Concept Notulen Algemene Leden Vergadering van de afdeling DelftDovnload 12.36 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte12.36 Kb.Concept Notulen Algemene Leden Vergadering van de afdeling Delft.

Aanwezig: Ron Witsenboer (vz), Frank van Vliet, Fleur Norbruis, Stephan Brandligt, Klaas Herrema, William van Treuren, Martin Zoetmulder, Chris Geerse, Paul de Graaf, Gera Schaperclaus, Sinan Ozkaya, Joop Kunst (not) Marcel Vissers, Hans van Someren, Theo Pool, Wim Lankamp, Ingrid Lips, Koos La Haye, Ton Wolf, Jurriaan Huisman, Rik Grashoff en Peter Paul van ’t Veen.


Afwezig met kennisgeving: Gjalt Annega, Enna Rörig, Lucy Tammenga, Marjoke Turkenburg. Simone de Jonge.
woensdag 10 juni 2015 om 20.00

in Basisschool de Eglantier Voorhof aan de Ina Boudier Bakkerstraat 2.
1. Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering, de agenda wordt vastgesteld

2. Mededelingen.


Er zijn geen mededelingen.

3. Verslag ALV 1 april 2015.


Het concept verslag van de ALV op 1 april 2015 wordt doorgenomen.
De notulen worden vastgesteld.

4. Verkiezing bestuursleden: twee, waaronder een secretaris.

Vergadering stemt in met de herbenoemingen van Peter Paul van ’t Veen en Joop Kunst.

Margreet de Wit heeft mede gedeeld zich vanwege ziekte terug te trekken als bestuurslid en penningmeester. Het bestuur bedankt Margreet voor de inzet in de afgelopen tijd.


Ron Witsenboer neemt de taken waar. ALV stemt hier mee in. Hiermee wordt Ron penningmeester tot de najaar ALV.
In de najaar ALV zal het bestuur nieuwe kandidaten voorstellen, belangstellenden kunnen zich melden bij Ron Witsenboer.

5. Discussie met de fractie over actuele lokale politieke onderwerpen:


- Jaarverslag fractie.
De link is verwijderd van de website omdat het geen publiek stuk was. Aanwezigen zullen het stuk per email ontvangen. Enkelen hebben het gelezen en reageren positief. Indien gewenst wordt het stuk geagendeerd op de najaar ALV.

Chris Geertse: Delft heeft relatief weinig woningen met een lage huur.


Frank van Vliet: Woningbouw in spoorzone en inbreidingslocaties. GL vind dit prima plekken. Delft heeft relatief een groot aandeel sociale woningbouw. Dit specifieke punt is niet besproken in de fractie. Frank kijkt hoe dit kan worden meegenomen.
Stefan: onevenwichtigheid is niet in Delft en Den Haag, maar wel in de randgemeenten. Via de provincie wordt geprobeerd hier iets aan te doen. Delft doet al te veel in deze richting en dat is ook een van redenen dat we nu financiële problemen hebben.
Paul: Had deze brief niet naar de Metropoolregio gemoeten?
Provincie heeft een controlerende taak, wonen zit niet bij de Metropool. Wonen is nu een samenwerkingsverband (nieuwe Haaglanden). Fractie heeft wethouder de Prez hierover aangesproken.
Chris in hoeverre strookt dit met ons verkiezingsprogramma?
Frank: Voor een aantal plekken zijn de afspraken gemaakt en de wethouder is hierop aangesproken. Fractie zal dit meenemen voor nieuwe voorstellen.

- Raadsonderzoek door extern bureau met de focus op 3 projecten: Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaanbrug. De onderzoeksvraag is: Hoe heeft bestuurlijke besluitvorming t.a.v. deze projecten plaats gevonden?


Frank: Het raadvoorstel is aangenomen het onderzoek is gaande.
Als eerste komt er een onderzoek en daarna wordt besloten of er een enquête wordt gehouden. Deze week is een extern onderzoeksbureau gestart. Dit gebeurt intern en er is voorlopig geen communicatie naar buiten. Naar verwachting wordt dit december 2015.
7 fracties zijn vertegenwoordigd in de commissie voorgezeten door de SP. Frank heeft deze functie neergelegd vanwege eerdere betrokkenheid van zijn werkgever bij de Sebastiaansbrug.

De vergadering meldt dat er tegenstrijdige onderzoeksresultaten zijn geweest in het verleden. Wordt dit meegenomen in het onderzoek?


Frank: Inderdaad zijn er jaarlijks verbazende wijzigingen/bevindingen geweest. Dit wordt meegenomen. Problemen Sebastiaansbrug is hierop een uitzondering, deze zijn al enige tijd bekend.
Ook de berichtgeving in de media is ver van betrouwbaar.

- Kadernota 2015 en Herstelplan.


1 Sluitende begroting -> Waarschijnlijk wordt dit 2019.
2 Schulden niveau -> Komende 10 jaar naar een aanvaardbaar niveau brengen

Randgemeenten willen niet meer bijdragen, hoe op te lossen:


1 Grens verleggen
2 herverdeling gemeente fonds
3 Randgemeenten moeten toch betalen.

Herziening gemeente fonds moet herijkt worden, bv Somaliërs worden niet meegeteld.


Artikel 12 gemeente is geen garantie dat de problemen worden opgelost. Bij Den Haag is dit wel gelukt. Voor Delft is het afwachten. We zijn niet zo groot als Den Haag.

De huidige bezuinigsronde is het begin, er komt nog veel meer aan.


Peter Paul: In het plan staan grote infrastructurele projecten. Dit is echter geen Delfts geld.
Delft is belangrijk in de Regio voor Den Haag en Rotterdam, we hebben hun hulp nodig.
College heeft wel een onderhandelingspositie, voorbeeld de 4 sporigheid.
Een aantal projecten hebben wel een Delfts aandeel, maar dit was al eerder besloten. Er is geen geld voor nieuwe initiatieven.
Begeleiding door de provincie is minder dan zou kunnen. Een voorbeeld is Gelderland. Apeldoorn heeft veel meer hulp gekregen dan Delft.
Door de provinciale verkiezingen heeft e.e.a. ook stil gelegen. Nu moet er opnieuw met de nieuwe gedeputeerden gesproken worden, maar de ambtelijke kwaliteit blijft onvoldoende. Bij een artikel 12 gaat dit naar het rijk. Mogelijk verbeterd het dan. Ook het oplossen van problemen van een art. 12 gemeente is voor het Rijk budget neutraal en er is een hoger gewicht bij de herverdeling van het gemeente fonds.

Is het college niet te somber, dekt zij zich niet te veel in? Praten we onszelf de put in?


Er gaan ook nog dingen goed. Bijv. de Papaver bestaat nog steeds.
Er moet dringend wat gedaan worden aan de beeldvorming.

Hoe kan de ALV bijdragen?


Positieve uitstraling, de goede dingen communiceren.
Waar focussen we op?
Nu valt het nog mee, maar we gaan het merken: VAK, sport etc.
Er ontstaat een levendige discussie. Fractie is blij met de input en geeft aan dit soort antenne signalen belangrijk te vinden.
Er zijn diverse overleggen met GroenLinks in de randgemeenten. Dit komt door de Metropool regio (lastig sturen). Op de agenda staat Vervoersautoriteit en Groen & Duurzaam. Sociale huurwoningen zou toegevoegd kunnen worden.

6. Open podium (voor iedereen die wat wil inbrengen).

Uitnodiging voor discussieavond “Griekenland, hoe nu verder” door Wim Lankamp.
Sinan: Raadsvoorstel Geen Islamitisch onderwijs in Delft.
Volgens de gemeente is er geen draagvlak voor deze school, volgens de school wel. William legt de moeilijkheden voor een extra school toe. Er ontstaat een aardige discussie, goed voor de beeldvorming.

7. Rondvraag.


-

8. Sluiting.


Voorzitter sluit de vergadering om 22:15.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina