige levensduur).

1.1.16

A cross-reference to other documents approved by the Agency which contain the details of maintenance tasks related to mandatory life limitations and ADs.
Note: To prevent inadvertent variations to such tasks or intervals these items should not be included in the main portion of the maintenance programme document, or any planning control system, without specific identification of their mandatory status.
Een kruisverwijzing naar andere documenten die door EASA zijn goedgekeurd en die details bevatten in relatie tot de verplichte eindige levensduur en AD’s.
Noot; Om te voorkomen dat er variatie op de taken of intervallen van deze items wordt toegepast, moeten deze niet zondermeer worden opgenomen in de bulk van het onderhoudsprogramma of bewakingssysteem, zonder aparte identificatie naar de verplichting.

1.1.18

A statement that practices and procedures to satisfy the Programme should be to the standards specified in the Type Certificate Holder's Maintenance Instructions. In the case of approved practices and procedures that differ, the statement should refer to them. (reference that all maintenance has to be performed using TC manuals)
Een verklaring dat uitvoering en procedures, die nodig zijn om het onderhoudsprogramma goed uit te voeren, volgens de standaard moeten worden uitgevoerd zoals die vermeld staan in de instructies van de onderhoudsdocumentatie van de type certificaat houder.

Indien er andere goedgekeurde procedures bestaan, die afwijken, moet het statement daar naar verwijzen. (referentie dat onderhoud dient plaats te vinden met behulp van de onderhoudsboeken van de fabrikant).

1.1.19

Each maintenance task quoted should be defined in a definition section of the programme.(inspect, check, clean, discard, detailed inspection etc)
Elke onderhoudstaak die genoemd wordt, moet gedefinieerd zijn in de definitie sectie van het onderhoudsprogramma.

2 Programme basis (programma basis


Subject

Cross ref to AMP paragraph
Referentie naar de paragraaf in het OMP.

2.1

The maintenance program does comply with the latest recommendations of the Manufacturer's Maintenance Programme, including the recommendations of the Manufacturers of engine, propeller, STC’s and authorities directives such as OAL’s
Het onderhoudsprogramma moet voldoen aan de laatste aanbevelingen van de fabrikant van het luchtvaartuig inclusief de aanbevelingen van fabrikanten van motoren, propellers, STC’s (supplemental STC’s )en aanwijzingen van de autoriteiten zoals de OAL’s en de AD’s. (een refentie met de revisie status moet zijn opgenomen in het onderhoudsprogramma)

3 Amendments (aanpassingen)

Subject


Cross ref to AMP paragraph
Referentie naar de paragraaf in het OMP.

3.1

The maintenance program must have a procedure to reflect changes in the Type Certificate holder's recommendations, modifications, service experience, or as required by the competent authority.
Het onderhoudsprogramma moet procedures bevatten die omgaan met veranderingen in de aanbevelingen van de fabrikant, modificaties, operationele ervaring of zoals aangeven door IVW


4 Permitted variations to maintenance periods (toegestane variatie op onderhoudsintervallen)Subject


Cross ref to AMP paragraph
Referentie naar de paragraaf in het OMP.

4.1

The extension procedure incorporated into the aircraft maintenance program must comply with article 6 of the “regeling onderhoud luchtvaartuigen”.
De extensie procedure, die in het onderhoudsprogramma is opgenomen moet in overeenstemming zijn met de regeling onderhoud luchtvaartuigen, artikel 6.5 Periodic review of maintenance programme contents (priodieke herziening van de inhoud van het onderhoudsprogramma)
Subject


Cross ref to AMP paragraph
Referentie naar de paragraaf in het OMP.

5.1

Is there a procedure to update the maintenance program and to perform a annual review. (Update for new revisions of the maintenance data including operating experience)
Er dient een procedure te zijn opgenomen om het onderhoudsprogramma van recente informatie te voorzien, en jaarlijks te herzien. (bijwerken i.v.m. met nieuwe versies/ revisies van de onderhoudsdata inclusief de operationele ervaringen.)


6 Pilot Owner maintenance (piloot/ eigenaar onderhoud)The following has been added in addition to Part M.A.302 based upon NPA 2007-08, only applicable to aircraft with MTOM of max 2730 KG. (het volgende is toegevoegd boven op Part M.A.302 en is gebaseerd op NPA 2007-08, en is alleen van toepassing op vliegtuigen met een MTOM van maximaal 2730 Kg).
Subject


Cross ref to AMP paragraph
Referentie naar de paragraaf in het OMP.

6

If applicable limited pilot owner maintenance shall be defined in the M.A.302 aircraft maintenance programme.

Does the specified pilot owner maintenance comply with appendix VIII and is there a reference to the valid pilot license.


Indien van toepassing; beperkt onderhoud door de piloot/eigenaar zal in het onderhoudprogramma worden gedefinieerd. Voldoet het gedefinieerde onderhoud met appendix VIII van EASA part. M en is er een referentie naar een geldig piloten brevet.
van 5
Checklist M.A. 302 M.P.GA 11-05-2007
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina