Coördineringscomité RijnDovnload 125.34 Kb.
Pagina1/4
Datum25.08.2016
Grootte125.34 Kb.
  1   2   3   4


Coördineringscomité Rijn


België

Duitsland

Frankrijk

Italië

Liechtenstein

Luxemburg

Nederland

Oostenrijk

Zwitserland

Rapportage inzake de coördinatie

van de toestand- en trendmonitoringsprogramma´s

conform artikel 8 en artikel 15, lid 2 KRW in het internationale stroomgebiedsdistrict Rijn (Rijndistrict)

(deel A – rapportage)
EINDVERSIE 15 maart 2007

Coördineringscomité Rijn 1

Samenvatting 5

Samenvatting 5

1. Inleiding 7

1.1 Het internationale Rijndistrict 7

1.2 Bepalingen van de KRW en doel van deze rapportage 7

1.3 Relevant waternet voor deze rapportage 8

2. Monitoring van de ecologische en chemische toestand van oppervlaktewateren 8

2.1 Algemeen 8

2.2 Informatie over alle gemeten kwaliteitselementen voor oppervlaktewateren (Bijlage V KRW: biologische, hydromorfologische, fysisch-chemische en chemische kwaliteitselementen) 9

2.3 Onderzoek- en evaluatiemethodes 9

2.4 Toestand- en trendmonitoring van de biologische kwaliteitselementen (rivieren, meren, overgangswateren, kustwateren) 10

2.4.1 Keuze van de monitoringslocaties 10

2.4.2 Visfauna 11

2.4.3 Macrozoöbenthos 11

2.4.4 Fytoplankton 12

2.4.5 Fytobenthos en macrofyten 12

2.5 Toestand- en trendmonitoring van de hydromorfologische kwaliteitselementen (rivieren, meren, overgangswateren, kustwateren) 13

2.5.1 Hydrologisch regime en getijdenregime 13

2.5.2 Riviercontinuïteit 13

2.5.3 Morfologie 14

2.6 Toestand- en trendmonitoring van de fysisch-chemische en chemische kwaliteitselementen (rivieren, meren, overgangswateren, kustwateren) 14

2.6.1 Keuze van de monitoringslocaties 14

2.6.2 Keuze van de kwaliteitselementen 14

2.6.3 Vastlegging van de meetfrequenties 15

2.7 Aanvullende monitoringsvoorschriften voor beschermde gebieden langs de grenzen of beschermde gebieden van gemeenschappelijk belang 17

3. Monitoring van het grondwater 18

3.1Algemeen 18

3.2Monitoring van de kwantitatieve toestand 18

3.2.1Keuze van de monitoringslocaties 18

3.2.2Te meten parameters en meetfrequenties 19

3.3 Toestand- en trendmonitoring van de chemische toestand 20

3.3.1 Keuze van de monitoringslocaties 20

3.3.2Te meten parameters en meetfrequenties 20

3.4Onderzoek- en evaluatiemethodes 21

3.5 Aanvullende monitoringsvoorschriften voor beschermde gebieden langs de grenzen of beschermde gebieden van gemeenschappelijk belang. 21

4. Conclusies 23Kaarten

  1. Oppervlaktewater – Meetnet voor toestand- en trendmonitoring: Biologie

  2. Oppervlaktewater – Meetnet voor toestand- en trendmonitoring: Chemische en fysisch-chemische parameters

  3. Grondwater – Meetnet: Kwantiteit

  4. Grondwater – Meetnet voor toestand- en trendmonitoring: Chemie

Colofon
Gemeenschappelijke rapportage vanKoninkrijk België
Bondsrepubliek Duitsland,
Republiek Frankrijk,
Republiek Italië,
Groot Hertogdom Luxemburg,
Koninkrijk der Nederlanden


Bondsrepubliek Oostenrijk,
Met medewerking van

de Zwitserse Confederatie en
het Vorstendom Liechtenstein


Gegevensbronnen Bevoegde autoriteiten in het stroomgebiedsdistrict Rijn

Coördinatie Coördineringscomité Rijn ondersteund door het secretariaat van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)

Opstellen van de kaarten Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz, Duitsland

Samenvatting

De Rijn is de levensader van West-Europa, een rivier die wordt gekenmerkt door een dichte bevolking en sterk ontwikkelde industrie langs zijn oevers. De Rijn is een van de meest intensief gebruikte rivieren ter wereld en tevens ecosysteem voor mens, dier en plant. Op de rivier wordt communaal en industrieel afvalwater geloosd, de Rijn wordt gebruikt als scheepvaartroute en voor drinkwaterwinning, onttrokken water wordt ingezet als koelwater en aangewend bij de opwekking van duurzame energie (waterkracht).


Het stroomgebied van de Rijn strekt zich uit over negen staten: Nederland, België/Wallonië, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland en Italië. Sinds het begin van de jaren ´50 werken de staten in het Rijngebied al samen om de watertoestand te verbeteren. Hetzelfde geldt voor het Bodenmeer en voor het stroomgebied van de Moezel en de Saar.
De EU-wetgeving bepaalt sinds 2000 dat in internationale stroomgebieden grensoverschrijdend moet worden samengewerkt en een afgestemd beheer moet worden gevoerd, wat dus ook van toepassing is op de Rijn en zijn stroomgebied (stroomgebiedsdistrict). Dit is vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW-2000/60/EG). Het streven is erop gericht de goede toestand te bereiken: alle wateren in het Rijndistrict dienen voor 2015 niet alleen schoon te zijn, maar ook ecologisch intact. Deze doelstelling zal ook bijdragen tot de bescherming van de Noordzee.
Een uitvoerige inventarisatie van de Rijn en de wateren in zijn stroomgebied, met inbegrip van het grondwater, werd voltooid in 2004. Dientengevolge staat voorlopig vast welke wateren in 2015 een goede toestand kunnen bereiken en bij welke wateren dat zonder aanvullende maatregelen niet het geval zal zijn. Om voor het hele Rijnstroomgebied zicht te kunnen houden op de actuele toestand en vast te stellen of herstelmaatregelen ten aanzien van de belangrijke beheerskwesties effect sorteren, moeten de wateren op gezette tijden worden gemonitord.
Daartoe moesten de EU-staten voor eind 2006 de biologische en chemische monitoringslocaties en –parameters voor de oppervlaktewateren alsmede de kwantitatieve en chemische monitoringslocaties voor het grondwater vastleggen, dat wil zeggen dat monitoringsprogramma´s moesten worden opgezet.
Het Rijndistrict is een internationaal stroomgebiedsdistrict. Daarom hebben de staten in het Rijnstroomgebied besloten om naast de door de KRW vereiste nationale rapportages inzake de toestand- en trendmonitoringsprogramma´s een gezamenlijke en beknopte rapportage op te stellen inzake de coördinatie van de toestand- en trendmonitoringsprogramma´s (deel A – rapportage). In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van enerzijds de afstemming van de toestand- en trendmonitoring tussen de EU-lidstaten en anderzijds de afstemming met het internationaal onderzoek dat langs de Rijn wordt uitgevoerd door de staten die geen lid zijn van de EU. De resultaten maken duidelijk dat het hele stroomgebiedsdistrict wordt gedekt door nationale, coherente monitoringsnetten. Juist de monitoring op grote schaal en lange termijn vereist een coördinatie.
In onderhavig document wordt gedetailleerd beschreven hoe de nationale monitoringsprogramma´s in het internationale Rijnstroomgebied zijn gecoördineerd en welke onderwerpen de staten daarbij gemeenschappelijk hebben besproken. Op de kaarten 1 en 2 in de bijlage wordt voor de oppervlaktewateren een overzicht gegeven van het net van representatieve biologische en chemische meetlocaties. Op de kaarten 3 en 4 wordt het representatieve meetnet voor de kwantitaieve toestand en het meetnet voor de toestand- en trendmonitoring weergegeven voor de chemische toestand van het grondwater.

De resultaten van de monitoringsprogramma´s vormen ook een belangrijk uitgangspunt om maatregelenprogramma´s op te kunnen zetten voor de relevante beheerskwesties in het Rijnstroomgebied en om de uitvoering van deze programma´s te kunnen controleren.

Als bij de inventarisatie belastingen als gevolg van menselijke activiteiten waren vastgesteld werd in de staten c.q. deelstaten/regio´s de meetlocatiedichtheid verhoogd.
Volgens de bovengenoemde inventarisatie moeten maatregelen worden getroffen op onderstaande gebieden:


  • Herstel van de biologische passeerbaarheid en verhoging van de habitatdiversiteit;

  • Reductie van diffuse lozingen die de oppervlaktewateren (bijv. een aantal zware metalen, stikstof, fosfor, organische microverontreinigingen) en het grondwater (bijv. nitraat) belasten;

  • Verdere reductie van klassieke belastingen door industriële en communale puntbronnen;

  • Op elkaar afstemmen van de gebruiksfuncties van water en de doelstellingen van de KRW.

Met deze rapportage worden vooral beleidsmakers, administratieve autoriteiten en het geïnteresseerde publiek geïnformeerd over de gezamenlijke aanpak van de staten bij de monitoring in het internationale Rijndistrict.


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina