Concept-verslag van de 1ste bijeenkomst klankbordgroep nsp stationskwartier/SpoorbuurtDovnload 28 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte28 Kb.

CONCEPT-Verslag van de 1STE bijeenkomst klankbordgroep NSP Stationskwartier/Spoorbuurt


Datum: 6 december 2006

Locatie: Stadskantoor Breda


Aanwezig:

Dhr. G. van Veggel (Projectmanagement, voorzitter), dhr. H. Verhallen (Stadsontwikkeling) dhr. P. Jeucken (Communicatie), dhr. H. Vollaard (Ruimtelijke Ordening), dhr. J. Bakker (Milieu), dhr. O. v.d. Heijden (Ruimtelijke Ordening), mevr. S. Hardeman (wbv. Laurentius), mevr. G. v.d. Maagdenberg , dhr J. Bosma, dhr. J. Peters en dhr. I. Steverink (St. Stationskwartier), mevr. M. Bolluyt (Vertizontaal),mevr. J. Saelman( verslaglegging)

________________________________________________________________ 1. Opening en agenda

 • De heer Van Veggel opent de bijeenkomst en heet allen welkom. Wethouder Adank is vanavond verhinderd, maar richt per brief een welkomstwoord tot de leden van de klankbordgroep.

Omdat het project Via Breda in de uitvoeringsfase is gekomen, is zijn er twee klankbordgroepen opgericht om mee te denken over de inrichting van de buitenruimte rondom het Station.

Vanavond vindt de eerste bijeenkomst plaats van de klankbordgroep NSP Stationskwartier/ Spoorbuurt. Volgende week zal de klankbordgroep Belcrum voor de eerste maal bijeen komen.
 1. Doel, werkwijze en samenstelling klankbordgroep NSP- Stationskwartier / Spoorbuurt

 • De gemeente heeft op basis van het lijstje van Renier Koenraadt een voorstel geschreven over doel en werkwijze van de klankbordgroep. Dhr. Van Veggel hoopt dat de leden met een schone lei kunnen beginnen.

Dhr. Peters vindt dit moeilijk omdat er maar weinig vertrouwen is dat de

gemeente uit het verleden lering heeft getrokken.Mevr. Bolluyt vraagt welke verschillen het voorstel heeft ten opzichte van het lijstje van Renier. Zij mist bijvoorbeeld de beïnvloeding van de plannen. Dit is juist een van de pijnpunten uit het verleden.

Dhr. Jeucken antwoordt dat het voorstel nagenoeg alles van het lijstje van Renier heeft overgenomen. Geschrapt is het punt dat deelnemers er zitten voor hun eigen belang . Dit is gedaan omdat in de klankbordgroep volgens de nieuwe opzet personen zitten die het belang van de wijk of een straat vertegenwoordigen. Daarom wordt er nu gesproken van gezamenlijk belang.

Op verzoek van de deelnemers wordt afgesproken dit te veranderen in: gezamenlijk belang van de wijkbewoners.


 • In overleg met dhr. Bosma en mevr. v.d. Maagdenberg is een voorlopige samenstelling van de klankbordgroep gemaakt. Of Marlice Dreessen van de VVV zal deelnemen is nog niet bekend.

Dhr. Van Veggel vindt het in verband met belangenverstrengeling geen goed idee om de eigenaar van Center Court te vragen.

 • Ulrich Schweize zal als wijkagent voor deelname aan de klankbordgroep worden uitgenodigd.

 • Karin Neijenhuis is momenteel aan het verhuizen vanuit de Belcrum naar de Spoorbuurt. Ook zij zal voor deze klankbordgroep worden gevraagd.

 • Mevr. v.d. Maagdenberg merkt op dat de post onregelmatig wordt bezorgd. Op voorstel van dhr. Jeucken zal alle post, waar mogelijk, via e-mail worden verstuurd.
 1. Toelichting concept ontwerp Buitenruimteplan Stationskwartier

 • Dhr. Verhallen geeft een toelichting aan de hand van diabeelden. Het Buitenruimteplan bevat basisprincipes voor de inrichting van de buitenruimte.

 • Het rapport wordt op korte termijn gecorrigeerd waarbij eveneens de

opmerkingen van de klankbordgroep worden betrokken.

 • Hieronder volgt een korte bespreking van de diabeelden voorzover hierover door de klankbordgroep vragen zijn gesteld.

Fiets- en voetgangersverbinding door het station

Dit maakt onderdeel uit van het t.z.t. te behandelen DO voor de OVT.

Het station blijft open zolang er treinen en bussen rijden. Dit betekent dat het station ’s nachts wordt afgesloten.

StationslaanDhr. Peters heeft de indruk dat de Stationslaan niet erg geschikt is voor vrachtwagens en bussen. De ontwerpen zijn afgestemd op vrachtwagens en bussen. De Stationslaan heeft daarvoor voldoende ruimte. Het is de bedoeling dat de Stationslaan een echte laan wordt, waar ook veel aandacht wordt besteed aan de verblijfsfunctie.

De noodzaak om de Stationlaan in te richten als vierbaansweg, waarvoor o.a. door de Kamer van Koophandel in de Nota van Commentaar is gepleit, is nergens uit gebleken. Van belang is dat de Stationslaan qua verhouding harmonieert met de omgeving. Het uitgangspunt blijft zo min mogelijk verkeer op de Academiesingel, de Stationslaan als verbindingsweg tussen oost en west voor de buurt, en grote verkeersstromen over de noordelijke rondweg.Dhr. Steverink merkt op dat het overlegplatform de Nota van Commentaar heeft gezien, maar nooit de antwoorden daarop.

Dhr. Van Veggel antwoord dat de nota van commentaar juist de beantwoording van de reacties bevat.Dhr. Peters wil weten welke voorzieningen er zijn getroffen voor de bus vanuit het noordwesten naar de Stationslaan.

Dhr. Van Veggel antwoordt dat de bussen gebruik maken van de Stationslaan en de toerit van de oostelijke busterminal.

Zijstraten Stationslaan

Mevr. Bolluyt vraagt hoe het zit met het straatje ten zuiden van de Stationslaan. Dit wordt de toegang naar de parkeervoorzieningen van het station en de oostelijke toegang voor de bus naar de busterminal. De oostelijke oprit wordt alleen toegankelijk voor busverkeer en wordt na einde busdienst afgesloten.

Emmastraat

De bestrating wordt vernieuwd. De bedoeling is om de bestaande bomen te behouden. Daartussen blijven de parkeerplaatsen gehandhaafd. Volgens dhr. Steverink is er in dat geval nooit ruimte voor drie parkeerplaatsen tussen de bomen. Er staan echter wel drie parkeervakken getekend.

Dhr. Verhallen antwoordt dat het uitgangspunt is de handhaving van de bestaande situatie. Mocht blijken dat er bomen ziek zijn, dan wordt er misschien gekozen voor een herinrichting waar ruimte is voor drie parkeerplaatsen. De tekening zal worden aangepast op dit uitgangspunt (actie).

Meerten Verhoffstraat

Het plaatsen van hoge bomen in deze straat staat ter discussie. De Meerten Verhoffstraat behoort niet tot het plangebied en de tekening zal daarop worden bijgesteld (actie).

Spoorstraat

Mevr. v.d Maagdenberg merkt op dat de geplande bomen tegen de bestaande bebouwing aan de noordkant veel licht wegnemen in de woningen. Ook zal de bomen geen lang leven beschoren zijn, vanwege gebrek aan licht en lucht. Dhr. Verhallen zegt dat hiervoor normen bestaan. De bedoeling is om transparante bomen aan de zuidzijde van de straat te planten. I.v.m. de gemaakte opmerkingen zullen twee varianten worden uitgewerkt (actie).

Dhr. Peters merkt op dat de hier getoonde doorsneden zijn genomen op een niet-representatieve plek van de straat.

Dhr. Steverink vindt het kwalijk dat er geen plaatje in het plan staat van de plaats waar het station het dichtst bij de bestaande bebouwing komt. Er zullen aanvullende doorsneden worden getekend: één op een plek waar de straat 17 meter breed is en één op een plek waar de hoven komen te liggen (actie).

Alle profielen zullen worden gecontroleerd en aangegeven zal worden of er sprake is van één- of tweerichtingsverkeer en of links- of rechtsaf uitrijden is toegestaan (actie).

Op pagina 21 staan tegenstrijdigheden ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogtes. Deze tekst wordt aangepast. De gemeente zal ervoor zorgen dat er geen misverstanden ontstaat ten gevolge van tekenkundige onvolkomenheden. Ook zullen er geen verschillen bestaan tussen de plankaart en de beelden uit de presentatie (actie).Dhr. Steverink vraagt wat er gebeurt op de hoek bij de Spoorstraat en de Terheijdenstraat. Deze situatie is nog niet scherp in beeld, er wordt vooralsnog uitgegaan van handhaven van de huidige situatie.

Singel


Parkeren aan de zijde van het water verdwijnt. Er worden naast de parkeervakken aan de zijde van de huizen fietssuggestiestroken getekend. Dhr. Peters vindt dit een slechte maatregel. Het huidige profiel is gevaarlijk voor fietsers. Daarom moet er een fietspad komen tussen het trottoir en de parkeerplaatsen.

Dhr. Verhallen antwoordt dat dit waarschijnlijk niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek. Doordat de Singel wordt geknipt zal er veel minder verkeer gaan rijden. De ervaring leert dat een fysieke scheiding van auto’s en fietsers tot gevolg heeft dat er veel harder wordt gereden. De situatie zal nogmaals onderzocht worden door de verkeersdeskundigen (actie).


Park Valkenberg; fietsers

Dhr. Peters wijst erop dat in de toelichting op het bestemmingplan staat geschreven dat er veel aandacht zal zijn voor de fietsers bij het station. Dit is een loze kreet waar geen enkele inhoud aan wordt gegeven.

Dhr. Van Veggel zal toezien op de formuleringen.

Bussen

Tot de aanvang van de werkzaamheden zullen de vakantiebussen blijven staan op de huidige locatie. In de toekomst zullen aan de noordzijde van het station alleen nog internationale lijndiensten halteren. De andere vakantiebussen verdwijnen uit de buurt van het station.


Taxi’s

Mevr. Bolluyt wil duidelijkheid over de taxistandplaatsen .Deze moeten aan de noord – en de zijkant van het station komen. Pag. 52 van het plan is hierover onduidelijk. Ook is niet duidelijk wat precies wordt bedoeld met ‘geen doorkoppeling voor het autoverkeer’.

Dhr. Van Veggel legt uit dat wordt aangegeven dat de voetganger hier voorrang heeft op het autoverkeer.

Voetgangers

Er is afgezien van het aanleggen van een voetgangersbrug over de Terheijdenseweg.

Invaliden

Mevr. Bolluyt vraagt hoe invaliden het niveauverschil tussen het verdiepte zuidplein en het maaiveld moeten overbruggen.

Dhr. Van Veggel licht toe dat het zuidplein niet verdiept ligt. Tussen de verdiepte Stationshal en het maaiveld komen roltrappen en een lift.

Uitgangspunt is dat invaliden geen obstakels zullen tegenkomen en geheel zelfstandig toegang krijgen tot het station. De trappen en de lift maken onderdeel uit van het station. De scheiding tussen (semi-) privaat en openbaar moet d.m.v. kleurverschil duidelijker worden aangegeven (actie).

Dhr. Peters denkt dat bij het maken van onderscheid openbaar – semi-openbaar het uitgangspunt behoort te zijn welke functie de plek heeft en niet wie eigenaar is. Dhr. Van Veggel antwoordt dat de gemeente ook de kwaliteit van semi-openbare en semi-private terreinen moet borgen. Daartoe worden contractueel afspraken gemaakt met private partijen. Duidelijk moet blijven waar de verantwoordelijkheden, t.a.v. handhaven liggen.


 1. Afstemming procedure ontwerp Bestemmingsplan Stationskwartier en ontwerp Beeldkwaliteitsplan

 • De ter visielegging van het ontwerp Bestemmingsplan Stationskwartier eindigt, formeel op 27 december. Vanwege de feestdagen zullen reacties die voor 2 januari bij de gemeente binnen zijn worden behandeld.

 • De planning voor het vaststellen van het definitieve ontwerp van de OV-terminal loopt achter, vanwege het feit dat de NS zoveel mogelijk rekening wil houden met de wensen van de toekomstige gebruikers.

Dhr. Steverink vindt dat de regels uit het Bestemmingsplan waaraan bebouwing wordt getoetst volledig zijn uitgehold.

Dhr. Peters vindt het kwalijk dat de belanghebbenden nu binnen vier weken hun reacties moeten geven op het bestemmingsplan. Hierover had in een veel vroeger stadium mondelinge discussie moeten plaatsvinden. Nu is er geen gelegenheid meer om bijvoorbeeld rooilijnen, parkeren en het viaduct.

Om tegemoet te komen aan deze wens zal nog vóór de Kerstperiode vóór het beëindigen van de 6 weken termijn van de tervisielegging een bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsvinden. Dit zal zijn op dinsdag 19 december om 20.00 uur in het Stadskantoor. Een agenda en uitnodiging volgen nog (actie). 1. Rondvraag en sluitingIn het Buitenruimteplan zullen verkeerssituaties, bomenstructuur, voetgangers- en fietsroutes beter worden gedefinieerd (actie).

Overig


Dhr. Peters vraagt wat er gebeurt op de plaats op de kop van de Belcrumweg waar nu grote kastanjes staan.

Dhr. Van Veggel antwoord dat het de bedoeling is dat de kastanjes blijven staan. • Dhr. Van Veggel sluit de bijeenkomst om 23.00 uur.Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina