Concept-verslag Algemene Ledenvergadering asl 12 juni 2008, Reinigingsdienst Rd4 te HeerlenDovnload 15.75 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte15.75 Kb.Concept-verslag Algemene Ledenvergadering ASL

12 juni 2008, Reinigingsdienst Rd4 te Heerlen.

Aanwezig: 20 leden

Afgemeld: 6 leden

Afwezig zonder afmelding: 13 leden(zie ook bijgevoegde presentielijst)

Opening
Vice-voorzitter Hazeu opent bij afwezigheid van voorzitter Janssen de vergadering.
Verslag ALV 7 juni 2007
Het verslag wordt vastgesteld
Bestuursmutaties
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om bestuurslid Jan Geraeds abdicatie te verlenen en de heer Henk van der Linden te benoemen tot lid van het algemeen bestuur.
Tevens gaat de vergadering akkoord met het voorstel om met ingang van 1 januari 2009 abdicatie te verlenen aan voorzitter Bert Janssen en om Vicevoorzitter Wim Hazeu met ingang van dezelfde datum te benoemen als voorzitter. Het algemeen bestuur zal bij de eerstvolgende vergadering en met ingang van 1 januari 2009 een vicevoorzitter uit haar midden kiezen. Die verkiezing zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de volgende ledenvergadering.
Eveneens gaat de vergadering akkoord met het voorstel in hetzelfde beslisdocument om m.i.v. 1 januari 2009 wethouder Freed Janssen van Landgraaf te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur ASL.
Jaarverslag 2007
Het jaarverslag wordt vastgesteld
Financieel Jaarverslag 2007 en verslag van de kascontrolecommissie
Naar aanleiding van het Voorwoord alinea 4 merkt de heer Rutzerveld (Sittard-Geleen) tekstueel op dat de voorfinanciering op naam komt van enkele en niet van alle gemeenten.
Samenstelling kascontrolecommissie
De secretaris-penningmeester verzoekt de vergadering om personele versterking van de kascontrolecommissie. De heer Jan Koopmans (wethouder Beesel) stelt zich beschikbaar en wordt door de vergadering benoemd tot derde lid.
ASL-verantwoording Provinciale Statencommissie Fysiek Domein 30 november 2007
Secretaris-penningmeester: deze verantwoording wordt meegenomen in de bespreking van de begroting en het werkprogramma 2008-2009
Begroting en Werkprogramma 2008-2009
De secretaris-penningmeester licht toe dat de opbouw van de begroting, conform eerdere besluitvorming, het format volgt van de in 2004 door de ledenvergadering vastgestelde Strategienotitie.
De heer Rutzerveld (Sittard-Geleen) vraagt aandacht voor een eventuele personele kwetsbaarheid van het werkapparaat. Verder bepleit hij aansluiting van ASL bij de benchmark van de NVRD. De heer Keijzers (programmamanager ASL) wijst op de meerwaarde van een eigen ASL-benchmark. De jaarlijkse provinciale Voortgangsrapportage Afval fungeert als zodanig. Door hier met een Limburgbreed ambtelijk circuit aan te werken houdt men vaardigheden en inzichten in eigen huis. Hij pleit voor handhaving van deze werkwijze onder voorzitterschap van de provincie en met deelname van een breed ambtelijk circuit. In het verleden is uit dit circuit menige impuls voortgekomen. En dat heeft zijn waarde bewezen. Voortzetting daarvan is zinvol en dat wordt ook in het werkprogramma bedoeld. De heer Rutzerveld (Sittard-Geleen) is er geen voorstander van om dingen die in de NVRD-benchmark voorkomen dubbel te doen. De heer Govers (secretaris-penningmeester) concludeert dat doublures moeten worden voorkomen, maar dat het elkaar triggeren in het werkprogramma rondom de provinciale benchmark meerwaarde heeft.
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of er niet meer middelen beschikbaar gesteld moeten worden voor de verenigingswebsite. De heer Oehlen (ambtelijk secretaris) licht toe dat de opstartkosten in 2007 eenmalig waren. Die kosten waren vooral voor de externe technische ontwikkelkosten. In de komende jaren kan het bedrag fors omlaag omdat er nagenoeg uitsluitend rekening gehouden moet worden met jaarlijkse licenties en dat zijn relatief kleine bedragen. De bulk van de kosten van de website in de jaren na 2007 zitten in eigen manuren. Die hangen samen met het “vullen” en onderhouden van de site. Die kosten zijn in de begroting opgenomen onder de interne manuren van ASL.
De heer Rutzerveld (Sittard-Geleen) mist in de programmalijn “belangenbehartiging” de NVRD bij het item “ondersteuning bestuur”.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er een verschil is in stelligheid tussen het Meerjarenprogramma en de brief aan de Statencommissie Fysiek Domein. Dit op het item analyse en advies inzake de inzamelinfrastructuur en dan speciaal het onderdeel kunststofinzameling. De brief aan de Statencommissie is in deze zachter gesteld. Vicevoorzitter Hazeu licht toe dat het wel degelijk de bedoeling is om te komen tot een concrete provinciebrede analyse met conclusies over met name de kunststofinzameling.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd waarom op blz. 16 overleg met Duitsland wordt genoemd. Bijvoorbeeld op inzameling van verpakkingen is daar toch jaren ervaring. De heer Keijzers geeft aan dat het grensoverschrijdend overleg gericht is op leerprocessen. Met Duitsland is dat gelet op de andere structuren lastiger dan met België. Met Vlaamse vertegenwoordigers en de beide provincies Limburg is al geruime tijd periodiek overleg waar veel van geleerd wordt. Het noemen van overleg met Duitsland op termijn heeft dezelfde aspiratie, maar wordt pas op termijn opgepakt.
De heer Sijstermans (Rd4) dringt er op aan om regelmatig met Senternovem te overleggen. Deze instantie beheert interessante geldstromen. De secretaris-penningmeester wijst er op dat via Wim Hazeu een ASL-lijn bestaat naar de VNG. Vicevoorzitter Hazeu geeft aan dat daar waar RAOZ en AOO als bestuurlijke platforms niet meer bestaan het af en toe een zoektocht is naar overlegstructuren voor bovenlokale afvalvraagstukken. De heer Keijzers (programmamanager ASL) geeft aan dat zeker bekeken wordt of het perspectiefvol is om Senternovem te betrekken bij het voorziene Interreg IVc project “Vlaanderen-Zuid-Nederland: informatieuitwisseling op afvalgebied”. De heer Rutzerveld (Sittard-Geleen) doet de suggestie om daarbij geavanceerde verwerkingstechnieken, zoals biovergassing, mee te nemen. De heer Sijstermans (Rd4) vult dit aan met een onderzoek naar het voordrogen van HRA.
Contributievaststelling 2008
De heer Bormans (wethouder Gulpen-Wittem) ziet in de opsomming van deze mogelijke projectenlijst een brug naar het voorliggende contributievoorstel. Hij legt de vraag in het midden of de voorgestelde contributierestitutie niet aangewend zou kunnen worden voor onderzoek naar de zojuist bedoelde alternatieve verwerkingstechnieken. Aldus zou het budget voor ASL gewaarborgd worden. Middelen die eenmaal terugvloeien naar de gemeenten heeft men immers nog niet meteen terug. Vicevoorzitter Hazeu vraagt of de vergadering het eens is met die lijn. Hij merkt op dat er ook bij de voorgestelde contributierestitutie in het werkprogramma onderzoek is opgenomen naar marktkansen. Hij geeft aan dat aan dit onderzoek toegevoegd kan worden het verwerken van stromen die buiten het verwerkingscontract vallen. De heer Koopmans (wethouder Beesel) benadrukt dat daarbij niet uitgegaan moet worden van ondernemerschap door gemeenten maar van een aanjaagfunctie richting markt. De heer Rutzerveld (Sittard-Geleen) wijst er op dat de vermogenspositie van de vereniging ruim is en dat er toch een ruim onderzoeksprogramma voorzien is.

Na deze discussie brengt de vicevoorzitter het ongewijzigde contributievoorstel (totaal € 250.000,- minus € 100.000, - restitutie) in stemming. De vergadering stemt er mee in.


Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde besluit de vicevoorzitter de vergadering.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina