Concept -notulen mr- vergadering van 6 jaDovnload 25.12 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte25.12 Kb.

Concept -notulen MR- vergadering van 6 jan. 2015

Datum

6 jan. 2015

Tijd

19.00 – 21.00

Aanwezig

Monique Gubbels (MG), Gerco Cober (GC), Machiel van Velden(MvV), Najat Toub(NT),

Carin Schaeks (CS) , Sacha Keijer (SK) Sandra Jongh Visscher(SJV), Manon de Beer (MB), Maarten Jacobs(MJ)Afwezig met kennisgeving

Notulist

Sacha Keijer
 1. Opening en vaststelling agenda.

Sacha heet iedereen welkom. In het bijzonder Manon de Beer die namens de leerkrachten de MR zal versterken, in plaats van Sandra van Tulden.

Agendapunt 6 komt te vervallen. NT gaat in januari een OR vergadering bijwonen en overlegt over een nieuwe afspraak waarbij de OR een MR vergadering kan bijwonen (om ook de financiën te bespreken).

Afgesproken wordt om de vergaderingen voortaan om 19.15 uur te starten.


 1. Verslag vorige vergadering:

Geen opmerkingen m.b.t. de inhoud. 1. HVO GVO:

MJ heeft uitgezocht wat er nu op school gebeurt t.a.v. onderwijs/aandacht voor verschillende culturen/godsdiensten. Zie bijlage ’pluriformiteit op OBS Brandevoort’. Hierin staat aangegeven wat de huidige situatie is en welke ideeën/mogelijkheden er zijn voor de toekomst. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. De ideeën zijn deels al besproken in het MT en met de werkgroepen. Daar waar het relevant is, wordt het verder besproken per jaargroep of werkgroep.

Vanaf groep 6 wordt er via de methode Naud Meander Brandaan structureel aandacht besteed aan pluriformiteit.


Vervangend onderwijsaanbod: Kinderen die vanwege hun geloof/levensovertuiging op bepaalde (feest)dagen niet het reguliere programma kunnen/mogen volgen, kunnen i.o. een alternatief lesprogramma volgen in de hulpklas.

Het team van OBS Brandevoort is zelf niet pluriform m.b.t. hun religieuze achtergrond.


Doel (volgens MJ) is in eerste instantie het creëren van bewustwording binnen het team. MJ wil geen kaders stellen, maar via bewustwording wel e.e.a. los proberen te maken bij de leerkrachten. De concrete invulling is de 2e stap. Via de website en de nieuwsbrief kunnen ouders geïnformeerd worden over activiteiten in het kader van pluriformiteit, maar ook van bijvoorbeeld feestdagen die bij een bepaalde religie horen.

NT houdt MJ op de hoogte w.b. het suikerfeest.

 1. Verkeersveiligheid:

SJV zit niet meer in de werkgroep, dat doet Sandra Wijers nu. Laatste vergadering was met Marcel, die is weg. Marcel zou nog informatie van de gemeente moeten krijgen. MJ vraagt bij Marcel na wat de stand van zaken is.
MJ geeft aan dat de bewoners van de Hoeves zich wat meer gaan verenigen w.b. dit item, omdat er veel onveilige situaties zijn. De ouders van Carolus leerlingen hebben wel het e.e.a. voor elkaar gekregen. Blijkbaar is het dus wel mogelijk om iets te regelen, aan de hand van een slimme aanpak/gerichte lobby.
MG vraagt of er ouders zijn die in de politiek actief zijn en hierin iets kunnen betekenen. MvV stelt voor om eerst het probleem in kaart te brengen.


 1. Passend onderwijs:

GC geeft aan dat in de GMR de zorg is uitgesproken dat er veel acties uit de eerder gemaakte jaarplannen worden doorgeschoven naar een later tijdstip. De leerkrachten in de GMR hebben de zorg geuit dat veel leerkrachten het idee hebben dat ze onvoldoende geschoold zijn om de (extra) zorg die op ze af komt te kunnen geven.
Veel OPRen hebben ingestemd met een plan voor 1 jaar. Bij ons is dat een 4jarenplan. Annemie Martens heeft toegezegd dat voortschrijdend inzicht kan leiden tot aanpassingen, indien nodig.
Samengevat bestaan er in de GMR veel zorgen dat het niet gaat zoals het zou moeten.

MJ vult aan: het is allemaal nieuw en logisch dat het veel vragen oproept. Kijkend naar de voornaamste vraag: ‘kunnen we de zorg wel aan?’ zien we op dit moment dat er voor de leerkrachten nauwelijks iets is veranderd. Het is op dit moment vooral een grote financiële operatie.

De school heeft zorgplicht en heeft daarom wel de aanmeldingsprocedure meteen aangepast.

Voor de aanmeldprocedure is een foldertje ontwikkeld. Afgesproken wordt dat alle MR leden via de mail rechtstreeks naar MJ reageren op dit foldertje.


Voor meer inhoudelijke informatie verwijst MJ naar de website van het samenwerkingsverband: swv-peelland.nl. Hierop is ook voor ouders veel informatie te vinden.
Per 1-1-2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht. Het vergoeden van de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie gaat nu niet meer via de zorgverzekeraar maar via de gemeente.

Behandelaar OCGH is failliet. MJ heeft afspraken gemaakt met BCO Onderwijsadvies en Opdidakt om de samenwerking zoals die met OCGH bestond te kunnen continueren. Met de nieuwe jeugdwet geldt de regel dat dergelijke organisaties een contract met de gemeente moeten hebben. School wacht nu op informatie van de gemeente, maar deze laat niets van zich horen. De lopende trajecten lopen gewoon door.


Bestuursmodel samenwerkingsverband: Stichting OBSH heeft vanuit het samenwerkingsverband een bepaald deel van de middelen gekregen. Deze middelen (voor schoolbrede ondersteuning) zijn verdeeld over:

- coordinator PO, door de stichting is Joske Engbers hiervoor aangesteld. Zij gaat beleid uitwerken en scholen ondersteunen.

- orthopedagoog: door de stichting aangesteld. Deze gaat een aantal onderzoeken uitvoeren

- op basis van het leerlingenaantal is er een budget per school beschikbaar gesteld. Op schoolniveau moet er een kort plan gemaakt worden voor de besteding van de middelen. School wil graag t.a.v. de volgende aandachtspunten plannen indienen:

- Kurzweil aanbod uitbreiden

- hulpklas uitbreiden

- Sova aanbieden binnen school 1. vervalt

Er worden wel tussendoor een paar vragen van MvV besproken:

Hoe staat het met de instroom van leerlingen op onze school en dat in verhouding tot de instroom van leerlingen op bijv. Mondomijn? Hoe staat het met het imago van de school? Dit onderwerp staat ook op de jaarplanning van de MR. MJ geeft aan dat er binnenkort een oudertevredenheidsonderzoek wordt afgenomen en dat binnen het team een werkgroep is geformeerd die zich buigt over de PR/communicatie van de school.
MvV vraagt n.a.v. de hergroepering van de groepen 5 van vorig jaar wanneer dit proces geëvalueerd wordt, met de ouders, maar ook in de MR. MJ zal aangeven wanneer hij voldoende input heeft verzameld om het proces in de MR te kunnen evalueren. De ouder-evaluatie moet op een andere manier aangepakt worden. Wordt vervolgd.
MJ verlaat de vergadering.


 1. Verslag GMR vergadering

De GMR heeft een negatief advies gegeven m.b.t. de vakantieplanning 2015-2016. PO en VO hebben voortaan tegelijk vakantie. In 2016 start de zomervakantie erg laat. In de tweede helft van het schooljaar zijn de periodes dan erg lang. Advies van de GMR is om in de 2e helft van het schooljaar een aantal studiedagen te clusteren (kan ook vrijdag en maandag aan elkaar gekoppeld zijn, kinderen hebben dan ook een lang weekend). Formeel ligt de invulling van de studiedagen bij de scholen zelf en niet bij de GMR, maar er kunnen ook in het directeurenoverleg afspraken over gemaakt worden.
Managementrapportage is besproken in GMR. Om onduidelijke redenen zijn kwartaal 2 en 3 hierbij samengevoegd.

Verder heeft de GMR de zorg uitgesproken dat er bij de LBfuncties nog opvallend weinig taalspecialisten zijn.

Het bestuursakkoord van de PO-raad en de vertaalslag naar Stichtingsbeleid is besproken in de GMR. De GMR denkt mee bij het formuleren van speerpunten.
De nieuwe wetgeving tav huisvesting van scholen is besproken en toegelicht.
GC stuurt de conceptnotulen van de GMR vergadering naar de MR leden door.


 1. Jaarplanning

CS en NT stellen voor om in tweetallen de GMR vergaderingen bij te gaan wonen, bij gebrek aan een vaste afvaardiging van de personeelsgeleding. GC geeft aan dat dit geen goed idee is, omdat de afgevaardigde dan steeds nieuw is en onvoldoende weet wat er speelt. Zelf wil hij graag namens de oudergeleding blijven gaan.

SK gaat met MJ praten over vertegenwoordiging van het personeel.

Komende GMR vergaderingen zijn 9-2, 14-4, 17-6. 1. Taakverdeling MR-GMR

Taakverdeling blijft hetzelfde. Notulen worden om beurten gedaan:

MR4: 5-2-2015 Monique

MR5: 3-3-2015 Carin

MR6: 17-4-2015 Machiel

MR7: 3-6-2015 Sandra
schooljaar 2015-2016

MR1: Najat

MR2: Manon

MR3: Gerco

MR4: Sacha
Notulist schrijft ook een stukje voor externe nieuwsbrief.


 1. Website MR

Notulist mailt goedgekeurde notulen naar Jeannet om op de site te plaatsen.

Carin maakt een opzet voor de algemene tekst over de MR op de website.

Vóór volgende vergadering mailt iedereen een foto van zichzelf naar Carin voor op de site.


 1. Cursus voorstel Sandra

SJV stelt voor om de cursus MR PO op maat te gaan doen. We prikken hiervoor een woensdagmiddag. Er komt dan 4,5 uur iemand op school. SJV inventariseert vooraf vragen voor de cursus. In de vergadering komen als aandachtspunten al naar voren: daadkacht, resultaatgerichtheid, doel van agendapunten)

opties: 25-3 of 8-4
 1. Rondvraag

SJV heeft 8 ouders voor MR klankbordgroep. Voorlopig is dat voldoende aangezien we niet vaak onderwerpen hebben die aan de ouders worden voorgelegd.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina