Controleverklaring bij financieel jaarverslag cao-fonds (meerdere doelen) Verklaring betreffende de jaarrekeningDovnload 15.54 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte15.54 Kb.
Controleverklaring bij financieel jaarverslag CAO-fonds (meerdere doelen)

Verklaring betreffende de jaarrekening

    Wij hebben de in dit rapport opgenomen1 jaarrekening 201X2 van … (naam entiteit) te … (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per … 201X en de winst-en-verliesrekening over 201X3 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen4.
Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de entiteit5 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag6, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten


Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.


Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit7. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit8 gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van … (naam entiteit) per … 201X9 en van het resultaat over 201X10 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.


Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing van de lasten naar bestedingsdoelen/activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of reglementen van het fonds, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag11, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag12, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Plaats, datum


Naam accountantspraktijk
Naam accountant


1 Verwijzing kan geschieden met behulp van paginanummers.

2 Of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar eindigend op … 201X.

3 Of voor een gebroken boekjaar: de periode … 201X tot en met … 201X.

4 Opsomming componenten van de jaarrekening laten aansluiten op de eisen die het stelsel van financiële verslaggeving

daaraan stelt en de keuzes die daarbinnen door de entiteit zijn gemaakt.5 Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals “het bestuur van de

vennootschap” (B.V./N.V.), “vereniging”, “stichting” enz.6 Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.

7 Als de accountant tevens verantwoordelijk is voor het geven van een oordeel over de effectiviteit van het interne

beheersingssysteem in samenhang met de controle van de jaarrekening komt de volgende zin te vervallen: “Deze risico-

inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne

beheersing van de entiteit”.8 Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals “het bestuur van de

vennootschap” (B.V./N.V.), “vereniging”, “stichting” enz.9 Of voor een gebroken boekjaar: voor het jaar eindigend op … 201X.

10 Of voor een gebroken boekjaar: de periode … 201X tot en met … 201X.

11 Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.

12 Terminologie laten aansluiten op die welke wordt gehanteerd door de entiteit.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina