Conceptverslag cna-smal > 12 maart 2015Dovnload 64.4 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte64.4 Kb.
CONCEPTVERSLAG CNA-SMAL > 12 maart 2015

Posttheater, Arnhem


Aanwezig: Albert Hoex (vervangend voorzitter, AKPO25), Eve Hopkins (Generale Oost), Jaap de Jong (Museum Arnhem), Peter van der Hoop (MSSA), Hans Jongerius en Roel Coppelmans (Posttheater), Henk Bitter (Focus Filmtheater), Henk Dassen (Huis van Puck), Yosser Dekker (Halfvol), Kunstbedrijf (Otto Berg), Gabrielle de Nijs Bik (provincie Gelderland), Hans Eliens (Luxor Live), Marieke van Kessel (RBT), Edwin Verdurmen (Casa), Caro Delsing (Buro Delsing, verslag).

Afwezig: Ria Oudega (mb Bibliotheek Arnhem, voorzitter), Gijsje van Honk (mb interim-directeur MSSA), Esther Ruiten (mb gemeente Arnhem), July Ligtenberg (mb BK Platform), Connie Verberne (mb Cultuurmij Oost), Ruud van Meijel en Marc Meijer (mb Oostpool), Willem Bijleveld (mb Openluchtmuseum), Wim Koens (Jacobiberg), George Wiegel (Gelders Orkest), Laurien Timmermans (ArtEZ), Museum Arnhem (mb Miriam Windhausen).
1. Opening en welkom

 • Albert Hoex is vandaag vervangend voorzitter aangezien Ria Oudega een verplichting heeft. Hij dankt het Posttheater voor de ontvangst.

 • Welkom aan de nieuwe gezichten. Er volgt een kort voorstelrondje.


2. Mededelingen / kort:

Nieuw lid: Cultuurmij Oost (voorheen KCG/Edu-Art)

 • Connie Verberne van Cultuurmij Oost treedt weer toe als lid. In het verleden zat zij namens KCG aan tafel. Cultuurmij Oost is voortgekomen uit een fusie van KCG met Edu-Art.Welkom nieuwe leden / spilfiguren: Edwin Verdurmen (Casa), Yosser Dekker (St. Halfvol)

 • Edwin Verdurmen en Yosser Dekker zijn uitgenodigd als nieuwe leden, zogenaamde ‘spilfiguren’.

 • We komen hier op terug bij agendapunt 7.Terugkoppeling gesprek DB en gemeente m.b.t. Factsheet (meegestuurde bijlage: verslag)

 • Het verslag van het gesprek van het DB met de gemeente over het factsheet - waarbij het DB een reactie heeft gegeven op het raamwerk - is met de stukken toegezonden. In eerste instantie is het factsheet een stuk van de gemeente voor intern gebruik, ook bedoeld om in de toekomst op te kunnen sturen. Daarnaast wordt het openbaar gemaakt op de site van de gemeente en is het streven dit in de toekomst te koppelen aan een landelijk systeem. Het factsheet geeft informatie over de basis- en meerjareninstellingen. Het factsheet is een welkom instrument, ook richting bezuinigingen.

 • Het huidige factsheet 2014 is uitdrukkelijk ‘versie 0’: de suggesties die het DB heeft gedaan (zie het verslag daarover) zijn grotendeels overgenomen, maar kon de gemeente niet allemaal verwerken aangezien het factsheet snel af moest worden gemaakt. Een dringende suggestie voor de toekomst is o.a. de opname van cijfers van PAC-instellingen en evenementen. Immers, op die manier wordt er een veel vollediger beeld gegeven van kunst & cultuur in Arnhem. Men deelt dit.

 • Henk Dassen vertelt dat tot zijn verontwaardiging alle faciliteiten van Huis van Puck niet zijn opgenomen door de gemeente Arnhem. De gemeente verwees hem vervolgens weer terug naar CNA.

 • Besluit: de volgende CNA-vergadering wordt doorgepraat hoe het volgende factsheet vollediger kan worden.

 • Actie: allen wordt gevraagd reacties te mailen naar Caro Delsing, die deze verzamelt voor het bestuur, ook richting gemeente.

 • Actie: Caro Delsing mailt morgen het definitieve factsheet.Terugkoppeling gesprek DB provincie 4 november (zie bijlage: verslag)

 • Het verslag is toegestuurd. Er zijn geen opmerkingen.Vacature PAC-adviescommissie

 • CNA draagt voor de PAC-commissie altijd een lid aan. Dat was Rob Ligthert. Door zijn vertrek, is er nu een vacature. De gemeente heeft CNA gevraagd om een nieuw, onafhankelijk lid aan te dragen met expertise op het gebied van de beeldende kunst, aangezien kennis van deze discipline ondervertegenwoordigd is. Voor de zomer moet de voordracht rond zijn.

 • Actie: suggesties voor namen z.s.m. mailen naar Caro Delsing, zonder cc/bc.

 • Besluit: het DB krijgt het mandaat om iemand aan te dragen.


3. Verslag CNA 1 oktober 2014 (meegestuurde bijlage)

 • Vrijwel alle punten uit het verslag komen terug op de agenda. De actielijst is voldaan.

 • Het verslag wordt vastgesteld.


4. Bezuinigingen / gesprek DB met wethouder Elfrink op 11 maart

 • De voorzitter vertelt dat het DB gisteren een gesprek voerde met de wethouder in aanwezigheid van Esther Ruiten en Ric Alofs. Doel van het DB was namens CNA informatie te krijgen over inhoud, financiën en procedure. In totaal moet er, zoals bekend, 9 ton bezuinigd worden, waarvan 5 ton via MSSA. Resteert 4 ton. Daarnaast komt er een nieuwe bezuiniging van 20 miljoen op de gemeente af. Insteek van het DB in het gesprek was de kwaliteit van het geheel te bewaken en te pleiten om daarnaast vooral te kijken naar het totaal van beide bezuinigingen, mede om te voorkomen dat er twee keer een kaasschaafmethode wordt gehanteerd wat grote gevolgen zou hebben voor het brede veld. Het DB pleitte verder voor het maken van heldere keuzes, het in stand houden van flexibele gelden en het bewaken van Stroom als uitgangspunt.

 • De wethouder heeft zijn voorstel toegelicht. Onder voorbehoud van behandeling in het college van burgemeester en wethouders (gepland voor april 2015) en besluitvorming in de gemeenteraad (gemikt wordt op mei 2015), is zijn voorstel om vanaf 2016 € 400.000 structureel te bezuinigen op de gemeentelijke uitgaven voor cultuur als volgt:

1. Bij de taakstelling van 4 ton worden eerst de volgende subsidiebudgetten beëindigd/ verlaagd:

a. Tijdelijke extra subsidie huisvesting Generale Oost stoppen: € 50.000;

b. Beëindiging bijdrage website Uit in Arnhem: € 25.000;

c. Bijstelling budget Stroomversneller: € 25.000.

2: Voor de resterende 3 ton is het voorstel als volgt:

Ontzien worden:

a. De instellingen die al een taakstelling hebben (MSSA, Bibliotheek, SLAK en Gelders Archief);

b. De instellingen die vanuit het Rijk worden gesubsidieerd (dit vanuit strategisch oogpunt naar provincie en Rijk toe): Introdans, Gelders Orkest en Oostpool;

c. De grotere evenementen (Sonsbeek, Mode);

d. Fonds Cultuur en de PAC.

Invulling wordt gezocht:

Bij de basis- en meerjarenvoorzieningen door middel van een kaasschaaf van 4%. Dit leidt voor instellingen tot bedragen variërend van 1.000 tot 118.000 euro. Voor Kunstbedrijf gaat dit in vanaf 2017: dit uitstel wordt gehanteerd om transitie van het herstelplan ruimte te geven. • De huidige kaasschaaf zet de wethouder ook in richting Raad om te voorkomen dat een tweede maal een kaasschaaf wordt ingezet. De 20 miljoen zal een geheel andere insteek en zienswijze vergen. De hoogte van het bedrag wordt overigens nog aangevochten en de 20 miljoen wordt ook niet in een keer, maar in stappen doorgevoerd. De wethouder gaf tot slot aan graag open te staan voor suggesties.

 • Het DB had de kaasschaaf verwacht en kan zich daarin vinden. Zij vindt het winst dat de flexibele gelden overeind blijven, dat de wethouder bij een volgende bezuiniging niet een tweede kaasschaaf wil inzetten, dat Stroom uitgangspunt blijft en dat er in de toekomst ingezet wordt op visie en heldere keuzes. CNA blijft betrokken als gesprekspartner.

 • Met de wethouder is afgesproken dat het DB opmerkingen uit de vergadering van vandaag terugkoppelt.

 • Eve Hopkins reageert dat het stopzetten van de € 50.000 aan Generale Oost (GO) een zeer ongelukkige timing heeft. Pas gisterenavond is zij hierover per mail ingelicht door de gemeente. De tijding is temeer ongelukkig omdat GO van de provincie een subsidie heeft gekregen voor de verbouwing waarmee een belangrijke impuls wordt gegeven aan het gebied rondom Rozet, Roofgarden en Showroom. Daarnaast heeft GO de laatste periode al kortingen moeten opvangen van Rijk, Provincie en gemeente. Kortom, zij is er zeer ongelukkig mee. Haar inzet is dat de € 50.000 wordt doorgezet in 2016 en 2017. Haar vraag is: kan CNA hier iets aan doen en een signaal afgeven?

 • Marieke van Kessel reageert dat voor het RBT een zelfde soort verhaal van toepassing is. Ook voor de site zijn provinciale middelen beschikbaar gekomen om door te ontwikkelen wat nu niet meer mogelijk zal zijn. De situatie is in die zin wel een andere omdat de website RBT aanvankelijk niet thuis hoorde bij cultuur (plek is bij EZ/toerisme).

 • Er volgt een gesprek over alternatieven en consequenties.

 • Besluit / Actie:

  • Men kan zich vinden in de kaasschaafmethode van 4%;

  • M.b.t. GO: CNA constateert dat het mogelijk stopzetten van de tijdelijke subsidie voor huisvesting van Generale Oost van € 50.000 een grote aanslag is op de totale begroting van GO en doet het verzoek hier nogmaals naar te kijken;

  • M.b.t. het RBT: deze zaak is te complex en wordt vanuit CNA niet opgepakt.


5. Uitboulevard: aanpassingen opzet

 • De voorzitter vertelt dat er een aantal aanpassingen komt in de opzet en vraagt Marieke van Kessel om een toelichting.

 • Marieke van Kessel vertelt dat de Uitboulevard op 5 en 6 september zal plaatsvinden. Door de ontwikkelingen rondom Musis (sloop en bouw) is Musis en het terrein rondom niet te gebruiken. Dat vormde mede de aanleiding om te kijken naar structuur en opzet. Als centrale plek is gekozen voor Rozet en omgeving. Er komt op 6 september een cultuurroute door de stad langs de cultuurhuizen, met ruimte voor andere partijen (circa 50) om een presentatie te geven. Mogelijk komt er een infomarkt in of voor Rozet. De route in de stad wordt wellicht gekoppeld aan de kunst-fiets-route van BKA. Om versnippering te voorkomen, zou er gekozen moeten worden voor niet te veel podia. De grote opening staat nog op losse schroeven (HGO met artiest) wegens budget. Binnen nu en twee weken volgt bericht over de grote opening.

 • Vraag is: wie wil zijn podium beschikbaar stellen, met eventueel andere programmering in huis? Posttheater en GO vinden dat prima. De oproep is ook om in klein comité hierover door te praten.

 • Besluit: de vergadering is akkoord met de opzet.

 • Actie: via Caro Delsing gaat er een mail de deur uit of men een podium beschikbaar wil stellen dan wel een podium kan creëren.

 • Actie: Marieke van Kessel mailt binnen twee weken nader bericht over de grote opening.


6. Cultuur Netwerkbijeenkomst: Sonsbeekavond, 28 april (meegestuurde bijlage)

 • Zoals bekend heet CNA-breed voortaan Cultuur Netwerkbijeenkomst. Er komen twee bijeenkomsten per jaar. De eerste is rondom het thema Sonsbeek 2016 en vindt plaats op 28 april in Showroom, aanvang 20.00 uur (de opzet is meegestuurd). De avond is in het Engels. De curatoren lichten hun ideeën toe. Daarnaast staat centraal hoe men met ideeën kan aanhaken.

 • Caro Delsing stuurt van te voren een uitnodiging met informatie zodat iedereen goed weet wat de bedoeling is en men zich kan voorbereiden.

 • Besluit: men is akkoord met de opzet.


7. Laatste aanpassingen organisatie CNA (meegestuurde bijlagen)

Aangepast Reglement CNA (bijlage): ter vaststelling

 • De voorzitter vertelt dat de laatste maanden met elkaar gewerkt is aan een aanscherping van CNA. De laatste aanpassingen zijn in een bijlage toegestuurd.

 • Belangrijke wijzigingen zijn:

  • DB: dit is uitgebreid met een afvaardiging van de kleinere BK- en podiumkunstinitiatieven in de personen van July Ligtenberg en Albert Hoex.

  • CNA gaat werken met een onafhankelijk voorzitter, te werven via een openbare oproep.

Actie: suggesties zijn welkom, namen graag mailen naar Caro Delsing (zonder cc/bc).

Besluit: het DB krijgt voor de uitwerking van dit traject het mandaat.

  • Spilfiguren: CNA wordt aangevuld met een beperkt aantal spilfiguren voor een bredere vertegenwoordiging, frisse blik en dynamiek. Edwin Verdurmen en Yosser Dekker zijn als eersten uitgenodigd.

Actie: suggesties voor andere spilfiguren kunnen per tweetal CNA-leden worden voorgedragen aan het DB.

  • Frequentie bijeenkomsten per jaar: 2 x CNA, 2 x netwerkbijeenkomst, 6 x DB.

CNA wordt een stichting. Belangrijk is dat de huidige constructie van leden en zeggenschap behouden blijft.

Besluit: het DB krijgt voor de uitwerking van dit traject het mandaat.

 • Deze aanpassingen zijn verwerkt in het Reglement dat ter vaststelling voorligt.

 • Besluit: het aangepaste Reglement wordt vastgesteld.


8. Presentatie RUIMTEKOERS, Yosser Dekker (St. Halfvol)

 • Yosser Dekker dankt voor de uitnodiging. Men kan hem en zijn stichting Halfvol kennen van Roofgarden, de opening van Rozet of de Popup club. Samen met Marieke van Kessel heeft hij de Herdenking 70 Jaar Slag om Arnhem georganiseerd. Hij is altijd bezig om nieuwe, jonge doelgroepen te vinden met innovatieve projecten, waarbij het gebruik van leegstaande panden vrijwel altijd een rol speelt. Verder is hij bij GO aangesteld als Kwartiermaker voor de verbouwing.

 • Tevens is hij initiator van RUIMTEKOERS. Hij licht de achtergronden en het programma toe. Het viel hem al lang op dat er altijd negatief wordt gepraat en nagedacht over leegstand. Als men zou kiezen voor een positieve insteek, dan verandert de blik. Daarnaast wordt de sector kunst & cultuur geacht meer in te zetten op cultureel ondernemerschap. Volgens Yosser Dekker is onderdeel daarvan het bereiken en betrekken van nieuwe doelgroepen. Vooral jonge makers moeten hier nog mee experimenteren. Dit kan bij uitstek op plekken waar publiek al is: de binnenstad. Bovendien is daar veel leegstand die om invulling vraagt. Daarnaast is de binnenstad aan het veranderen, we zien gescheiden functies van wonen, werken, winkelen en industrie maar dat is niet meer houdbaar: het vermengen van functies is belangrijk voor de toekomst. In dat kader meent hij dat het belangrijk is om bedrijfsleven/vastgoedsector en de creatieve sector met elkaar te verbinden. Deze gedachtegangen hebben zich vertaald naar RUIMTEKOERS: een festival met een programmering in acht panden gedurende een maand (14 maart tot 11 april). O.a. jonge makers maken daarbinnen de potentie van leegstaande panden zichtbaar. Daarnaast worden 25 leegstaande panden groen uitgelicht. Er komt een contextprogramma, een innovate programma en een cultureel programma: zie de site www.ruimtekoers.nl. Tot slot volgt er een jaarprogramma om de thematiek aan te blijven kaarten en de naam levend te houden.

 • Morgen is de opening om 17.30 uur in de oude HBS op het Gele Rijdersplein: allen welkom.


9. Korte presentatie KunstWerk, Roel Coppelmans (Posttheater)

 • Roel Coppelmans vertelt over KunstWerk en deelt daarover ook een A4 uit. Hij heeft veel ervaring met kunsteducatie. Hij constateert bezuinigingen en instellingen met een vaak vrij gesloten karakter. Zijn ervaring met kunsteducatie bracht hem tot het denkmodel KunstWerk. Zijn uitgangspunt is de beleving van het kind (basisschool): 1) het huis, de school, 2) de wijk, 3) de wereld. Tweede uitgangspunt is een samenwerkingsmodel dat hij ook gepresenteerd heeft bij de gemeente: in dit samenwerkingsmodel kunnen alle initiatieven plaatsnemen, klein, groot maar ook vanuit andere beleidsterreinen zoals sociale zaken etc. Een dergelijke gedachtegang zou ook de betaalbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid kunnen vergroten meent hij. Roel verwijst naar het A4tje en staat altijd open voor een gesprek.

 • Otto Berg vertelt de volgende keer in CNA graag over Kunstbedrijf. Kunstbedrijf is geen aanbieder meer, maar bemiddelaar. Hij vertelt dat Kunstbedrijf een convenant gaat tekenen op 1 april a.s. met schoolbesturen, acht culturele instellingen en gemeente. Doel: tijdens de basisschool maken alle Arnhemse kinderen kennis met acht grote instellingen. Daarnaast helpt Kunstbedrijf scholen een cultureel programma vorm te geven. Er wordt geen gesloten circuit gehanteerd: in principe kan iedereen bemiddeld worden naar de scholen. Het is aan de scholen om te kiezen. Tot slot wordt gewerkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Hij vertelt dat er een stuurgroep is ingericht met een afvaardiging van de acht instellingen, onderwijs als vragende partij, Cultuurmij Oost en de gemeente. Ook om te voorkomen dat Kunstbedrijf alleen de keuzes maakt wie te betrekken en wie niet. Per september gaat het lopen.

 • Roel Coppelmans meldt dat hij het jammer vindt dat hij bij het bovenstaande traject niet werd betrokken. Hij wil graag een lans bleken voor zowel dwarsdenkers, als voor elkaar meer betrekken.

 • Jaap de Jong vertelt dat er het voornemen is tot een vergaande samenwerking van de partners binnen Rozet. Rozet zelf, de functie van Rozet, staat daarbij centraal en niet meer de afzonderlijke instellingen. Uit deze keuze zal nog de structuur gaan volgen. Daarbij wordt ook gekeken naar welke andere functies nog in Rozet betrokken kunnen worden, mede met het doel de exploitatie rond te krijgen.

 • Besluit: volgende keer in CNA een presentatie over Rozet en Kunstbedrijf.


10. Rondvraag en sluiting 

 • Peter van der Hoop vertelt dat in oktober de achterkant van Musis wordt gesloopt en de nieuwe zaal wordt gebouwd. Een jaar later wordt de schouwburg gerenoveerd. Wat betreft de verzelfstandiging zit MSSA ook op schema. Spannend is een nieuwe positionering van beide gebouwen in de stad met een nieuwe naam en vormgeving. In de schouwburg komt in de toekomst alleen theater, in Musis muziek.

 • Jaap de Jong vertelt over de verbouwing van Museum Arnhem. Er komt 1.000 m2 bij voor met name expositieruimte en horeca. Uitgangspunt bij de verbouwing is de iconische locatie (niet het gebouw). Een andere hoofdlijn is verbetering van de relatie/route met/naar de binnenstad. Van belang daarbij is dat Coehoorn zich goed als kunstkwartier ontwikkelt. Daarover voert Museum Arnhem gesprekken met Alliander: niet alleen wil Alliander haar gebouw aan de Utrechtseweg een publieke functie geven, ook is Alliander gericht op duurzaamheid van Coehoorn. Tevens worden gesprekken gevoerd met ArtEZ, denk daarbij aan ruimte voor jonge kunstenaars. Idealiter begint de nieuwe route naar Museum Arnhem in de toekomst op het station zelf en loopt deze vervolgens via Coehoorn en het gebouw van Alliander.

 • Roel Coppelmans vertelt dat gewerkt wordt aan de Volksopera Klarendal i.s.m. een landelijke partij. Fondsenwerving is een lastige opgave (provincie wees af), maar doel is om in mei 2016 op het Kazerneplein de opera te presenteren.

 • Edwin Verdurmen vraagt wat exact de rol is van de spilfiguren in de vergadering van CNA. Hij heeft een groot deel van de vergadering geluisterd naar reguliere agendapunten. Hans Eliens vertelt dat doel is CNA breder te trekken dan alleen de gevestigde instellingen. M.a.w. de inzet is het palet breder te maken en informatie beter heen en weer te laten gaan en aan elkaar te geven. Bij vergaderingen kan gekeken worden welke delen voor de spilfiguren nuttig zijn (en vice versa), het is nog even zoeken naar een juiste vorm hiervoor.

 • De voorzitter sluit de vergadering met dank aan Posttheater voor de ontvangst.


CULTUUR NETWERKBIJEENKOMST ‘SONSBEEK 2016’: 28 april, 20.00-20.00 uur, Showroom Arnhem

VOLGENDE VERGADERING CNA: 8 oktober 15.00-17.00 uur, locatie n.n.b.

ACTIELIJST

WAT

WIE

WANNEER

GEDAAN

Bezuinigingen


Het DB geeft de gemaakte opmerkingen door aan de gemeente

DB

maart

x

Factsheet


Toezenden factsheet naar het brede veld

Caro

maart

x

Opmerkingen mailen naar Caro (voor het DB) m.b.t. factsheet en agenderen voor 8 oktober

Allen

maart

-

Uitboulevard


Vraag mailen wie zijn/ haar podium beschikbaar wil stellen

Caro

maart

-

Bericht naar leden CNA over de grote opening

Marieke

voor 26 maart

- (juli)

Organisatie


Het DB pakt op/ werkt uit:

- voordracht nieuw PAC-commissielid namens CNA

- traject oprichting stichting

- traject voorzitterDB

april e.v.

x

-x

Aandragen namen ‘spilfiguren’ voor CNA-smal (mailen aan Caro)

Allen
-

Aandragen namen voor een extern, onafhankelijk en onbezoldigd voorzitter (mailen aan Caro)

Allen
x

- Leden dienen de openstaande facturen te betalen

- Gesprek voorzitter met AKPO en met BKA over de contributie/bijdrage aan Uitblvvoorzitter, Albert, July

zsm

-

-


Cultuur Netwerkbijeenkomst 28 april: thema Sonsbeek 2016


Organisatie avond, vooraankondiging en uitnodiging

Caro

maart/april

x

Agendapunten 8 oktober


Factsheet
8 okt

x

Presentatie Kunstbedrijf en Rozet
8 okt

-

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina