Concept-besluitenlijstDovnload 40.35 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte40.35 Kb.CONCEPT-BESLUITENLIJST


Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 10 november 2006Aanwezig:

Gemeente

Naam

Gemeente

Naam

Alkemade

dhr. A.H. Meerburg

Oegstgeest

dhr. E. Mackay
Hillegom

dhr. R.Chr. van Zuijlen

Teylingen

dhr. G. van der Meer
Katwijk

dhr. W.M. de Jong

Voorschoten

afwezig
Leiden

dhr. J.P.R.M. Steegh

Zoeterwoude

Dhr. J.W.M. Stuijt
Leiderdorp

dhr. P.A. Glasbeek, voorzitter

Provincie Zuid-Holland (ambt)

Dhr. M. Kiers
Lisse

dhr. A.G.M. Mesman

Holland Rijnland

mw. I.I. de Bruyne- Schild, (secretaris pho)
Noordwijk

dhr. L.A.W. de Lange

Holland Rijnland

dhr. C. de Veer
Noordwijkerhout

dhr G. Goedhart

Afwezig:

Noordwijkerhout

mw A.M. Smit- Ligeon


Voorschoten

dhr. H.H.V. Horlings

Nr.

Agendapunt

Advies

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

Voorgesteld wordt de concept agenda vast te stellen.

Met dit voorstel wordt ingestemd met dien verstande dat de volgorde van de geagendeerde onderwerpen wordt gewijzigd.

Gestart wordt met punt 8 en 9.
02

Besluitenlijst Pho V&V van 15 mei 2006


Voorgesteld wordt de besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg V&V van 15 september 2006 vast te stellen.


De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Dhr. Goedhart wijst naar aanleiding van het verslag op het wederom ontbreken van de noordelijke oost-westverbinding op het voortgangsoverzicht projecten. Dit zal worden gecorrigeerd.03

MEDEDELINGEN/INGEKOMEN STUKKEN/

UITGAANDE BRIEVEN03 - M1

Agenda 2010
Dit agendapunt zal voor het volgende porte-feuillehoudersoverleg ter instemming worden geagendeerd.

04

Stand van zaken projecten

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voortgangsrapportage van de in uitvoering zijnde projecten.

Dhr. Steegh is het niet eens met het rode licht bij de RGL oost. Ook andere gemeenten delen mee dat op verschillende onderdelen gewerkt wordt aan de voorbereidingen. Afgesproken wordt dat dit licht derhalve oranje wordt.
Dhr. Goedhart merkt op dat hij al gewezen heeft op het ontbreken van de noordelijke oost-westverbinding in het overzicht. Dhr. de Veer geeft aan deze per abuis nog niet te hebben toegevoegd. Op de vraag of hier nog ontwikkelingen over te melden zijn wordt afgesproken dit onderwerp voor de volgende vergadering te agenderen.


05

Uitkomsten ontwerpatelier As Leiden Katwijk


Voorgesteld wordt kennis te nemen van de eindresultaten van het ontwerpatelier As Leiden Katwijk en het DB te adviseren om de resultaten van het ontwerpatelier ter vaststelling voor te leggen aan het AB.

Dhr. Mackay merkt op dat in de visie ALK de nieuwe verbinding tussen N444-A44 ten oosten van de A44 is gepland. In de plannen van Swingh wordt deze ten westen van de A44 (nieuwe kruising) voorgesteld. Hij is voorstander van die variant en zou die bij voorkeur ook in de visie van de ALK opgenomen zien.

Dhr. Steegh merkt op dat de resultaten van het atelier veel onderlinge samenhang vertonen. Hij juicht dat toe maar merkt daarbij tevens op dat hij niet in kan stemmen met alle voorstellen. In het verlengde van het gestelde over de Sytwendevariant van de Rijnlandroute in Voorschoten deelt hij mee dat Leiden niet kan leven met een maaiveldvariant van deze weg ter hoogte van de Stevenshof. Vanuit Holland Rijnland zal er verder nauwlettend op moeten worden toegezien dat alle varianten serieus worden onderzocht. Verder is Leiden tegenstander van de voorgestelde verplaatsing van de halte van de RGL oost ter hoogte van de A4. Verplaatsing zal een bedreiging vormen voor het polderpark Cronesteijn.

Dhr. Stuijt vraagt aandacht voor de aansluiting van de N206 op de weg vanuit Zoetermeer. Verder steunt hij de opmerking van dhr Steegh over de halte RGL.

Dhr. De Jong merkt op dat een aantal onder-delen nog een nadere studie behoeft waar onder de weg langs het Vliegkamp. Katwijk zal daar nadrukkelijk in meedenken. Verder is hij verheugd dat de route ten noorden van Katwijk aandacht krijgt. Dhr. Glasbeek merkt hierbij op dat bij een nadere studie de relatie met de Greenport zal worden gelegd.

Hij concludeert tot slot dat het pho V&V met in achtneming van bovenstaande kanttekeningen positief adviseert over het voorstel.


06

Rijnlandroute

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de stand van zaken van dit project.


Dhr. Smink geeft een toelichting op de meest actuele stand van zaken. In het kader van het atelier ALK is er alleen een uitspraak gedaan over de meest kansrijke variant. Er is nadrukkelijk geen besluit genomen over de verder uit te werken variant. Vanuit Holland Rijnland benadrukt dhr. Glasbeek eveneens dat er geen sprake is van een gemaakte keuze maar dat de alternatieven op een evenwichtige manier zullen worden vergeleken, en dat er voorts veel aandacht zal worden geschonken aan de inpassing.

Dhr. Goedhart vraagt of de uitspraak dat het Rijk hoge prioriteit geeft aan het gedeelte van de Rijnlandroute tussen de A4 en A44 nog consequenties heeft voor Voorschoten. Geantwoord wordt dat dit niet het geval is. Dhr. Smink wijst er nog op dat dit deze uitspraak wel inhoudt dat de ‘regio’

(= provincie en regio Holland Rijnland gezamenlijk) een bijdrage moet leveren van

€ 112,5 miljoen. RWS zal verder kijken naar de meest aannemelijke en (vaak) meest sobere variant.
07

Investeringsstrategie

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de informatie over dit onderwerp.De Raadsbijeenkomst over de investerings-strategie is verschoven van 1 naar 16 november. Er kan dus ook nog geen mededeling worden gedaan over het resultaat hiervan. Dhr. Glasbeek roept de aanwezigen op de Raadsleden te stimuleren deze bijeenkomst bij te wonen. Aangezien in de gemeente Alkemade op 16/11 een Raadsvergadering wordt gehouden zal die gemeente niet vertegenwoordigd zijn.

Afgesproken wordt de lijst met aanmeldingen te verspreiden onder de leden van het pho V&V opdat bekend is wie nog benaderd moet worden.08

Rijn Gouwe Lijn west

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de mondeling te verstrekken informatie over dit onderwerp.

Dhr. V.d. Berg, projectleider provincie Zuid-Holland geeft een toelichting op de voortgang van dit project. Hij gaat daarbij tevens in op de voorgeschiedenis en planning. Het streven is in december 2006 een intentieovereenkomst met de betrokken gemeenten te sluiten; de tracénota MER 2e fase incl. kostentabel in september 2007 af te ronden, omtrent de financiën en kostendragers in de eerste helft 2008 helderheid te hebben en een besluit over één tracé medio 2008 af te ronden. Vervolgens zullen voor dit tracé de bestemmingsplannen in de verschillende gemeenten aangepast moeten worden. De RGL heeft de juiste status in het Streekplan. Diverse aanwezigen merken op dat het niet haalbaar is eind december 2006 een intentieovereenkomst af te sluiten. De colleges zullen ook de Raden hierover willen consulte-ren. De gemeenten hechten weliswaar aan tempo in dit project maar vragen nadrukkelijk tijd voor de processen in de gemeenten.

Dhr. Steegh vraagt verder naar de gedachte achter het gestelde dat financiën begin 2008 geregeld moeten zijn terwijl het steven is dit project te betrekken bij de besprekingen over het MIT 2007. Opgemerkt wordt dat de financiën dan geregeld moeten zijn. Dhr. Meerburg is van mening dat dan ook inzicht moet kunnen worden gegeven in de bijdragen van Rijk en provincie en niet alleen besluitvor-ming in de gemeenten moet hebben plaats-gevonden. Dhr. V.d. Berg verwacht na de provinciale verkiezingen meer duidelijkheid over de provinciale bijdrage aan de RGL.
09

Rijn Gouwe Lijn oost

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de presentatie van dhr Steegh.

Dhr. Steegh heeft tijdens het vorige pho een toelichting gegeven op het onderzoek naar de ‘buitenom varianten’ voor het Leidse tracé.

De toen gepresenteerde conclusies zijn door de Raad overgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van het referendum van 7/3.

Een veiligheidsadviescommissie is bezig met een advies over de veiligheid van het binnenstadtracé wat voor het referendum zal zijn uitgebracht.

Leiden vindt het van belang dat de kwaliteit van het busnet na de ingebruikname van de RGL tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau houdt. Momenteel wordt in overleg met o.m. de provincie een voorstel voor een buslijnennet ontwikkeld. Dhr. Van der Meer pleit ervoor om te onderzoeken of de kwaliteit van de OV-voorzieningen bij voorkeur omhoog kan in plaats van gelijk blijft. Dhr. Steegh is hier voorstander van maar merkt op dat die vraag aan de provincie voorgelegd zou moeten worden.

Dhr. Glasbeek deelt mee dat binnen Holland Rijnland gewerkt gaat worden aan en OV-visie. Deze opmerking zal hierbij worden betrokken. Op dit onderwerp zal in de volgende vergade-ring worden teruggekomen.

Afgesproken wordt dat het concept buslijnen- plan de volgende vergadering van het pho hier ter kennisgeving zal worden geagendeerd en toegelicht zal worden door de provincie.

Dhr. V.d. Berg merkt hierbij nog op dat naast het financiële plaatje ook de inbreng van de OV-exploitant hierbij van belang is.


010

Swingh

In te stemmen met de aanbevelingen zoals verwoord in bijgaande notitie en kennis te nemen van de stand van zaken van de overige projecten die in het kader van Swingh op de Leiden-stroom worden uitgevoerd.

N.a.v. de voortgangsnotitie worden geen opmerkingen gemaakt. Van die notitie wordt kennis genomen.

Naar aanleiding van de notitie inzake LS6 merkt dhr. De Lange op het toe te juichen dat in het kader van Swingh ook korte termijn maatregelen worden onderzocht. De regio richt zich veelvuldig op de lange termijn.

Hij is er voorstander van dat de regio bij Rijk en provincie aandringt op zo spoedige mogelijke aanleg van de rotonde en de aanleg van de bypass. De gemeente Noordwijk ondersteunt dit voornemen van harte.

Dhr V.d. Meer sluit zich hier bij aan. Ook dhr. Mackay bepleit een spoedige oplossing voor de verkeersonveilige situatie op en nabij afslag 6. Hij zou hier bij voorkeur zien dat tevens onder-zoek wordt gedaan naar mogelijk downgrading van de A44 naar een N44. RWS is hier echter geen voorstander van. Dhr. V.d. Meer merkt hierbij op dat RWS de verlaging van de maximum snelheid wellicht wel bespreekbaar vindt. De aanwezigen zijn van mening dat ook voor de geschetste lange termijnoplossingen aandacht moet blijven. Er wordt dan ook ingestemd met het voorstel a) het bestuur van Swingh positief te adviseren over de voorgestelde korte termijn maatregelen, b)

voor communicatie over dit onderwerp het besluit van het bestuur van Swingh af te wachten en het initiatief inzake communicatie bij Swingh te leggen en c) in te stemmen met het door Holland Rijnland initiëren van een onderzoek naar lange termijn maatregelen voor dit gedeelte van de regio.

Tot slot worden de complimenten aan het adres van Swingh uitgesproken over de aanpak en het behaalde resultaat.11

Stedenbaan

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de mondelinge toelichting op de actuele stand van zaken.

Dhr. V.d. Meer geeft een toelichting op de ontwikkelingen rond het toekomstige Station Sassenheim. De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de locatie. Voorkeur van Teylingen heeft de locatie aan de noordkant van de Wasbeeklaan. Momenteel vindt intensief overleg met Prorail plaats. Het streven is nog steeds het station in 2008 te openen.

Voor de gemeente Teylingen zijn de financiën nog een belangrijk vraagstuk evenals de kostendragers. Het gaat om een investering van 3 miljoen. Tot slot buigt de gemeente zich nog over het RO vraagstuk. Gezien de beperkende voorwaarden zoals de 20 KE contour etc. is in het gebied rond het beoogde station niet veel mogelijk.
12

Rondvraag en sluiting

Gladheidbestrijding

Participatie van gemeenten in de regio in dit project.Tijdens een van de vorige vergaderingen is besloten dat de gemeenten in de regio mee zouden gaan werken aan het project afstemming gladheidbestrijding van Swingh/ provincie. Inmiddels heeft de provincie een startoverleg georganiseerd. Afgesproken is dat gemeenten waar mogelijk al deze winter mee gaan werken met enkele gezamenlijke afspraken. Gezien de korte termijn zal van volledige samenwerking pas volgend jaar winter sprake (kunnen) zijn.

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer van Holland Rijnland van 14 februari 2007


de secretaris, de voorzitter,De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina