Concept besluitenlijst vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d d. 10 november 2005Dovnload 48.15 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte48.15 Kb.

Versiedatum 22-11-2005
CONCEPT BESLUITENLIJST vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 10 november 2005


namens

aanwezig

afwezig

gemeente Alkemade

dhr. C.W uit den Boogaard
gemeente Hillegom

dhr. R. Chr. van Zuijlen
gemeente Katwijk

dhr. I.G. Mostert
gemeente Leiden

dhr. A.C. Geertsema
gemeente Leiderdorp

dhr. W.J. Laman
gemeente Lisse

dhr. A.A. Moolenaar
gemeente Noordwijk

dhr. P.L. Barnhoorn
gemeente Noordwijkerhout

dhr. F.W.A. Helsloot
gemeente Oegstgeest

dhr. D.J. de Ruijter
gemeente Rijnsburg
dhr. W. de Mooij (mkg)

gemeente Sassenheim

mevr. A.J. Tijdeman (v.a. 15.00 uur)
gemeente Valkenburg
dhr. H. v.d. Nagel

gemeente Voorhout
dhr. P.H.H. van Riet

gemeente Voorschoten

dhr. P.J. Verschoor
gemeente Warmond

dhr. H. van Klinken
gemeente Zoeterwoude

mevr. M.H.J.C. Ates - Snijdewind
Holland Rijnland

mevr. W.M. Verver - Aartsen (voorzitter)
Holland Rijnland

dhr. C de Veer
Holland Rijnland

dhr. H. Stapper
Holland Rijnland

mevr. T. Vis


Nr.

Agendapunt

Adviezen

Besluit


01

Opening en vaststelling van de agenda

ongewijzigd vastgesteld

02

Conceptbesluitenlijst PHO EZ d.d. 1 september 2005

Ter vaststelling

ongewijzigd vastgesteld

03

Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brievenM.1 Bezoek mevr. Van Gennip 4 oktober jl.

M.2 Stuurgroep REO d.d. 13 oktober jl.

M.3 Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek

M.4 MEOB-terrein (toegevoegd door Oegstgeest n.a.v. persartikel)


U.1 Conceptbrief aan de Vereniging van Kamer van Koophandel (ter bespreking)


M.3: Discussie over de 4 modellen en mogelijkheden/wenselijkheden in een gezamenlijk te organiseren PHO Ruimte/EZ (dec. 05).

M.4: De heer De Ruijter: MEOB-terrein blijft in de visie van gemeente een bedrijventerrein. Ondersteuning van dit standpunt door Holland Rijnland wordt op prijs gesteld. Brief met nadere uitleg volgt.

U.1: De heer Helsloot: niet eens met zinsnede over ontbreken van alternatieven; die zijn er z.i. wel, nl. de lokale ondernemersverenigingen. Neemt ook afstand van zinsnede over de Oude Rijnzone.

De heer Geertsema: Leiden heeft eigen brief geschreven, maar ondersteunt de brief van Holland Rijnland en Rijnstreekberaad.

Voorzitter: Neemt kennis van opmerkingen; de brief is echter al verzonden.


04

Toerisme

 1. Conceptverslag extra PHO EZ d.d. 26 oktober 2005

 2. Presentatie Fietsknooppuntensysteem door H. Broekmeulen

 3. Voorstel Fietsknooppuntensysteem
a. Ter vaststelling


b. Presentatie

c. DB adviseren in te stemmen met het voorstel om: 1. de beslissing om te participeren aan het systeem is de verantwoordelijkheid van individuele gemeenten;

 2. de verdeelsleutel bestaande uit 50% op inwonertal en 50% gelijkelijke verdeling van de kosten vast te stellen.

 3. de onderhoudskosten gedurende 10 jaar op te nemen op de begroting van het samenwerkingsorgaan en te verrekenen naar participerende gemeenten op basis van genoemde verdeelsleutel.
a. De heer Duijndam moet zijn: de heer Van Duin; inhoudelijk wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.


b. Presentatie  Leader+ heeft subsidie klaarliggen maar wachten op positief besluit van gemeenten; ook subsidie bij Min. EZ en Kwaliteitsinpuls Groene Hart aangevraagd. Belgisch onderzoek => € 11 p.p.p.d. aan bestedingen. Nederlands onderzoek naar economisch rendement is schaars, maar binnenkort komen enkele resultaten beschikbaar.
c. Voorzitter: DB is niet akkoord met voorstel 2 en wil alleen een verdeling op basis van het inwoneraantal.

Advies aan DB:

instemmen met scenario 1 (maximale subsidie) van het gewijzigde voorstel. Indien maximale subsidie niet mogelijk is dan met een nieuw voorstel komen.
Opmerkingen (zie ook actiepuntenlijst):

 1. De gemeenten Katwijk en Leiden zijn teleurgesteld / verbaasd over het DB-besluit t.a.v. de verdeelsleutel.

 2. Resultaten van onderzoek naar economisch rendement bekend maken.

 3. Effectmeting in de regio doen

 4. Communicatie uitwerken

 5. Onderzoeken of koppelingen met andere routesystemen (varen, wandelen, e.d.) technisch en financieel haalbaar zijn.

 6. Onderzoek of koppeling met elektronische systemen mogelijk en haalbaar is.

 7. Routes moeten ook door de binnenstad van Leiden lopen

 8. Aanbesteding verloopt via ANWB conform Europese regels.

 9. In uitvoeringsfase intensief overleg met gemeenten
05

Regionale Kantorenstrategie


 1. Conceptverslag extra PHO EZ d.d. 26 oktober 2005


 2. Voorstel Kantorenstrategiea. Ter vaststelling

b. Ter kennisneming


a. Vastgesteld met dien verstande dat 'Life

Science ontwikkelingen' (pag 5) wordt gewijzigd in: 'kennisgerelateerde ontwikkelingen'.

NB. Het verslag is niet als vertrouwelijk besproken.


b. Advies aan DB: instemmen met voorstel, m.u.v. de gemeente Zoeterwoude.
Opmerkingen:

 1. Mevr. Ates constateert een aantal tegenstrijdigheden, onjuistheden en niet-waterdichte afspraken m.b.t. Leeuwenhoek/Rijnfront in het voorstel en stemt tegen.

 2. Zorgen over mogelijke leegstand en marktverstoring vraagt om goede monitoring.

 3. Ook aandacht voor verkeerskundige aspecten (parkeren, bereikbaarheid); afweging moet plaatsvinden in de Regionale Structuurvisie.

 4. Overleg tussen Leiden en Noordwijk over Space-sciencecluster gewenst.
06

Regionale Detailhandelsstructuurvisie

Kennisnemen van de procedure

Voorzitter: DB heeft besloten om meer ruimte te geven aan behandeling in de gemeenteraden. Dit betekent dat de procedure aangepast wordt en meer tijd vergt.

Advies aan DB: instemmen met het aangepaste procedurevoorstel


07

Begroting 2006

Positief advies over het programma EZ

Conform voorstel

07

Regionaal arbeidsmarktbeleidTer kennisneming

Advies aan DB: vrijkomende middelen oormerken voor arbeidsmarktbeleid08

Rondvraag en sluiting
De heer Moolenaar merkt n.a.v. artikel in het LD op, dat hij de bollenteelt niet zo snel ziet verdwijnen uit de regio.

Volgende vergadering: 13 januari 2006 in het gemeentehuis van Noordwijkerhout (aanvang 13.30 uur)Afsprakenlijstje Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken:datum PHO

Onderwerp / afspraak

Actie

26-10-2005

AB-voorstel m.b.t. beperkte ambtelijke inzet voor toerisme


AB 16 februari 2006

10-11-2005

Gezamenlijk PHO Ruimte/EZ organiseren


december 2005

10-11-2005

Ondersteunende brief gemeente Oegstgeest m.b.t. handhaving status quo MEOB-terrein


Agenderen voor PHO EZ 10-01-2006

10-11-2005

AB-voorstel opstellen m.b.t. fietsknooppuntensysteem.AB 16 februari 2006

10-11-2005

Resultaten van onderzoek naar economisch rendement van fietsknooppuntensysteem bekend maken.


z.sp.m.

10-11-2005

Onderzoeken of koppeling van fietsknooppuntensysteem met andere routesystemen (varen, wandelen, e.d.) technisch en financieel haalbaar is.


Opnemen in Actieplan Toerisme

10-11-2005

Onderzoek of koppeling met elektronische systemen (GPS, GIS) mogelijk en haalbaar is.


Opnemen in Actieplan Toerisme

10-11-2005

AB-voorstel m.b.t. kantorenstrategie

AB 16 februari 2006


Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 10 november 2005

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina