Conceptverslag raadscommissie middelen stadsdeel amsterdam-noord d. D. 5 November 2008 AanwezigDovnload 51.53 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte51.53 Kb.
CONCEPTVERSLAG RAADSCOMMISSIE MIDDELEN

STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 5 NOVEMBER 2008

Aanwezig
Voorzitter P.M. Croese

Secretaris M. Veeger

Portefeuillehouder C. de Wild Propitius

Commissieleden J.A. van Berkum (PvdA), B. Ćondić (PvdA), D.W.S. Peters (SP),

B. Brakhoven (LN), R.P. Plantinga (VVD), C.Y. Poldervaart (CDA),

W. van Soest (BPN), W. Molenaar (GL), R. Repko (De Groenen)

Gast (agendapunt 8) M. Sanders (PvdA)
Afwezig R. Post (DB) m.b., E. Tuzkapan (PvdA) m.b., E.I. Boender (Noord Duurzaam)
Verslag Verslagbureau Horlings www.verslagbureau.nl
  1. PROCEDUREEL

  1. Opening en mededelingen

1 De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur.

  1. Vaststellen agenda

2 Agendapunt 8 wordt behandeld na agendapunt 6.


3 De agenda wordt conform vastgesteld.  1. Verslag 1 oktober 2008

4 De GL-fractie vraagt wanneer de extra vergadering over het NDSM-terrein plaatsvindt.


5 De voorzitter antwoordt dat dat gebeurt in de reguliere vergadering van de commissie Middelen op 3 december 2008. Die vergadering wordt gehouden op het NDSM-terrein, na het werkbezoek aan het Kraanspoor.
6 Het verslag van de vergadering van 1 oktober 2008 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  1. Openstaande toezeggingen

7 De voorzitter vraagt of de heer De Wild Propitius namens de heer Post kan ingaan op de openstaande toezeggingen.


8 Portefeuillehouder De Wild Propitius antwoordt dat de commissie over toezegging 101MID schriftelijk een overzicht heeft ontvangen.

9 Hij stelt voor de bespreking van de andere openstaande toezeggingen door te schuiven naar de commissievergadering op 3 december 2008.


10 De voorzitter stelt vast dat de commissie hiermee akkoord gaat.
11 De PvdA-fractie vraagt op welke wijze toezegging 88MID is afgedaan.
12 De voorzitter stelt vast dat de commissie niet instemt met het afvoeren van toezegging 88MID van de lijst.
13 Toezegging 101MID is afgedaan.
14 De commissie stemt in dat toezeggingen 84MID, 85MID, 86MID, 87MID, 89MID, 90MID, 91MID, 92MID en 97MID zijn afgedaan en van de lijst worden afgevoerd.
15 De lijst openstaande toezeggingen DB wordt geactualiseerd.  1. Mededelingen portefeuillehouder

Portefeuillehouder De Wild Propitius doet mededeling naar aanleiding van de situatie van de noodlokalen gelegen op gasleidingen.

16 Vanuit het stadsdeel zijn tot nu toe, uitgezonderd de noodlokalen bij de Buikslotermeerschool, geen dergelijke noodlokalen geconstateerd.

17 De situatie bij de Buikslotermeerschool is opgelost door die noodlokalen te verwijderen.

18 De gasleidingen onder de lokalen van het Brederocollege zijn omgeleid en de leerlingen gaan weer volgens het normale rooster naar school.

19 Voor de Bongerdschool worden verschillende alternatieven onderzocht, in verband met een ´definitief´ tijdelijke situatie, op basis waarvan de leerlingen weer in de buurt van de school les kunnen krijgen. Dat is mogelijk door het omleggen van de gasleiding, het verplaatsen binnen de huidige locatie of het doorlopen van een ruimtelijke procedure voor het bebouwde deelgebied van de Bongerd, zodat daar in de kerstvakantie nieuwe lokalen kunnen worden geplaatst.


20 De SP-fractie vraagt of de deelraad over de resultaten van de onderzoeken wordt geïnformeerd.
21DWP Portefeuillehouder De Wild Propitius zegt toe de resultaten van het stadsdeelonderzoek naar de procedures, de verantwoordelijkheden en de aanvragen in verband met het plaatsen van noodlokalen voor scholen aan de deelraad te zullen doen toekomen. Tevens wordt de deelraad geïnformeerd of de NUON en de Gasunie vergelijkbare situaties hebben ontdekt.  1. Raadsadres M.J. Pool over geluidsoverlast

22 De voorzitter stelt vast dat de heer Pool niet aanwezig is. Als de heer Pool nog tijdens deze vergadering arriveert, zal het raadsadres alsnog worden besproken.
B. BESPREKING BELEIDSONDERWERPEN7. Vaststellen legesverordening 2009
23 De voorzitter stelt vast dat de commissie geen behoefte heeft aan bespreking en de voordracht rijp acht voor besluitvorming in de Deelraad.

8. Vaststellen Precarioverordening
INSPREKER
Namens Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o., mevrouw Van Zelst
24 Mevrouw Van Zelst spreekt als volgt:

“Vanaf 1918 (Wet op de Woonschepen) betalen woonboten in de gemeente Amsterdam precariobelasting voor hun ligplaats.


Op grond van de Precarioverordening en artikel 228 van de Gemeentewet wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond een precariobelasting geheven. Een extra heffing op aanhorigheden is uit de verordening geschrapt sinds 2005.

In de Precarioverordening 2009 is een wijzigingsvoorstel opgenomen inhoudende dat het tarief behorende bij punt 4.3 voor een ligplaats woonschip, bedrijfsvaartuig of stationerend vaartuig en vlot gelijk is gesteld aan de hoogte van het tarief voor grond-/watergebruik.

Dat laatste tarief is echter nog niet definitief vastgesteld en de nota grond en water heeft niets met de precarioverordening te maken.

Die nota heeft echter als doel huurcontracten voor tuinuitbreidingen (grond) af te sluiten, valt onder privaatrecht en is van een geheel andere rechtsorde.

De nota grond en water geeft zelf aan dat de ligplaats en de precarioheffing niet onder de nota grond en water valt (pag.5): het Stadsdeel heft de vergoeding voor een ligplaats publiekrechtelijk door middel van het opleggen van precariobelasting volgens de Precarioverordening. De dienst Belastingen voert dit uit voor het Stadsdeel.

Een onterecht aan de nota grond en water gekoppeld nieuw tarief van een fictief bedrag van € 5,95 per vierkante meter per jaar voor precario betekent voor woonbooteigenaren een verhoging van 10% ten opzichte van 2008, terwijl de andere tarieven in de verordening zijn gesteld op een verhoging van 3,25% (nominaal). Wij vinden daarom dat de nominale verhoging ook voor woonschepen op 3,25% dient te worden gesteld.

In het Noord Amsterdams Nieuwsblad van 21 oktober 2008 deelt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur vol trots mee dat het stadsdeel, ondanks de kredietcrisis, erin is geslaagd een mooie begroting voor 2009 te presenteren en "voor de inwoners van Noord is het van belang dat de financiële lasten niet verder stijgen".

Woonbooteigenaren worden blijkbaar niet als inwoners van Noord gezien. Zij worden namelijk met een lastenverzwaring van 10 % geconfronteerd. Wij vinden dit onrechtvaardig.

Omdat de genoemde wijzigingen in de Precarioverordening 2009 elke grondslag missen voor een tariefsverhoging van 10% verzoeken wij u dringend niet in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen, deze te schrappen en dit advies aan de deelraad over te brengen.

Wij wijzen erop dat in de nota grond en water geen tarief is opgenomen.”


25 De GL-fractie vraagt of er vóór 2008 nog geen tarief voor liggeld bestond.
26 Mevrouw Van Zelst antwoordt dat de woonbotenbewoners van oudsher aan de gemeente precario betalen. Dat staat in de verordening. De aanhorigheden zijn eruit genomen. Dat betreft dus een heel ander verhaal. Zij wijst op de bijlage die betrekking heeft op de periode tot 2003 en daarin staat dat de woonbotenbewoners altijd precario hebben betaald. De woonbotenbewoners zijn als enigen uitgesloten van een nominale verhoging.
27 De PvdA-fractie wijst op verschillen in de tabellen. In de ene tabel staat een bedrag van € 5,44 en verderop staat onder hetzelfde punt (4.3) een ander bedrag.
28 Portefeuillehouder De Wild Propitius antwoordt dat het tweede stuk onterecht aan de stukken is toegevoegd. Het gaat uitsluitend om het eerste stuk.
29 De PvdA-fractie vraagt of het klopt dat er in vergelijking tot 2007 in 2009 geen stijging van 3,25% maar een stijging van 10% is.
30 Mevrouw Van Zelst antwoordt dat dit voor de woonbotenbewoners in vergelijking met 2008 een stijging van 10% betekent. De woonbotenbewoners betalen nu € 5,40 (afronding) en zullen het fictieve bedrag uit de nota Gebruik Grond en Water rondom huis en boot door particulieren Stadsdeel Amsterdam-Noord (€ 6) moeten betalen. In feite zouden woonbotenbewoners net als anderen niet meer dan de nominale verhoging moeten betalen.
31 Portefeuillehouder De Wild Propitius zegt dat de heer Van Schaik het plan van aanpak voor tuingrond en water naar de commissie Leefomgeving heeft gestuurd. Daarin wordt ook het tarief genoemd.

32 Hij verzoekt een schorsing van enkele minuten voor overleg met de heer Van Schaik.


33 De voorzitter schorst de vergadering om 20.20 uur en heropent de vergadering om 20.23 uur.
35 Portefeuillehouder De Wild Propitius licht toe dat de commissie Leefomgeving in december 2008 discussieert over het plan van aanpak voor tuingrond en water. In dat plan wordt de afweging gemaakt dat het bij een tarief voor tuingrond van € 5,95 niet logisch is om de ligplaats goedkoper te laten zijn en wordt voorgesteld dat tarief gelijk te trekken.

36 Omdat de discussie inhoudelijk dient te worden gevoerd in de commissie Leefomgeving, stelt hij voor besluitvorming over de precarioverordening aan te houden tot de raadsvergadering van december 2008.


37 De voorzitter brengt in dat zij heeft begrepen dat over deze voordracht moet worden geadviseerd nog vóór de bespreking van de begroting.
38 Portefeuillehouder De Wild Propitius stelt voor de precarioverordening toch in deze commissie te bespreken. Dan is het feitelijk voorstel de tarieven in bredere lijn met 3,25% (de nominale ontwikkeling) te verhogen. Als die lijn instemming heeft van de deelraad, rest een expliciet punt waarover nog kan worden gediscussieerd, namelijk het liggeld zoals dat in de voordracht is opgenomen. Dat zal geen dusdanig gat in de begroting slaan waardoor die begroting niet kan worden vastgesteld. Dat betekent dat de Precarioverordening wordt vastgesteld door de deelraad in december 2008.
39 De voorzitter vraagt of het mogelijk is om de begroting vast te stellen zonder dat de precarioverordening is vastgesteld en zij stelt vast dat hierop positief wordt gereageerd van ambtelijke zijde.

41 Zij stelt vast dat de commissie besluit de Precarioverordening 2009 in algemene lijn te bespreken, namelijk of een nominale stijging van 3,25% wordt gedekt. De specifieke discussie over tuingrond en water en de totale afweging vindt plaats in de commissie Leefomgeving.


Commissie eerste termijn
42 De PvdA-fractie stemt, onder voorbehoud van wat de heer De Wild Propitius heeft betoogd, in met de nominale stijging van 3,25%.

43 Zij is het ermee eens dat de inbreng van de woonbotenbewoners nog moet worden bediscussieerd in de commissie Leefomgeving.


44 De LN-fractie is niet tegen de nominale verhoging van 3,25%. De toezegging van de heer De Wild Propitius in acht nemend zou zij, zo mogelijk, de kwestie met betrekking tot de woonboten uit de voordracht willen halen.
45 De VVD-fractie vindt het voorstel van de heer De Wild Propitius duidelijk. Er zijn twee verschillende kwesties aan de orde. In de eerste plaats gaat het om de reguliere ligplaatsvergoeding die nu €5,44 bedraagt en staat vermeld voor een bedrag van € 5,60. Dat betekent een verhoging van 3,25% en daar is zij geen tegenstander van.

46 Daarnaast is er de discussie over grond rondom huizen en boten. De vraag of dat tarief ook op water betrekking moet hebben is een kwestie die later ter sprake komt. Het is niet verstandig om daarover nu al een advies te geven, omdat deze verordening nog moet worden besproken in de commissie Leefomgeving en ook nog moet worden vastgesteld.


47 De GL-fractie sluit zich aan bij de betogen van de PvdA-fractie en van de VVD-fractie met de aantekening dat in de commissie Leefomgeving over het tarief moet worden gesproken. Wat haar betreft kan de voordracht voor besluitvorming naar de deelraad.
48 De SP-fractie sluit zich aan bij het betoog van de VVD-fractie.

49 Het stijgingspercentage van 3,25% is wellicht door de Centrale stad gedicteerd en dan kan het stadsdeel daaraan niet veel veranderen. Het betreft een forse verhoging in vergelijking met voorafgaande jaren maar die is wellicht gerelateerd aan de forse inflatie.

50 Een stijging van 10% voor de woonbotenbewoners zal zij in de commissie Leefomgeving niet steunen.
51 Fractie De Groenen brengt in dat vanuit de Tweede Kamer de oproep is gedaan te letten op de stijging van de gemeentelijke tarieven. Daarbij is beklemtoond dat er geen aanleiding bestaat om de gemeentelijke tarieven meer te laten stijgen dan met een inflatiecorrectie. De voorgestelde nominale stijging gaat echter voorbij aan een inflatiecorrectie. Zij zal de voordracht dan ook niet steunen.
52 De CDA-fractie sluit zich aan bij de betogen van de PvdA-fractie en de VVD-fractie.
53 De BPN-fractie sluit zich aan bij het betoog van fractie De Groenen.
54 De voorzitter vraagt de heer De Wild Propitius of het mogelijk is de verordening aan te passen voorafgaande aan de bespreking in de deelraad en om het precario terug te brengen tot een bedrag dat overeenkomt met een stijging van 3,25%.
Dagelijks bestuur eerste termijn
55 Portefeuillehouder De Wild Propitius antwoordt al een procedurevoorstel te hebben gedaan. In de voordracht staat het voorstel van het DB. Het lijkt hem niet reëel om zonder inhoudelijke discussie in de commissie Leefomgeving de voordracht te laten vaststellen in de deelraad.

56 Als in de commissie Leefomgeving de conclusie wordt getrokken een ander tarief in te voeren dan is dat op dat moment in het kader van het vaststellen van de Precarioverordening in december een politiek feit. De deelraad zou dat dan per amendement moeten inbrengen.

57 Die stijging betreft een richtlijn vanuit de Centrale stad. Het stadsdeel hoeft die niet te volgen maar dan moet zij daarvoor een andere dekking vinden.

58 De stijging van 3,25% betreft de berekening van de loonontwikkelingen en de prijsstijgingen.


59 Fractie De Groenen brengt bij interruptie dat het geen inflatiecorrecte betreft.
60 Portefeuillehouder De Wild Propitius antwoordt dat in de verhoging de berekeningen met betrekking tot de prijsstijgingen zijn opgenomen.
61 Mevrouw Van Zelst is van mening dat het duidelijk moet zijn dat er een verschil is tussen belastingheffing en privaatrecht. In de nota over grond en water staat expliciet dat ´het Stadsdeel vergoeding heft voor een ligplaats publiekrechtelijk door middel van het opleggen van een precariobelasting volgens de Precarioverordening. De dienst Belastingen voert dit uit voor het stadsdeel`.

Er is een verschil tussen grond en water maar de verordening is eigenlijk gebaseerd op grond. Dat daaraan water is toegevoegd, is een ander verhaal. Het liggeld voor woonschepen valt onder de belastingverordening, behoort dezelfde nominale verhoging te hebben en behoort niet gekoppeld te worden aan de nota over grond en water. Dat zijn kwesties van een totaal andere orde. Er is nog geen bedrag vastgesteld, de moties moeten nog worden uitgevoerd en daarover moet nog gesproken worden. Het woonbotencomité is dan ook tegen die koppeling.


62 Portefeuillehouder De Wild Propitius antwoordt dat het een politieke afweging betreft of de twee tarieven aan elkaar gelijk worden gesteld. Het ene tarief wordt vastgesteld door middel van een precarioheffing en de andere in het kader van een huurcontract. Het zijn verschillende zaken, maar de tarieven kunnen wel aan elkaar gelijk worden gesteld.
63 Mevrouw Van Zelst antwoordt dat in de Gemeentewet artikel 216 staat, dat de raad de wijziging en het tarief bepaalt. De raad bepaalt uiteindelijk wat hiermee gebeurt.
64 De voorzitter zegt dat dit klopt, maar dat de discussie over de koppeling tussen liggeld en de hoogte van het precario zal worden gevoerd in de commissie Leefomgeving.
65 Mevrouw Van Zelst reageert dat het in strijd is met de nota. Dat betekent dat het DB in de commissie Leefomgeving moet vertellen dat zij haar eigen nota niet begrijpt.
66 De voorzitter antwoordt dat het voordeel voor het woonbotencomité is dat de commissieleden Leefomgeving goed bekend zijn met het dossier en dat de discussie dus beter daar kan worden gevoerd.
67 Fractie De Groenen zegt bij interruptie dat de heer De Wild Propitius probeert te suggereren dat de nominale ontwikkeling gelijk staat aan de inflatiecorrectie. De tekst laat zien dat dit niet klopt. Op de laatste regel staat dat de stedelijke ontwikkeling van de precariotarieven en de stijging van de kosten van de gemeentelijke belastingdienst een rol spelen. Daarin zitten dus ook andere kosten en posten.
68 De voorzitter concludeert dat de commissie de voordracht rijp acht voor besluitvorming in de Deelraad en dat er hoogstwaarschijnlijk amendementen zullen worden ingediend over de hoogte van het precario.
69 Portefeuillehouder De Wild Propitius brengt bij interruptie in dat die conclusie klopt als de voorzitter daaraan verbindt dat de voordracht kan worden doorgeleid naar de deelraad ten behoeve van besluitvorming in december 2008.
70 De voorzitter antwoordt dat wel nog zal worden onderzocht of dat mogelijk is.

Zij heeft begrepen dat van te voren over de Precarioverordening moet worden geadviseerd. Vandaar haar voorbehoud.9. Verordening tot wijziging van de legesverordening 2008 i.v.m. de invoering van de Wet ruimtelijke ordening
71 De voorzitter stelt vast dat de commissie geen behoefte heeft aan bespreking van dit onderwerp en de voordracht rijp acht voor besluitvorming in de Deelraad.


C. ALGEMEEN10. Rondvraag
72 De voorzitter vraagt of de commissie de behoefte heeft aan bespreking van het Communicatieplan, dat ter kennisname is toegestuurd aan de commissie.
73 De GL-fractie acht die bespreking zonde van de tijd als die bespreking eventueel niet tot wijzingen zou leiden.
74 De voorzitter reageert dat die bespreking wellicht tot wijzingen leidt.
75 De VVD-fractie is het eens met de voorzitter. Niet zozeer in verband met eventuele verbeteringen, maar wel in het licht van wat de afgelopen periode is gebeurd. Vier of vijf maal is een raadsadres van de heer Luckhardt uitgebreid besproken. Op dat moment was er geen oplossing van het probleem omdat er feitelijk geen communicatieplan was, terwijl werd gedacht dat er wel een communicatieplan was.
76VZ De voorzitter stelt vast dat de commissie besluit het Communicatieplan ter bespreking te plaatsen op de termijnagenda.

11. Sluiting
77 De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina