Contactadressen KerkenraadDovnload 139.19 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte139.19 Kb.
Contactadressen

Kerkenraad:

voorzitter: Jentsje Abma

scriba: Henk Haarsma

ouderlingen: Janette en Roelof Porte (wijk 1)

Lieuwkje van Grunsven (wijk 2)

Ineke van der Water (wijk 3)

Ane en Marina Visser (wijk 4)

Thea en Johan Hofman (wijk 5)

jeugdouderling: Dirk Hoekstra

diaken: Tiny Nijzing

Sjally Hoekstra

Pieter Schaper

Berend Kramer

vacatures (2x)

ouderling/kerkrentm.: Henk Kramer

Jan Helms

Theo Dreunhuizen

Tjidi Aardema-Kuperus


predikant: Ds. Piet Hulshof, Jubbega

(flexibel bereikbaar, zie ook colofon)

kerkelijk werker: Pastor Koos Dijkshoorn, Nij Beets


College van kerkrentmeesters: Henk Kramer

College van diakenen: Tiny Nijzing (voorzitter)

Taakgroep jongeren: Dirk Hoekstra (voorzitter)

Taakgroep vieren: Thea Hofman (voorzitter)

Imkje Kuiper-Hoekstra (secretaris)


Taakgroep leren: Pietsje van der Molen
Taakgroep pastoraat: Lieuwkje van Grunsven (contactpersoon)

Administratie: Annie Hoekstra-Kuperus

administratie@pknderegenboog.nl

Geartsje Nolles (beheer/adm. begraafplaatsen)

Kerkelijk bureau: Jouke Andringa

kerkelijkburo@pknderegenboog.nlCollectemunten/diaconie Geke de Jong-Hiemstra
Werkgroep PR & Communicatie

kerkbladkopij contact: Margreet de Boer kerkkrant@pknderegenboog.nl

nieuwsbrief contact: Lucie de Jong nieuwsbrief@pknderegenboog.nl

kerkblad abonnementen: Vacature


Kosters: Rommie Haarsma Voor aanvragen vergaderruimte

Hermien Plantinga mail: koster@pknderegenboog.nlEmailadressen:

scriba@pknderegenboog.nl. Dit mailadres kunt u gebruiken om de kerkenraad een mail te sturen.

De kerk op internet via www.pknderegenboog.nl
Afmelding voor het kerkblad: doorgeven aan de ouderling van uw wijk of de contactpersoon.

Afmelding voor de nieuwsbrief: stuur een mailtje naar nieuwsbrief@pknderegenboog.nl


Kerkblad De Regenboog 5e jaargang nr. 3

11 mei 2014 – 5 juli 2014

Paastijd/Pinksternummer

Bij dit nummerTussen Pasen en Pinksteren - vijftigdagentijd

Mensen kunnen elkaar de vreselijkste dingen aandoen. Een reactie daarop kan zijn: je uit angst terugtrekken in een poging de boze wereld buiten te sluiten. De deur achter je dicht trekken. De luiken op slot doen. Zoiets moet de reactie van de volgelingen van Jezus zijn geweest na zijn dood. Toen ze een paar dagen later weer samenkwamen hadden ze uit angst “de deuren afgesloten” vermeldt Johannes 20 (vers 19). Nu is angst een belangrijke raadgever. Soms ten goede, meestal ten kwade. Wanneer je bij het oversteken van de straat goed uitkijkt uit angst anders misschien door een auto overreden te worden is er met angst niets mis. Maar angst kan ons leven ook vergallen, bijvoorbeeld wanneer je de trein niet meer in durft uit angst voor aanslagen. Isolement zal die angst niet opheffen. Hoe begrijpelijk zo’n reactie op agressie in eerste instantie ook is. In de passage uit het Johannesevangelie worden angst en agressie naar een hoger plan getild. Plotseling is Jezus er toch en zegt: “Ik wens jullie vrede!” Zo zien Jezus’ leerlingen, ondanks de gesloten deuren, Hem daar opeens staan, terwijl Hij het heeft over vrede. Op deze manier worden zijn vrienden er als het ware aan herinnerd om, na alle vreselijke ervaringen, het leven toch maar weer op te pakken en dat waar het werkelijk op aankomt niet te verloochenen of af te laten nemen.


De heilige Geest

Vervolgens staat er in die passage in Johannes 20: “Na deze woorden blies Jezus over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest’”. Alsof Johannes Jezus wil laten zeggen: ook al ben ik er niet meer, de heilige geest – dat vermogen onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen waar het wel en niet om gaat in het leven – die blijft. Daar zullen jullie het van moeten hebben en mee moeten doen. Heel herkenbaar voor ons, zowel persoonlijk als maatschappelijk. Wat ons ook aan narigheid en ellende overkomt, steeds weer stelt het leven ons voor de lastige keus: hoe nu verder. Trekken we de luiken dicht of zoeken we – met vallen en opstaan – nieuwe wegen in een onbekend land? Laten we ons door angst regeren of houden we, ondanks de dreigingen die er zijn, vast aan centrale waarden van onze levensovertuiging en onze cultuur? Want zo gauw, meestal uit angst geboren, zwart-wit schema’s de overhand krijgen ebt de aandacht voor de grijstinten, de broodnodige nuances, weg en heet wat lichtgrijs is opeens wit en wat donkergrijs is zwart.


Hoop 
Tussen Pasen en Pinksteren worden de vrienden van Jezus er stukje bij beetje op voorbereid om waar Jezus zich voor zijn dood voor inzette – zijn strijd zonder geweld voor gerechtigheid tussen mensen en tussen groepen mensen – om dat ‘werk’ nu zélf voort te zetten. Anders gezegd: tussen Pasen en Pinksteren worden we, met een gedachte uit de Eerste Petrusbrief (3:15), uitgenodigd “rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is”. Hoop op en vertrouwen in een blijvende toekomst volgens Jezus’ woord en in Jezus’ oord (‘Het huis van de Vader, waar plaats is voor velen’ - Johannes 14). 

Zeven weken/vijftig dagen die we, evenals de vastentijd, kunnen wijden aan bezinning en gebed. Nadenken over het werk van de Geest - alleen of samen met anderen. In dat kader verwijs ik naar de uitnodiging van de GemeenteGroeiGroepen op blz. 12. Van harte bij u aanbevolen! 


In dit nummer vindt u verder weer veel wetenswaardigheden, enkele gedichten en nog enkele andere uitnodigingen. Veel leesplezier.
Namens de redactie,

Margreet de BoerInhoudsopgaveContactadressen 1

Bij dit nummer 2

Kerkdiensten 4

Bij de diensten 5

Themadienst New Creation 5Voor de grens 5

Meditatie 6

Groetnis út Jobbegea 7

Nieuwe voorzitter 9

Gemeenteavond 9

Bankrekeningen 9

Jongerenwerk 9

Bezinning 9Van de Diaconie 10

Verantwoording collecten 10

Komende collectes 10

Het Nieuwe L 11

Meer nieuws uit onze Gemeente 12

Bloemengroet 12

Van de Nieuwsbrief 12

Even voorstellen 12

Uitnodiging GemeenteGroeiGroepen 12

Boottocht 70 plus 13

Burenhulp in Oude- en Nieuwehorne! Meld je aan! 13

Pinksterfeest 14

Meer nieuws van buiten de gemeente 14

De classicale vergadering bijeen op 26 februari 2014 14

Christelijke studentenvereniging Ichthus 16

Mantelzorger 16Heer, houd ons vast 17

Colofon 19

Kleurplaat en gedicht 20

Dit kerkblad wordt twee weken na verschijnen van deze hardcopy versie als geanonimiseerde versie gepubliceerd op onze website www.pknderegenboog.nl. Ieder die met naam en achternaam in dit kerkblad genoemd staat heeft zonder nadere aankondiging tot twee weken na verschijnen van ieder hardcopy kerkbladnummer de gelegenheid om bezwaar tegen de vermelding van zijn/haar naam in de publicatie op de website te melden via de kerkkrantmailbox (kerkkrant@pknderegenboog.nl) en wordt daarna zonder tegenbericht geacht daartegen geen bezwaar te hebben.


De redactie

Kerkdiensten
Zondag 11 mei

Oh 9.30 uur: ds. E. Rooseboom, Drachten Organist Anton van der Meulen

Koster: Guus Hengst Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk


Zondag 18 mei

Oh 9.30 uur: Pastor K. Dijkshoorn Organist: Hielke van der Meulen

Koster: Henk Kramer Collecte: 1. Diaconie 2. KerkTienerdienst
Zondag 25 mei Viering Heilig Avondmaal

Oh 9.30 uur: Ds. P. Hulshof Organist: Geartsje Nolles

Koster: Henk Nijzing Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk


Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag

Gezamenlijke dienst met Jubbega-Hoornsterzwaag

Nh 9.30 uur: Pastor Dijkshoorn/ds. Hulshof Organist: Geartsje Nolles

Koster: Hermien Plantinga Collecte:


Zondag 1 juni

Oh 11.00 uur: Gehele dienst met medewerking van

Gospelgroep New Creation uit Joure

Koster: Jappie de Groot Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk


Zondag 8 juni Pinksteren / Gezinsdienst

Oh 9.30 uur: Pastor K. Dijkshoorn Organist: Anton van der Meulen

Koster: Willem Porte Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

3. Kerk in Actie: Zending
Zondag 15 juni

Oh 9.30 uur: Ds. P. Hulshof Organist: Anton van der Meulen

Koster: Ate Westra Collecte: 1. Jeugd 2. Kerk


Zondag 22 juni Afscheid oudste kinderen van de kindernevendienst

Oh 9.30 uur: Pastor K. Dijkshoorn Organist: Hielke van der Meulen

Koster: Guus Hengst Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

3. Werelddiaconaat
Zondag 29 juni Pastorie-tuindienst

Nh 9.30 uur: Ds. P. Hulshof M.m.v. Muziekver. “De Vrije Fries”

Koster: Hermien Plantinga Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk


Zondag 6 juli 1e Zomerdienst

Nh 11.00 uur: ds. E. Rooseboom, Drachten Organist: Henk van der Bij

Koster: Henk Kramer Collecte: 1. Kind. in de Knel 2. Kerk 3. JOP


Zondag 13 juli 2e Zomerdienst

Nh 9.30 uur: Pastor K. Dijkshoorn Organist: Anton van der Meulen

Koster: Henk Nijzing Collecte: 1. Kind. in de Knel 2. KerkBij de diensten

Themadienst New Creation
Op zondag 1 juni 2014 wordt er om 11.00 uur in de kerk in Oudehorne een themadienst gehouden. Deze dienst wordt geheel verzorgd door Gospelkoor en band New Creation uit Joure.
Het belooft een spetterende dienst te worden met een koor dat zijn sporen al verdiend heeft bij het tv programma ‘Korenslag’.
Iedereen is welkom, van oud tot jong!

Voor de grens

Ik dacht: ‘Ik ben niet bang wanneer

ik voor de laatste grens zal staan.

Ik was daar nog zover vandaan…

Het waren woorden en niet meer.
De jaren gingen sneller voort.

Nu ben ik heel dichtbij die grens,

verbeten strijdend, zoekend mens,

dat nooit een antwoord heeft gehad.


Ik hamerde slechts op één ding;

ik wilde antwoord en terstond.

Nooit sloot als Job ik mij de mond

en sprak: ik zwijg, ik ben te gering.


En nu is het einde in het zicht

en nu ben ik bang, hoe zal het zijn!

Nu word ik bescheiden en zo klein.

Blijft duisternis of wordt het licht?


Toen hoorde ik een stem: O mens,

Ik ben je immers voorgegaan.

Je komt daar niet alleen te staan

bij het overschrijden van die grens.


Nu weet ik als het straks mijn tijd

zal zijn, sta ik niet alleen!

Ik ben niet bang meer, ik ga heen,

want ook voor mij is plaats bereid.


Dichter onbekend

Meditatie

Wat staat gij daar en ziet naar de hemel?” (handelingen 1:11)


Twee engelen stellen deze ongewone vraag aan de discipelen.

Deze vraag van de engelen aan de door Jezus verlaten discipelen is geen vraag naar de leer van het christendom, maar het is een vraag die hen de wereld instuurt.


We hoeven Jezus niet vol zorg na te kijken, niet verdrietig te zijn over de wolk, die Hem vanaf de dag van zijn hemelvaart voor ons verbergt, maar we moeten handelen totdat Hij wederkomt. De discipelen voelden zich niet als verdrietig achtergebleven mensen.
Ze gingen met blijdschap terug naar Jeruzalem , om daar in de stad te wachten op de vervulling van de pinksterbelofte. Hun Meester had het beloofd: “Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.”
Jezus heeft woord gehouden. In de kracht van de Heilige Geest hebben zijn volgelingen de boodschap van Pasen in de wereld verder gebracht. Zonder de kracht van de Heilige Geest zouden we Jezus, die we niet kunnen zien, niet liefhebben en ook niet dienen.
Vaak wordt de wolk, die Hem voor onze ogen verbergt, voor ons een aanvechting.

We zouden Hem zo graag willen zien, zouden willen bewijzen dat Hij er is.

Maar juist doordat Jezus Christus niet meer aan tijd en plaats gebonden is, kan Hij nu in de Geest al de zijnen nabij zijn, waar zij zich ook bevinden. Daar kunnen we ons op beroepen.
Gebed
Here Jezus, wij kunnen alleen

door de kracht van de Heilige Geest

goede vruchten voortbrengen.

Daarom bidden wij U,

maak in ons leven ruimte voor U.

Help ons U te dienen met de gaven

die U een ieder gegeven heeft.

Maak uit ons een vat tot eer van uw naam.

Help ons om te handelen door uw Geest totdat U wederkomt.

Amen.
Namens taakgroep pastoraat


Groetnis út JobbegeaPastoralia
Ons meeleven gaat uit naar Sjoukje en Pieter Drenth en hun kinderen. Nou hadden zij eerst zo’n hoopgevende uitslag gekregen en Sjoukje was vol goede moed begonnen met de bestralingen van de longen en de nieren. Maar die hoop werd opeens weggeslagen door een tumor in haar hoofd. Sjoukje kreeg de laatste tijd steeds meer last van een druk in haar hoofd en van hoofdpijn. Toen ze werd doorgestuurd werd er al gauw een gezwel ontdekt bij de kleine hersenen. Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet bekend, of er iets aan gedaan kan worden. Sjoukje ligt in het ziekenhuis De Tjongerschans, afdeling 3 (longafdeling), kamer 14 te Heerenveen. Dit zijn harde mokerslagen en je weet gewoon niet, wat je dan moet zeggen of schrijven. We bidden jullie, Sjoukje en Pieter, jullie kinderen en de familie hierin heel veel kracht van boven toe.
Sonja Hofman is geopereerd aan haar hand. Een paar jaar geleden heeft ze haar vinger gebroken en sinds die tijd heeft ze daar veel pijn aan. Daarom is nu de vinger vastgezet. Dat zal best wennen zijn. Maar hopelijk behoort die pijn tot de verleden tijd.
De heer Scheweer heeft een minne periode gehad. Zijn benen zitten vol vocht en hij was – zoals hij het zelf zei – “hiel wurch”. Het gaat nu wel wat beter, maar de krêft is niet meer wat het was. Sterkte.
Slotzondag


De zondag na Pasen zijn de mensen, die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet voor de jeugd, in het zonnetje gezet. Als dank kregen zij een roos. Het is belangrijk werk, wat zij doen. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ook vanaf deze plek danken we de leiders van de oppas, de kindernevendienst, de zondagschool, de cc-groepen, de tienerdiensten en de 18+ groep hartelijk voor de tijd en de energie, die zij daarin gestoken hebben. Het wordt nu tijd om de accu op te laden en om ook weer even iets anders te doen. Geniet daarvan en na de zomer kunnen we er hopelijk weer met frisse moed tegenaan.Missionaire gemeente
Met dit onderwerp houdt de taakgroep “vieren” zich onder andere bezig. Nou is dat wel een term, die vragen oproept. Want wat is dat dan en hoe kun je een missionaire gemeente zijn? Misschien is het beter om te praten over een gastvrije gemeente. Dat is wat duidelijker.

We hebben geprobeerd om eens door de ogen van een gast naar onze kerkdiensten te kijken. Dat is misschien moeilijker dan je denkt. Probeer het maar eens en verplaats je in iemand, die nergens iets van weet. Het begint al met de vraag, hoe je te weten komt hoe laat de kerkdienst begint en waar die wordt gehouden. Hoe is de ontvangst? Voel ik me daar echt welkom en is er aandacht voor mij? Kan ik overal gaan zitten en hoe kijken de mensen naar mij? Het is goed en ook heel leerzaam om daar over na te denken. Ik daag je graag uit om dat eens te doen.

Ik kom hier een andere keer op terug.

Mei hertlike groetnis,

Piet Hulshof

groet uit Nij Beets
Pastoraat

Gelukkig waren er bij een nieuw gesprek met de medische staf positieve berichten voor de heer R. Christoffers . Bij nader onderzoek is nu gebleken dat de aandoening die hij heeft behandeld kan worden. Inmiddels heeft hij al een groot aantal bestralingen achter de rug. We hopen met hem dat dit alles mag helpen tot de weg van genezing. Op 21 april kregen we het bericht dat Lucie de Jong alweer thuis is gekomen na een paar dagen van verblijf in het ziekenhuis voor een operatieve ingreep. De operatie is volgens de artsen goed verlopen. Niet alleen is de tumor verwijderd maar ook kon de reconstructie en plaatsing van het implantaat worden uitgevoerd. Voor Lucie en het gezin is er weer een belangrijke stap gezet op deze lange weg. We wensen hen veel sterkte toe en dat de zo gewenste genezing voorspoedig mag verlopen.

Mevrouw J. J. Kootstra-van der Zee is weer thuis gekomen na een hartoperatie in het MCL te Leeuwarden. Ook de heer Cor de Vries heeft een hartoperatie ondergaan in het MCL te Leeuwarden en mocht weer spoedig naar huis. Al onze zieken, herstellenden en zij die het ziekenhuis moeten bezoeken voor onderzoek en/of behandeling, wensen wij Gods liefdevolle nabijheid toe.
Overlijden

Op 23 februari jl. is overleden Mevrouw G. de Jong-Visser .

Zij mocht 91 jaar worden. Op vrijdag 28 februari namen we met het gezin afscheid van Grietje in de kerk van Oudehorne en brachten haar daarna naar de begraafplaats in ons dorp. Onze gedachten zijn bij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Wij wensen hen Gods nabijheid toe.
Pasen

Bijzondere dagen liggen weer achter ons. Dagen van verwachting en van hoop op een

toekomstperspectief. We vierden immers Pasen. Het eerste wat er uit Jezus’ mond gehoord werd

is de vraag: ‘Wie zoek je?’ Dat mag klinken als een richtvraag voor ons leven. Jezus

beantwoordt die vraag door een naam te spreken. Is het onze naam? Hij komt aan het licht en brengt ons aan het licht door ons bij onze naam te noemen. Bij Jezus weet je: ‘iedereen’

telt mee. Het was een goede ervaring om deze indrukwekkende vieringen met elkaar te delen.


Hemelvaart

Hemelvaart zal worden gevierd op donderdag 29 mei a.s. samen met de kerkelijke gemeente van Jubbega. De dienst zal plaatsvinden in de kerk van Nieuwehorne en ds. Piet Hulshof en ondergetekende zullen hierin samen voorgaan.


Oogstdienst

Al duurt het nog wel even toch wil ik hier een vraag neerleggen betreffende de oogstdienst die gevierd wordt op een zondagmorgen in November. Er gaan stemmen op om dit gebeuren anders aan te kleden. Zo wordt bijvoorbeeld genoemd een doelgerichte actie organiseren door alle geledingen binnen onze gemeente, waaraan jongeren en ouderen actief mee kunnen doen. De opbrengst van deze actie is dan voor een van te voren uitgekozen doelgroep die wel financiële steun kan gebruiken. Zo zijn er misschien nog wel meer ideeën. Het is misschien een idee om uit elke geleding iemand te vragen om in de te vormen denktank mee te draaien. Heb je daar zin in, laat het mij weten.


Geknipt

“Wanneer de mensen alleen zouden praten over datgene waarvan ze echt verstand hebben, dan zou er op aarde spoedig veel gezwegen worden”.


Tot zover de aan mij bekende berichten en met een hartelijke groet voor een ieder.

Koos DijkshoornVan de Kerkenraad

Nieuwe voorzitter

Onze voorzitter Jentsje Abma heeft de kerkenraad medegedeeld dat hij wenst te stoppen met het voorzitterschap. Hij heeft dit 5 jaar en 2 maanden gedaan. Hij heeft ons, op de zijn rustige manier eigen, door het fusie proces geloodst. Gedurende deze 5 jaar zijn er vele zaken behandeld, vele plezierige en opbouwende zaken, maar ook minder plezierige zaken moesten worden afgewikkeld. Jentsje wist dit altijd weer relativerend op te lossen.

Nu Jentsje het fractievoorzitterschap van het CDA in de gemeenteraad van Heerenveen heeft aanvaard, blijft er te weinig tijd voor hem over om daarnaast nog voldoende tijd

te besteden aan het voorzitterschap van de kerkenraad. De kerkenraad heeft hiervoor alle begrip

en bedankt Jentsje voor zijn inzet voor de kerkenraad. Op een later tijdstip zal de kerkenraad hieraan op een passende wijze aandacht geven.

De kerkenraad gaat dus op zoek naar een nieuwe voorzitter; enkele kerkenraadsleden zullen een werkgroepje vormen om een korte profielschets te maken en bekijken dan welke gemeenteleden binnen dit profiel passen.
Gemeenteavond

De gemeenteavond kon 23 april jl. helaas geen doorgang vinden. De kerkenraad had u graag deze avond ontmoet, om met u de jaarrekening van de kerk en haar commissies met u te bespreken. De afgelasting had te maken met het feit dat het College van Kerkrentmeesters teveel vragen had bij de jaarrekening die het Kantoor Kerkelijke Administratie (KKA) had aangeleverd. Na de fusie van onze kerken moeten er drie rekeningen worden samengevoegd en moeten alle posten onder het juiste nummer worden gevoegd. Dit was niet allemaal juist ingevoerd, waardoor er vragen ontstonden. De kerkenraad heeft het College ruim de tijd gegeven om alles goed op orde te krijgen, zodat we in de start van het nieuwe seizoen een gemeenteavond kunnen houden, met een duidelijke jaarrekening.


Bankrekeningen

Na de fusie is er een inventarisatie gemaakt van het aantal bankrekeningen dat binnen onze kerk wordt gebruikt. Het bleken er meer dan 30 te zijn. Een groepje uit het College van Kerkrentmeesters is bezig om dit aantal fors naar beneden te krijgen. Wat dit precies voor gevolgen heeft is nog niet geheel bekend. U wordt hierover nader geïnformeerd.


Jongerenwerk

De kerkenraad is erg blij met de positieve signalen die zij krijgt over het jongerenwerk. De 18+ groep draait prima, zo ook de 16 + groep en niet te vergeten de 12 tot 15 club/catechese groep. Afgelopen zondag is tijdens de slotzondag de leiding van alle jongerengeledingen in het zonnetje gezet. De kerkenraad sluit zich daarbij van harte aan. Alle leidinggevenden hartelijk dank voor uw bijdrage!


Bezinning

Er breekt nu een periode van (betrekkelijke) rust aan voor het kerkenwerk. Tijd voor een stukje bezinning. De kerkenraad gaat deze periode benutten om zich te bezinnen op het onderwerp ‘Levensverbintenissen’. Dit is een opdracht die weer naar voren is gekomen bij de laatst gehouden Kerkvisitatie. De kerkenraad gaat zich in dit onderwerp verdiepen onder leiding van pastor

Koos Dijkshoorn. In het komende winterseizoen zal de gemeente hierin worden betrokken.
Namens de kerkenraad,

Henk Haarsma, scribaVan de Diaconie


Verantwoording collecten


02 mrt.

Diaconie
02 mrt.

Kerk
09 mrt.

Diaconie
09 mrt.

Zending
09 mrt.

Kerk
09 mrt.

KSG dienst World Servants
16 mrt.

Diaconie
16 mrt.

Kerk
23 mrt.

Landelijk diaconaat
23 mrt.

Kerk
30 mrt.

Diaconie
30 mrt.

Kerk
06 apr.

Diaconie
06 apr.

Kerk
13 apr.

Diaconie
13 apr.

Kerk
13 apr.

KIA Burkino Faso
17 apr.

HA Witte Donderdag
20 apr.

Diaconie Pasen
20 apr.

Kerk
27 apr.

Jeugd
27 apr.

Kerk
Komende collectes


Deurcollecte 8 juni: Kerk in Actie Pinksterzendingsweek

Van plattelandsmeisje tot vroedvrouw

Met Pinksteren staat de Kerk in Actie collecte in het teken van het Zendingswerk van de Kerk van Pakistan. In een land waar christenen een minderheid zijn, vormt de Kerk van Pakistan een krachtige geloofsgemeenschap. De kerk wil diaconaal aanwezig zijn in de samenleving en komt op voor de allerarmsten en zwaksten. Bijvoorbeeld voor plattelandsmeisjes. Zij mogen vaak niet naar school, maar de Kerk van Pakistan vangt hen op in een internaat, waar ze een opleiding kunnen volgen. Shazia kon zo een opleiding tot vroedvrouw volgen en heeft nu een baan. Haar droom kwam uit! Kerk in Actie steunt het werk van de Kerk van Pakistan van harte. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie de Kerk van Pakistan en andere zendingsprojecten wereldwijd.

Helpt u mee?
Deurcollecte 15 juni: Kerk in Actie Werelddiaconaat - Rechten voor iedereen!

Op zondag 15 juni is de landelijke collecte voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Centraal staat partnerorganisatie Harare Residents Trust (HRT) in Zimbabwe. HRT is een bewonersvereniging en helpt de inwoners van de hoofdstad Harare, die slachtoffer zijn geworden van corruptie en machtsmisbruik. Die hulp is hard nodig, want in Zimbabwe nemen politieagenten en ambtenaren het niet zo nauw met wetten en regels. HRT ondersteunt de bewoners om zich als buurt te organiseren, op te komen voor hun rechten en om het gesprek met de autoriteiten aan te gaan. Samen met de slachtoffers en in overleg met de overheid zoekt HRT naar oplossingen en werkt zo aan een rechtvaardig Zimbabwe. De collecte is bestemd voor HRT en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte bij u aanbevolen.


Deurcollecte 6 juli: PKN JOP. Help JOP in het kinderwerk

Geloven is voor alle leeftijden. Ook kinderen horen er helemaal bij en verdienen een liefdevolle plek in de kerk. JOP ondersteunt kerken met advies, trainingen en materialen voor het kinderwerk. In veel kerken zijn Jeugdwerkers actief om kinderen een goede plek in de kerk te bieden.Het Nieuwe LDit is het wonder: de kracht van de Geest
Dit is het wonder: de kracht van de Geest

baart stralend nieuw leven op ’t pinksterfeest.

In een onzeker en kwetsbaar bestaan

ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:

sta op en vat moed

en weet het voorgoed

dat goddelijke liefde de wereld begroet.
Dit is het wonder: de kracht van de Geest

herschept, en wekt op wat als dood is geweest.

Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt.

Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd

wat ons is voorzegt:

na bitter gevecht

zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht!

Lied 682 uit het nieuwe liedboek

Tekst: Bep Hagen

Melodie: Thea Riesebos

Meer nieuws uit onze Gemeente

Bloemengroet

Met een groet van de gemeente gingen de bloemen de afgelopen zondagen naar:


2 mrt.
2 mrt.
9 mrt.
16 mrt.
23 mrt.
29 mrt.
6 apr.
13 apr.
20 apr.
27 apr.Van de NieuwsbriefJarigen


3 mrt.
6 mrt.
21 mrt.
25 mrt.
25 mrt.
2 apr.
10 apr.
20 apr.
6 mei

Jubilea


22 mrt.

Dhr. U. de Jong en mevr. T. de Jong-Algera

Nieuwehorne, 35 jaar getrouwd6 apr.

Dhr. S. Mulder en mevr. F. Mulder-van der Veen,

Nieuwehorne, 30 jaar getrouwd


Even voorstellen

Mijn naam is Berend Kramer, 28 jaar oud en woonachtig in Oudehorne. Als kersverse diaken gaat er een wereld voor mij open. Als christen bezoek ik met enige regelmaat kerkdiensten. Kerkdiensten brengen mensen bijeen om over God te praten en Hem te eren, dat is prachtig. Maar de kerk houdt zoveel meer in dan alleen de kerkdienst op zondagochtend. De kerk vervult een maatschappelijke functie, de hele organisatie van kerkenraad tot koster is op naastenliefde gericht. Het komt erop neer dat de theorie (lees: Bijbel) in praktijk wordt gebracht. Dit biedt kansen om degenen die iets verder van de kerk afstaan, kennis te laten maken met ons geloof in God. Er hoeft niet overal een vette stempel van ‘PG De Regenboog’ op te staan, maar misschien mogen we best wat openhartiger zijn over hoe de kerk functioneert. Als diaken ervaar ik het enthousiasme van de rest van het college van Diakenen en dat stimuleert. Die wereld, waar ik het eerder over had, moet geen geheim blijven.

Berend Kramer

Uitnodiging GemeenteGroeiGroepen

Een ieder heeft op zijn of haar eigen manier contact met God.

Een ieder van ons is weleens bezig met vragen als:

Waar leef ik voor? Wat en Wie is het middelpunt van mijn leven? Wat is de zin van mijn leven? Wat betekent het geloof in de Here Jezus voor mij? Wat zegt de Bijbel mij? Wat is de kracht van de Heilige Geest?”.

.

Dat zijn belangrijke vragen. Afgelopen winterperiode zijn er drie GemeenteGroeiGroepen actief geweest en heeft ook een aantal gemeenteleden uit Mildam/Katlijk deelgenomen aan onze GroeiGroepen. Elke 14 dagen werd een avond de tijd genomen om met elkaar over deze dingen te praten. Dit seizoen aan de hand van het boekje “Leven door de Geest”. Een extra stukje verdieping voor de deelnemers. Nu Pinksteren weer in zicht komt een actueel onderwerp voor álle gemeenteleden. Om (zoveel mogelijk) gemeenteleden te laten ervaren dat het geloofsleven er rijker door wordt om zo met elkaar in gesprek te komen willen de deelnemers van de groeigroepen u/jou graag uitnodigen voor de gezamenlijke afsluiting van het GGG winterseizoen op woensdagavond 21 mei a.s. De bedoeling is dat we eerst gezellig met elkaar eten. Na de maaltijd zal ds. Piet Hulshof een inleiding verzorgen over het thema ‘De Geest die ons vervult’, waarna de aanwezigen in groepjes uit elkaar gaan om na te praten over dit onderwerp onder leiding van een gespreksleider. Ter afsluiting van deze avond is er gelegenheid om nog een drankje te drinken.Samen groeien doet ook samen bloeien als een hechte gemeente!

Kom(t) u/jij ook om samen te eten en samen te praten?
Wat: Samen groeien en bloeien

Hoe: Samen eten en praten

Wanneer: Woensdagavond 21 mei a.s. om 18.45 uur

Waar: Trefpunt, Pastorielaan, Nieuwehorne

Aanmelden: Vóór 18 mei a.s. → Per mail: kerkkrant@pknderegenboog.nl

Telefonisch: (Margreet de Boer)

Schriftelijk: intekenlijst in de hal van de kerk

Kosten: € 10,00 per persoon (exclusief drankjes)

Boottocht 70 plus

Op donderdag 19 juni a.s. is de jaarlijkse boottocht voor de 70 plussers. Hierbij nodigen we alle gemeenteleden van 70 plus uit. Mochten er gemeenteleden zijn die deze leeftijd nog niet hebben bereikt, maar toch graag mee willen, dan is dat geen bezwaar.

Dit jaar gaan we varen op de Friese Meren. Wij stappen op de boot op het industrieterrein Noord aan de Wetterwille in Heerenveen. Hier is voldoende parkeergelegenheid.

De boot vertrekt om 9.00 uur en zal om 17.00 uur weer aanmeren.

U wordt ontvangen met koffie of thee met cake, om ongeveer 12.30 uur wordt er een 3 gangen menu gereserveerd en ‘s middags is er weer koffie of thee. Een eventueel drankje(borreltje) is voor eigen rekening. De kosten voor deze dag zijn € 30,- per persoon.

Op de boot zal uit Heerenveen ds. Mw. A.M. Kobus-Gerritsen meevaren.
Opgave vóór 9 juni bij Sjally Hoekstra,

Persbericht!

Burenhulp in Oude- en Nieuwehorne! Meld je aan!

In Oude- en Nieuwehorne hebben verschillende dorpsbewoners en organisaties het initiatief genomen om burenhulp te organiseren. Er worden vrijwilligers gezocht die zich inzetten voor dorpsgenoten. Het gaat dan om kleine dingen zoals boodschappen doen voor een zieke buurman of een bezoekje brengen aan iemand die zich eenzaam voelt. Met het Burenhulp initiatief worden mensen met een vraag gekoppeld aan vrijwilligers die een helpende hand bieden. Het idee is ontstaan na signalen over groeiende eenzaamheid in het dorp. Het is steeds minder vanzelfsprekend dat mensen een netwerk in het dorp hebben. Als kerkelijke gemeente willen we dit prachtige initiatief van harte ondersteunen en als ‘kerk naar buiten’ toe ons steentje daarin bijdragen. Doe je mee? Men kan zich opgeven als vrijwilliger via Pieter Schaper.

Ook voor meer inlichtingen kun je bij hem terecht.

(mail pieterschaper@msn.com)

Pinksterfeest

Sjong doch ’t is Pinksterfeest,

ja sjong út alle macht.

Al sjogge wy it ljocht noch net

en liket it wol nacht.
Sjong op it Pinksterfeest,

de Treaster wurdt ús jûn.

Wy binne rike minsken

en mei elkoar ferbûn.


De Geast wol ús fernije

dan wurdt it ljocht en klear.

It tsjuster sil ferdwine

de leafde wint it hieltyd mear.


It is in machtich wûnder

de Geast ús tagedien

As helper en as treaster

mei God en Jezus ien.


’t Bliid Boadskip trochfertelle

yn opdracht fan ús Hear

’n Skare fan ûntelb’re minsken

bringt Him dan lof en ear.


Fier bliid it Pinksterfeest

mei minsken fan rûnom.

Sjoch mar út nei ’t gruute geest

as Jezus komt werom!


Ut: ‘De sirkelgong fan de tiid’ fan Wieke de Boer-Hiemstra


Meer nieuws van buiten de gemeente

De classicale vergadering bijeen op 26 februari 2014

In het Kerkelijk Centrum Trinitas verwelkomt de PG. Heerenveen (wijkgemeente Heerenveen) op woensdag 26 februari de afgevaardigden van de classis Heerenveen. De opening wordt verzorgd door dhr. D. Nota en ds. J. Van der Veen van de gastgemeente. De lezing is uit Matteüs 14, het verhaal van Jezus die over het water liep. De preses ds. E. van der Sluis kan deze avond 37 leden en gasten welkom heten. Een speciaal woord van welkom is er aan de afgevaardigden die vanavond voor het eerst de classis vergadering bezoeken waaronder ds. A. Veldhuizen die nu ook predikant is van de PG Langweer. De agenda wordt vastgesteld en de notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen Moderamen:
- De scriba van de Classis wil graag dat wijzigingen in het scribaat in de gemeenten aan hem worden doorgegeven. Dat kan via zijn mail: djdeuzeman@gmail.com

- Het breed Moderamen van de Classis Heerenveen stuurt de ontvangen scholingsplannen van de predikanten en kerkelijke werkers door aan de commissie scholingsplannen van het CRO (Classicaal Regionaal Overleg). Zij beoordeelt de plannen. Het is de taak van het BM om er op toe te zien dat de scholingsplannen tijdig worden ingediend.

- Dhr. G. Doorn van de PG Echtenerbrug-Oosterzee heeft het preekconsent ontvangen voor de Classis Heerenveen.

- Op zondagmiddag 26-01-2014 heeft de bevestiging en intrede van ds. Aart C. Veldhuizen als predikant van de HG Langweer plaatsgevonden. Bevestiger was de consulent ds. Arnold Vriend (Ouwsterhaule-Scharsterbrug). De scriba heeft ds. A. Veldhuizen hartelijk welkom geheten namens de Classis Heerenveen.


- Op zondagmiddag 09-02-2014 heeft in Trinitas de bevestiging en intrede plaatsgevonden van
proponent Anne-Meta Kobes-Gerritsen tot predikant van de PWG Heerenveen. Bevestiger was

ds. Harry Pals van de Oecumenische Studentengemeente te Utrecht. De scriba heeft ook

ds. A.M. Kobes-Gerritsen hartelijk welkom geheten namens de Classis Heerenveen.

- Op zondag 02-03-2014 is ds. A.C. Meesters in de protestantse kerk te Steggerda verbonden aan de PG Lindestreek en heeft aansluitend intrede gedaan met als bevestiger ds. L. H. Westra uit Lollum.


Tineke Klei is gemeenteadviseur van o.a. de Classis Heerenveen. Gemeenten kunnen met hun vragen bij haar terecht. Ze heeft ook enkele mededelingen:
- Op 29 maart wordt de landelijke pastorale dag gehouden te Zwolle. Het thema is grenzen verleggen. Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.pkn.nl/pastoraat

- Er zijn vele activiteiten die te maken hebben met gemeenteopbouw. Ook zijn er cursussen of bijeenkomsten om u te bekwamen in het gemeentewerk. Zo is er een bijeenkomst over het voeren van jaargesprekken met predikanten, beroepingswerk en een basiscursus pastoraat in de PG Joure. Via de website van de PKN en de nieuwsbrieven aan de scriba’s komt de informatie bij elke gemeente binnen.

- Tineke Klei is te bereiken via telefoonnummer 030 880 1880 (servicedesk dienstencentrum Utrecht) en per mail: e.klei@pkn.nl
De consideratie, aan de kerkenraden in onze Classis, “Overgangsbepaling 199” betreffende de verlenging van de termijn van onze regionaal adviseur dr. Klaas Dijkstra tot 2019 hebben alleen positieve reacties opgeleverd.

In de rondvraag is er de vraag of men al met beroepingswerk mag beginnen voordat de huidige predikant in de nieuwe gemeente is bevestigd. De preses antwoordt dat dit inderdaad mogelijk is mits aan alle voorwaarden om te mogen beroepen is voldaan.

Ook is er een vraag over de onduidelijkheid met overschrijvingen van leden die binnen komen uit een andere gemeente. Het kan gebeuren dat deze terechtkomen bij de PGba Eben-Haëzer te Lemmer. Dit is al langer een schijnbaar ingewikkeld probleem.

Het komt mede doordat de gemeente Eben-Haëzer het gehele grondgebied van de classis Heerenveen beslaat omdat zij een gemeente van bijzondere aard is. Ook slaagt men er niet in om het computersysteem van de ledenadministratie, op landelijk niveau, hierop aan te passen.

De PG Munnekeburen meldt dat zij, per 1 maart, als pastoraal medewerker dhr. S. de Jong hebben benoemd. Op zondag 4 mei wordt dhr. De Jong in de bediening gesteld.
Uit de vergadering komt nogmaals het ongenoegen naar voren over het hoge bedrag dat betaald moet worden aan BUMA/Stemra voor het vertonen van de “beamer” versie van het Nieuwe Liedboek. En dan kom je met enige regelmaat ook nog fouten tegen in de liedteksten. Tineke Klei meldt dat ook in de classis Sneek hierover discussie is. De bedragen zitten tussen de 350 en de 1000 euro afhankelijk van het aantal leden van de gemeente (in de pers las ik dat deze bedragen inmiddels door de uitgever zijn gehalveerd. In “Kerkinformatie van april” staat ook een artikel over deze forse prijsverlaging. Zie ook: www.liedboek.nu ).

Na de koffie is het woord aan ds. Gerben Hoogterp. Hij is ziekenhuispastor in de Tjongerschans in Heerenveen en vertelt over zijn werk in het ziekenhuis. Ds. Hoogterp haalt aan wat er in Mattheüs 25 staat: “Ik was ziek en u hebt mij bezocht” en Jezus zegt hier ook: “Alles wat je voor hen hebt gedaan, heb je ook voor Mij gedaan”. Een dominee of ouderling uit de gemeente komt namens die gemeente. Als geestelijk verzorger ben je er voor alle patiënten. Veel van die mensen ken je niet en door de steeds kortere opnameduur zijn het vaak ook korte contacten. De geestelijke verzorger heeft een ander soort aandacht voor de patiënt dan de artsen en de verpleegkundigen. Je sluit je aan bij de achtergrond van de patiënt maar je mag wel “je kleur bekennen” als hiernaar gevraagd wordt. Vele vragen die je krijgt zijn ethische vragen: vragen over het levenseinde, over verlies verwerking en over rouw. Je probeert om mensen hun verlies de ruimte te geven en hun krachtbronnen aan te spreken. In het ziekenhuis van Heerenveen worden geen kerkdiensten gehouden. De patiënt kan niet naar de kerk. Dus komt de kerk bij de patiënt. De gesprekken met de geestelijk verzorger zijn dikwijls heel waardevol. Dat geldt ook voor de aandacht vanuit de gemeente voor de patiënt. Het is mooi en dankbaar werk. De preses bedankt ds. Hoogterp voor zijn waardevolle bijdrage met een bloemetje. De vergadering uit haar waardering door applaus.


De preses bedankt de gastgemeente voor de goede ontvangst en sluit de vergadering met dankgebed. Hij wenst een ieder wel thuis.

De volgende vergadering van de Classis is op woensdag 23 april in Scharsterbrug.


Roel Kok actuarius, roel-kok@hetnet.nl

http://classis-heerenveen.protestantsekerk.net


Christelijke studentenvereniging Ichthus

Elk jaar maken vele scholieren de overstap van de middelbare school naar een vervolgstudie. Deze verandering gaat vaak samen met het maken van keuzes en het stellen van vragen die horen bij de ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen in de huidige maatschappij. Jongeren gaan bijvoorbeeld op kamers wonen, maken nieuwe vrienden en vormen hun identiteit. Als christelijke vereniging merken we dat het waardevol is als jongeren in deze periode een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten en opgebouwd kunnen worden in hun geloof en identiteit. Ichthus biedt een veilige en gezellige plaats waar jongeren zich kunnen ontwikkelen, zowel op het gebied van geloof als op persoonlijk gebied. Dit doen we door wekelijks inhoudelijke avonden over geloofsonderwerpen te organiseren en er zijn kleinere Bijbelstudiegroepen die met elkaar de Bijbel bestuderen en bidden. Daarnaast wil Ichthus ook een gezellige plaats zijn waar studenten elkaar kunnen ontmoeten en waar ze zich thuis voelen. Dit alles doen we onder het motto: groeien, geloven en genieten. Voor meer informatie over onze christelijke studentenvereniging en onze activiteiten verwijs ik u graag naar onze website: www.ichthuslandelijk.nl (klik op het logo linksboven in voor de site van Ichthus Landelijk). Wij zijn te vinden in de steden: Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dronten, Ede, Eindhoven, Enschede, Groningen, ’s Hertogenbosch, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wageningen en Zwolle.

Thomas van Gorcum

Voorzitter der V.C.S. Ichthus Landelijk


MantelzorgerU zorgt voor een ander, maar wie zorgt er voor u? Vraag op tijd hulp!

Al een paar jaar is ons opgevallen dat in de gemeente Heerenveen veel minder Mantelzorgers een beroep doen op hulp van de gemeente dan in de ons omringende gemeenten.

Medewerkers van het Vrijwilligers Servicepunt van Caleidoscoop en de werkgroepleden van de Participatieraad, die de belangen van de Mantelzorgers behartigen hebben tijdens een overleg besloten om via deze weg gezamenlijk te proberen meer Mantelzorgers te bereiken. Wij vinden het belangrijk Mantelzorgers al in een vroeg stadium ondersteuning aan te bieden.

Het gaat vaak sluipenderwijs, één van uw ouders raakt in de war, uw partner raakt gehandicapt of uw kind wordt chronisch ziek. U ervaart het als vanzelfsprekend de verzorging voor deze persoon op u te nemen en vóór u het weet bent u opeens Mantelzorger. Vaak gaan alle andere dagelijkse dingen, zoals het werk en de normale zorgtaken ook gewoon door. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. U hebt steeds minder tijd en energie voor uw sociale contacten, raakt vermoeid en het risico bestaat dat u overbelast raakt of zelf in een isolement terechtkomt.

Wij willen u oproepen niet te wachten tot het zover gekomen is, want als u het niet meer aankunt is dat niet alleen heel vervelend voor u, maar ook voor degene voor wie u zorgt.

Kent u iemand die in zo’n situatie terecht dreigt te komen of bent u zelf Mantelzorger en heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Of wilt u graag uw verhaal kwijt? Neem dan contact op met Caleidoscoop, dat kan via tel. 0513-645881 of bel met Lenie Huitema 06-52326614

Mailen kan ook naar mantelzorg@caleidoscoop.net of l.huitema@caleidoscoop.net

Zij kunnen uw vragen beantwoorden en/of u verwijzen naar de meitinker van uw eigen dorp of wijk; die kan samen met u naar oplossingen zoeken.Hoop verder zien
Liefde dieper zien
Geloof alles zien….in een ander licht

Heer, houd ons vast

Heer wij komen tot U,

neem ons hart, verander ons.
Als wij U ontmoeten vinden wij rust bij U.
Want Heer wij hebben ontdekt, 
dat als wij aan Uw voeten zijn,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van Uw liefde

Heer, houd ons vast,


laat Uw liefde stromen.
Houd ons vast,
heel dicht bij Uw hart.

Wij voelen Uw kracht,


en stijgen op als een arend.
Dan zweven wij op de wind, 

gedragen door Uw geest,

en de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij,


dan kunnen wij Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in ons.
Heer, leer ons Uw wil
zodat wij U steeds dienen kunnen
en elke dag mogen leven

door de kracht van Uw liefde.

Heer, houd ons vast.
Opwekking 488


Verdriet kijkt achterom,
zorgen kijken om zich heen.
Geloof kijkt omhoog !


Colofon

Redactie Kerkblad: M.J. de Boer-de Wolff Coördinatie nietwerk: Mw. A. van der Bijl

Verspreiding kerkblad: Via wijkouderlingen en contactpersonen

Contact postadressen: R. van der LeiVoorgangers:
Predikant Piet Hulshof (flexibel bereikbaar):

email: piethulshof@pknderegenboog.nl


Kerkelijk werker Koos Dijkshoorn:

email: koosdijkshoorn@pknderegenboog.nl

Verschijningsdata van het kerkblad in 2014:

Kerkblad wordt verspreid in: Kopijsluitingsdatum:

nr 1 week 4 voor 26 januari Winternummer zaterdag 11 januari 2014

nr 2 week 10 voor 9 maart 40 dagentijd/Pasen zaterdag 22 februari 2014

nr 3 week 19 voor 11 mei Paastijd/Pinksternummer zaterdag 26 april 2014

nr 4 week 27 voor 6 juli Zomernummer zaterdag 21 juni 2014

nr 5 week 35 voor 31 augustus Startnummer zaterdag 16 augustus 2014

nr 6 week 42 voor 19 oktober Herfstnummer zaterdag 4 oktober 2014

nr 7 week 50 voor 14 december Advent & Kerstnummer zaterdag 29 november 2014

Rekeningnummers – IBAN:
T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.
NL39 RABO 0351 4011 56

NL08 INGB 0000 8478 50


T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o. - Diaconie
NL02 RABO 0143 8816 71
T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o. - Zending
NL35 RABO 0351 4026 83

Vóór 6 juli 2014 ontvangt u het zomernummer van het kerkblad.

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 21 juni 2014 vóór 17.00 uur.

Per Email: kerkkrant@pknderegenboog.nl
(Kopij voor de nieuwsbrief naar Lucie de Jong, nieuwsbrief@pknderegenboog.nl)

Kleurplaat en gedicht


Pinksteren
Toen de Here Jezus

terugging naar Zijn Vader,

beloofde Hij Zijn vrienden

in hun leven extra kracht.

Hij beloofde om een helper

aan Zijn vrienden te geven,

de Heilige Geest,

dus werd er gewacht.


Zij hadden zich verborgen

tot hun helper zou komen,

ze waren best wel bang

om te worden gepakt.

Dus zaten ze verscholen

in een kamer te wachten

zeven weken lang,

echt... iedere dag.


Opeens klonk er geluid.

Het leek of het ging waaien,

het klonk zoals een storm,

het loeide door het huis.

Boven ieders hoofd

flakkerde een vlammetje,

ze spraken vreemde woorden,

het kwam er zomaar uit.


Zij hebben gekregen

de helper die beloofd was,

durfden weer naar buiten,

hun angst was nu voorbij.

Vertelden over Jezus

zelfs in vreemde talen,

deze helper in het leven,

is er ook voor jou en mij.


Alie Holman


P aastijd/Pinksternummer 2014 nr. 3De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina