Conceptverslag raadscommissie leefomgevingDovnload 66.95 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte66.95 Kb.

CONCEPTVERSLAG RAADSCOMMISSIE LEEFOMGEVING

AMSTERDAM-NOORD D.D. 9 SEPTEMBER 2009

Vastgesteld 14 oktober 2009
Aanwezig
Voorzitter J.W. Peppels (LN)

Secretaris P. Sijtsma

Leden P. Aberkrom (Van Soest), C.J.M. Cleerdin (De Groenen),

T. Hoeve (CDA), M.J. Min-Leliveld (GL), H.M. Rollingswier (PvdA),

V. Spierings (SP), P.M. Croese (PvdA), P. Willing (VVD) en

H.J.G. Paulussen (LN)

Dagelijks Bestuur H.J. van Schaik, C. de Wild Propitius
Verslag Verslagbureau Horlings www.verslagbureau.nl
A. PROCEDUREEL
1. Opening/ mededelingen
1 De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur en heet de aanwezigen welkom.

2 Er worden geen mededelingen gedaan.2. Vaststellen agenda
3 De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt dat voor agendapunt 7 een presentatie zal plaatsvinden rond de problemen van de invoering van betaald parkeren op het Buikslotermeerplein/CAN. Deze presentatie wordt toegevoegd als agendapunt 6a.
4 De agenda wordt dienovereenkomstig vastgesteld.

3. Verslag 10 juni 2009
5 Het verslag van 10 juni 2009 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

4. Openstaande toezeggingen

6 De commissieleden hebben per e-mail een DB-reactie op de openstaande toezeggingen ontvangen.


7 117LO Commissie is uitgebreid geïnformeerd. Toezegging is afgedaan.

8 119LO Deze toezegging wordt overgeheveld naar de commissie RO.

9 120LO Deze toezegging is afgedaan.

10 122LO Deze toezegging is afgedaan.

11 125LO Deze toezegging is afgedaan.

12 126LO De commissie wordt in november geïnformeerd.

13 127LO Terugkoppeling moet nog plaatsvinden.

14 128LO Programma is aangepast aan budget. Toezegging is afgedaan.


15 De voorzitter stelt vast dat de commissie instemt dat de toezeggingen 110LO en 118LO zijn afgedaan en van de lijst worden afgevoerd.
16 De PvdA-fractie wil naar aanleiding van 123LO weten wat de stand van zaken is. Portefeuillehouder Van Schaik deelt mee dat er vergunningen verstrekt zijn aan eerstelijns zorgverleners. Er worden nog gesprekken gevoerd met verpleeghuis De Die hoe om te gaan

met vergunningen voor vrijwilligers. Deze mogen niet verstrekt worden. Wellicht is er een mogelijkheid gebruik te maken van kraskaarten door vrijwilligers. Deze toezegging blijft op de

HvS lijst staan, de brief die hierover aan zorgverleners verstuurd is, zal onder de commissieleden verspreid worden.

17HvS Fractie Van Soest zal inzake 122LO in contact worden gebracht met een verkeersmedewerker om over de uitrij eisen te praten.


18 De lijst openstaande toezeggingen wordt geactualiseerd.

5. Mededelingen portefeuillehouder(s)
19 Portefeuillehouder Van Schaik doet mededeling over de verkeersmaatregelen die genomen zijn op de Molenaarsweg ter bevordering van de veiligheid van de kinderen die daar naar school gaan. Er zijn hekken geplaatst, de weg is versmald en er is een overgang gemaakt. Tevens zijn er verkeerslichten geplaatst, deze worden binnenkort in werking gesteld. Dit zijn korte termijn maatregelen, er wordt nu gekeken naar lange termijn oplossingen. Gedacht wordt aan het maken van een rotonde.
20 Fractie Van Soest vraagt de portefeuillehouder of de snelheid gemeten is voor en na de wegversmalling.
21 Portefeuillehouder Van Schaik antwoordt dat wanneer te hoge limieten gemeten worden, hier melding van zou zijn gemaakt. Er hebben hem hierover geen berichten bereikt.

B. BESPREKING BELEIDSONDERWERPEN
6. Beoordelingsnotitie milieueffectrapportage Noorderpark te Amsterdam-Noord
COMMISSIE EERSTE TERMIJN
22 De PvdA-fractie kan zich vinden in het voorgenomen besluit en onderschrijft het besluit geen MER-procedure te doorlopen.
23 De SP-fractie sluit zich hierbij aan.
24 De GL-fractie sluit zich hier ook bij aan en geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat de over flora en fauna gegeven adviezen opgevolgd worden, zodat vissen en vleermuizen prettig kunnen blijven leven. Hoe staat het met pierenbadje en het ecologisch dek?
25 De LN-fractie gaat akkoord met de notitie.
26 De CDA-fractie kan zich hierbij aansluiten, maar mist in het rapport de Noord/Zuidlijn.
27 Fractie De Groenen kan zich vinden in het besluit dat er geen aparte MER gemaakt wordt. Welke normen worden gehanteerd ten aanzien van geluid bij evenementen? Dit naar aanleiding van geluidsoverlast op het NDSM terrein tijdens een evenement.
28 Fractie Van Soest kan zich ook vinden in dit besluit.
DAGELIJKS BESTUUR EERSTE TERMJN
29 Portefeuillehouder De Wild Propitius antwoordt dat de adviezen uiteraard zullen worden opgevolgd.

30 Het pierenbad wordt meegenomen in de motie inzake het zwembad. Het andere pierenbad is helemaal opgeknapt en is buitengewoon goed bezocht deze zomer.

31 De TU heeft verschillende studies gedaan naar het ecologisch dek. Hiervoor wordt nu subsidie aangevraagd bij het Rijk.

32 De Noord/Zuidlijn ligt buiten het bestemmingsplan. Hiervoor wordt apart een milieueffect-rapportage gemaakt.

33 In het park zullen geen grote evenementen plaatsvinden.
34 Fractie De Groenen wil toch meer weten over de normering die gehanteerd wordt voor geluid.

35 Portefeuillehouder De Wild Propitius reageert dat voorwaarden ten aanzien van geluid zijn opgenomen in de evenementenvergunning. De politie toetst dit tijdens het evenement. Hij brengt onder de aandacht dat milieu behoort tot de portefeuille van de heer Diepeveen en dat de heer Post verantwoordelijk is voor de vergunningverlening.


35 De LN-fractie wijst erop dat de politie niet gereageerd heeft op klachten over geluidsoverlast op het NDSM terrein.
36 Portefeuillehouder De Wild Propitius herhaalt dat dit niet onder zijn portefeuille valt.
37 De voorzitter stelt vast dat de commissie de voordracht rijp acht voor besluitvorming in de Deelraad.

6a. Invoeren betaald parkeren Buikslotermeerplein/CAN
PRESENTATIE
38 De heer Kannegieter van projectbureau Noordwaarts geeft een toelichting.

39 De belangrijkste problemen die geconstateerd zijn sinds de invoering per 1 augustus 2009 zijn: wachtrijen bij de slagbomen, storingen bij de betaalautomaten, het ontbreken van muntautomaten, slecht parkeren voor gehandicapten binnen het slagbomengebied.

40 De problemen rond de slagbomen worden o.a. veroorzaakt door: storing in de apparatuur, verkeerde uitrijdkaarten (kwitantie i.p.v. uitrijdkaart), bij sommige slabomen te weinig capaciteit en de in- en uitrijroutes zijn onduidelijk op de terreinen.

41 De problemen rond de automaten worden veroorzaakt door: structurele storing in de apparatuur, te weinig betaalautomaten, geen muntbetaling mogelijk en men moet wennen aan de nieuwe situatie.

42 Het DB onderzoekt nu het afschaffen van de slagbomen op de terreinen en het invoeren van fiscaal parkeren (zoals in omliggende woonbuurten). Mocht over 2 weken de financiële consequenties en risico’s in beeld zijn neemt het DB hierover een definitief besluit.

43 Bij afschaffing van de slagbomen en invoering van fiscaal parkeren gaat het Stadsdeel de terreinen exploiteren Tevens moeten er andere betaalautomaten geplaatst worden. Dit systeem geeft een groter gebruiksgemak. Dezelfde tijden en betaalwijze wordt gehanteerd als in de omgeving. Er zijn geen wachtrijen meer bij de slagbomen en het parkeren voor gehandicapten wordt verruimd.

44 Dit betekent wel een verschuiving van het exploitatierisico van IVV/Parkeergebouwen naar het Stadsdeel. Tevens zullen er afspraken gemaakt worden met de Centrale Stad over de gevolgen voor de exploitatie van Parkeergebouwen.

45 Het alternatief is handhaven van de slagbomen en optimalisatie van de huidige situatie.

Er moeten dan 2 extra automaten geplaatst worden op de Loenermark en Olof Palmeplein. Tevens zullen muntautomaten geplaatst worden alleen in winkels.

46 Aan de Loenermark zal 2 x inrijden zuidzijde en 2x inrijden noordzijde gecreëerd worden. Indien mogelijk zal tijdelijk extra uitrijden bij het C-1000 dek worden gerealiseerd.

47 Er zal een extra uitrit aan de zuidzijde op het Olof Palmeplein worden gemaakt. Verder zullen er buiten de terreinen extra gehandicaptenplaatsen worden gerealiseerd.

7. a. Raadsadres Uiting ontevredenheid Camstra-Hendrik over impact invoeren betaald parkeren Buikslotermeerplein voor gehandicapten.

b. Raadsadres O. Peijters ontevredenheid over het invoeren van betaald parkeren in Amsterdam-Noord.

c. Raadsadres O. Peijters over restitueren van parkeergelden betaald parkeren in Amsterdam-Noord

INSPREKERS


1. Mevrouw Camstra-Hendrik
48 Mevrouw Camstra-Hendrik stelt zich op het standpunt dat het Stadsdeel in strijd met de Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken heeft gehandeld. Dit door het onttrekken van de tot voor kort voor een ieder toegankelijke parkeerterreinen aan de openbare weg en het plaatsen van onbereikbare en/of voor mensen met een functiebeperking onbruikbare betaalautomaten.

49 Voor gehandicapten zijn belangrijke parkeerplaatsen op het Olaf Palmeplein niet meer te gebruiken. De overgebleven invalidenparkeerplaatsen aan de zijkanten van het Buikslotermeerplein zijn door hun geringe aantal voortdurend bezet.


2. De heer Koningsveld
50 De heer Koningsveld vindt dat de invoering van betaald parkeren niet goed verloopt. De slagbomen werken niet goed en er zijn te weinig automaten. De omzet van de winkeliers is teruggelopen door het betaald parkeren.

51 Tevens is het voor het verpleeghuis De Die en het complex waar veel ouderen wonen erg onhandig. De gehandicaptenbusjes en andere vervoerders parkeren buiten de slagbomen. De bewoners zijn ook niet blij met de invoer van betaald parkeren.


3. Mevrouw Visser
52 Mevrouw Visser stelt dat het personeel en bezoekers van verpleeghuis De Die gedupeerd zijn door de invoering van het betaald parkeren. Het personeel en vrijwilligers moeten nu betalen om te parkeren. Zij verzoekt het DB deze groep mensen vrij te stellen van parkeergeld. Bovendien wordt er met 2 maten gemeten. Wanneer er commerciële belangen zijn, worden de slagbomen omhoog gezet en er is vrij toegang.

53 Zij heeft hierover ook schriftelijk gereageerd, echter heeft deze reactie de deelraad niet bereikt.


4. De heer Dekker
54 De heer Dekker stelt voor te bekijken of bij verpleeghuis De Die een bezoekersgebied kan worden gemaakt. Dan kunnen bezoekers die bewoners willen bezoeken hier hun auto parkeren.
COMMISSIE EERSTE TERMIJN
55 De GL-fractie vraagt mevrouw Camstra-Hendrik of de oplossing zonder slagbomen beter zou zijn.
56 Mevrouw Camstra-Hendrik antwoordt hierop dat dit een goede oplossing zou zijn.
57 De PvdA-fractie wil weten waarom de parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum niet voldoen voor gehandicapten.
58 Mevrouw Camstra-Hendrik antwoordt dat de parkeerplaatsen aan de buitenkant van het winkelcentrum geen goede toegang geven tot de winkels. De plaatsen zijn te ver weg. De overige parkeerplaatsen zijn nu niet meer te gebruiken, die liggen achter de slagbomen.

59 De CDA-fractie vraagt hoe mevrouw Camstra er nu mee omgaat.


60 Mevrouw Camstra-Hendrik reageert dat zij niet meer alleen naar het Buikslotermeerplein gaat. Zij is hierin bijzonder teleurgesteld, want haar zelfstandig functioneren is hierdoor belemmerd.
61 De LN-fractie merkt op dat de parkeerplaatsen aan de zijkant bij de AH en aan de achterzijde bij de Hema tevens onveilig zijn voor gehandicapten. Deze groep mensen stapt ui aan de rijbaanzijde.
62 De PvdA-fractie geeft aan dat zij een motie heeft ingediend waarin zij voor vrijstelling van parkeergeld pleiten voor mantelzorgers, personeel en vrijwilligers van de zorginstelling.

Tevens vinden zij het spijtig dat de brief van mevrouw Visser de raad niet heeft bereikt. Zij wijst er op dat het belangrijk is tot een oplossing van de uitvoering te komen. Het heeft geen zin de discussie te voeren hoe dit is ontstaan.


63 De GL-fractie vraagt mevrouw Visser om uitleg over de verschillende parkeerkaarten.
64 Mevrouw Visser geeft aan dat het een principiële kwestie is en dat zij niet wil betalen voor parkeren als zij het verpleeghuis bezoekt.
DAGELIJKS BESTUUR EERSTE TERMJN
65 Portefeuillehouder Van Schaik reageert dat het standpunt van het DB en de oplossingsrichting aangegeven is in de presentatie. De discussie om een blauwe zone in te voeren van 30 minuten is al in de raad gevoerd en behoort niet tot de oplossingen.

66 In 2005 is door de raad de keuze gemaakt voor betaald parkeren. Een kopie van dit raadsbesluit zal naar de commissieleden gestuurd worden. Parkeren voor vergunninghouders is niet toegestaan binnen de stedelijke parkeerverordening.

67 Het DB voelt zich verantwoordelijk voor de situatie die ontstaan is en biedt hiervoor excuses aan. Binnen 2 weken zal het DB met oplossingen komen.

68 De eerste parkeervergunningen aan eerstelijns mantelzorgers zijn inmiddels verstrekt. Met verpleeghuis De Die worden gesprekken gevoerd over een parkeeroplossing voor vrijwilligers.


69 De voorzitter stelt vast dat de commissie de raadsadressen heeft besproken.

8. Uitvoeringsproblemen invoering betaald parkeren
COMMISSIE EERSTE TERMIJN
70 De VVD-fractie heeft een motie ingediend hierover. Zij willen de problemen inventariseren en tot een plan van aanpak komen. De chaos die is ontstaan is een doorn in het oog. Bovendien vinden zij het oneerlijk dat op het winkelcentrum op vrijdag en zaterdag de slagbomen open staan en de bewoners in de wijk gewoon moeten betalen op vrijdag en zaterdag. Het is niet duidelijk waar muntautomaten staan. Tevens vraagt de VVD-fractie hoe het DB tot de keuze is gekomen van slagbomen op het winkelcentrum en parkeerautomaten in de wijk. In de presentatie zijn al veel problemen naar voren gekomen. Waar het omgaat, is dat er een situatie komt die duidelijk en leefbaar is voor bewoners en bezoekers.
71 De PvdA-fractie heeft schriftelijk een lijst met vragen ingediend, deze lijst zal spoedig beantwoord worden. Een kopie van deze lijst wordt rondgedeeld. Nogmaals wijst zij erop dat het belangrijk is niet te veel in detail te treden, maar juist naar oplossingen te zoeken. De vraag is of van tevoren de problemen waar men nu tegenaan loopt goed onderzocht zijn.

72 Het DB zal over 2 weken met oplossingen komen, betekent dit dat de slagbomen de komende

2 weken omhoog blijven. En zal dit dan gepubliceerd worden. Tevens mist zij het belang van de burgers.
73 De SP-fractie heeft de problemen rondom het betaald parkeren zien aankomen. Zjj stelt voor eerst het hele winkelcentrum op te knappen om vervolgens parkeergarages te maken. In de tussentijd zal het betaald parkeren stopgezet moeten worden. De SP-fractie is voor toegankelijkheid voor iedereen en tegen invoer van slagbomen.
74 De GL-fractie is voor betaald parkeren. Zij is van mening dat het parkeerterrein toegankelijk moet zijn voor iedereen. De automaten moeten werken en de slagbomen ook. Stoppen met betaald parkeren is niet verstandig. Het is wel belangrijk om tot een goede oplossing te komen.

75 De LN-fractie sluit zich aan bij de PvdA-fractie. De in de commissie afgesproken tijden van betaald parkeren worden niet aangehouden. De tijden zijn: van 09.00 tot 19.00 uur en de koopavonden tot 21.00 uur. Tevens is er betaald parkeren bij de officiële zondagopenstelling. Klopt het dat de tarieven van betaald parkeren 2010 met 30% omhoog gaan? Juist omdat overal in de stad Amsterdammertjes worden verwijderd, wordt ervoor gepleit geen Amsterdammertjes meer te plaatsen in stadsdeel Noord.


76 De CDA-fractie sluit zich ook aan bij de PvdA-fractie. Zij is diep teleurgesteld, want apparatuur met storing is een wanprestatie. Er had beter vooronderzoek moeten plaatsvinden. Het voorstel van de CDA-fractie is om het betaald parkeren uit te stellen tot fase II van het Buikslotermeerplein gereed is.
77 Fractie De Groenen ondersteunt het voorstel van de CDA en SP. Het is beter om voldoende tijd te nemen om tot oplossingen te komen. Zij leeft erg met de insprekers mee en schaamt zich voor het effect wat deze chaos op bewoners heeft gehad.
78 De GL-fractie vraagt Fractie De Groenen of het voor bewoners niet erg verwarrend wordt om betaald parkeren uit te stellen tot een nader moment. Bovendien wat is het kosteneffect hiervan.
79 Fractie De Groenen reageert dat dit lastig uit te voeren is. Als de slagbomen nu 2 weken omhoog gaan, wellicht deze periode wat langer maken.
80 De PvdA-fractie reageert dat de periode van 2 weken nadrukkelijk genoemd is in de presentatie. Na deze periode zijn alle problemen opgelost.
81 Fractie Van Soest heeft een aantal punten. Zij wil de partijen erop wijzen dat het winkelend publiek afgenomen is. Verder vraagt zij of er afspraken met ING zijn gemaakt over betaald parkeren. Gaat de ING dan ook de bewoners die hier de dupe van zijn geworden compenseren?

82 Er zijn 21 parkeerplaatsen niet bereikbaar voor invaliden. Het parkeren voor invaliden wordt per 2010 geheel vrij. Is er voldoende gekeken naar het veiligheidsplan in geval van calamiteiten.

83 Verder is de fractie tegen betaald parkeren. Is het mogelijk over te gaan tot het invoeren van een blauwe zone.

84 Door de slagbomen is sprake van wegonttrekking en de P+R is verplaatst naar het terrein bij het pontje. Dit terrein is niet voldoende, het staat ’s ochtends al vol.


DAGELIJKS BESTUUR EERSTE TERMJN
85 Portefeuillehouder Van Schaik reageert dat het duidelijk is dat er een situatie is ontstaan die absoluut onwenselijk is. Het DB wil ook van de chaos af en stelt een richting voor waarin zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de wensen van bewoners en de politieke partijen.

86 De parkeerverordening Amsterdam is aangenomen door de raad. Deze verordening zorgt ervoor dat je niet de betaalplicht in de omgeving van het winkelcentrum kunt afschaffen. Wil men dit toch afschaffen, dan zal de parkeerverordening opnieuw vastgesteld moeten worden. De belastingplicht wordt dan opgeheven. Wel is de handhaving aangepast op het feit dat de slagbomen openstaan. Het risico op een bekeuring is niet zo groot. Het DB zoekt nu naar een korte termijnoplossing.

87 In Amsterdam dienen invaliden te betalen in parkeergarages. De parkeerterreinen rond het winkelcentrum zijn overgedragen aan Parkeergebouw en gelden nu als parkeergarages. Vandaar de parkeerplicht voor invaliden. Dit geldt ook voor de tijdstippen van betaald parkeren. Het parkeerregime valt onder parkeergarages, vandaar dat er tot 24.00 uur betaald parkeren is. De oplossing die men voor ogen heeft, het fiscaal parkeren, houdt in dat de slagbomen afgeschaft worden. Hierdoor kan de parkeertijd teruggebracht worden naar 19.00 uur.

88 Er is gekozen voor slagbomen vanuit handhavingoverweging. Tevens is dit gebeurd op verzoek van de winkeliersvereniging. De gedachte van achteraf betalen is dat er rustiger gewinkeld wordt, er hoeft niet op parkeertijd gelet worden. Tevens zou de bouw van de parkeergarage uit deze opbrengsten bekostigd worden.

89 Wat betreft de inrichting van het terrein zal er gekeken hoe dit beter kan en toegankelijker. Dit is lastig daar men zeer creatief is in het verlaten van het parkeerterrein zonder te betalen.

90 Gemeente Amsterdam, het stadsdeel en dienst Parkeergebouwen werken gezamenlijk aan de uitvoering. Er is bij alle partijen niet voldoende vertrouwen om door te gaan met het huidige systeem. Met alle partijen die een rol spelen in de keuze van het huidige systeem zullen gesprekken gevoerd worden de komende tijd.


91 De PvdA-fractie vraagt of er altijd ambtelijk iemand verantwoordelijk voor dit project is geweest. Omdat er met meerdere partijen gewerkt wordt is het belangrijk als stadsdeel om een strakke regie te voeren.
92 De CDA-fractie voelt zich verantwoordelijk voor de situatie en is blij met de toezeggingen van de portefeuillehouder. Zij vertrouwt erop dat de problemen goed opgelost worden. Is het mogelijk om in plaats van een bekeuring een waarschuwing te geven?
93 Fractie De Groenen vindt dat zij als partij niet voldoende opgelet heeft.
94 De LN-fractie reageert hierop dat zij schriftelijke vragen hebben gesteld aan het bestuur over uitvoering. Als antwoord hierop kreeg zij dat dit uitvoeringszaken zijn, waar de raad niets over te zeggen heeft.
95 De GL-fractie is blij dat het DB aan de oplossingen werkt. Het was beter geweest als de raad kaders had gesteld, bijvoorbeeld dat ouderen en gehandicapten geen last moesten hebben. Het moet voor iedereen een zo makkelijke mogelijk systeem zijn, dat ook goed toegankelijk is voor ouderen en gehandicapten. Zij wil een overzicht van de financiën voor het nieuwe systeem.

96 Portefeuillehouder Van Schaik reageert dat er wordt gestuurd op handhaving. Het DB is verplicht om de gelden te innen. De parkeerverordening is aangenomen voor het gebied rond het winkelcentrum. Dit kan nu niet omgezet worden naar een gebied met vrij parkeren. De slagbomen op het winkelcentrum worden op vrijdag en zaterdag open gezet omdat de slagbomen niet goed werken op deze drukke dagen.

97 Wat betreft de regie, die is stevig gevoerd. Er is met 3 partijen gewerkt aan een vlekkeloze invoering waar bewoners en bezoekers geen last van ondervinden. Helaas is dit niet gelukt.

Nu wordt er gezocht naar een oplossing die wel voldoet, zowel voor bewoners als bezoekers.

98 Het is niet verstandig het betaald parkeren af te schaffen. De opbrengsten worden gebruikt om het nieuwe winkelcentrum te financieren. De tarieven van parkeren stijgen inderdaad de komende jaren.

99 De ING is 1 van de samenwerkingspartners om het nieuwe winkelcentrum te bouwen. De bewoners worden dus niet gecompenseerd door de ING. Het is de keuze van verschillende partijen om het betaald parkeren op deze manier in te voeren.

100 Er wordt met verschillende vergunningsregimes gewerkt in verband met de mobiliteit.

101 De LN-fractie wil weten over hoeveel gebieden het gaat. In haar gedachte is er ooit gesproken over 2 gebieden en niet over 6.


102 De VVD-fractie benadrukt de veiligheid, zowel in de wijk als op het winkelcentrum.
103 Portefeuillehouder Van Schaik reageert dat er 3 vergunningsgebieden zijn en het gebied winkelcentrum, dus in totaal 4.
COMMISSIE TWEEDE TERMIJN
104 Fractie Van Soest geeft aan dat veiligheid een grote prioriteit heeft voor de fractie. Hierover is weinig aangegeven.
105 De CDA-fractie voelt zich verantwoordelijke voor de situatie, maar heeft vertrouwen in de oplossingen.
106 De LN-fractie wil weten of er overleg is met winkeliersverenigingen. En zou een overzicht ontvangen van de tellingen van de in- en uitgaande auto’s die zijn gedaan. T

107 Tevens geeft zij aan dat er geen tekst in het scherm komt bij de automaten dat er geen betaald parkeren is na 19.00 uur.


108 De VVD-fractie denkt dat het toch niet zo moeilijk is om betaald parkeren in te voeren, immers in heel Amsterdam geldt betaald parkeren. Tevens wil zij weten waarom het parkeren in gebieden is ingedeeld.

109 Zij vraagt de portefeuillehouder de filevorming bij de Mediamarkt te bekijken.

110 In het verleden zetten eigenaren van eenmanszaken met dagopbrengst hun auto voor de deur. Nu is dat niet meer mogelijk. Het verzoek aan de portefeuillehouder om dit te onderzoeken, deze personen dienen hun auto dicht bij de winkel te parkeren in verband met de dagopbrengst.

111 Tevens moet men voldoende tijd krijgen om een kaartje te kopen bij de automaat.


112 De SP-fractie geeft nogmaals aan dat zij niet tegen betaald parkeren zijn. Zij heeft kennis genomen van de problemen rond de verzorgingshuizen. Uit eigen ervaring deelt zij mee dat op een zondag er 1 winkel open was en hierdoor er een parkeerkaartje gekocht moest worden. Dat lijkt erg vreemd.
113 De PvdA-fractie is benieuwd naar de oplossingen en hoopt deze tijdens de volgende vergadering te horen. Is er overleg met de winkeliers om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld het eerste uur gratis parkeren. Is het mogelijk om de automaten in de wijk uit te zetten gelijktijdig wanneer de slagbomen openstaan op vrijdag en zaterdag?
DAGELIJKS BESTUUR TWEEDE TERMIJN
114HvS Portefeuillehouder Van Schaik reageert dat er een telling is gedaan van auto’s van enige tijd

geleden, deze wordt rondgestuurd naar de commissieleden. Gegevens van de 0 meting zullen opgezocht worden. Wanneer deze gegevens bekend zijn, worden deze ook rondgestuurd.

115HvS De uitgifte van vergunningen aan eenmanszaken met dagopbrengsten wordt bekeken. Vanuit veiligheidsoverweging dienen deze personen bij de zaak te kunnen parkeren. Tevens wordt

de uitgifte van bedrijfsvergunningen bekeken.

116HvS Er is overleg geweest met de winkeliersvereniging over vrij parkeren het eerste uur. Echter, hiervoor zijn slagbomen noodzakelijk. Dit kan niet via individuele parkeerautomaten. Hier zal

nogmaals naar gekeken worden met de invoering van fiscaal parkeren. Het overleg met de winkeliers zal opnieuw plaatsvinden, uitkomsten van dit gesprek worden teruggekoppeld in de

commissie.

117 De veiligheid is een belangrijk onderwerp, dit wordt meegenomen in het verhaal.

118HvS De filevorming bij de Mediamarkt wordt bekeken.

119 Het stadsdeel is verplicht om de betaalplicht te innen, dus uitzetten van automaten is niet mogelijk. Dit volgens de parkeerverordening die aangenomen is. Er kan wel gestuurd worden op verlaagde handhaving. Dit gebeurt nu ook.

120HvS De tekst op de paal van de parkeerautomaten zal bekeken worden.

121 Er is geen sprake van een wegonttrekking, het is nog steeds openbaar gebied, ook al staan er slagbomen.


122 De voorzitter stelt vast dat de portefeuillehouder toegezegd heeft de raadstukken uit 2005 te versturen naar de commissieleden.

123 Tevens zal de filevorming bij de Mediamarkt bekeken worden. Er zal terugkoppeling plaatsvinden als het overleg met de winkeliers heeft plaatsgevonden.

124 De cijfers van de telling van de in- en uitgaande auto’s op de parkeerterreinen worden rondgestuurd.

125 Er zal minimaal gehandhaafd worden de komende twee weken zolang er naar een oplossing voor de problemen wordt gezocht en de slagbomen op het winkelcentrum zullen op vrijdag en zaterdag open staan.

126 Bedrijfsvergunningen en vergunningen voor eenmanszaken met dagopbrengsten worden bekeken. Dit punt zal in oktober opnieuw op de agenda terugkomen.

9. Voortgangsrapportage Moties
128 De CDA-fractie vraagt wat de stand van zaken is wat betreft uitbreiding begraafplaats Zunderdorp.
129 De GL-fractie mist in het overzicht bepaalde moties, echter is dit overzicht tot en met april. Wat betreft de externe financiering van speeltoestellen, zijn er andere mogelijkheden hiervoor nu de externe financiering lastig is.
130 De PvdA-fractie wil weten wanneer M05, M08, M09 en M10 opgeleverd worden. Tevens brengt zij het punt in de agendacommissie te verzoeken in de voortgangsrapportage moties tot en met juni op te nemen. Motie M06 staat als afgehandeld geschouwd, niet alle bewoners zijn het hiermee eens. Zij wil horen hoe het hiermee staat.
131 Portefeuillehouder Van Schaik reageert dat motie M06 als afgehandeld beschouwd wordt omdat het beleid is uitgevoerd zoals de raad dit heeft vastgesteld, inclusief de wijzigingen van de motie.

132 Over motie M05 is een discussie geweest in de raad van juni om in het Vliegenbos geen speelbos toe te staan. Op dit moment worden er locaties bekeken voor speelvoorzieningen.

133 M07: er zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met ondernemersvereniging van Amsterdam-Noord. Zij hebben erop gewezen dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn om een bijdrage te leveren. Zij achten een kleine kans aanwezig om bij winkelpleintjes een speeltoestel te plaatsen, gefinancierd door winkeliers. Wellicht zijn er op een later moment wel andere mogelijkheden.

134 M10 zwerfvuil, daarover zijn gesprekken gevoerd met een bedrijf die de afvalbakken wil overnemen. Het is echter geen rendabele investering om reclame aan te brengen op afvalbakken, dus het bedrijf trekt zich terug. In de motie kwam ook naar voren om reclame-uitingen in openbare ruimte toe te staan. Dit zal meegenomen worden in de op te stellen reclamenota. Er vinden twee onderzoeken plaats naar de afvalbakken, de uniformiteit en de Arbo-normen. De hoeveelheid zwerfaval is drastisch gedaald.


135 De LN-fractie wil weten wat het kostenplaatje is van grofvuilinzameling per jaar.
136 Portefeuillehouder Van Schaik antwoordt dat de kosten grofvuilinzameling aan de orde komen in de vergadering van oktober 2009.

137 In oktober vinden gesprekken plaats met bewoners van Zunderdorp over wijzigingen in het ontwerp.


138 De voorzitter stelt vast dat de commissie het onderwerp heeft besproken.

10. Kabinet
139 De voorzitter stelt vast dat de commissie geen behoefte heeft aan bespreking en de voordracht rijp acht voor besluitvorming in de Deelraad.

ALGEMEEN
11. Rondvraag
140 De GL-fractie stelt namens fractie De Groenen een vraag over de brief die ontvangen is over geluidsoverlast op het NDSM terrein. Wat wordt hieraan gedaan?
141 De voorzitter reageert dat dit niet in deze commissie behandeld wordt.
142 De LN-fractie wil weten wat de stand van zaken is omtrent de herinrichting van de Stoombootweg.
143 De CDA-fractie roept een ieder op om foto’s van graffiti naar haar te mailen. De fractie stelt een zwartboek samen.
144 De PvdA-fractie heeft dezelfde vraag als de LN-fractie.
145 Fractie Van Soest wil weten hoe het met Hiswa te water staat. Tevens is de vraag of de sloot bij het parkeerterrein achter de IJ-kantine uitgevlakt en verhard kan worden. Wat gebeurt er met de Rochedale I?
146 Portefeuillehouder Van Schaik reageert dat er in meerdere commissies door fractie Van Soest is gevraagd naar Ossenbloed dat in vaten langs de weg stond. Dit was afgewerkte olie en is opgeruimd.

147 Er worden oriënterende gesprekken gevoerd over een doorlopend evenement Hiswa te Water.

148 Wat betreft Rochedale I worden er gesprekken gevoerd of er plek is in Amsterdam-Noord voor de studentenboot.

149HvS Er zal een afspraak gemaakt worden tussen Fractie van Soest en de heer Van Morsel over het parkeerterrein achter de IJ kantine.150HvS De vragen rond de Stoombootweg zullen binnen 1 week schriftelijk beantwoord worden.

11. Sluiting
151 De voorzitter sluit de vergadering om 23.22 uur.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina